Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Ogłoszenia

Komunikaty

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - dz. Nr 6/6, obręb Wysoka Gryfińska

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA
O WYNIKU PRZETARGU

sporządzona zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

 1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu
  Dnia 12 maja 2022 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 odbył się I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa na czas oznaczony do 5 lat.
 2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej
  Nieruchomość oznaczona nr działki 6/6 o pow. 2,6354 ha położona w obrębie Wysoka Gryfińska, gmina Gryfino, stanowiąca własność Skarbu Państwa. Dla przedmiotowej nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr SZ1Y/00058059/5.
 3. Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu
  1. osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu - 1
  2. osoby niedopuszczone do uczestnictwa w przetargu - 0
 4. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu albo informacja o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert
  1. cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego 744,63,00 zł
  2. najwyższa cena rocznego czynszu dzierżawnego 760,00 zł
  3. informacja o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert -
 5. Imię i nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako dzierżawca nieruchomości - Jacek Szczepanik

STAROSTA GRYFIŃSKI
OGŁASZA
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na czas oznaczony 5 lat na cele rolne

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr działki 6/6 położona w obrębie ewidencyjnym Wysoka Gryfińska, gmina Gryfino, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SZ1Y/00058059/5. Zgodnie z zapisem ewidencji gruntów posiada użytek RIIIb - 2,6354 ha. Działka położona jest na zachód od terenów zabudowanych miejscowości, pomiędzy drogą ekspresową a drogą wojewódzką. Działka ma kształt regularny zbliżony do trapezu. Nieruchomość przeznaczona jest do dzierżawy na cele rolne w trybie przetargu nieograniczonego na czas oznaczony 5 lat. Dla nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego nieruchomości wynosi 744,63 zł brutto/ rocznie
Wadium wynosi 80 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 12 maja (czwartek) 2022r. o godzinie 9:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, pokój nr 32.

Warunki przetargu:

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w pieniądzu w wyżej podanej wysokości na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie: BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna nr: 27 2030 0045 1110 0000 0194 1850 do dnia 09.05.2022 r. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na wskazany powyżej rachunek bankowy.
 2. Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu tożsamości oferenta, a w przypadku udziału osób prawnych - aktualnego dokumentu rejestrowego - potwierdzającego tożsamość firmy (ostatni miesiąc) oraz pełnomocnictwa do reprezentowania. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
 3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 4. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym, stanem zagospodarowania nieruchomości.
 5. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 6. Wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego osobie, która przetarg wygra. W przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy dzierżawy, wadium ulega przepadkowi. Zwraca się wadium osobom, które przetargu nie wygrały, niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od tego czasu.
 7. Czynsz dzierżawny osiągnięty w przetargu płatny jest z góry, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, przez okres trwania umowy dzierżawy. Przy czym czynsz dzierżawny w pierwszym roku obowiązywania umowy płatny jest w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy dzierżawy. Czynsz dzierżawny może być waloryzowany nie częściej niż raz w roku w oparciu o stosowne obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług lub w oparciu o decyzje organów własnych.
 8. Wszelkie prace związane z przystosowaniem terenu do celu podanego w niniejszym ogłoszeniu Dzierżawca wykona na koszt własny.
 9. Wszelkie koszty związane z dzierżawą oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją ponosi dzierżawca.
 10. Dzierżawca oprócz czynszu jest zobowiązany do uiszczania podatków i innych opłat związanych z przedmiotem dzierżawy.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, pok. 34 oraz pod nr tel. (91) 416 22 15 w. 150. Starosta Gryfiński zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu. Informacja oraz przyczyna odwołania przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości.

data opublikowania: 2022-04-11 08:20:18
data ostatniej aktualizacji: 2022-05-23 08:48:26

Strona odwiedzona 350 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Tadeusz Gębarowski
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.