Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Ogłoszenia

Archiwum - praca w samorządzie

Nabór nr 11/2023 na stanowisko ds. ewidencji rzeczowych składników majątkowych w Wydziale Finansowo-Księgowym

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYNIKU NABORU nr 11/2023
na stanowisko ds. ewidencji rzeczowych składników majątkowych
w Wydziale Finansowo-Księgowym
Starostwa Powiatowego w Gryfinie

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko ds. ewidencji rzeczowych składników majątkowych w Wydziale Finansowo-Księgowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie wybrana została Pani Joanna Gała, zamieszkała w Pniewie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana osoba spełniła wymagania formalne oczekiwane od kandydata na ww. stanowisko oraz na podstawie testu wiedzy i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała wysoką punktację i ocenę swoich kompetencji do pracy na stanowisku ds. ewidencji rzeczowych składników majątkowych w Wydziale Finansowo-Księgowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 11/2023
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE
UL. SPRZYMIERZONYCH 4, 74-100 GRYFINO

Starosta Gryfiński ogłasza nabór
na stanowisko ds. ewidencji rzeczowych składników majątkowych
w Wydziale Finansowo-Księgowym

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE
  1. wyższe lub średnie ekonomiczne albo podyplomowe ekonomiczne,
  2. co najmniej 3-letni staż pracy,
  3. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  4. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  6. nieposzlakowana opinia.
 2. WYMAGANIA DODATKOWE
  1. preferowana specjalność - rachunkowość, finanse bądź specjalności pokrewne,
  2. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
  3. umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
  4. znajomość przepisów z zakresu:
   • ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 4634 ze zm.),
   • ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.),
   • ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2587 ze zm.),
   • ustawy z dnia 17.12. 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 289 ze zm.),
   • komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 11 "Środki trwałe" (Dz. U. MRiF z 2017 r. poz. 105),
   • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie klasyfikacji środków trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2016 r. poz. 1864),
   • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 513 ze zm.),
   • ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 528),
  5. umiejętność myślenia strategicznego i analitycznego oraz właściwej hierarchii zadań,
  6. umiejętność dobrej organizacji pracy oraz umiejętność opracowywania pism i informacji,
  7. gotowość do podejmowania zadań dodatkowych,
  8. odpowiedzialność, dokładność, terminowość, rzetelność.
 3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
  1. prowadzenie ewidencji w księgach rachunkowych rzeczowych składników majątkowych Powiatu - Starostwa i Skarbu Państwa zgodnie z przepisami prawa i polityką rachunkowości Starostwa Powiatowego w Gryfinie, w tym w szczególności:
   1. kontrola formalno-rachunkowa dokumentów dotyczących ruchu rzeczowych składników majątkowych,
   2. sporządzanie planu amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz jego aktualizacja,
   3. naliczanie i ewidencjonowanie odpisów amortyzacyjnych /umorzeniowych/ oraz właściwe udokumentowanie,
   4. dokonywanie aktualizacji wartości początkowej środków trwałych i dotychczasowego umorzenia, w tym sporządzanie odpowiedniej dokumentacji, dowodów księgowych (PT) i ich ewidencjonowanie,
   5. dokonywanie przekwalifikowania zaewidencjonowanych składników majątkowych, wycena rzeczowych składników majątkowych i materiałów,
   6. zapewnienie zgodności stanów (sald) prowadzonej ewidencji z kontami księgi głównej lub kontami analitycznymi,
   7. nadawanie numerów inwentarzowych i fizyczne oznaczenie obiektów inwentarzowych, sporządzanie spisów inwentarzowych i ich aktualizacja,
   8. sporządzanie sprawozdawczości i informacji związanych ze stanem rzeczowych składników majątkowych (ich ruchem) dla potrzeb statystycznych i wewnętrznych,
  2. dokonywanie wyceny na bieżąco i zinwentaryzowanych rzeczowych składników majątkowych, zestawienie i porównanie wyników spisu z natury ze stanem ewidencyjnym (ustalenie różnic inwentaryzacyjnych) i ich ewidencjonowanie w księgach rachunkowych zgodnie z zasadami wynikającymi z polityki rachunkowości w Starostwie Powiatowym i z instrukcji inwentaryzacyjnej,
  3. analiza i weryfikacja zbiorów danych (sald) kont analitycznych prowadzonych ksiąg pomocniczych,
  4. obsługa administracyjna Wydziału Finansowo-Księgowego, w tym odbiór i dostarczanie korespondencji, zapewnienie materiałów biurowych.
 4. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU
  Miejsce pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz poza nim. Pomieszczenie biurowe spełniające wymagania przepisów bhp, budynek wyposażony w podjazd i windę.
  Stanowisko pracy: Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin. Obsługa urządzeń biurowych.
 5. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 6. WYMAGANE DOKUMENTY
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys,
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. kopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie,
  5. kopia ewentualnego dokumentu potwierdzającego orzeczenie o niepełnosprawności,
  6. kopie świadectw pracy, zaświadczeń z zakładów pracy potwierdzających staż pracy,
  7. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
  8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  9. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  10. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku,
  11. oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej i jej charakterze lub o nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
  12. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej na potrzeby naboru na stanowisko przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną przez Starostę Gryfińskiego,
  13. kopie poświadczeń o dodatkowych kwalifikacjach zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, dyplomy, zaświadczenia),
  14. kopie opinii z zakładów pracy.
 7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  1. Dokumenty należy składać do dnia 26 maja 2023 r. do Starostwa Powiatowego w Gryfinie (decyduje data wpływu) na adres:
   Starostwo Powiatowe w Gryfinie
   ul. Sprzymierzonych 4
   74-100 Gryfino
  2. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej podpisanej kopercie (z podaniem imienia i nazwiska kandydata na odwrocie koperty) z dopiskiem:
   "Nabór Nr 11/2023 na stanowisko ds. ewidencji rzeczowych składników majątkowych w Wydziale Finansowo - Księgowym".

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie bądź na piśmie o terminie, miejscu oraz godzinie rozpoczęcia testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej. Złożone dokumenty są odsyłane na pisemny wniosek kandydata.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi przez Komisję Rekrutacyjną w terminie do dnia 16 czerwca 2023 r.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, tel.: 91 415-31-82, adres e-mail: starostwo@gryfino.powiat.pl.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie jest Pan Leszek Morus, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych: iod@gryfino.powiat.pl.
 3. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na wybrane stanowisko na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
 4. Dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
  2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  3. usunięcia danych, w zakresie wynikającym z art. 17 RODO;
  4. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w zakresie wynikającym z art. 21 Rozporządzenia.
  6. przenoszenia danych, w zakresie wynikającym z art. 20 RODO;
 6. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w STAROSTWIE.

data opublikowania: 2023-05-11 14:48:30
data ostatniej aktualizacji: 2023-06-13 12:54:41

Strona odwiedzona 778 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Katarzyna Stalinger
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.