Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Ogłoszenia

Archiwum - praca w samorządzie

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie

Załącznik do uchwały Nr 776 /2023
Zarządu Powiatu w Gryfinie
z dnia 2 marca 2023 r.

ZARZĄD POWIATU W GRYFINIE
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA
ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W NOWYM CZARNOWIE

 1. Wymagania wobec kandydatów
  Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r. poz. 1449 ze zm.).
  1. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany który spełnia łącznie następujące wymagania:
   1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce;
   2. ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
   3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
   4. uzyskał:
    1. co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy albo,
    2. w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni,
     - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora albo przed powierzeniem stanowiska dyrektora w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu, i w przypadku, o którym mowa art. 63 ust. 12 tej ustawy;
   5. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
   6. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
   7. nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 oraz z 2021 r. poz. 4), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
   8. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   9. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
   10. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289);
   11. w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.
  2. Osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
   1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
   2. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
   3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
   4. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
   5. ukończyła studia spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11 ogłoszenia.
  3. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany:
   1. zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub
   2. zatrudniony na stanowisku innym niż określone w pkt 1, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub
    - spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
 2. Informacja o ofercie
  1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
   1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie;
   2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o:
    • stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
    • stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
    • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
   3. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
    • imię (imiona) i nazwisko,
    • datę i miejsce urodzenia,
    • obywatelstwo,
    • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
   4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
   5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
   6. w przypadku cudzoziemca - poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię:
   7. dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), lub
   8. dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
   9. dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;
   10. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
   11. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
   12. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   13. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289);
   14. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2141, z 2021 r. poz. 255 i poz. 464) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
   15. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
   16. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
   17. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o kt6rej mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 oraz z 2021 r. poz.4) lub karą dyscyplinarną, o kt6rej mowa z art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz.478 i 619) lub karą dyscyplinarną, o kt6rej mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz.2183 z późn. zm.)
    - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
   18. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
   19. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO").
  2. Informacja dotycząca sposobu postępowania przy poświadczaniu dokumentów przez kandydatów za zgodność z oryginałem: poświadczenia dokonuje się na każdej zapisanej stronie kopii dokumentu; poświadczenie powinno zawierać stwierdzenie: za zgodność z oryginałem, miejscowość, datę poświadczenia oraz czytelny podpis kandydata (imię i nazwisko). Oferty niewłaściwie poświadczone za zgodność z oryginałem podlegają odrzuceniu ze względów formalnych.
  3. Na żądanie organu prowadzącego placówkę, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w pkt 4-7 oraz pkt 12 i 13.
 3. Termin i sposób składania ofert
  1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z podanym adresem zwrotnym oraz z dopiskiem:
   "NIE OTWIERAĆ - Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie" w terminie do dnia 24 marca 2023 r. do godz. 15:30 na adres: Starostwo Powiatowe w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino.
  2. Oferty można składać osobiście w kancelarii Starostwa Powiatowego w Gryfinie (w godzinach pracy urzędu) lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do urzędu).
  3. Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej: taka oferta powinna być opatrzona kwalifikowalnym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.
 4. Informacja o postępowaniu konkursowym
  1. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Gryfinie.
  2. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia komisji.
  3. Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego, komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.
 5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
  Informujemy, że w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:
  1. Administratorem zebranych danych jest Starosta Gryfiński, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@szczecinrodo.pl, telefonicznie (tel. 501 197 974) lub listownie na adres siedziby administratora.
  3. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie.
  4. Dane nie zostaną udostępnione innym podmiotom.
  5. Podanie danych jest obowiązkowe na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587 ze zm.).
  6. Składający ofertę posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, a po tym czasie - zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

data opublikowania: 2023-03-03 13:56:22
data ostatniej aktualizacji: 2023-03-06 10:42:26

Strona odwiedzona 552 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Małgorzata Krosnowska
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.