Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Ogłoszenia

Archiwum - praca w samorządzie

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie, ul. Łużycka 91

Załącznik do uchwały Nr 931/2024
Zarządu Powiatu w Gryfinie
z dnia 18 stycznia 2024 r.

ZARZĄD POWIATU W GRYFINIE
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA
ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W GRYFINIE

 1. Organ prowadzący szkołę:
  Powiat Gryfiński
 2. Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs:
  Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie
  74-100 Gryfino, ul. Łużycka 91
 3. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej oraz publicznej placówce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2578).
  1. Stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
   1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie;
   2. ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
   3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
   4. uzyskał:
    1. co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy albo
    2. w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni;
    • przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora albo przed powierzeniem stanowiska dyrektora w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu, i w przypadku, o którym mowa art. 63 ust. 12 tej ustawy;
   5. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
   6. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
   7. nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, 1234, 1586, 1672 i 2005), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, 1088, 1234,1672, 1872 i 2005) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
   8. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   9. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
   10. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 289 oraz z 2023 r. poz. 1030 i 1532);
   11. w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672 oraz z 2023 r. poz. 1672), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.
  2. Stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
   1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
   2. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
   3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
   4. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
   5. spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11 niniejszego ogłoszenia.
  3. Stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie może zajmować również:
   1. nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub
   2. nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony na stanowisku innym niż określone w pkt 1, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub
   3. nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 854)
   • spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy.
 4. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać dokumenty wskazane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1l sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. l428):
  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie;
  2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
   • stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
   • stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
   • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
  3. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
   • imię (imiona) i nazwisko,
   • datę i miejsce urodzenia,
   • obywatelstwo,
   • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
  4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
  5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
  6. w przypadku cudzoziemca - poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię:
   1. dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672 oraz z 2023 r. poz. 1672), lub
   2. dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
   3. dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;
  7. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  8. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
  9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289 oraz z 2023 r. poz. 1030 i 1532);
  11. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342 oraz poz. 497, 1195, 1872) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
  12. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
  13. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
  14. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, 1234, 1586, 1672 i 2005) lub karą dyscyplinarną, o której mowa z art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i poz. 619) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn.zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
  15. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
 5. Na żądanie organu prowadzącego kandydat na stanowisko dyrektora obowiązany jest przedstawić oryginał dokumentów, o których mowa w części II pkt 4, 5, 6, 7, 11, 12 niniejszego ogłoszenia.
 6. Termin i sposób składania ofert.
  1. Oferty należy składać w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino w terminie do dnia 12 lutego 2024 r., w dniach i godzinach pracy tj. od poniedziałku do piątku, od godz. 7.30 do godz. 15.30, w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym do korespondencji i dopiskiem "NIE OTWIERAĆ - Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie" lub wysłać na adres: Starostwo Powiatowe w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino.
  2. W konkursie dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zamieszczeniu w ofercie elektronicznych kopii dokument6w wymaganych jako załączniki do oferty na adres: AE:PL-52583-43668-CBAWA-24
  3. Za termin złożenia oferty uznaje się datę wpływu pod adres określony w ust. 1.
  4. Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane, a każda strona zapisana musi być parafowana.
  5. W przypadku oferty przesłanej drogą elektroniczną komisja konkursowa ma prawo żądać do wglądu od kandydata przedstawienia oryginałów dokumentów, których kopie zostały załączone do oferty i potwierdzone przez kandydata.
 7. Informacja o sposobie powiadamiania kandydatów na stanowisko dyrektora o terminie i miejscu postępowania konkursowego:
  1. Konkurs zostanie przeprowadzony przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu w Gryfinie.
  2. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej, nie później niż na 7 dni przed terminem postępowania.
  3. Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego, komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.
 8. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych do celów konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Gryfiński, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino. W przypadku pytań o swoje dane osobowe może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pomocą poczty elektronicznej: kontakt@szczecinrodo.pl telefonicznie (tel. 501 197 974) lub listownie na adres siedziby administratora.
  2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do celów niniejszego konkursu jest art. 6 ust. I lit. b RODO w związku ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2023 r. poz. 2578).
  3. Zakres podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa. Podanie danych osobowych jest nieobowiązkowe (dobrowolne), jednak konieczne do właściwego przeprowadzenia procedury związanej z realizacją procesu konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie. Odmowa ich wskazania zgodnie z przepisami prawa uniemożliwi Pani/Panu wzięcie udziału w tym procesie.
  4. Osobie biorącej udział w konkursie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty tylko i wyłącznie upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa tj. komisja konkursowa i organ prowadzący szkołę. Ponadto w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gryfinie, po zakończeniu postępowania konkursowego w wyniku rozstrzygnięcia konkursu, zostanie opublikowana uchwała Zarządu Powiatu o zatwierdzeniu konkursu lub o unieważnieniu konkursu oraz uchwała w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora.
  6. Dane osobowe przechowywane będą przez czas trwania procedury konkursowej, o której mowa w pkt. 3, a po tym czasie będą przechowywane przez okres określony kategorią archiwalną B-25.
  7. Dane osobowe kandydatów na stanowisko Dyrektora nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

data opublikowania: 2024-01-22 09:07:30
data ostatniej aktualizacji: 2024-02-05 14:30:19

Strona odwiedzona 536 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Monika Baczyńska-Padjasek
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.