Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Ogłoszenia

Archiwum - zarządzanie kryzysowe

Otwarty Konkurs Ofert 2022

Rozstrzygnięcie:

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

W dniu 28 kwietnia 2022 r. Zarząd Powiatu w Gryfinie rozstrzygnął konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu gryfińskiego w roku 2022 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ochrony i promocji zdrowia

Zestawienie wybranych ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w roku 2022

Zakres: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Lp.Nazwa oferentaNazwa zadaniaKwota przyznanej dotacji (zł)
1.Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK""Integracyjne warsztaty malarskie - jesień w powiecie gryfińskim"2 500,00
2.Stowarzyszenie SPICHLERZ SZTUKI"Cienie zapomnianych kultur w pocysterskim Kołbaczu"8 000,00
3.Fundacja Droga LOTHATurniej Walk Wojów Wczesnośredniowiecznych w ramach Trzcińskich Spotkań z Historią 20224 500,00
4.Stowarzyszenie Wokalne "RES MUSICA"Koncert Muzyki Polskiej2 500,00
5.Stowarzyszenie Miłośników Ziemi TrzcińskiejVIII Muzyczna Noc Muzeów w Trzcińsku Zdroju1 500,00
 RAZEM19 000,00

Zakres: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Lp.Nazwa oferentaNazwa zadaniaKwota przyznanej dotacji (zł)
1.Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK""Integracyjny turniej tenisa stołowego"2 500,00
2.Fundacja APR ZachodniopomorskieTreningi piłkarskie i udział w turniejach dla dzieci i młodzieży3 000,00
3.Klub Motorowy ChojnaMiędzynarodowe Mistrzostwa Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie7 000,00
4.Stowarzyszenie "Aktywni""Covid omijamy - Turniej Rozgrywamy" - Turniej Piłki Nożnej dla dzieci1 500,00
5.Stowarzyszenie Nowe PerspektywyDzień sportu i rodziny w Kołbaczu4 500,00
 RAZEM18 500,00

Zakres: turystyka i krajoznawstwo

Lp.Nazwa oferentaNazwa zadaniaKwota przyznanej dotacji (zł)
1.Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych MOST"Leśna polana - impreza turystyczno - integracyjna"6 000,00
 RAZEM6 000,00

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528) oraz art. 13 ust. 1 i 5 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2021 r. poz. 1038, poz. 1243 i poz. 1535)

ZARZĄD POWIATU W GRYFINIE

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2022 r.

 1. Celami realizacji zadań są, w zakresie:
  1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
   1. organizacja imprez kulturalnych, konferencji, dyskusji i prelekcji, zwłaszcza związanych z promocją dziedzictwa kulturowego powiatu,
   2. organizacja warsztatów twórczych, w szczególności upamiętniających osoby, miejsca i wydarzenia historyczne na terenie powiatu,
   3. wydawanie niekomercyjnych, niskonakładowych wydawnictw w postaci drukowanej oraz innych technik zapisu, dotyczących tradycji i kultury powiatu gryfińskiego,
  2. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
   1. organizacja imprez/wydarzeń sportowych o charakterze ponadgminnym (tj. minimum 2 gminy położone na terenie powiatu gryfińskiego) adresowanych do mieszkańców powiatu,
   2. upowszechnianie i rozwijanie rekreacji fizycznej oraz innych form aktywnego wypoczynku na terenie powiatu gryfińskiego,
  3. turystyki i krajoznawstwa:
   1. organizacja wydarzeń promujących walory turystyczne i przyrodnicze powiatu gryfińskiego,
   2. działalność zmierzająca do zaprezentowania i utrwalenia wiedzy o miejscach cennych krajobrazowo i turystycznie na terenie powiatu gryfińskiego,
  4. ochrony i promocji zdrowia:
   1. prowadzenie działań wspierających na rzecz osób chorych,
   2. prowadzenie edukacji zdrowotnej, działań profilaktycznych i innych działań prozdrowotnych na rzecz różnych grup wiekowych,
  przy założeniu ewentualnego wykorzystania w realizacji zadań nowoczesnych technologii gwarantujących zachowanie dystansu społecznego oraz dających możliwość dotarcia w sposób bezpieczny do szerszego grona odbiorców, w tym przede wszystkim do osób niepełnosprawnych, starszych oraz dzieci i młodzieży.
  Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie.
 2. Wysokość planowanych środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań wynosi odpowiednio:
  1. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 30 000,00 zł;
  2. wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej - 30 000,00 zł;
  3. turystyka i krajoznawstwo - 30 000,00 zł;
  4. ochrona i promocja zdrowia - 15 000,00 zł.
  Z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (w związku z zakażeniami wirusem SARS- CoV-2), a co za tym idzie wdrożeniem różnych obostrzeń, ograniczeń i zaleceń, wskazane jest, aby proponowane przez oferenta działania były zaplanowane w sposób uwzględniający powyższą okoliczność (np. poprzez przygotowanie planu działań alternatywnych w przypadku zaostrzenia sytuacji epidemicznej w kraju).
  O zlecenie realizacji zadań mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", prowadzące działalność w zakresie dotyczącym zadań, o których mowa powyżej. Podmioty te mogą złożyć ofertę wspólną, która określać będzie jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne podmioty oraz ich sposób reprezentacji przed organem administracji publicznej.
 3. Warunki i zasady przyznania i rozliczenia dotacji w przedmiotowym zakresie zostaną szczegółowo określone w umowach zawartych pomiędzy Powiatem Gryfińskim, a podmiotami, które uzyskają zlecenie na realizację zadań.
  Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057), zwanego dalej "rozporządzaniem".
  Podmiot, który uzyska zlecenie realizacji zadań:
  1. posiadając odpowiednie zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadań oraz odpowiednie zabezpieczenie rzeczowe (sprzęt, materiały) będzie wykonywać zadania w okresie od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert do 15 grudnia 2022 r.;
  2. otrzyma dotację z budżetu Powiatu Gryfińskiego na pokrycie bieżących kosztów realizacji zadania, którą wyłącznie i w całości przeznaczy na wykonanie przedmiotu zlecenia.
  Dodatkowe warunki realizacji zadań:
  1. zadanie proponowane do realizacji musi obejmować swoim zasięgiem terytorialnym zakres działania organu ogłaszającego ww. konkurs (zasięg powiatowy, tj. minimum 2 gminy położone na terenie powiatu gryfińskiego);
  2. od oferenta wymagany jest wkład własny w wysokości minimum 10 % kwoty wnioskowanej dotacji, przy czym przez wkład własny rozumie się finansowe środki własne i/lub świadczenia pieniężne od odbiorców zadania, o ile podmiot jest upoważniony do ich pobierania, i/lub wkład osobowy, i/lub wkład rzeczowy;
  3. dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, w wysokości do 20%;
  4. dopuszcza się możliwość zwiększenia całkowitego kosztu zadania w trakcie jego realizacji - w przypadku zwiększenia wysokości środków finansowych własnych i/lub świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania, o ile podmiot jest upoważniony do ich pobierania, i/lub wkładu osobowego i/lub wkładu rzeczowego;
  5. oferta musi zawierać mierzalne (ilościowe) zakładane rezultaty realizacji zadań (minimum 1 rezultat) wraz z deklaracją sposobu ich monitorowania (dot. części III pkt 6 oferty);
  6. oferta musi zawierać dane dotyczące zasięgu i sposobu rozpowszechniania informacji o realizowanym zadaniu stanowiących aspekt promocji Powiatu Gryfińskiego;
  7. oferent zobowiązany jest do przekazywania i dostarczania Powiatowi Gryfińskiemu materiałów, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych w formie uwzględniającej wymogi ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. 3 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848);
  8. oferent zobowiązany jest do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062);
  9. celem realizacji zadań nie jest finansowanie bieżącej działalności oferenta, a wydatki przedstawione w ofercie mogą dotyczyć wyłącznie kosztów niezbędnych, racjonalnych i uzasadnionych dla realizacji celów zadań.
  Oferta podmiotu ubiegającego się o zlecenie realizacji zadania powinna być sporządzona na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia. Druk formularza można pobrać ze strony internetowej Starostwa: bip.gryfino.powiat.pl/orgnizacje pozarządowe/wzory pism.
  Do oferty powinny być dołączone:
  1. kopia aktualnego statutu oferenta (dotyczy podmiotów, nad którymi Starosta Gryfiński nie sprawuje nadzoru w myśl ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach);
  2. kopia aktualnego odpisu z innego niż Krajowy Rejestr Sądowy rejestru lub ewidencji (dotyczy podmiotów, nad którymi Starosta Gryfiński nie sprawuje nadzoru w myśl ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach);
  3. dokument potwierdzający upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta związany z przystąpieniem do otwartego konkursu ofert, w tym do złożenia oferty realizacji zadania i/lub zawarcia umowy o realizację zadania i/lub złożenia sprawozdania z wykonania zadania - w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji.
 4. Oferty konkursowe należy składać osobiście lub przesyłać pocztą na adres:
  Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
  Starostwo Powiatowe w Gryfinie
  ul. Sprzymierzonych 4 74-100 Gryfino
  w terminie do dnia 31 marca 2022 r. do godziny 15.30
  , w zamkniętych kopertach z dopisanym rodzajem konkursu: "Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych z zakresu ....", opatrzonych pieczęcią firmową oferenta lub z dopiskiem identyfikującym oferenta.
  W przypadku ofert składanych pocztą decydować będzie data wpływu.
  Konkurs ofert będzie ważny również w przypadku złożenia tylko jednej oferty.
 5. Za ofertę spełniającą wymagania formalne uznaje się ofertę:
  1. złożoną w zamkniętej kopercie z dopisanym rodzajem konkursu określonym w ogłoszeniu o konkursie lub innym tytułem umożliwiającym identyfikację rodzaju konkursu oraz opatrzoną pieczęcią firmową oferenta lub dopiskiem identyfikującym oferenta;
  2. złożoną przez podmiot uprawniony do jej złożenia;
  3. złożoną w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie;
  4. złożoną na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;
  5. wypełnioną zgodnie z "Pouczeniem co do sposobu wypełniania oferty" zawartym w formularzu oferty;
  6. zawierającą wszystkie wymagane załączniki (przy czym w przypadku załączników składanych w formie kopii, każda strona załącznika winna być parafowana, potwierdzona za zgodność z oryginałem, a ostatnia strona opatrzona datą oraz podpisem);
  7. podpisaną przez osobę(-y)upoważnioną(-e) do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta;
  8. zawierającą termin realizacji zadania (dzień/miesiąc/rok) zgodny z terminem określonym w ogłoszeniu o konkursie;
  9. w której proponowane działania odpowiadają merytorycznie rodzajowi ogłoszonego konkursu;
  10. obejmującą swoim zasięgiem terytorialny obszar działania organu ogłaszającego ww. konkurs;
  11. w której zadania proponowane do realizacji są objęte przedmiotem działalności statutowej oferenta;
  12. uwzględniającą w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego wkład własny w wysokości minimum 10 % wnioskowanej kwoty dotacji, przy czym przez wkład własny rozumie się finansowe środki własne i/lub świadczenia pieniężne od odbiorców zadania, o ile podmiot jest upoważniony do ich pobierania, i/lub wkład osobowy, i/lub wkład rzeczowy;
  13. zawierającą tytuł konkursu zgodny z rodzajem zadań określonym w ogłoszeniu o konkursie lub inny tytuł umożliwiający identyfikację rodzaju konkursu;
  14. zawierającą kopię umowy partnerskiej lub oświadczenie partnera (w przypadku złożenia oferty wspólnej, zgodnie z zapisami art. 14 ust 3-5 ustawy).
  Oferty niespełniające ww. wymagań formalnych pozostaną bez rozpatrzenia, przy czym dopuszcza się możliwość usunięcia uchybień formalnych polegających na:
  1. uzupełnieniu na kopercie pieczęci firmowej oferenta lub dopisku identyfikującego oferenta;
  2. uzupełnieniu/skorygowaniu na formularzu oferty wpisu(-ów) dotyczących części odpowiednio I "Podstawowe informacje o złożonej ofercie" i II "Dane oferenta";
  3. uzupełnieniu zapisów dotyczących ewentualnego dokonania skreślenia niewłaściwej odpowiedzi i pozostawienia prawidłowej;
  4. dopisaniu, w przypadku gdy dana sytuacja tego dotyczy, określenia "nie dotyczy" lub dokonania przekreślenia danego pola;
  5. uzupełnieniu/skorygowaniu na formularzu oferty planowanego terminu realizacji zadania określonego w części III "Opis zadania" w pkt 2 "Termin realizacji zadania publicznego" oraz w pkt 4 "Plan i harmonogram działań na rok ..." ;
  6. uzupełnieniu/skorygowaniu na formularzu oferty wpisu(-ów) dotyczących części III "Opis zadania" pkt 5 "Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego" i pkt 6 "Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego";
  7. skorygowaniu omyłek pisarskich i/lub rachunkowych na formularzu oferty w części V "Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego";
  8. uzupełnieniu, w przypadku łącznej reprezentacji, podpisu jednej z osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta(-ów);
  9. wpisaniu daty oferty;
  10. uzupełnieniu wymaganych załączników lub braków w tych załącznikach - na wezwanie - w terminie do 3 dni od dnia wezwania przekazanego pocztą elektroniczną, faksem lub telefonicznie na wskazany w ofercie adres lub numer.
  Oferty, których uchybienia formalne nie zostaną usunięte w ww. terminie, zostaną odrzucone.
  Przy rozpatrywaniu ofert będą stosowane następujące kryteria ich oceny:
  1. możliwość realizacji zadania przez podmiot (waga kryterium 0-10 punktów);
  2. kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (waga kryterium 0-15 punktów);
  3. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot będzie realizować zadanie (waga kryterium 0-40 punktów), w tym:
   1. jakość wykonania zadania (opis zakładanych rezultatów realizacji zadania w odniesieniu do planowanych działań, ich trwałość, wymierne korzyści dla społeczności lokalnej): 0-15 punktów,
   2. charakter powiatowy oddziaływania (zasięg terytorialny): 4-10 punktów, w tym: - 2 gminy - 4 punkty, - 3 gminy - 7 punktów, - 4 gminy - 10 punktów,
   3. zasięg i sposób (forma) rozpowszechniania informacji o zadaniu stanowiące aspekt promocji Powiatu Gryfińskiego: 0-10 punktów,
   4. kwalifikacje osób przy udziale których podmiot będzie realizować zadanie: 0-5 punktów;
  4. planowany przez podmiot udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania (waga kryterium 0-20 punktów);
  5. planowany przez podmiot wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków (waga kryterium 0-5 punktów);
  6. analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (waga kryterium 0-5 punktów);
  7. realizacja zadania we współpracy z inną(-ymi) organizacją(-ami)- oferta wspólna (waga kryterium 0-5 punktów).
  Oferta, która uzyska mniej niż 50 punktów, nie zostanie zakwalifikowana do otrzymania dofinansowania ze środków publicznych na realizację zadania.
  Powyższe kryteria będą miały zastosowanie również w przypadku, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert zostanie złożona jedna oferta.
  Złożone w ramach konkursu oferty, spełniające wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostaną zaopiniowane przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu w Gryfinie zwany dalej "Zarządem" w trybie art. 15 ust. 2a i 2b oraz 2d-2f ustawy.
  Wyboru ofert, po uprzednim zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, dokona Zarząd w terminie do dnia 28 kwietnia 2022 r.
  W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.
  Zarząd zastrzega sobie możliwość negocjowania zakresu rzeczowego i warunków finansowych (rodzaj i wysokość kosztów pokrywanych z wnioskowanej dotacji) realizacji zadania uwzględnionych w ofercie podmiotu ubiegającego się o zlecenie realizacji zadania.
  Zarząd zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert - bez podania przyczyny - przed upływem terminu do składania ofert określonego w ogłoszeniu o konkursie.
  Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do publicznej wiadomości niezwłocznie po wyborze oferty na tablicach ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz na stronie internetowej Powiatu Gryfińskiego.
 6. Koszty zrealizowanych przez Zarząd w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadań publicznych tego samego rodzaju wyniosły:
  Lp.Zakres przedmiotowy2021 r.2022 r.
  1.kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego16 000,0030 000,00
  2.wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej25 000,0030 000,00
  3.turystyka i krajoznawstwo10 000,0030 000,00
  4.ochrona i promocja zdrowia0,0015 000,00
 7. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:
  Informujemy, że w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:
  1. Administratorem zebranych danych jest Starosta Gryfiński, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@gryfino.powiat.pl, telefonicznie (tel. 501 197 974) lub listownie na adres siedziby administratora.
  3. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego w 2022 r.
  4. Dane nie zostaną udostępnione innym podmiotom.
  5. Podanie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na mocy przepisów prawa, wynikającego z art. 13-19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057);
  6. Składający ofertę posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, a po tym czasie - zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

data opublikowania: 2022-03-11 10:48:20
data ostatniej aktualizacji: 2022-04-29 14:21:04

Strona odwiedzona 1218 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Małgorzata Krosnowska
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.