Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Ogłoszenia

Przetargi i inne postępowania

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1409Z Warnice-Stare Łysogórki w m. Witnica

Rozstrzygnięcie:

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

ZAMAWIAJĄCY:
Powiat Gryfiński
ul. Sprzymierzonych 4
74-100 Gryfino

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1409Z Warnice - Stare Łysogórki w m. Witnica", ogłoszonego BZP pod nr 112877 - 2016.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych"

CENA OFERTY:
cena oferty najtańszej: 511.755,34 zł;
cena oferty najdroższej: 696.784,42 zł;

DANE O OFERTACH:
liczba złożonych ofert: - 3
liczba odrzuconych ofert: - 0

KWOTA PRZEZNACZONA NA REALIZACJĘ ZADANIA (brutto): 743.148,63 złotych.

Działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz.2164) informuje się, że Zarząd Powiatu w Gryfinie w dniu 04.08.2016r. zatwierdził przetarg na "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1409Z Warnice - Stare Łysogórki w m. Witnica", jako najkorzystniejszą przyjął ofertę firmy MALDROBUD Spółka z o.o., Spółka Komandytowa, ul. Królewiecka 43, 74-300 Myślibórz za kwotę brutto 511.755,34 zł (słownie: pięćset jedenaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć 34/100 zł), oraz 60 -miesięcznym okresem gwarancji.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium "cena" - 95% i okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę 5%.

Nw. Wykonawcy spełnili wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nie odrzucono żadnej oferty.

Zestawienie ofert przedstawia tabela poniżej:
*czcionką wytłuszczoną zaznaczono ofertę najkorzystniejszą

Nr ofertyNazwa oferentaCena oferty w złokres gwarancjiIlość punktów
1.MALDROBUD Sp. z o.o. Sp. K. ul. Królewiecka 43, 74-300 Myślibórz511.755,3460 m-cy99,15
2.BUDIMEX S.A. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa536.022,9572 m-ce95,25
3.STRABAG Sp. z o.o. ul.Parzniewska 10, 05-800 Pruszków696.784,4260 m-cy73,50

Zgodnie z art. 179 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz.2164) wykonawcom i uczestnikom postępowania przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI cytowanej wyżej ustawy, na zasadach w niej określonych.

Ponadto zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2 Zamawiający informuje, że umowa z wykonawcą na wykonanie zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1409Z Warnice - Stare Łysogórki w m. Witnica", zostanie zawarta po 9 sierpnia 2016r.

ZARZĄD POWIATU W GRYFINIE OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1409Z Warnice - Stare Łysogórki w m. Witnica"

Zadanie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych"

ZD.272.20.2016.MW

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. NAZWA I ADRES: Powiat Gryfiński, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
  Adres strony internetowej zamawiającego: www.gryfino.powiat.pl
 2. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
   "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1409Z Warnice - Stare Łysogórki w m. Witnica"
  2. Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego.
  3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
   Zakres zamierzenia budowlanego zakłada przebudowę jezdni bitumicznej na długości 520 mb wraz z wykonaniem przebudowy istniejących ciągów pieszych, istniejącej zatoki autobusowej, miejsc postojowych dla pojazdów osobowych oraz zjazdów do indywidualnych posesji.

   Szczegółowy zakres robót został przedstawiony w Tabeli Elementów Rozliczeniowych.
  4. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
   Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
  5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6 ; 45231300-8
  6. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
  7. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 2. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: do dnia 31 października 2016r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 1. WADIUM
  Informacja na temat wadium: Wykonawca wniesie wadium w wysokości: 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych), w pieniądzu na konto Starostwa Powiatowego w Gryfinie Nr 27 2030 0045 1110 0000 0194 1850 lub w innej formie dopuszczonej ustawą tj. w:
  • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej,
  • gwarancjach ubezpieczeniowych,
  • gwarancjach bankowych,
  • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
   Wadium zostanie uznane za wniesione jeżeli wpłynie na rachunek Zamawiającego przed terminem składania ofert.
 2. ZALICZKI
  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
 3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
  1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  2. Wiedza i doświadczenie
   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
   analiza dowodów dotyczących wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia:
   • minimum trzy roboty budowlane obejmujące swoim zakresem budowę lub przebudowę drogi publicznej o długości min. 500 mb każda, odpowiadającej swoim zakresem przedmiotowi zamówienia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonanych w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
  3. Potencjał techniczny
  4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
   analiza dokumentów potwierdzających dysponowanie osobami odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi.
   • co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności, które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika robót drogowych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,
  5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
   • Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych w wysokości co najmniej 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych) lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości co najmniej 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych), wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
    Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wymaganych na podstawie przepisów ustawy PZP w tym zakresie, wg formuły spełnia, nie spełnia.
 4. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
  1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
   • wykaz wykonanych i również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
   • wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
   Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada:
   Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający że:
   • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
   • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
 5. INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
 6. Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
 7. INNE DOKUMENTY
  Inne dokumenty niewymienione w pkt 4) albo w pkt 5).
  Wykonawca składa wraz z ofertą:
 8. a) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów,

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wymaganych na podstawie przepisów ustawy PZP w tym zakresie, wg formuły spełnia, nie spełnia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA : przetarg nieograniczony.
 2. KRYTERIA OCENY OFERT:
  1. cena - waga kryterium 95 %;
  2. gwarancja udzielona przez wykonawcę - waga kryterium 5 % (minimalna: 36 m-cy, maksymalna: 72 m-ce).
 3. CZY PRZEPROWADZONA BĘDZIE AUKCJA ELEKTRONICZNA: nie.
 4. ZMIANA UMOWY
  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:
  1. Na podstawie i w granicach art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy o zamówienie zawartej w stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zmiana nastąpi wyłącznie w drodze aneksu do umowy, którego przedmiot stanowić mogą następujące okoliczności (warunki zmiany umowy):
  2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.
   1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy
    1. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności:
     1. klęski żywiołowe,
     2. warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów.
      1. Zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności:
       1. niewypały i niewybuchy,
       2. wykopaliska archeologiczne nie przewidywane w SIWZ,
       3. odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, itp.),
       4. odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, fundamentów itp.
      2. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:
       1. wstrzymanie robót przez Zamawiającego,
       2. konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
       3. konieczność realizacji zamówień dodatkowych,
       4. potrzeba realizacji zamówień uzupełniających,
       5. konieczność realizacji zamówień zamiennych.
      3. Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:
       1. przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.,
       2. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej.
      4. Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac.
      5. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 2.1.1 -2.1.5. termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
     3. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia
      1. Zmiany technologiczne, w szczególności:
       1. konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu (w tym roboty zamienne),
       2. odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,
       3. odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych,
       4. konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

        Zmiany, o których mowa w lit b - c) mogą być wprowadzane w sytuacjach, odpowiadających przesłankom do udzielenia zamówień dodatkowych, oraz w innych sytuacjach niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia .
        Zmiany wskazywane w lit d) będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom.
      2. Zmiany osobowe - zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a także SIWZ, będzie wymagała również zaakceptowania przez Zamawiającego.

       Każda z powyższych zmian może być powiązana z obniżeniem jak i zwiększeniem wynagrodzenia na zasadach określonych w formie pisemnej przez Strony umowy.
     4. Pozostałe dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy
      1. zmiana obowiązującej stawki VAT:
       • jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez wykonawcę,
       • jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez wykonawcę,
      2. rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami,
      3. niezbędne zmiany umowy konieczne do wprowadzenia z uwagi na kolizję z nie przewidywanymi, nieplanowanymi na dzień zawarcia umowy a niezbędnymi do wykonania pracami prowadzonymi przez inne podmioty.
      4. Zmiana podwykonawcy po uprzedniej zgodzie zamawiającego.
    2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Wymienione powyższe możliwości wprowadzenia zmian są uprawnieniem, a nie obowiązkiem Zamawiającego.
    3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) :
     1. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,
     2. zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami,
     3. konieczność zwiększenia lub zmniejszenia wartości umowy wynikającej z obmiaru powykonawczego,
     4. udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych,
     5. udzielenie zamówień uzupełniających w zakresie wskazanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
    4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy w wyjątkowych sytuacjach, zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.2164).
    5. Postanowienia ust. 1 nie będą stanowiły dla żadnej ze stron zawartej umowy zobowiązania do zawarcia aneksu (obie strony muszą zgodzić się na zawarcie aneksu).
   2. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
    1. Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.gryfino.powiat.pl
     Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Gryfinie ul. 11 Listopada 16 d, 74-101 Gryfino, pok. 103, pocztą na pisemny wniosek lub pobrać ze strony internetowej.
    2. Termin składania ofert:. Zabezpieczoną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15 lipca 2016r. do godz. 10,45 w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4 w Kancelarii Ogólnej, pok. nr 11.
    3. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
    4. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
     Zadanie współfinansowane jest z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"
    5. Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

   Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 112877-2016 na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 30.06.2016r. oraz umieszczone na stronie internetowej i tablicach ogłoszeniowych Zamawiającego.

   MODYFIKACJA SIWZ Z DNIA 12.07.2016 R.

   Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający, zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

   1. Wprowadza się nowy załącznik Nr 9 do SIWZ - Projekt budowlano-wykonawczy.
   2. Wprowadza się nowy załącznik Nr 10 do SIWZ - Tabela Elementów Rozliczeniowych.
   3. Wprowadza się nowy załącznik Nr 11 do SIWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.
   4. W części 11 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert pkt 11.1 i 11.2 otrzymują brzmienie:

   1.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do 21 lipca 2016 roku r. do godz. 10:45 w Starostwie Powiatowym w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, pokój 11.

   11.2.Otwarcie ofert nastąpi dnia 21 lipca 2016 r. o godz. 11:00 w Starostwie Powiatowym w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, pokój - sala posiedzeń I piętro.

   Ponadto Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania jakie wpłynęły w dniu 05.07.2016 r.:

   Do pobrania:

   PYTANIE Nr 1
   Dotyczy D.05.03.05a. Treść SST jest niespójna. Zgodnie z pkt 1.3 warstwę ścieralną należy wykonać z AC11S, KR3-4, natomiast w tablicach 11 i 13 podano wymagania jedynie dla mieszanek KR1-2. Prosimy o wyjaśnienie.

   ODPOWIEDŹ:
   Zamawiający uzupełnił Szczegółowe Specyfikacje Techniczne o brakujące dane dla mieszanek KR3-4 i załączył zmieniony załącznik Nr 11 do SIWZ.

   MODYFIKACJA SIWZ Z DNIA 15.07.2016 R.

   Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający, zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

   1. Wprowadza się nowy załącznik Nr 10 do SIWZ - Tabela Elementów Rozliczeniowych.

   Do pobrania:


   data opublikowania: 2016-06-30 15:27:41
   data ostatniej aktualizacji: 2016-08-04 14:49:03

   Strona odwiedzona 2173 razy
   Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Marzena Wieczorek
   Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.