Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Ogłoszenia

Komunikaty

Informacja o zakończeniu prac na projektem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wzgórza Moryńskie PLH320055

WOPN.6320.9.2023.RCh

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 28 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336), zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie

zawiadamia

o sporządzeniu projektu Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wzgórza Moryńskie PLH320055 oraz rozpoczęciu konsultacji społecznych dla ww. projektu zarządzenia.

Jednocześnie informuje się, co następuje:

 1. Projekt ww. zarządzenia został sporządzony w ramach realizacji projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn.: "Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach osi priorytetowej II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu", działanie 2.4 "Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.
 2. Projekt ww. zarządzenia dotyczy obszaru Natura 2000 położonego na terenie województwa zachodniopomorskiego, obejmującego powiat gryfiński/ gminy: Moryń i Chojna.
 3. Z projektem ww. zarządzenia oraz z uzasadnieniem można się zapoznać w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie przy ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin, w godzinach 8.00 - 15.00, a także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie https://www.gov.pl/web/rdos-szczecin/bip w zakładce "Obwieszczenia i zawiadomienia" oraz w zakładce "Natura 2000 - Plany Zadań Ochronnych".
 4. Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu ww. zarządzenia w terminie do dnia 9 października 2023 r. w formie pisemnej, ustnej, do protokołu za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797) - na adres lub w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie przy ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin; e-mail: sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl.
 5. Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, natomiast uwagi lub wnioski wniesione po upływie terminu, o którym mowa powyżej pozostawia się bez rozpatrzenia. Rozpatrzenie wszystkich uwag i wniosków zawarte zostanie w treści uzasadnienia do zatwierdzonego zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, dlatego też nie będą udzielane żadne inne indywidualne odpowiedzi w formie pisemnej.

data opublikowania: 2023-09-18 08:57:46
data ostatniej aktualizacji: 2023-09-18 08:57:46

Strona odwiedzona 232 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Marta Gawrońska
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.