Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Ogłoszenia

Przetargi inne

Ogłoszenie o przetargu na najem pomieszczenia przeznaczonego na cele działalności gospodarczej z usługami finansowymi - punkt kasowy w budynku przy ul. 11 Listopada 16d w Gryfinie

Ogłoszenie o przetargu na najem pomieszczenia przeznaczonego na cele działalności gospodarczej z usługami finansowymi - punkt kasowy w budynku przy ul. 11 Listopada 16d w Gryfinie

Zarząd Powiatu w Gryfinie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem pomieszczenia stanowiącego własność Powiatu Gryfińskiego na okres 3 lat z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej z usługami finansowymi - punkt kasowy

Przedmiotem najmu jest pomieszczenie o powierzchni użytkowej 21,61 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych, usytuowane na parterze budynku stanowiącego siedzibę Starostwa Powiatowego w Gryfinie, położonego przy ul. 11 Listopada w Gryfinie. Obiekt położony w centrum miasta, na osiedlu Górny Taras, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Pomieszczenie zostało przeznaczone do najmu na prowadzenie działalności gospodarczej z usługami finansowymi - punkt kasowy.

Cena wywoławcza miesięcznej stawki czynszu najmu - 10,00 zł/m2 netto

Poza czynszem najmu, najemca zobowiązany będzie uiszczać miesięczną zryczałtowaną opłatę eksploatacyjną w wysokości 300,00 zł netto.

Przetarg - część jawna - na oddanie pomieszczenia w najem odbędzie się w dniu 29 marca 2012r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, o godz. 11.00.

Warunki przetargu:

 • Dokonanie wpłaty wadium w wysokości 216,10 zł na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. nr 27 2030 0045 1110 0000 0194 1850 do dnia 22 marca 2012r. Za datę wpływu wadium uznaje się dzień wpływu środków na wskazany powyżej rachunek bankowy. Wadium zalicza się na poczet czynszu najmu osobie, która przetarg wygra.
  W przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy najmu, wadium ulega przepadkowi. Zwraca się wadium osobom, które przetargu nie wygrały, niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od tego czasu.
 • Złożenie w kancelarii Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 (pokój nr 11, parter) w terminie do dnia 22 marca 2012r. w zamkniętej kopercie pisemnej oferty z dopiskiem "Przetarg pisemny ograniczony na najem pomieszczenia w Gryfinie". Za datę wpływu oferty uznaje się dzień faktycznego wpływu oferty do kancelarii. Oferta powinna zawierać:
  • imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
  • datę sporządzenia oferty,
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu, warunkami umowy najmu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
  • oświadczenie, że oferent uważa się za związanego ofertą i w przypadku wygrania przetargu zobowiązuje się do zawarcia umowy w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia,
  • oferowaną cenę miesięcznego czynszu za najem oraz rodzaj działalności gospodarczej, którą oferent będzie prowadził razem z punktem kasowym, a także godziny otwarcia.
   Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wadium.
 • Okazanie dowodu osobistego, natomiast w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - aktualnego wpisu do ewidencji działalności, a w przypadku osoby prawnej - aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy (ostatni miesiąc) oraz pełnomocnictwa do reprezentowania firmy i zgody organów statutowych na wynajęcie przedmiotowego pomieszczenia.
 • Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
 • Oferty z zaproponowaną ceną niższą niż cena wywoławcza oraz nie uwzględniające prowadzenia punktu kasowego nie będą podlegały rozpatrzeniu.
 • Przetarg będzie ważny chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dodatkowymi informacjami i warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą pomieszczenia objętego przetargiem, a także projektem umowy najmu. Informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Starostwa Powiatowego w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4 (pokój nr 32, II piętro), tel. (91) 416 22 15 wew. 32.

Zarząd Powiatu w Gryfinie zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu. Informacja oraz przyczyna odwołania przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości.

Zarząd Powiatu w Gryfinie zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek ze złożonych ofert.

INFORMACJE I WARUNKI DODATKOWE PRZETARGU:

 1. Czynsz najmu pomieszczenia został ustalony jako opłata miesięczna. Najemca zobowiązany jest do uiszczania czynszu najmu ustalonego w drodze przetargu wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT.
 2. Najemca oprócz czynszu jest zobowiązany do uiszczania miesięcznej opłaty eksploatacyjnej oraz podatków i innych płatności związanych z przedmiotem najmu.
 3. Najemca poza wybranym rodzajem działalności gospodarczej zobowiązany jest do prowadzenia punktu kasowego.
 4. Preferowane godziny prowadzenia wybranej działalności gospodarczej to 7.30 - 15.30, od poniedziałku do piątku.
 5. Najemca przed przystąpieniem do dostosowania pomieszczenia do potrzeb prowadzonej działalności zobowiązany jest do uzyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich zgód i pozwoleń wymaganych przepisami prawa.
 6. Wszelkie koszty związane z dostosowaniem pomieszczenia do potrzeb prowadzonej działalności ponosi najemca.

data opublikowania: 2012-03-13 12:57:34
data ostatniej aktualizacji: 2012-03-13 12:57:34

Strona odwiedzona 2903 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Ewelina Pawlukiewicz
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.