Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Ogłoszenia

Komunikaty

Linia autobusowa: Moryń - Cedynia - Chojna

Rozstrzygnięcie:

Gryfino, dnia 09 czerwca 2021 r.

KM.7140.6.2021.UP

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Zaproszenia do składania ofert na świadczenie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Gryfińskiego na linii autobusowej: Moryń - Cedynia - Chojna w okresie od 28.06.2021 r. do 31.08.2021 r.

Starosta Gryfiński informuje, że w wyznaczonym terminie na składanie ofert złożono 1 ofertę nie podlegającą odrzuceniu. Oferta spełniła wymagania określone w Zaproszeniu nr KM.7140.6.2021.UP z dnia 18 maja 2021r. Kryterium oceny ofert - Cena za 1 wkm - 100 %

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Myśliborzu Sp. z o.o., ul. Królewiecka 45, 74-300 Myślibórz zaproponowało cenę za 1 wkm - 5,95 zł brutto.

Wartość umowy szacuje się na kwotę w wysokości: 22 204,21 zł. brutto.


Gryfino, dnia 18 maja 2021 r.

KM.7140.6.2021.UP

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Gryfińskiego

Starosta Gryfiński zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Gryfińskiego.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 19, ust.1 pkt. 3 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. - Dz.U. z 2020 r. poz.1944 ze zm.).

 1. Zakres zamówienia:
  1. Zamówienie ma charakter przewozów regularnych na linii autobusowej:
   Moryń - Cedynia - Chojna, zgodnie z podanym rozkładem jazdy (zał. nr 1 do Zaproszenia).
  2. Usługa będzie świadczona przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku nie będące świętem po 2 kursy dziennie (TAM i POWRÓT) w okresie od dnia 28.06.2021 r. do 31.08.2021 r.
  3. Wymagany środek transportu: autobus max do 31 miejsc siedzących.
  4. Wpływy ze sprzedaży biletów stanowić będą przychód Organizatora.
  5. Opłaty za przejazd od pasażerów będą pobierane zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu nr XVIII/134/2020 z dnia 18.06.2020 r. w sprawie ustalenia cen biletów i opłat w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Powiat Gryfiński - załącznik nr 2 do Zaproszenia.
  6. Regulamin przewozu osób i rzeczy reguluje Uchwała nr 302/2020 z dnia 10.06.2020 r. Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie przewozu osób i bagażu w komunikacji publicznej na terenie Powiatu Gryfińskiego.
  7. Operatorowi przysługiwać będzie wynagrodzenie za wykonanie usługi, której zakres został szczegółowo określony w załączniku nr 3 do Zaproszenia. Do wyliczenia wynagrodzenia przyjmuje się wozokilometry faktycznie wykonane na linii komunikacyjnej Moryń - Cedynia - Chojna, bez dojazdów i zjazdów do bazy transportowej.
  8. Zgodnie z treścią załącznika do rozporządzenia Rady (WE) nr 1370/2007:
   Wysokość rekompensaty nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej wynikowi finansowemu netto, który równoważny jest sumie wpływów, pozytywnych czy negatywnych, jakie wypełnianie zobowiązania z tytułu świadczenia usług publicznych wywiera na koszty i przychody podmiotu świadczącego usługi publiczne. Wpływ ten oceniany jest przez porównanie stanu, w którym zobowiązanie z tytułu świadczenia usług publicznych jest wypełniane, ze stanem, jaki istniałby w przypadku niewypełniania zobowiązania z tytułu świadczenia usług publicznych. Aby obliczyć wynik finansowy netto, właściwy organ kieruje się następującym systemem obliczania:
   koszty poniesione w związku ze zobowiązaniem z tytułu świadczenia usług publicznych lub pakietem takich zobowiązań nałożonym przez właściwy organ/właściwe organy i zawartym w umowie o świadczenie usług publicznych lub w zasadzie ogólnej, minus wszystkie dodatnie wpływy finansowe wygenerowane na sieci obsługiwanej w ramach danego(-ych) zobowiązania (zobowiązań) z tytułu świadczenia usług publicznych, minus przychody taryfowe i jakiekolwiek inne przychody wygenerowane podczas wypełniania danego zobowiązania lub zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych, plus rozsądny zysk, równa się wynik finansowy netto.
  9. Uprawnienie do otrzymywania rekompensaty zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym nabywa operator, który stosuje kasy rejestrujące posiadające pozytywną opinię ministra właściwego do spraw finansów publicznych, które umożliwiają określenie kwoty dopłat do przewozów w podziale na poszczególne kategorie ulg ustawowych.
 2. Inne informacje:
  1. Operator określi wysokość kosztów poniesionych w świadczeniu przedmiotowej usługi powiększoną o rozsądny zysk w transporcie publicznym i poda cenę za 1 wkm na podstawie zestawienia znajdującego się we wzorze Formularza ofertowego - zał. nr 5 do Zaproszenia.
  2. Z uwagi na krótki okres wykonywania przewozów (47 dni), Operator zobowiąże się, że wskazane w ofercie koszty wykonywania publicznego transportu zbiorowego nie wzrosną przez cały okres obowiązywania umowy.
 3. Termin podpisania umowy z Operatorem planuje się na czerwiec 2021 r. - zał. nr 3 do Zaproszenia.
 4. Miejsce i termin składania ofert:
  Formularz ofertowy - zał.nr 5 do Zaproszenia, zabezpieczony w kopercie z napisem: "Świadczenie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Gryfińskiego" należy złożyć w terminie do dnia 28 maja 2021 r. do godz. 15:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, w Kancelarii Ogólnej pok. 11.
 5. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Organizatorem:
  Osobą uprawnioną do kontaktów z Operatorami jest Pani Urszula Przetak - zastępca naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie, tel. 40 45 000 wew. 204 lub adres mailowy: urszula.przetak@gryfino.powiat.pl
 6. Kryteria oceny ofert: Cena za 1 wkm - 100 %
 7. Pozostałe postanowienia:
  1. Rozpatrywane będą tylko oferty, które wpłynęły w terminie i spełniły wymagania określone w niniejszym zaproszeniu.
  2. Przed podpisaniem Umowy - Załącznik nr 4, Operator dostarczy:
   • przygotowany cennik opłat za przejazd od pasażerów opracowany na podstawie Uchwały nr XVIII/134/2020 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18.06.2020 r. - zał. nr 2 do Zaproszenia.
   • dokumenty potwierdzające uzgodnienia korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworców z ich właścicielami lub zarządzającymi;
   • kopie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, kopie wypisu do zezwolenia oraz kopie dowodu rejestracyjnego autobusu, którym będzie wykonywana usługa;
   • ubezpieczenie OC w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 200.000 zł. (słownie złotych: Dwieście tysięcy zł).
  3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania dla Organizatora do zawarcia umowy.
  4. W przypadku jeżeli Operator będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą nie zatrudnia pracowników bądź nie zawiera umów ze zleceniodawcami Organizator zastrzega uzupełnienie umowy o zapisy gwarantujące minimalną stawkę za zlecenie i ewidencję czasu wykonania usługi.
 8. Obowiązek Informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Organizator i Operator na potrzeby realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia ustalają postanowienia w zakresie ochrony danych osobowych, które Organizator będzie przetwarzał w toku realizacji niniejszej umowy jak i po jej zakończeniu.
  1. Administratorem danych osobowych jest: Starosta Gryfiński, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino.
  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: telefon: 91 40 45 000 wew. 215; e-mail: iod@gryfino.powiat.pl
  3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zawarcia i wykonywania umowy na zadanie "Przewóz osób w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Powiatu Gryfińskiego".
  4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 3, dane osobowe mogą być udostępniane innym upoważnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami mogą być: a) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, b) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
  6. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
  7. Właściciel danych osobowych posiada: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.
  8. Nie przysługuje właścicielowi danych osobowych: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania jego danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Załącznik nr 1 Rozkład jazdy ZIP
 2. Załącznik nr 2 Uchwała nr XVIII/134/2020 z dnia 18.06.2020 r. w sprawie ustalenia cen biletów i opłat w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Powiat Gryfiński.
 3. Załącznik nr 3 Zestawienie wkm ZIP.
 4. Załącznik nr 4 Wzór Umowy ZIP.
 5. Załącznik nr 5 Formularz Ofertowy ZIP.

data opublikowania: 2021-05-18 09:25:06
data ostatniej aktualizacji: 2021-06-09 14:32:40

Strona odwiedzona 112 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Urszula Przetak
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.