Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Ogłoszenia

Archiwum - zarządzanie kryzysowe

Ogłoszenie konkursu ofert na prowadzenie DPS


Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 714/2022
Zarządu Powiatu w Gryfinie
z dnia 27.10.2022 r.

OGŁOSZENIE
otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1526), art. 5 ust. 4 pkt. 1, art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r., poz. 1327), art. 25 ust. 1, 4 i 5, ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.)

 1. Rodzaj zadania objętego konkursem
  Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej tj.:
  1. Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej działającego na terenie powiatu gryfińskiego w miejscowości Dębce przeznaczonego dla 81 osób przewlekle somatycznie chorych w okresie od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2027 roku.
  2. Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej działającego na terenie powiatu gryfińskiego w miejscowości Trzcińsko-Zdrój przeznaczonego dla 82 osób przewlekle somatycznie chorych w okresie od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2027 roku.
 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania którego dotyczy konkurs:
  Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej działającego na terenie powiatu gryfińskiego w miejscowości Dębce przeznaczonego dla 81 osób przewlekle somatycznie chorych
  • w 2023 r. w wysokości - 4.291.958,00 zł (słownie: cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych i 00/100),
  • w 2024 r. w wysokości - 4.291.958,00 zł (słownie: cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych i 00/100),
  • w 2025 r. w wysokości - 4.291.958,00 zł (słownie: cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych i 00/100),
  • w 2026 r. w wysokości - 4.291.958,00 zł (słownie: cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych i 00/100),
  • w 2027 r. w wysokości - 4.291.958,00 zł (słownie: cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych i 00/100).
  Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej działającego na terenie powiatu gryfińskiego w miejscowości Trzcińsko-Zdrój przeznaczonego dla 82 osób przewlekle somatycznie chorych
  • w 2023 r. w wysokości - 4.121.038,00 zł (słownie: cztery miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy trzydzieści złotych i 00/100),
  • w 2024 r. w wysokości - 4.121.038,00 zł (słownie: cztery miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy trzydzieści osiem złotych i 00/100),
  • w 2025 r. w wysokości - 4.121.038,00 zł (słownie: cztery miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy trzydzieści osiem złotych i 00/100),
  • w 2026 r. w wysokości - 4.121.038,00 zł (słownie: cztery miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy trzydzieści osiem złotych i 00/100),
  • w 2027 r. w wysokości - 4.121.038,00 zł (słownie: cztery miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy trzydzieści osiem złotych i 00/100),
  Kwoty przeznaczone na realizację zadania zostały ustalone na podstawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania obowiązującego w ww. Domu w roku 2022.
  W kolejnych latach na realizację ww. zadania, przeznaczona kwota będzie ulegała zmianie.
 3. Zasady przyznawania dotacji:
  1. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert w otwartym konkursie są podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1327).
  2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w wersji papierowej, kompletne zgodne z treścią ogłoszenia otwartego konkursu oraz złożone na obowiązującym wzorze oferty określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057), w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
  3. Oferta powinna zawierać w szczególności:
   • szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
   • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
   • informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;
   • informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego;
  4. Do oferty konkursowej należy dołączyć:
   • aktualny odpis z rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia) lub wyciąg z ewidencji albo inne dokumenty potwierdzające status prawny Oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
   • sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat) za ostatni rok (nie dotyczy podmiotów, które rozpoczęły działalność w 2022 r.),
   • statut,
   • inne dokumenty istotne dla oceny oferty - np. poświadczenie patronatu, kopie umów ze sponsorami, listy intencyjne itp.
  5. Przyznana dotacja może być wydatkowana tylko na cele związane z realizowanym zadaniem i wyłącznie na potrzeby osób, na rzecz których zadanie jest realizowane.
  6. Wysokość dotacji stanowiącej udział w realizacji w/w zadania uzależniona jest od średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji przekazanej Powiatowi Gryfińskiemu na każdą osobę skierowaną do Domu Pomocy Społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku.
  7. W przypadku otrzymania dodatkowych środków finansowych z budżetu państwa na realizację zadania Zleceniodawca zwiększy wysokości dotacji o otrzymaną kwotę.
  8. Dotacja na realizację zadania zostanie przyznana Zleceniobiorcy na warunkach określonych we wzorze umowy o powierzenie realizacji zadania stanowiącej załącznik nr 1 do ogłoszenia.
  9. Dotacja na lata 2023-2027 na realizację zadania ustalana będzie w drodze aneksu zgodnie ze zaktualizowanym kosztorysem. Kwota dotacji uzależniona będzie od:
   • wysokości dotacji otrzymanej od Wojewody Zachodniopomorskiego na każdy rok budżetowy. Jest ona zależna od liczby przebywających w domu pomocy społecznej mieszkańców przyjętych do domu przed dniem 1 stycznia 2004 roku, a także mieszkańców ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem, a umieszczonych po 01.01.2004 r. Kwota dotacji przekazywana będzie na podstawie informacji o aktualnej liczbie tych mieszkańców w Domu. Szczegółowy tryb przekazywania dotacji określa art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 1672 ze zm.),
   • wysokości odpłatności mieszkańców domu za pobyt,
   • wysokości środków uzyskanych od gmin, z których pochodzą mieszkańcy domu,
   • środków własnych (darowizny, wpłaty).
  10. Zleceniobiorca jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t. j. Dz.U. 2021 r. poz. 217 ze zm.).
  11. Dokumentacja związana z realizacją zadania publicznego winna być przechowywana przez okres 5 lat po zakończeniu realizacji zleconego zadania.
  12. Zasady użytkowania mienia powiatowego oraz dokonywania remontów i napraw reguluje wzór umowy najmu stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia.
  13. Zleceniodawca dopuszcza możliwość udzielenia dotacji Zleceniobiorcy na dofinansowanie inwestycji realizowanych z pozyskanych przez Zleceniobiorcę środków (krajowych i pochodzących z Unii Europejskiej) na podwyższenie standardu świadczonych usług w obiektach należących do powiatu, a związanych z realizacją zadania. Zasady udzielenia dofinansowania będzie regulowała odrębna umowa.
  14. Złożenie oferty nie zobowiązuje do przyznania dotacji.
  15. Z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana, Zarząd Powiatu zawrze umowę, której wzór stanowi Załącznik Nr 3 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 4. Termin, i warunki realizacji zadania:
  1. Termin realizacji zadania: realizację zadania ustala się na 5 lat tj. od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2027 roku.
  2. Warunki realizacji zadania:
   1. Zadanie powinno być realizowane zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 734 ze zm.)
   2. Dom Pomocy Społecznej, zwany dalej Domem, zaspokaja potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne mieszkańców, na poziomie obowiązującego standardu usług,
   3. Zakres i warunki realizacji zadania określi umowa, zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057) oraz warunkami określonymi w niniejszym ogłoszeniu a także w zasadach otwartego konkursu ofert. Kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania powinna być sporządzona w rozbiciu na poszczególne lata.
   4. Oferent zobowiązany jest każdorazowo do pisemnego powiadamiania zamawiającego o wszystkich planowanych zmianach (np. zmiany w harmonogramie zadania, zmiany dotyczących środków finansowych z dotacji i własnych itp.).
   5. Zleceniobiorca, z którym zostanie zawarta umowa na realizację zadania, zobowiązany jest do złożenia sprawozdania końcowego merytoryczno-finansowego z realizacji zadania publicznego w terminie 30 dni po zakończeniu realizacji zadania.
   6. Sprawozdanie powinno być złożone na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 5 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
   7. o terminie złożenia sprawozdania decyduje data nadania sprawozdania (przesyłka rejestrowana) lub data wpływu do urzędu w przypadku sprawozdań złożonych bezpośrednio.
   8. Organ zlecający realizację zadania publicznego może dokonywać kontroli i oceny realizacji zadania w trakcie jego realizacji lub po jego zakończeniu.
   9. W trakcie prowadzonej kontroli Zleceniodawca ma prawo żądać wyjaśnień, dodatkowych dokumentów potwierdzających sposób realizacji zadania celem prawidłowej oceny realizacji zleconego zadania.
   10. Kontroli podlegają wszystkie dokumenty merytoryczne i finansowe, niezbędne do oceny zasadności wykorzystania środków publicznych.
   11. Wyniki kontroli zostaną udokumentowane w formie protokołu, z którym Zleceniobiorca zostanie zapoznany z prawem wniesienia wyjaśnień w zakresie ustaleń zawartych w protokole w terminie 5 dni roboczych od daty jego otrzymania.
   12. W przypadku, gdy kontrola wykaże nieprawidłowości zostaną wydane zalecenia pokontrolne zobowiązujące Zleceniobiorcę do ich wykonania w terminie nie dłuższym niż 30 dni od ich otrzymania oraz powiadomienia o tym Zleceniodawcy na piśmie.
 5. Termin i miejsce składania ofert:
  1. Termin składania ofert upływa - 07.12.2022 r. do godziny 10.00.
  2. Oferty można składać osobiście w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem "Konkurs ofert na realizację zadania publicznego, polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej w Dębcach" lub "Konkurs ofert na realizację zadania publicznego, polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku - Zdroju"
  3. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu do Urzędu.
  4. Nie będą rozpatrywane oferty przesyłane pocztą elektroniczną.
 6. Termin, tryb i kryteria wyboru oferty:
  1. Oferty będą rejestrowane i rozpatrywane pod względem formalnym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, a następnie przedstawione zbiorczo komisji konkursowej powołanej przez Zarząd Powiatu.
  2. Komisja konkursowa opiniuje oferty w terminie 10 dni od daty określającej końcowy termin składania ofert.
  3. W skład komisji konkursowej wchodzi 5 osób z prawem głosu:
   1. przewodniczący komisji - członek Zarządu Powiatu,
   2. dwóch przedstawicieli komórki realizującej, spośród których wybierany jest zastępca przewodniczącego,
   3. dwie osoby wskazane przez organizacje pozarządowe.
  4. Do prac komisji konkursowej przewodniczący komisji może zaprosić z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zadanie publiczne, którego konkurs dotyczy.
  5. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych w ust. 3 pkt 3, jeżeli:
   1. żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej;
   2. wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej;
   3. wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  6. Oferty będą oceniane wg kryteriów:
   1. formalnych
   2. merytorycznych.
  7. Oferta zostaje odrzucona i nie podlega ocenie merytorycznej z powodu następujących błędów formalnych:
   1. złożenie po terminie,
   2. złożenie na niewłaściwym formularzu,
   3. złożenie formularza oferty bez wymaganych załączników,
   4. złożenie w sposób inny niż wskazany w ogłoszeniu,
   5. złożenie przez nieuprawnionego oferenta,
   6. niewypełnienie wszystkich punktów formularza,
   7. niepodpisanie przez osoby upoważnione, zgodnie z zapisami KRS lub innego rejestru/ewidencji,
   8. przedmiot oferty nie jest zgodny z przedmiotem konkursu,
   9. termin realizacji zadania wykracza poza ramy czasowe wskazane w ogłoszeniu,
   10. dotyczące zadanie, nie jest objęte celami statutowymi oferenta składającego ofertę,
   11. oferta jest niezgodna z zapisami o odpłatnej bądź nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, tj. w przypadku gdy oferent zadeklaruje w ofercie, iż nie prowadzi działalności odpłatnej, a w kosztorysie uwzględni pobieranie opłat od adresatów zadania
  8. Oferty niespełniające ww. wymagań formalnych pozostają bez rozpatrzenia, przy czym dopuszcza się możliwość usunięcia uchybień formalnych polegających na:
   1. uzupełnieniu na kopercie pieczęci firmowej oferenta
   2. wpisaniu / uzupełnieniu / skorygowaniu na formularzu oferty wpisu (-ów) dotyczących części odpowiednio I "Podstawowe informacje o złożonej ofercie", II "Dane oferenta (-ów)"
   3. skorygowaniu omyłek pisarskich i /lub rachunkowych na formularzu oferty w części V "Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego"
   4. uzupełnieniu, w przypadku łącznej reprezentacji, podpisu jednej z osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta (-ów)
   5. wpisaniu daty oferty
   6. uzupełnieniu wymaganych załączników lub braków w tych załącznikach na wezwanie pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w terminie do 3 dni od wezwania przekazanego pocztą elektroniczną, faksem lub telefonicznie na wskazany w ofercie adres lub numer. Oferty, których uchybienia formalne nie zostaną usunięte w ww. terminie zostaną odrzucone.
  9. Oceny ofert pod względem merytorycznym dokona komisja konkursowa. Kryteria oceny merytorycznej:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta: ocena 0-5 pkt.,
   2. kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego. w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania publicznego, analizie poddane będą podane w szczególności: koszty wynagrodzeń, koszty wyżywienia, w tym stawka żywieniowa, wsad do kotła, koszty środków czystości, koszty usług medycznych: ocena 0-5 pkt.,
   3. proponowana jakość wykonania zadania publicznego, kwalifikacje i doświadczenie osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne: ocena 0-20 pkt.,
   4. planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i prace społeczną członków: ocena 0-5 pkt.
   5. Ocena realizacji zleconych zadań publicznych, które były realizowane przez oferenta biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia dotychczas otrzymanych środków na realizację zadań publicznych: ocena do 5 pkt.
   6. wysokość miesięcznego czynszu za użytkowanie mienia Powiatu Gryfińskiego, jednak nie mniej niż 2.200,00 zł. brutto rocznie: ocena 0-10 pkt.
   Szczegółową punktację zawiera Karta oceny merytorycznej Załącznik nr 3 do ogłoszenia.
  10. Decyzja o wyborze najlepszej oferty zostanie podjęta na podstawie punktów wynikających z karty oceny merytorycznej. Najkorzystniejszą ofertą będzie ta z najwyższą ilością punktów.
  11. Decyzję w sprawie przyznania dofinansowania i jego wysokości podejmuje Zarząd Powiatu Gryfińskiego w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku przez przewodniczącego komisji konkursowej.
  12. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku Oferent może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.
  13. Po zakończeniu procedury konkursowej i zaakceptowaniu przez Zarząd Powiatu Gryfińskiego wyboru ofert, PCPR powiadomi pisemnie zainteresowanych (w terminie 14 dni roboczych) oraz zamieści informację o wyniku konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Gryfinie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz na tablicach ogłoszeń.
  14. Dla Uchwały Zarządu Powiatu Gryfińskiego w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego. Zgodnie z art. 15 ust. 2i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) każdy, w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
  15. Uchwała Zarządu Powiatu Gryfińskiego w sprawie wyboru i dofinansowania oferty jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy z Oferentem.
  16. Zarząd Powiatu Gryfińskiego może odmówić Oferentowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji wówczas, gdy Oferent lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową Oferenta.
 7. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r., poz. 1327).
  W latach 2018 - 2022 realizowane były zadania tego samego rodzaju:
  • "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej działającego na terenie powiatu gryfińskiego w miejscowości Dębce przeznaczonego dla 81 osób przewlekle somatycznie chorych" zostało zlecone do realizacji Stowarzyszeniu "Pod Dębami" z Dębiec. W 2021 r. środki finansowe na realizację w/w zadania wyniosły - 3.913.838,13 zł.
  • "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej działającego na terenie powiatu gryfińskiego w miejscowości Trzcińsko - Zdrój przeznaczonego dla 82 osób przewlekle somatycznie chorych" zostało zlecone do realizacji Stowarzyszeniu "Dom z Sercem" z Trzcińska - Zdrój. W 2021 r. środki finansowe na realizację w/w zadania wyniosły - 3.669.777,90 zł.
 8. Zarząd Powiatu w Gryfinie zastrzega sobie prawo do:
  1. Odwołania konkursu ofert w całości lub części
  2. Przedłużenia terminu składania ofert.
  3. Informacje w sprawie konkursu udzielane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino, nr tel. 91-40-45-504

Przewodniczący Zarządu Powiatu
Wojciech Konarski

Do pobrania:

data opublikowania: 2022-11-16 10:12:09
data ostatniej aktualizacji: 2022-11-16 10:12:09

Strona odwiedzona 397 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Bożena Stawiarska
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.