Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Ogłoszenia

Komunikaty

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu uproszczonego planu urządzenia lasu sporządzonego dla lasu położonego na działce nr 158/14, obręb Lubiechów Górny, gmina Cedynia

Gryfino, 27 grudnia 2021 r.

znak: OŚ.6162.9.2021.PGI

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 48 ust. 1, 3 i 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.)

STAROSTA GRYFIŃSKI
podaje do publicznej wiadomości

informację, o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu uproszczonego planu urządzenia lasu sporządzonego dla lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, położonego na działce nr 158/14, obręb Lubiechów Górny, gmina Cedynia, powiat gryfiński na okres od 01.01.2021 r. do 31.12 2030 r.

Zgodnie z art. 48 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ opracowujący projekty planów w dziedzinie leśnictwa może, po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym Starosta Gryfiński wnioskiem z dnia 06.10.2021 roku, znak: OŚ.6162.9.2021.PGI wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz wnioskiem z dnia 06.10.2021 roku, znak: OŚ.6162.9.2021.PGI do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie o uzgodnienie możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu uproszczonego planu urządzenia lasu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, wyraził swoje stanowisko pismem z dnia 05.11.2021 roku, znak: WOPN-OS.410.190.2021.MP wskazując, że przedmiotowy projekt UPUL nie zalicza się do dokumentów, dla których przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne, gdyż nie wyznacza ram dla późniejszych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Na podstawie przedłożonych informacji uznał, że realizacja zadań w ramach uproszczonego planu urządzania lasu nie spowoduje negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym na obszary Natura 2000.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie, przedstawił swoje stanowisko pismem z dnia 08.11.2021 roku, znak: NZNS.7040.1.58.2021 wskazując, że realizacja tych działań nie spowoduje znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym zdrowie i życie ludzi. W ramach tego projektu nie przewiduje się bowiem realizacji żadnych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Wykonywanie w lasach zabiegów pielęgnacyjnych, poza znaczeniem gospodarczym, ma również na celu poprawę bezpieczeństwa osób w nich przebywających, gdyż w trakcie tych działań usuwane są miedzy innymi drzewa chore i zagrażające bezpieczeństwu ludzi i mienia. Ponadto, działania objęte przedmiotowym planem maja charakter lokalny i będą realizowane wyłącznie w granicach jednej gminy - Cedynia. W analizowanej sytuacji zachodzą więc przesłanki, zawarte w art. 48 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, umożliwiające odstąpienie od przeprowadzenia dla tego dokumentu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Ze względu na fakt, że przedmiotowy projekt UPUL nie jest dokumentem dla którego, zgodnie z art. 46 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wymagane jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, gdyż nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a jego realizacja nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko STAROSTA GRYFINSKI odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu uproszczonego planu urządzenia lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa należącego do osoby prawnej na terenie powiatu gryfińskiego.

data opublikowania: 2021-12-28 12:39:41
data ostatniej aktualizacji: 2021-12-28 12:39:41

Strona odwiedzona 353 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Patrycja Gągorek-Iwasyszyn
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.