Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Ogłoszenia

Archiwum - praca w samorządzie

Nabór nr 1/2024 na stanowisko ds. remontów i inwestycji w Wydziale Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYNIKU NABORU nr 1/2024
na stanowisko ds. remontów i inwestycji
w Wydziale Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych
Starostwa Powiatowego w Gryfinie

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko ds. remontów i inwestycji w Wydziale Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Gryfinie wybrany został Pan Artur Zubala, zamieszkały w Gryfinie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana osoba spełniła wymagania formalne oczekiwane od kandydata na ww. stanowisko oraz na podstawie testu wiedzy i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała wysoką punktację i ocenę swoich kompetencji do pracy na stanowisku ds. remontów i inwestycji w Wydziale Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 1/2024
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE
UL. SPRZYMIERZONYCH 4, 74-100 GRYFINO

Starosta Gryfiński ogłasza nabór
na stanowisko ds. remontów i inwestycji
w Wydziale Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE
  1. wykształcenie wyższe budowlane,
  2. co najmniej 3 lata stażu pracy,
  3. prawo jazdy kat. B oraz brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania samochodem do celów służbowych,
  4. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  5. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  7. nieposzlakowana opinia.
 2. WYMAGANIA DODATKOWE
  1. uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
  2. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
  3. umiejętność kosztorysowania oraz umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
  4. znajomość procesów technologicznych obowiązujących w budownictwie,
  5. znajomość przepisów z zakresu:
   • ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.),
   • rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. z 2023 r. poz. 45),
   • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 ze zm.),
   • rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458),
   • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001 r. nr 138 poz. 1554),
   • ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2240),
   • ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.),
   • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.),
   • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 1270 ze zm.),
   • ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1526 ze zm.).
  6. umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
  7. skrupulatność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, kompetencja, komunikatywność,
  8. planowanie i dobra organizacja pracy,
  9. umiejętność pracy w zespole,
  10. odporność na stres, dokładność, terminowość, rzetelność.
 3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
  1. planowanie zakresu remontów i inwestycji w obiektach stanowiących własność powiatu, w tym będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych;
  2. ustalanie wysokości środków finansowych na planowane remonty;
  3. bieżące kontrole wykonywanych remontów i inwestycji;
  4. udzielanie pomocy merytorycznej w usuwaniu barier architektonicznych w sprawach prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;
  5. udzielanie pomocy merytorycznej w przeprowadzaniu remontów i inwestycji w jednostkach organizacyjnych powiatu;
  6. przygotowywanie dokumentów formalno-prawnych niezbędnych do realizacji planowanych inwestycji i remontów, w tym uzyskania pozwolenia na budowę;
  7. sporządzanie kosztorysów i specyfikacji technicznych dla zadań niewymagających zaangażowania jednostek projektowych;
  8. weryfikacja pod względem kompletności i zgodności z przedmiotem zamówienia zawartości dokumentacji technicznych zlecanych do wykonania przez Powiat Gryfiński;
  9. współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie opisu przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych bądź usług zlecanych z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;
  10. udział w kontrolach nad realizacją inwestycji prowadzonych przez Powiat Gryfiński;
  11. wykonywanie prac administracyjno-biurowych związanych z działalnością Wydziału;
  12. udział szkoleniach organizowanych przez Starostwo Powiatowe;
  13. sporządzanie wytycznych do zamówień ogłaszanych przez Powiat Gryfiński poniżej progów stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych;
  14. organizacja i prowadzenie zadań remontowych i inwestycyjnych prowadzonych przez Powiat Gryfiński;
  15. uczestniczenie w naradach technicznych w ramach prowadzonych przez Powiat Gryfiński inwestycji i remontów;
  16. kontrola dokumentacji powykonawczej po zakończeniu zadań inwestycyjnych i przekazanie obiektów do użytkowania;
  17. dokonywanie wizji lokalnych w terenie, mających na celu określenie stopnia zaawansowania budów realizowanych przez Powiat Gryfiński;
  18. prowadzenie rejestru w zakresie przygotowania, realizacji i odbioru inwestycji i remontów prowadzonych przez Wydział w formie elektronicznej i papierowej;
 4. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU
  Miejsce pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz wyjazdami w teren bez względu na porę roku. Praca na wysokości powyżej 3 metrów. Pomieszczenie biurowe spełniające wymagania przepisów bhp, budynek wyposażony w podjazd i windę.
  Stanowisko pracy: Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin. Obsługa urządzeń biurowych.
 5. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 6. WYMAGANE DOKUMENTY
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys,
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. kopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie,
  5. kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdami,
  6. kopia ewentualnego dokumentu potwierdzającego orzeczenie o niepełnosprawności,
  7. kopie świadectw pracy, zaświadczeń z zakładów pracy potwierdzających staż pracy,
  8. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
  9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  10. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  11. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku,
  12. oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej i jej charakterze lub o nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
  13. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej na potrzeby naboru na stanowisko przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną przez Starostę Gryfińskiego,
  14. kopie poświadczeń o dodatkowych kwalifikacjach zawodowych (certyfikaty, dyplomy, zaświadczenia, inne),
  15. kopie opinii z zakładów pracy.
 7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  1. Dokumenty należy składać do dnia 18 stycznia 2024 r. do Starostwa Powiatowego w Gryfinie (decyduje data wpływu) na adres:
   Starostwo Powiatowe w Gryfinie
   ul. Sprzymierzonych 4
   74-100 Gryfino
  2. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej podpisanej kopercie (z podaniem imienia i nazwiska kandydata na odwrocie koperty) z dopiskiem:
   "Nabór Nr 1/2024 na stanowisko ds. remontów i inwestycji w Wydziale Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych".

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie bądź na piśmie o terminie, miejscu oraz godzinie rozpoczęcia testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej. Złożone dokumenty są odsyłane na pisemny wniosek kandydata.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi przez Komisję Rekrutacyjną w terminie do dnia 31 stycznia 2024 r.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, tel.: 91 415-31-82, adres e-mail: starostwo@gryfino.powiat.pl.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie jest Pan Leszek Morus, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych: iod@gryfino.powiat.pl.
 3. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na wybrane stanowisko na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
 4. Dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
  2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  3. usunięcia danych, w zakresie wynikającym z art. 17 RODO;
  4. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w zakresie wynikającym z art. 21 Rozporządzenia.
  6. przenoszenia danych, w zakresie wynikającym z art. 20 RODO;
 6. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w STAROSTWIE.

data opublikowania: 2024-01-05 13:16:05
data ostatniej aktualizacji: 2024-01-30 09:18:20

Strona odwiedzona 1537 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Katarzyna Stalinger
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.