Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Ogłoszenia

Organizacje pozarządowe

Otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu gryfińskiego w roku 2020

Rozstrzygnięcie:

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu gryfińskiego w roku 2020

Zgodnie z art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Gryfinie informuje, że do realizacji zadania publicznego na prowadzenie punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gryfińskiego w roku 2020 zostało wybrane Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa "ISKIERKA" z siedzibą w Szczecinie.

Jednocześnie, w związku z tym, że w otwartym konkursie ofert żadna ze złożonych ofert nie spełniła wymogów konkursu w części dotyczącej świadczenia w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zgodnie z art. 11 ust. 2b ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294), Zarząd Powiatu w Gryfinie informuje, że do prowadzenia tego punktu jako punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 r. wybrano Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa "ISKIERKA" z siedzibą w Szczecinie.

Wysokość przyznanych środków publicznych: 126.060,00 zł.

STAROSTA GRYFIŃSKI
Wojciech Konarski

Otwarty konkurs ofert

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 294) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688; zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1570)

ZARZĄD POWIATU W GRYFINIE

ogłasza otwarty konkurs ofert
na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu gryfińskiego w roku 2020

 1. Rodzaj zadania
  Prowadzenie w powiecie gryfińskim zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 294) w 2020 r.:
  1. punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, lub
  2. punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskieg.
 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
  Na realizację zadania przeznacza się łącznie kwotę do 126.060,00 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćdziesiąt złotych).
  Na jeden punkt przeznacza się kwotę do 63.030,00 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące trzydzieści złotych), w tym na zadanie z zakresu edukacji prawnej 2.970,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych).
  Zadania polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej i realizowane będą w oparciu o środki finansowe otrzymane z budżetu państwa.
 3. Zasady przyznawania dotacji
  1. Zasady przyznawania dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego określają przepisy:
   1. ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 294),
   2. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688; zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1570),
   3. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),
   4. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1930),
   5. rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
  2. Szczegółowe warunki przyznawania i rozliczenia dotacji określi zawarta umowa.
  3. Dotacja na realizację zadania będzie przekazywana w miesięcznych transzach pod warunkiem otrzymania przez powiat gryfiński dotacji z budżetu państwa.
 4. Termin i warunki realizacji zadania
  1. Zadanie ma być realizowane od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie z wyłączeniem dni wolnych od pracy. Starosta może wydłużyć czas trwania dyżurów do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach w powiecie gryfińskim w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 294). Wydłużenie czasu trwania dyżuru nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania.
  2. Prowadzenie punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz prowadzenie punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie na podstawie zawartej z Powiatem Gryfińskim umowy zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 294) i przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz warunków wskazanych w niniejszym ogłoszeniu. Przed podpisaniem umowy wyłoniona w konkursie organizacja pozarządowa zobowiązana będzie dostarczyć do wglądu oryginały wszystkich dokumentów złożonych w formie potwierdzonej kopii oraz oświadczenie o zgodności danych przedstawionych w ofercie ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy.
  3. Lokale wyznaczone na prowadzenie punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowane będą:
   1. w Starym Czarnowie przy ul. Św. Floriana 10 (w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie, czynny w poniedziałek w godz. 15.00 ? 19.00),
   2. w Gryfinie przy:
    • ul. 11 Listopada 16D (w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, czynny we wtorek w godz. 11.00-15.00)
    • ul. Łużyckiej 91 (w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, czynny od środy do piątku w godz. 13.30-17.30),
  4. Lokale wyznaczone na prowadzenie punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego usytuowane będą:
   1. w Chojnie przy ul. Dworcowej 1 (w siedzibie Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych, czynny w poniedziałek i czwartek w godz. 13.30-17.30),
   2. w Mieszkowicach przy ul. Chopina 1 (w siedzibie Urzędu Miejskiego, czynny we wtorek w godz. 10.00-14.00),
   3. w Widuchowej przy ul. Grunwaldzkiej 8 (w siedzibie Urzędu Gminy, czynny w środę w godz. 9.00-13.00),
   4. w Moryniu przy ul. Plac Wolności 1 (w siedzibie Urzędu Miejskiego, czynny w piątek w godz. 8.00-12.00).
  5. Lokale wyznaczone na prowadzenie punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zostaną udostępnione organizacji pozarządowej nieodpłatnie.
  6. Lokale wyznaczone na prowadzenie punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wyposażone będą w zamykaną szafkę, krzesła, stół, drukarkę, a także sieć energetyczną, telefoniczną i teleinformatyczną.
  7. Organizacja pozarządowa zobowiązana jest do zapewnienia komputera z dostępem do oprogramowania do edycji tekstów, oprogramowania umożliwiającego przesyłanie, odbierania danych i porozumiewanie się na odległość środkami komunikacji elektronicznej i komputerowego systemu informacji prawnej, wraz z bazą aktów prawnych, w tym przepisów prawa powszechnie obowiązującego, orzecznictwa i materiałów pomocniczych, z dostępem do bazy aktów prawa miejscowego obowiązującego na obszarze danego powiatu i powiatów ościennych, w tym gmin wchodzących w skład danego powiatu umożliwiających udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odpowiednio w lokalizacjach wskazanych w pkt 3 i 4. Organizacja pozarządowa będzie zobowiązana do korzystania z nieodpłatnego programu komputerowego wskazanego przez Powiat Gryfiński, dedykowanego do wykonywania zadania.
  8. Organizacja pozarządowa zapewni udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w szczególności zgodnie ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294) i przepisami wykonawczymi do niej.
  9. O powierzenie prowadzenia punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b i 22a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), która została wpisana przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego punktów w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
  10. Organizacja pozarządowa może złożyć ofertę na powierzenie prowadzenia jednego albo dwóch punktów wymienionych w niniejszym ogłoszeniu.
  11. W przypadku, gdy w niniejszym konkursie nie wpłynie żadna oferta dotycząca prowadzenia punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów konkursu w części dotyczącej świadczenia w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, punkt ten powierza się do prowadzenia wybranej organizacji pozarządowej jako punkt z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.
  12. W ramach prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego organizacji pozarządowej zostanie powierzone jednocześnie, na zasadach określonych w zawartej umowie, jedno zadanie z zakresu edukacji prawnej polegające na:
   1. opracowaniu informatora dotyczącego zasad przeprowadzania spraw rozwodowych, w tym aktualizacja informatora ? Prawo spadkowe obowiązujące w Polsce, wydanego w 2019 r. (zadanie przypisane do punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej);
   2. przeprowadzeniu kampanii społecznej o zasadach działania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie gryfińskim w 2020 r., obejmującej również rozpowszechnienie informacji o funkcjonowaniu punktów za pośrednictwem środków masowego przekazu i innych form komunikacji, w tym aktualizacja Informatora o działalności krajowych organów ochrony prawnej, wydanego w 2019 r. (zadanie przypisane do punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego).
  13. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, gwarantując jego wykonanie w sposób efektywny, oszczędny i terminowy oraz zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie.
  14. Starosta będzie kontrolował wykonywanie umowy przez organizację pozarządową na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).
  15. Organizacja pozarządowa, której powierzono realizację zadania zobowiązana będzie do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 5. Termin i warunki składania ofert
  1. Oferty należy składać do dnia 14 listopada 2019 r. w Kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4 w godzinach: 7.30-15.30 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Gryfinie) na adres: Starostwo Powiatowe ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino.
  2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z opisem "Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu gryfińskiego w roku 2020".
  3. Oferty należy składać na formularzu zgodnym z wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
  4. Do oferty należy dołączyć:
   1. decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego o wpisie na listę, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 294), chyba że organizacja widnieje na liście udostępnionej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w Biuletynie Informacji Publicznej,
   2. aktualny (sporządzony najpóźniej na 30 dni przed złożeniem oferty) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), innego rejestru lub ewidencji potwierdzający status prawny oferenta; w przypadku, gdy organizacja nie podlega wpisowi do KRS należy dołączyć statut oraz sprawozdania merytoryczne i finansowe za rok ubiegły (w przypadku, gdy organizacja pozarządowa podlega wpisowi do KRS brak odpisu w ofercie nie będzie skutkował niespełnieniem wymagań formalnych),
   3. pełnomocnictwo/upoważnienie do działania w imieniu oferenta (w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z właściwego rejestru),
   4. umowy zawarte z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym, osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 lub w art. 11 ust. 3a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 294) oraz z mediatorem, o którym mowa w art. 4a ust. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 294),
   5. dokumenty potwierdzające doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych, świadczeniem poradnictwa obywatelskiego lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa ze wskazaniem dokładnego (dd-mm-rr) okresu ich wykonywania przez organizację pozarządową,
   6. oświadczenie o zapewnieniu przez oferenta sprzętu komputerowego spełniającego wymogi wskazane w części IV pkt 7 niniejszego ogłoszenia (należy podać ilość komputerów, które używane będą przy realizacji zadania),
   7. oświadczenie o aktualności złożonych dokumentów,
   8. dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
   9. porozumienie o wolontariacie, o którym mowa w art. 11 ust. 6b ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 294) ? dokument fakultatywny,
   10. oświadczenie, że osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość wraz ze wskazaniem zasad udzielania takiej pomocy ? dokument fakultatywny,
   11. deklaracja organizacji pozarządowej ubiegającej się o powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w zakresie możliwości ewentualnej obsługi drugiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na warunkach przedstawionych przez tą organizację w ofercie, w przypadku, gdy w niniejszym konkursie nie wpłynie żadna oferta na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub gdy złożone oferty nie spełnią wymaganych kryteriów na prowadzenie takiego punktu,
   12. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego.
  5. Oferta powinna być podpisana czytelnie przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw majątkowych w imieniu oferenta, zgodnie z zapisami wynikającymi ze złożonych dokumentów.
  6. Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem na każdej ze stron przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta.
  7. Złożone oferty nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie.
 6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru oferty
  1. Wyboru ofert dokonuje się w oparciu o zasady określone w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688; zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1570).
  2. Złożone oferty podlegają sprawdzeniu pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu w Gryfinie.
  3. Oferty sprawdzane pod względem formalnym oceniane będą, dla każdego punktu, na podstawie poniższych kryteriów:
   Lp.Kryteria ocenyoferta spełnia kryterium
   taknie
   1Oferta została złożona w terminie  
   2Oferta została złożona we właściwej formie i na właściwym formularzu  
   3Oferta kompletna (zawiera wszystkie wskazane w ogłoszeniu o konkursie ofert załączniki)  
   4Przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem konkursu (prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej albo nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego)  
   5Przedstawiony przez oferenta koszt realizacji zadania finansowany z dotacji nie przekracza wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania  
   6Oferta prawidłowo skalkulowana (brak błędów rachunkowych w kalkulacji kosztów)  
  4. Oferta, która nie spełni kryteriów oceny formalnej zostanie odrzucona.
  5. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty, która została złożona w stanie niekompletnym.
  6. Oferty przesłane faksem, bądź złożone drogą elektroniczną nie będą przyjmowane.
  7. Oferty, które pozytywnie przejdą ocenę formalną podlegają ocenie merytorycznej.
  8. Oferty w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przy ich sprawdzaniu pod względem merytorycznym oceniane będą na podstawie poniższych kryteriów:
   Lp.Kryteria ocenyPunktacja
   1Posiadane przez organizację pozarządową doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych i informacji prawnych* od 4 do 6 lat doświadczenia: 2 pkt
   * powyżej 6 lat doświadczenia: 3 pkt
   2Zawarte umowy z adwokatem lub radcą prawnym* umowa zawarta z adwokatem lub radcą prawnym na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej przez:
   - 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie: 10 pkt
   - 4 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie: 8 pkt
   - 3 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie: 6 pkt
   3Zawarte umowy z doradcą podatkowym* umowa zawarta z doradcą podatkowym na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej do 2 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie: 2 pkt
   4Przedstawienie co najmniej 1 umowy zawartej z adwokatem/radcą prawnym/doradcą podatkowym, który jest jednocześnie mediatorem zgodnie z art. 4a ust. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294)4 pkt
   5Posiadane zasoby wymagane do realizacji zadania (liczba komputerów przystosowanych zgodnie z częścią IV pkt 7 do realizacji zadania)* 2 komputery przystosowane zgodnie z częścią IV pkt 7 do realizacji zadania: 2 pkt
   6deklaracja o pomocy osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, udzielana poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość wraz ze wskazaniem zasad udzielania takiej pomocyzłożenie oświadczenia: 2 pkt
   7Koszty realizacji zadania przedstawione przez oferenta finansowane z dotacji* kwota 59000,00 zł do 57000,00 zł: 2 pkt
   * kwota poniżej 57000,00 zł: 4 pkt
   8Rzetelność, realność i spójność przedstawionej oferty, a także ocena przedstawionych standardów obsługi i sposobu sprawowania wewnętrznej kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej0-10 pkt
   9Deklaracja gotowości prowadzenia drugiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku nierozstrzygnięcia konkursu w części dotyczącej prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego4 pkt
  9. Oferty w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przy ich sprawdzaniu pod względem merytorycznym oceniane będą na podstawie poniższych kryteriów:
   Lp.Kryteria ocenyPunktacja
   1Posiadane przez organizację pozarządową doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego albo udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa* od 4 do 6 lat doświadczenia: 1 pkt* powyżej 6 lat doświadczenia: 2 pkt
   2Doświadczenie w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego doradcy wskazanego przez organizację pozarządową, który ma udzielać nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (należy przedłożyć dokument potwierdzający doświadczenie ze wskazaniem dokładnego tj. dd-mm-rr okresu świadczenia poradnictwa)* od 2 do 4 lat doświadczenia: 1 pkt
   * powyżej 4 lat doświadczenia: 2 pkt
   3Posiadane zasoby wymagane do realizacji zadania (liczba komputerów przystosowanych zgodnie z częścią IV pkt 7 do realizacji zadania)* 2 komputery przystosowane zgodnie z częścią IV pkt 7 do realizacji zadania: 2 pkt
   4Deklaracja o pomocy osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, udzielana poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość wraz ze wskazaniem zasad udzielania takiej pomocyzłożenie oświadczenia: 2 pkt
   5Koszty realizacji zadania przedstawione przez oferenta finansowane z dotacji* kwota 59000,00 zł do 57000,00 zł: 2 pkt
   * kwota poniżej 57000,00 zł: 4 pkt
   6Rzetelność, realność i spójność przedstawionej oferty, a także ocena przedstawionych standardów obsługi i sposobu sprawowania wewnętrznej kontroli jakości świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego0-10 pkt
  10. Z przeprowadzonej oceny Komisja konkursowa sporządza protokół, który podpisują obecni przy dokonywaniu oceny członkowie Komisji konkursowej. Protokół zawiera listę ofert uszeregowaną według uzyskanej punktacji od najwyższej do najniższej liczby punktów, a także propozycję z uzasadnieniem zawarcia umowy z organizacją pozarządową.
  11. Ostateczną decyzję o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert podejmuje Zarząd Powiatu w Gryfinie w terminie do 30 listopada 2019 r. Decyzja Zarządu Powiatu w Gryfinie jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
 7. Zrealizowane w roku 2019 i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z tym koszty:
  Zarząd Powiatu w Gryfinie informuje:
  • w roku 2018 Powiat Gryfiński zrealizował zadanie z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej; kwota przeznaczona na realizację zadania wynosiła 60.725,88 zł.
  • w roku 2019 Powiat Gryfiński realizuje zadanie z zakresu prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej; kwota przeznaczona na realizację zadania wynosi 126.060,00 zł.
 8. Pozostałe informacje
  1. Zarząd Powiatu w Gryfinie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert.
  2. Informacji w sprawie konkursu udziela Agnieszka Turek, tel. 91 4045000 wew. 212, adres e-mail: agnieszka.turek@gryfino.powiat.pl.

data opublikowania: 2019-10-24 12:48:07
data ostatniej aktualizacji: 2019-11-29 15:05:19

Strona odwiedzona 2128 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Agnieszka Turek
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.