Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Ogłoszenia

Praca w samorządzie

Nabór na stanowisko dyrektora PUP w Gryfinie

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYNIKU NABORU Nr 2/2023
na stanowisko
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie wybrana została Pani Małgorzata Szwajczuk, zamieszkała w Gryfinie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Małgorzata Szwajczuk spełniła wymagania formalne oczekiwane od kandydata na ww. stanowisko, zaprezentowała wiedzę i doświadczenie zawodowe, które pozwoliły Staroście Gryfińskiemu, na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, dokonać wyboru "jw." na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie.

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 19.01.2023 R.

INFORMACJA Starosty Gryfińskiego
dotycząca naboru Nr 2/2023 na stanowisko
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie

Starosta Gryfiński informuje, że przedłuża termin składania dokumentów w naborze Nr 2/2023 na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do dnia 06 lutego 2023 r.

Rozstrzygnięcie powyższego naboru nastąpi do dnia 28 lutego 2023 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 2/2023 NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

STAROSTA GRYFIŃSKI
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO
DYREKTORA
Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
  1. wykształcenie wyższe,
  2. minimum 3-letni staż pracy w publicznych służbach zatrudnienia lub co najmniej 5-letni staż pracy w innych instytucjach rynku pracy,
  3. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  4. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,
  7. brak skazania zakazem zajmowania stanowisk związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  8. prawo jazdy kat. B oraz brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania samochodem do celów służbowych,
  9. nieposzlakowana opinia.
 2. WYMAGANIA DODATKOWE:
  1. doświadczenie zawodowe związane z kierowaniem zespołem pracowników,
  2. dobra znajomość zasad funkcjonowania i przepisów regulujących działalność powiatowych urzędów pracy, zagadnień z zakresu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na aktywizację zawodową bezrobotnych, w tym funduszy unijnych,
  3. znajomość obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o finansach publicznych, ustawy - Prawo zamówień publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów prawa pracy, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o pracownikach samorządowych oraz aktów wykonawczych,
  4. wykonywanie powierzonych obowiązków terminowo, sumiennie i bezstronnie,
  5. umiejętność samodzielnej organizacji pracy i kierowania pracą w zespole, odporność na stres oraz odpowiedzialność i operatywność,
  6. umiejętność obsługi komputera, w tym bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.
 3. ZAKRES PODSTAWOWYCH ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU DYREKTORA:
  1. kierowanie Powiatowym Urzędem Pracy w Gryfinie, w tym Filią w Chojnie i reprezentowanie go na zewnątrz,
  2. podejmowanie i realizacja zadań w zakresie promocji zatrudnienia, aktywizacji zawodowej oraz łagodzenia skutków bezrobocia,
  3. zapewnienie realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy,
  4. zarządzanie podstawowymi usługami rynku pracy oraz instrumentami wspierającymi podstawowe usługi rynku pracy,
  5. inicjowanie i realizowanie projektów lokalnych i regionalnych,
  6. pozyskiwanie środków finansowych z funduszy krajowych i unijnych,
  7. planowanie i dysponowanie środkami Funduszu Pracy oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  8. planowanie i dysponowanie środkami Powiatowego Urzędu Pracy oraz prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej,
  9. planowanie i wytyczanie kierunków działania oraz ustalanie organizacji pracy Powiatowego Urzędu Pracy,
  10. wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników jednostki,
  11. współpraca z wojewódzkim urzędem pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji zawodowych,
  12. współpraca z innymi podmiotami w zakresie polityki rynku pracy,
  13. zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w jednostce,
  14. wywiązywanie się z obowiązków sprawozdawczych jednostki,
  15. zarządzanie mieniem jednostki,
  16. zapewnienie załatwiania spraw, w tym wydawanie decyzji, postanowień i zaświadczeń w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym, na podstawie i w zakresie upoważnień udzielonych przez Starostę.
  17. organizowanie właściwej pracy jednostki, w tym wydawanie wewnętrznych regulaminów, zarządzeń, instrukcji, odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie jednostki oraz dobór kadr,
  18. przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków,
  19. zapewnienie przestrzegania zasad i trybów określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego w zakresie ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, prawa do prywatności i tajemnic prawnie chronionych.
 4. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU
  Miejsce pracy: stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz wyjazdami w teren, w tym do filii w Chojnie; pomieszczenie biurowe spełniające wymagania przepisów bhp znajduje się na I piętrze budynku przy ul. Sprzymierzonych 1 w Gryfinie, budynek jest wyposażony w windę.
  Stanowisko pracy: praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin; obsługa urządzeń biurowych, kierowanie samochodem osobowym.
 5. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.
 6. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. list motywacyjny, w tym koncepcja funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie,
  2. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, opatrzony klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  4. kopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie,
  5. kopia dokumentów potwierdzających staż pracy: minimum 3-letni staż pracy w publicznych służbach zatrudnienia lub co najmniej 5-letni staż pracy w innych instytucjach rynku pracy,
  6. kopia dokumentów potwierdzających umiejętności i doświadczenie zawodowe, w tym w kierowaniu zespołem pracowników,
  7. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim,
  8. oświadczenie o posiadanym prawo jazdy kat. B oraz o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania samochodem do celów służbowych,
  9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem zajmowania stanowisk związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
  11. oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  12. oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej i jej charakterze lub o nieprowadzeniu działalności gospodarczej,
  13. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
  14. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, na potrzeby naboru.
 7. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
  Dokumenty należy składać do dnia 23 stycznia 2023 r. do Starostwa Powiatowego w Gryfinie (decyduje data wpływu) na adres:
  Starostwo Powiatowe w Gryfinie
  ul. Sprzymierzonych 4
  74-100 Gryfino

  Dokumenty należy złożyć w zamkniętej, podpisanej kopercie (z podaniem imienia i nazwiska kandydata na odwrocie koperty) z dopiskiem:
  "Nabór nr 2/2023 na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie".

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie bądź na piśmie o terminie, miejscu oraz godzinie rozpoczęcia rozmowy kwalifikacyjnej.

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o procedurę naboru przyjętą Zarządzeniem Nr 93/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 27 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie.

Złożone dokumenty są odsyłane na pisemny wniosek kandydata.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do dnia 03 lutego 2023 r.

Administratorem danych osobowych kandydatów przystępujących do niniejszego naboru jest Starosta Gryfiński z siedzibą w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu przeprowadzenia naboru oraz przez okres wynikający z przepisów prawa. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak ich nie podanie może uniemożliwić zakwalifikowanie kandydata do naboru. Kandydatowi przystępującemu do naboru przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania i poprawiania. Kandydat ma prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu realizacji przysługujących kandydatowi praw powinien się zgłosić do Starostwa Powiatowego w Gryfinie - wyznaczono inspektora danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@gryfino.powiat.pl lub telefonicznie nr 501197974. Przystąpienie kandydata do naboru oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie od Starostwa Powiatowego w Gryfinie informacji o statusie kandydata w naborze wymienionymi w ogłoszeniu o naborze kanałami komunikacji.

data opublikowania: 2023-01-11 14:01:32
data ostatniej aktualizacji: 2023-02-28 14:21:04

Strona odwiedzona 1811 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Katarzyna Stalinger
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.