Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Ogłoszenia

Praca w samorządzie

Ogłoszenie o naborze nr 11/2022 na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYNIKU NABORU nr 11/2022
na stanowisko cywilnoprawnych należności powiatowych
i podatku od towarów i usług (VAT) w Wydziale Finansowo-Księgowym
Starostwa Powiatowego w Gryfinie

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko ds. cywilnoprawnych należności powiatowych i podatku od towarów i usług (VAT) w Wydziale Finansowo-Księgowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie wybrana została Pani Magdalena Chmura-Nycz, zamieszkała w Gryfinie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrana osoba spełniła wymagania formalne oczekiwane od kandydata na ww. stanowisko oraz na podstawie testu wiedzy i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała wysoką punktację i ocenę swoich kompetencji do pracy na stanowisku ds. cywilnoprawnych należności powiatowych i podatku od towarów i usług (VAT) w Wydziale Finansowo-Księgowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 04.11.2022 R.

Starosta Gryfiński informuje, że rozstrzygnięcie naboru nr 11/2022 na stanowisko ds. cywilnoprawnych należności powiatowych i podatku od towarów i usług (VAT) w Wydziale Finansowo-Księgowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie nastąpi do dnia 21 listopada 2022 r.

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 31.10.2022 R.

Starosta Gryfiński informuje, że rozstrzygnięcie naboru nr 11/2022 na stanowisko ds. cywilnoprawnych należności powiatowych i podatku od towarów i usług (VAT) w Wydziale Finansowo-Księgowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie nastąpi do dnia 7 listopada 2022 r.

Starosta Gryfiński ogłasza nabór na stanowisko ds. cywilnoprawnych należności powiatowych i podatku od towarów i usług (VAT) w Wydziale Finansowo-Księgowym

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
  1. wyższe lub średnie ekonomiczne albo podyplomowe ekonomiczne,
  2. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5. nieposzlakowana opinia.
 2. WYMAGANIA DODATKOWE:
  1. preferowana specjalność - rachunkowość, finanse bądź specjalności pokrewne,
  2. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
  3. umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
  4. znajomość przepisów z zakresu:
   • ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634),
   • ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.),
   • ustawy z dnia 17.12. 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 289 ze zm.),
   • ustawa z dnia 23.04.1964 Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.),
   • ustawa z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805 ze zm.,
   • ustawa z dnia 08.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 893),
   • ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm)
   • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.10.2021 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2021 r. poz. 1979),
   • ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 528),
  5. umiejętność myślenia strategicznego i analitycznego oraz umiejętność właściwej hierarchii zadań,
  6. umiejętność dobrej organizacji pracy i umiejętność opracowywania pism i informacji,
  7. odpowiedzialność, dokładność, terminowość, rzetelność.
 3. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
  1. ewidencja księgowa rozrachunków z kontrahentami cywilnoprawnych należności powiatowych, w tym m.in.:
   1. kontrola formalno-rachunkowa dokumentów określających należności powiatowe, w tym zgodnie z umowami i przepisami prawa,
   2. dokonywanie przypisu należności na kontach księgowych,
   3. terminowe i prawidłowe wystawianie faktur, rachunków i not księgowych należności,
   4. ewidencja dowodów źródłowych należności cywilnoprawnych,
   5. rozliczanie zaległych wpłat zgodnie z ustaleniami zwartymi w umowie, a w przypadku braku zapisów w umowie, zgodnie z przepisami prawa,
   6. wycena należności na dzień bilansowy (odpisy aktualizacyjne),
  2. prowadzenie całokształtu spraw windykacyjnych cywilnoprawnych należności powiatowych, w tym m.in. sporządzanie not odsetkowych, weryfikacja zaległości oraz podejmowanie działań zmierzających do ich wyegzekwowania, terminowe wystawianie wezwań do zapłaty,
  3. współudział w przygotowywaniu dokumentacji niezbędnej do umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty należności cywilnoprawnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  4. sporządzanie informacji z danych z zakresu stanowiska dla potrzeb sprawozdawczości budżetowej, finansowej, z operacji finansowych oraz o udzieleniu pomocy publicznej,
  5. prowadzenie ewidencji księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 4. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU:
  Miejsce pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz poza nim. Pomieszczenie biurowe spełniające wymagania przepisów bhp, budynek wyposażony w podjazd i windę.
  Stanowisko pracy: Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin. Obsługa urządzeń biurowych.
 5. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 6. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys,
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. kopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie,
  5. kopia ewentualnego dokumentu potwierdzającego orzeczenie o niepełnosprawności,
  6. kopie świadectw pracy, zaświadczeń z zakładów pracy potwierdzających staż pracy,
  7. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
  8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  9. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  10. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku,
  11. oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej i jej charakterze lub o nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
  12. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej na potrzeby naboru na stanowisko przez Komisję Rekrutacyjną, powołaną przez Starostę Gryfińskiego,
  13. kopie poświadczeń o dodatkowych kwalifikacjach zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, dyplomy, zaświadczenia),
  14. kopie opinii z zakładów pracy.
 7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
  1. Dokumenty należy składać do dnia 4 października 2022 r. do Starostwa Powiatowego w Gryfinie (decyduje data wpływu) na adres:
   Starostwo Powiatowe w Gryfinie
   ul. Sprzymierzonych 4
   74-100 Gryfino
  2. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej podpisanej kopercie (z podaniem imienia i nazwiska kandydata na odwrocie koperty) z dopiskiem:
   "Nabór Nr 11/2022 na stanowisko ds. cywilnoprawnych należności powiatowych i podatku od towarów i usług (VAT) w Wydziale Finansowo-Księgowym".

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie bądź na piśmie o terminie, miejscu oraz godzinie rozpoczęcia testu wiedzy i rozmowy kwalifikacyjnej. Złożone dokumenty są odsyłane na pisemny wniosek kandydata.
Rozstrzygnięcie naboru nastąpi przez Komisję Rekrutacyjną w terminie do dnia 31 października 2022 r.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, tel.: 91 415-31-82, adres e-mail: starostwo@gryfino.powiat.pl.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie jest Pan Leszek Morus, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych: iod@gryfino.powiat.pl.
 3. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na wybrane stanowisko na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
 4. Dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
  2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  3. usunięcia danych, w zakresie wynikającym z art. 17 RODO;
  4. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w zakresie wynikającym z art. 21 Rozporządzenia.
  6. przenoszenia danych, w zakresie wynikającym z art. 20 RODO;
 6. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w STAROSTWIE.

data opublikowania: 2022-09-22 12:54:32
data ostatniej aktualizacji: 2022-11-22 11:47:22

Strona odwiedzona 2331 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Katarzyna Stalinger
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.