Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Ogłoszenia

Organizacje pozarządowe

Nowe obowiązki dla stowarzyszeń i fundacji


Nowe obowiązki dla stowarzyszeń i fundacji !!!
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

30 kwietnia 2021 r. w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane przepisy ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa ta zakłada szereg zmian. Jedną z wielu zmian jest poszerzenie katalogu podmiotów, które podlegają zgłoszeniu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych o stowarzyszenia (wyłącznie te, które podlegają wpisowi do KRS), fundacje i spółdzielnie socjalne. Według założeń ustawy rejestr ma usprawnić zidentyfikowanie osób, które decydują o działalności danej organizacji, co ma pomóc m.in. w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

Nowe obowiązku wejdą w życie 31 października 2021 roku.

Czym jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych?

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych zawiera informacje o osobach fizycznych kontrolujących, poprzez posiadane udziały lub prawo głosu, wymienione w ustawie podmioty.

Kiedy i gdzie należy dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenia dokonuje się drogą elektroniczną na stronie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, klikając w kafelek "Utwórz zgłoszenie".

W przypadku organizacji zarejestrowanych w KRS po 31 października 2021 r., tj. po dacie wejścia w życie ww. nowelizacji, zgłoszenia będzie trzeba dokonać w terminie 7 dni od dnia wpisu danego podmiotu do KRS. W takim samym terminie dokonuje się zgłoszenia każdej zmiany danych już zgłoszonych do Centralnego Rejestru Beneficjentów (zgłoszeniu podlega również zmiana samego beneficjenta rzeczywistego danej organizacji). Do biegu tych terminów nie wlicza się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

Podmioty już wpisane do KRS powinny dokonać zgłoszenia możliwe jak najszybciej, przy czym ostatecznym terminem jest 31 stycznia 2022 r.

Zgłoszenia dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji danego podmiotu. Samo zgłoszenie jest bezpłatne, ale wymaga posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Jaki jest zakres informacji polegających zgłoszeniu?

Dokonując zgłoszenia podajemy:

 • dane osoby dokonującej zgłoszenia - imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, numer PESEL albo data urodzenia (w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL) oraz funkcję uprawniającą do dokonania zgłoszenia;
 • dane organizacji dokonującej zgłoszenia - tu wskazujemy nazwę, formę organizacyjną, siedzibę, numer KRS i NIP;
 • dane beneficjentów rzeczywistych - w ich przypadku dane podlegające zgłoszeniu to imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, numer PESEL albo data urodzenia (w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL) oraz informacja o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

Kto jest beneficjentem rzeczywistym w fundacjach i stowarzyszeniach?

Istotny aspektem procedury dokonywania zgłoszenia w przypadku organizacji pozarządowych jest ustalenie, kogo właściwie musimy wskazać jako beneficjenta rzeczywistego w organizacjach pozarządowych. W przypadku stowarzyszeń jako beneficjentów rzeczywistych należy wskazać wszystkich członków zarządu stowarzyszenia. Tak samo w przypadku spółdzielni socjalnych. W przypadku fundacji beneficjentem rzeczywistym jest każda osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie.

Ponieważ Rejestr jest jawny i nie mają do niego zastosowania przepisy RODO, a wszystkie dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych będą w nim dostępne jeszcze przez 10 lat po wykreśleniu organizacji z KRS, należy wyraźnie uprzedzić osoby kandydujące do organów stanowiących organizacji o konsekwencjach, jakie dla nich osobiście będzie miało członkostwo w danym organie.

Co w przypadku niewypełnienia obowiązku zgłoszenia?

Niewywiązanie się z obowiązku zgłoszenia odpowiednich danych do CRBR w terminie określonym przepisami ustawy może skutkować nałożeniem surowych kar. Niezgłoszenie beneficjenta rzeczywistego oraz podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym zagrożone jest karą aż do 1.000.000 zł.

Co istotne, kara może zostać nałożona również na beneficjenta rzeczywistego, jeżeli ten nie poda osobie uprawnionej do dokonania zgłoszenia niezbędnych informacji lub poda niewłaściwe dane. W takim przypadku ustawa przewiduje karę w wysokości do 50 000 zł.

Inne informacje dotyczące problemów technicznych w CRBR - gov.pl.

Pytanie w sprawie CRBR możesz zadać:
mailowo pisząc na adres crbr.help@mf.gov.pl
telefonicznie z Krajową Informacją Skarbową - 801 055 055 lub 22 330 03 30 lub zadaj pytanie e-mailem (wybierając temat procedury dotyczące e-Deklaracji oraz Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych).

data opublikowania: 2021-10-20 12:42:35
data ostatniej aktualizacji: 2021-12-07 12:39:32

Strona odwiedzona 2905 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Kinga Koeller
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.