Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Ogłoszenia

Archiwum - praca w samorządzie

Nabór nr 12/2023 na stanowisko ds. publicznoprawnych należności powiatowych w Wydziale Finansowo-Księgowym

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYNIKU NABORU nr 12/2023
na stanowisko ds. publicznoprawnych należności powiatowych
w Wydziale Finansowo-Księgowym
Starostwa Powiatowego w Gryfinie

Informuję, że nabór Nr 12/2023 na stanowisko ds. publicznoprawnych należności powiatowych w Wydziale Finansowo-Księgowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie nie został rozstrzygnięty z uwagi na brak ofert kandydatów.

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 19.05.2023 R.

INFORMACJA
Starosty Gryfińskiego
dotycząca naboru Nr 12/2023 na stanowisko ds. publicznoprawnych należności powiatowych
w Wydziale Finansowo-Księgowym
Starostwa Powiatowego w Gryfinie

Starosta Gryfiński informuje, że przedłuża termin składania dokumentów w naborze Nr 12/2023 na stanowisko ds. publicznoprawnych należności powiatowych w Wydziale Finansowo-Księgowym do dnia 31 maja 2023 r.

Rozstrzygnięcie powyższego naboru nastąpi do dnia 23 czerwca 2023 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 12/2023
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE
UL. SPRZYMIERZONYCH 4, 74-100 GRYFINO

Starosta Gryfiński ogłasza nabór
na stanowisko ds. publicznoprawnych należności powiatowych
w Wydziale Finansowo-Księgowym

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE
  1. wyższe lub średnie ekonomiczne albo podyplomowe ekonomiczne,
  2. co najmniej 2-letni staż pracy,
  3. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  4. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  6. nieposzlakowana opinia.
 2. WYMAGANIA DODATKOWE
  1. preferowana specjalność - rachunkowość, finanse bądź specjalności pokrewne,
  2. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
  3. umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
  4. znajomość przepisów z zakresu:
   • ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.),
   • ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.),
   • ustawy z dnia 17.12. 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 289 ze zm.),
   • ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.),
   • ustawa z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479 ze zm.),
   • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących z źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 513 ze zm.),
   • ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1526 ze zm.),
  5. umiejętność myślenia strategicznego i analitycznego oraz właściwej hierarchii zadań,
  6. umiejętność dobrej organizacji pracy oraz umiejętność opracowywania pism i informacji,
  7. gotowość do podejmowania zadań dodatkowych,
  8. odpowiedzialność, dokładność, terminowość, rzetelność.
 3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
  1. prowadzenie ewidencji księgowej rozrachunków z kontrahentami publicznoprawnych należności powiatowych, w tym m.in.:
   1. kontrola formalno-rachunkowa dokumentów określających publicznoprawne należności powiatowe, w tym zgodnie z decyzjami i obowiązującymi przepisami dokonywanie przypisu należności na kontach księgowych,
   2. rozliczanie zaległych wpłat, kontrola formalno-rachunkowa dyspozycji zwrotu środków kontrahentom z tytuły nadpłat należności publicznoprawnych, wycena należności na dzień bilansowy zgodnie z zasadami polityki rachunkowości w Starostwie Powiatowym,
   3. sporządzanie zestawień danych dotyczących należności publicznoprawnych,
  2. prowadzenie całokształtu spraw windykacyjnych publicznoprawnych należności powiatowych, w tym m.in. sporządzanie not odsetkowych i terminowe wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych,
  3. prowadzenie na bieżąco ewidencji księgowej środków depozytowych Starostwa,
  4. sporządzanie informacji z danych z zakresu stanowiska dla potrzeb sprawozdawczości budżetowej, finansowej, z operacji finansowych oraz o udzieleniu pomocy publicznej.
 4. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU
  Miejsce pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz poza nim. Pomieszczenie biurowe spełniające wymagania przepisów bhp, budynek wyposażony w podjazd i windę.
  Stanowisko pracy: Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin. Obsługa urządzeń biurowych.
 5. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 6. WYMAGANE DOKUMENTY
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys,
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. kopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie,
  5. kopia ewentualnego dokumentu potwierdzającego orzeczenie o niepełnosprawności,
  6. kopie świadectw pracy, zaświadczeń z zakładów pracy potwierdzających staż pracy,
  7. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
  8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  9. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  10. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku,
  11. oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej i jej charakterze lub o nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
  12. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej na potrzeby naboru na stanowisko przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną przez Starostę Gryfińskiego,
  13. kopie poświadczeń o dodatkowych kwalifikacjach zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, dyplomy, zaświadczenia),
  14. kopie opinii z zakładów pracy.
 7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  1. Dokumenty należy składać do dnia 22 maja 2023 r. do Starostwa Powiatowego w Gryfinie (decyduje data wpływu) na adres:
   Starostwo Powiatowe w Gryfinie
   ul. Sprzymierzonych 4
   74-100 Gryfino
  2. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej podpisanej kopercie (z podaniem imienia i nazwiska kandydata na odwrocie koperty) z dopiskiem:
   "Nabór Nr 12/2023 na stanowisko ds. publicznoprawnych należności powiatowych w Wydziale Finansowo-Księgowym".

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie bądź na piśmie o terminie, miejscu oraz godzinie rozpoczęcia testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej. Złożone dokumenty są odsyłane na pisemny wniosek kandydata.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi przez Komisję Rekrutacyjną w terminie do dnia 16 czerwca 2023 r.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, tel.: 91 415-31-82, adres e-mail: starostwo@gryfino.powiat.pl.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie jest Pan Leszek Morus, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych: iod@gryfino.powiat.pl.
 3. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na wybrane stanowisko na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
 4. Dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
  2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  3. usunięcia danych, w zakresie wynikającym z art. 17 RODO;
  4. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w zakresie wynikającym z art. 21 Rozporządzenia.
  6. przenoszenia danych, w zakresie wynikającym z art. 20 RODO;
 6. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w STAROSTWIE.

data opublikowania: 2023-05-12 13:37:54
data ostatniej aktualizacji: 2023-06-12 14:04:28

Strona odwiedzona 857 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Agnieszka Turek
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.