Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Ogłoszenia

Archiwum - komunikaty

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia pozwoleń wodnoprawnych oraz udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wniosek Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. w Goleniowie

OBWIESZCZENIE
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji

zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) oraz zgodnie z art. 401 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 t.j.)

Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie
podaje do publicznej wiadomości

informację o wszczęciu, na wniosek Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. w Goleniowie, postępowania administracyjnego w sprawie o:

 1. wygaszenie pozwoleń wodnoprawnych na:
  1. pobór wody podziemnej z ujęcia położonego w miejscowości Lisie Pole, gm. Chojna (dz. nr 214/2), składającego się z dwóch studni głębinowych nr 1 i nr 2, udzielonego w punkcie II ppkt 1 decyzji Starosty Gryfińskiego z dnia 19 grudnia 2006 r., znak: OŚ.SŁ.6223-54/06,
  2. szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie rurociągiem do ziemi na działce nr 729 obr. Lisie Pole, gm. Chojna wód popłucznych pochodzących z procesów uzdatniania wody na ujęciu wód podziemnych na działce nr 214/2 w miejscowości Lisie Pole, udzielonego w pkt II ppkt 1 decyzji Starosty Gryfińskiego z dnia 02 listopada 2016 r., znak: OŚ.6341.78.2016.MI,
 2. udzielenie pozwoleń wodnoprawnych na:
  1. usługi wodne obejmujące pobór wód podziemnych z ujęcia składającego się z dwóch studni głębinowych nr 1 i nr 2, zlokalizowanych na działce o numerze ewidencyjnym 214/2 obręb geodezyjny Lisie Pole, gmina Chojna,
  2. usługi wodne obejmujące wprowadzanie ścieków popłucznych pochodzących ze stacji uzdatniania wody w Lisim Polu, gmina Chojna, do urządzenia wodnego - rowu (działka o numerze ewidencyjnym 729 obręb geodezyjny Lisie Pole, gmina Chojna).

Z uwagi na fakt, że liczba stron przedmiotowego postępowania administracyjnego przekracza 10, Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie informuję zainteresowane strony, tj. właścicieli i współwłaścicieli działek o numerach ewidencyjnych: 209/1, 210/1, 215, 719, 718/2, 711, 217/5, 710, 713, 716, 211, 212/6, 717/5, 701, 712, 216/9, 216/10, 216/13, 216/6, 216/8, 216/5, 213/2, 721, 718/1, 715/2, 216/4, 214/2, 212/5, 213/1, 217/7, 214/1, 729, 217/6, 216/11, 216/7, 216/12, 714, 212/3, 212/4, 223/3, 223/4, 715/1,709, 724, 725 i 732 obręb geodezyjny 0012 Lisie Pole, gmina Chojna, iż stanowią strony przedmiotowego postępowania.

Jednocześnie na podstawie art. 10 § 1 i art. 79 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą się zapoznać w siedzibie Zarząd Zlewni w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie przy ul. Mieszka I 33, po wcześniejszym ustaleniu z organem terminu możliwości przeglądania akt i sposobu ich udostępniania pod numerem telefonu 694 403 723 lub e-mail: zz-szczecin@wody.gov.pl.

Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Niniejsze obwieszczenie umieszcza się na BIP na okres 14 dni.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 § 5 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) nie jest możliwe zachowanie terminu określonego w ww. ustawie. Postępowanie zostanie zakończone w późniejszym terminie, tj. nie później niż do dnia 23 października 2023 r.

Pouczenie

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia na organ prowadzący postępowanie.

data opublikowania: 2023-08-30 09:15:23
data ostatniej aktualizacji: 2023-08-30 09:15:23

Strona odwiedzona 218 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Paulina Kołodziejczyk
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.