Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Ogłoszenia

Organizacje pozarządowe

Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu gryfińskiego w roku 2019

Rozstrzygnięcie:

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT
na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu gryfińskiego w roku 2019

Zgodnie z art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Gryfinie informuje, że do realizacja zadania publicznego na prowadzenie punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gryfińskiego w roku 2019 zostało wybrane Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa "ISKIERKA" z siedzibą w Szczecinie.

Jednocześnie, w związku z tym, że w otwartym konkursie ofert żadna ze złożonych ofert nie spełniła wymogów konkursu w części dotyczącej świadczenia w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zgodnie z art. 11 ust. 2b ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, Zarząd Powiatu w Gryfinie informuje, że do prowadzenia tego punktu jako punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 r. wybrano Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa "ISKIERKA" z siedzibą w Szczecinie.

Wysokość przyznanych środków publicznych: 126.060,00 zł.

STAROSTA GRYFIŃSKI
Wojciech Konarski

Otwarty konkurs ofert

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późń. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)

ZARZĄD POWIATU W GRYFINIE
ogłasza otwarty konkurs ofert
na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu gryfińskiego w roku 2019

 1. Rodzaj zadania
  Prowadzenie w powiecie gryfińskim zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późń. zm.) oraz ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1467) w 2019 r.:
  1. punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, oraz
  2. punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
  Na realizację zadania przeznacza się łącznie kwotę do 126.060,00 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćdziesiąt złotych).
  Na jeden punkt przeznacza się kwotę do 63.030,00 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące trzydzieści złotych), w tym na zadanie z zakresu edukacji prawnej 2.970,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych).
  Zadania polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej i realizowane będą w oparciu o środki finansowe otrzymane z budżetu państwa. Dotacja zostanie pomniejszona o dni wolne od pracy przypadające w 2019 r. w dni inne niż sobota i niedziela.
 3. Zasady przyznawania dotacji
  1. Zasady przyznawania dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego określają przepisy:
   1. ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późń. zm.),
   2. ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1467),
   3. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 450 z późn. zm.),
   4. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),
   5. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1755),
   6. rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).
  2. Szczegółowe warunki przyznawania i rozliczenia dotacji określi zawarta umowa.
  3. Dotacja na realizację zadania będzie przekazywana w miesięcznych transzach pod warunkiem otrzymania przez powiat gryfiński dotacji z budżetu państwa.
 4. Termin i warunki realizacji zadania
  1. Zadanie ma być realizowane od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie z wyłączeniem dni wolnych od pracy. Starosta może wydłużyć czas trwania dyżurów do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach w powiecie gryfińskim w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późń. zm.). Wydłużenie czasu trwania dyżuru nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania.
  2. Prowadzenie punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz prowadzenie punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie na podstawie zawartej z Powiatem Gryfińskim umowy zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późń. zm.) i przepisów wykonawczych do tej ustawy, a także zgodnie z ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1467) oraz warunków wskazanych w niniejszym ogłoszeniu. Przed podpisaniem umowy wyłoniona w konkursie organizacja pozarządowa zobowiązana będzie dostarczyć do wglądu oryginały wszystkich dokumentów złożonych w formie potwierdzonej kopii oraz oświadczenie o zgodności danych przedstawionych w ofercie ze stanem prawnym i  faktycznym w dniu podpisania umowy.
  3. Lokale wyznaczone na prowadzenie punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowane będą:
   1. w Starym Czarnowie przy ul. Św. Floriana 10 (w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie, czynny w poniedziałek w godz. 15.00 - 19.00),
   2. w Gryfinie przy:
    • ul. 11 Listopada 16D (w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, czynny we wtorek w godz. 12.00-16.00)
    • ul. Łużyckiej 91 (w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, czynny od środy do piątku w godz. 13.30-17.30),
  4. Lokale wyznaczone na prowadzenie punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego usytuowane będą:
   1. w Chojnie przy ul. Dworcowej 1 (w siedzibie Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych, czynny w poniedziałek i czwartek w godz. 13.30-17.30),
   2. w Mieszkowicach przy ul. Chopina 1 (w siedzibie Urzędu Miejskiego, czynny we wtorek w godz. 11.00-15.00),
   3. w Widuchowej przy ul. Grunwaldzkiej 8 (w siedzibie Urzędy Gminy, czynny w środę w godz. 9.00-13.00),
   4. w Moryniu przy ul. Plac Wolności 1 (w siedzibie Urzędy Miejskiego, czynny w piątek w godz. 8.00-12.00).
  5. Lokale wyznaczone na prowadzenie punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zostaną udostępnione organizacji pozarządowej nieodpłatnie.
  6. Lokale wyznaczone na prowadzenie punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wyposażone będą w zamykaną szafkę, krzesła, stół, drukarkę, a także sieć energetyczną, telefoniczną i teleinformatyczną.
  7. Organizacja pozarządowa zobowiązana jest do zapewnienia sprzętu komputerowego z dostępem do bazy aktów prawnych umożliwiających udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odpowiednio w lokalizacjach wskazanych w pkt 3 i 4.
  8. Oferent zapewni udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w szczególności zgodnie ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późń. zm.) i przepisami wykonawczymi do niej, a także ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1467).
  9. O powierzenie prowadzenia punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b i 22a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), która:
   1. w przypadku przeznaczenia punktu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, łącznie spełnia następujące warunki:
    1. posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego,
    2. posiada umowę zawartą z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późń. zm.),
    3. daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:
     • poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
     • profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
     • przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,
    4. opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej;
   2. w przypadku przeznaczenia punktu na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, łącznie spełnia następujące warunki:
    1. posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabyte w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie oferty, lub co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa,
    2. posiada umowę zawartą z osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późń. zm.),
    3. daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:
     • poufności w związku ze świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jego dokumentowaniem,
     • profesjonalnego i rzetelnego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
     • przestrzegania zasad etyki przy świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,
    4. opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
  10. Organizacja pozarządowa może złożyć ofertę na powierzenie prowadzenia jednego albo dwóch punktów wymienionych w niniejszym ogłoszeniu.
  11. W przypadku, gdy w niniejszym konkursie nie wpłynie żadna oferta dotycząca prowadzenia punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów konkursu w części dotyczącej świadczenia w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, punkt ten powierza się do prowadzenia wybranej organizacji pozarządowej jako punkt z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.
  12. W ramach prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego organizacji pozarządowej zostanie powierzone jednocześnie, na zasadach określonych w zawartej umowie, jedno zadanie z zakresu edukacji prawnej polegające na opracowaniu i wydaniu informatora dotyczącego:
   1. prawa spadkowego obowiązującego w Polsce (dot. organizacji pozarządowej, której zostanie powierzone prowadzenie punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej),
   2. działalności krajowych organów ochrony prawnej (dot. organizacji pozarządowej, której zostanie powierzone prowadzenie punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego).
  13. O powierzenie prowadzenia punktów wskazanych w niniejszym ogłoszeniu nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.
  14. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, gwarantując jego wykonanie w sposób efektywny, oszczędny i terminowy oraz zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie.
  15. Starosta będzie kontrolował wykonywanie umowy przez organizację pozarządową na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).
  16. Organizacja pozarządowa, której powierzono realizację zadania zobowiązana będzie do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).
 5. Termin i warunki składania ofert
  1. Oferty należy składać do dnia 29 listopada 2018 r. w Kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4 w godzinach: 7.30-15.30 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Gryfinie) na adres: Starostwo Powiatowe ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino.
  2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z opisem "Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu gryfińskiego w roku 2019".
  3. Oferty należy składać na formularzu zgodnym z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).
  4. Do oferty należy dołączyć:
   1. aktualny (sporządzony najpóźniej na 30 dni przed złożeniem oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), innego rejestru lub ewidencji potwierdzający status prawny oferenta; w przypadku, gdy organizacja nie podlega wpisowi do KRS należy dołączyć statut oraz sprawozdania merytoryczne i finansowe za rok ubiegły (w przypadku, gdy organizacja pozarządowa podlega wpisowi do KRS brak odpisu w ofercie nie będzie skutkował niespełnieniem wymagań formalnych),
   2. pełnomocnictwo/upoważnienie do działania w imieniu oferenta (w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z właściwego rejestru),
   3. umowy zawarte z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym, osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 lub w art. 11 ust. 3a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn. zm.) oraz ewentualnie z mediatorem, o którym mowa w art. 4a ust. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn. zm.),
   4. dokumenty potwierdzające doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych, świadczeniem poradnictwa obywatelskiego lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa ze wskazaniem dokładnego (dd-mm-rr) okresu ich wykonywania przez organizację pozarządową,
   5. oświadczenie o zapewnieniu przez oferenta sprzętu komputerowego z bazą aktów prawnych umożliwiających udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w lokalizacjach wskazanych w niniejszym ogłoszeniu (należy podać ilość komputerów, które używane będą przy realizacji zadania),
   6. pisemne zobowiązanie zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jego dokumentowaniem,
   7. pisemne zobowiązanie zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
   8. pisemne zobowiązanie zapewnienia przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,
   9. oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki wykluczające możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, o których mowa w art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1467),
   10. oświadczenie o aktualności złożonych dokumentów,
   11. dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
   12. porozumienie o wolontariacie, o którym mowa w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1467) - dokument fakultatywny,
   13. zaświadczenia, o których mowa w art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1467) - dotyczy organizacji pozarządowej składającej ofertę na prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
   14. dokumenty potwierdzające doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego ze wskazaniem dokładnego (dd-mm-rr) okresu ich wykonywania przez doradcę, o którym mowa w art. 11 ust. 3a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn. zm.) - dotyczy organizacji pozarządowej składającej ofertę na prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
   15. oświadczenie, że osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość wraz ze wskazaniem zasad udzielania takiej pomocy - dokument fakultatywny,
   16. deklaracja organizacji pozarządowej ubiegającej się o powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w zakresie możliwości ewentualnej obsługi dodatkowego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na warunkach przedstawionych przez tą organizację w ofercie, w przypadku, gdy w niniejszym konkursie nie wpłynie żadna oferta na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub gdy złożone oferty nie spełnią wymaganych kryteriów na prowadzenie takiego punktu,
   17. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego.
  5. Oferta powinna być podpisana czytelnie przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw majątkowych w imieniu oferenta, zgodnie z zapisami wynikającymi ze złożonych dokumentów.
  6. Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem na każdej ze stron przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta.
  7. Złożone oferty nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie.
 6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru oferty
  1. Wyboru ofert dokonuje się w oparciu o zasady określone w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).
  2. Złożone oferty podlegają sprawdzeniu pod względem formalnymi i merytorycznym przez Komisję konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu w Gryfinie.
  3. Oferty sprawdzane pod względem formalnym oceniane będą, dla każdego punktu, na podstawie poniższych kryteriów:
  4. Lp.Kryteria ocenyoferta spełnia kryterium
   taknie
   1Oferta została złożona w terminie  
   2Oferta została złożona we właściwej formie i na właściwym formularzu  
   3Oferta kompletna (zawiera wszystkie wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert załączniki)  
   4Oferta złożona przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego, która posiada:
   a) co najmniej 2-letnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego (w przypadku oferty składanej na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego) lub
   b) co najmniej 2-letnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabyte w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie oferty (w przypadku oferty składanej na prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego)
     
   5Przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem konkursu (prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej albo nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego)  
   6Przedstawiony przez oferenta koszt realizacji zadania finansowany z dotacji nie przekracza wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania  
   7Oferta prawidłowo skalkulowana (brak błędów rachunkowych w kalkulacji kosztów)  
  5. Oferta, która nie spełni kryteriów oceny formalnej zostanie odrzucona.
  6. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty, która została złożona w stanie niekompletnym.
  7. Oferty przesłane faksem, bądź złożone drogą elektroniczną nie będą przyjmowane.
  8. Oferty, które pozytywnie przejdą ocenę formalną podlegają ocenie merytorycznej.
  9. Oferty w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przy ich sprawdzaniu pod względem merytorycznym oceniane będą na podstawie poniższych kryteriów:
  10. Lp.Kryteria ocenyPunktacja
   1Posiadane przez organizację pozarządową doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych i informacji prawnych* od 4 do 6 lat doświadczenia: 1 pkt
   * powyżej 6 lat doświadczenia: 2 pkt
   2Zawarte umowy z adwokatem lub radcą prawnym* umowa zawarta z adwokatem lub radcą prawnym na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej przez:
   - 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie: 5 pkt
   - 4 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie: 4 pkt
   - 3 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie: 3 pkt
   3Zawarte umowy z doradcą podatkowym* umowa zawarta z doradcą podatkowym na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej przez:
   - od 5 do 3 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie: 2 pkt
   4Posiadane zasoby wymagane do realizacji zadania (komputery, baza aktów prawnych)* 2 komputery z bazą aktów prawnych: 1 pkt
   5pomoc osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, udzielana poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość wraz ze wskazaniem zasad udzielania takiej pomocyzłożenie oświadczenia: 2 pkt
   6Koszty realizacji zadania przedstawione przez oferenta finansowane z dotacji* kwota 57000,00 zł do 50000,00 zł: 2 pkt
   * kwota poniżej 50000,00 zł: 4 pkt
   7Rzetelność, realność i spójność przedstawionej oferty, a także ocena przedstawionych standardów obsługi i sposobu sprawowania wewnętrznej kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej0-10 pkt
  11. Oferty w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przy ich sprawdzaniu pod względem merytorycznym oceniane będą na podstawie poniższych kryteriów:
  12. Lp.Kryteria ocenyPunktacja
   1Posiadane przez organizację pozarządową doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego
   * od 4 do 6 lat doświadczenia: 1 pkt
   * powyżej 6 lat doświadczenia: 2 pkt
   2Doświadczenie w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego doradcy wskazanego przez organizację pozarządową, który ma udzielać nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego* od 2 do 4 lat doświadczenia: 1 pkt
   * powyżej 4 lat doświadczenia: 2 pkt
   3Posiadane zasoby wymagane do realizacji zadania (komputery, baza aktów prawnych)* 2 komputery z bazą aktów prawnych: 1 pkt
   4pomoc osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, udzielana poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość wraz ze wskazaniem zasad udzielania takiej pomocyzłożenie oświadczenia: 2 pkt
   5Koszty realizacji zadania przedstawione przez oferenta finansowane z dotacji* kwota 57000,00 zł do 50000,00 zł: 2 pkt
   * kwota poniżej 50000,00 zł: 3 pkt
   6Rzetelność, realność i spójność przedstawionej oferty, a także ocena przedstawionych standardów obsługi i sposobu sprawowania wewnętrznej kontroli jakości świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego0-10 pkt
  13. Z przeprowadzonej oceny Komisja konkursowa sporządza protokół, który podpisują obecni przy dokonywaniu oceny członkowie Komisji konkursowej. Protokół zawiera listę ofert uszeregowaną według uzyskanej punktacji od najwyższej do najniższej liczby punktów, a także propozycję z uzasadnieniem zawarcia umowy z organizacją pozarządową.
  14. Ostateczną decyzję o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert podejmuje Zarząd Powiatu w Gryfinie w terminie do 15 grudnia 2018 r. Decyzja Zarządu Powiatu w Gryfinie jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
 7. Zrealizowane w roku 2018 i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z tym koszty:
  Zarząd Powiatu w Gryfinie informuje:
  • w roku 2017 Powiat Gryfiński zrealizował zadanie z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej; kwota przeznaczona na realizację zadania wynosiła 60.725,88 zł.
  • w roku 2018 Powiat Gryfiński realizuje zadanie z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej; kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi 60.725,88 zł.
 8. Pozostałe informacje
  1. Zarząd Powiatu w Gryfinie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert.
  2. Informacji w sprawie konkursu udziela Agnieszka Turek, tel. 91 4045000 wew. 212, adres e-mail: agnieszka.turek@gryfino.powiat.pl.

data opublikowania: 2018-11-08 21:31:33
data ostatniej aktualizacji: 2018-12-14 14:25:19

Strona odwiedzona 2572 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Agnieszka Turek
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.