Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Ogłoszenia

Archiwum - przetargi inne

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - dz. 5 obręb Trzcińsko Zdrój 4

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

sporządzona zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

 1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu
  Dnia 25 września 2023 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa.
 2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej
  Nieruchomość oznaczona nr działki 5 o pow. 0,0584 ha, położona w obrębie Trzcińsko Zdrój 4, gmina Trzcińsko Zdrój, stanowiąca własność Skarbu Państwa. Dla przedmiotowej nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr SZ1Y/00001905/7.
 3. Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu
  1. osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu - 0
  2. osoby niedopuszczone do uczestnictwa w przetargu - 0
 4. Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu albo informacja o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert
  1. cena wywoławcza nieruchomości 41.390,00 zł
  2. najwyższa cena osiągnięta w przetargu 42.000,00 zł
  3. informacja o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert -
 5. Imię i nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
  Mirosław Pieróg

STAROSTA GRYFIŃSKI
OGŁASZA
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr działki 5 o pow. 0,0584 ha, położonej w obrębie Trzcińsko Zdrój 4, gmina Trzcińsko Zdrój stanowiącej własność Skarbu Państwa

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona numerem działki 5, położona w obrębie ewidencyjnym miasta Trzcińsko Zdrój 4. Działka posiada urządzoną księgę wieczystą nr SZ1Y/00001905/7. Zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków działka posiada użytki: RIIIa - grunty orne (0,0584 ha). Działka ma kształt prostokąta, jest niezagospodarowana, porośnięta niska trawą. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi krajowej DK6 o nawierzchni asfaltowej. Dojazd do działki ocenia się jako dobry. Bezpośrednie i bliskie sąsiedztwo stanowią: zabudowa zagrodowa, niezabudowane tereny przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną, zabudowa usługowo-handlowa, usługowa, oraz grunty orne. Kształt działki jest regularny, teren płaski. Działka nie jest uzbrojona. W zasięgu nieruchomości występują: sieć elektroenergetyczna, telekomunikacyjna. Dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wymaga budowy krótkich odcinków sieci ok. 50m. Dostępność infrastruktury technicznej ocenia się jako dobrą. Nieruchomość leży na terenie, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren działki oznaczony jest jako: grunty orne leżące w zasięgu bezpośredniej alimentacji głównego i płytkiego poziomu użytkowego wód podziemnych.

Cena wywoławcza wynosi 41.390,00 zł
Wadium wynosi 4.200,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 25 września (poniedziałek) 2023 r. o godz. 09.30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, pokój nr 32.

Warunki przetargu:

 1. Dokonanie wpłaty wadium w wyżej podanej wysokości na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie nr 27 2030 0045 1110 0000 0194 1850 do dnia 19 września 2023 r. (wtorek). Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na wskazany powyżej rachunek bankowy.
 2. Okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu osobistego, natomiast w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - aktualnego wpisu do ewidencji działalności, a w przypadku osoby prawnej - aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy (ostatni miesiąc) oraz pełnomocnictwa do reprezentowania firmy i zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości. Małżonkowie biorą udział w przetargach osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
 3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 4. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą (w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne) oraz usunięciem z terenu bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją ponosi nabywca.
 5. Przetarg może się odbyć nawet gdy zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki przetargu.
 6. Wadium zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości osobie, która przetarg wygra. W przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi. Zwraca się wadium osobom, które przetargu nie wygrały, niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od tego czasu.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dodatkowymi informacjami o nieruchomości i warunkach przetargu w Starostwie Powiatowym w Gryfinie - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, przy ul. Sprzymierzonych 4, pok. 34 oraz pod nr tel. (91) 416 22 15 wew.150. Starosta Gryfiński zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu. Informacja oraz przyczyna odwołania przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości.

data opublikowania: 2023-08-17 08:22:36
data ostatniej aktualizacji: 2023-10-05 08:20:14

Strona odwiedzona 115 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Tadeusz Gębarowski
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.