Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Ogłoszenia

Przetargi inne

Przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z Trzcińsko-Zdój - Białęgi

Rozstrzygnięcie:

Gryfino, dnia 8 czerwca 2017 r.

ZD.272.12.2017.MW

Wszyscy Oferenci
Wg rozdzielnika

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój - Białęgi".

Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.2164 ze zmianami) informuje się, że Zamawiający zatwierdził przetarg i podjął następujące rozstrzygnięcie:

 1. Zamawiający wybiera ofertę nr 1 Wykonawcy MALDROBUD Sp. z o.o. Sp. K., ul. Królewiecka 43, 74-300 Myślibórz, który uzyskał najwyższą ilość punktów.
 2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium oceny: 60 % - "cena", 40 % - "wydłużenie okresu gwarancji". Wykonawca zaoferował najkorzystniejszą cenę i 60 m-czny okres gwarancji, uzyskując tym samym najwyższą ilość punktów.
 3. Wykonawcy, którzy złożyli oferty oraz punktację złożonych ofert przedstawia tabela poniżej.
Nr ofertyNazwa, siedziba i adres wykonawcyPunktacja
przyznana
ofertom
w kryterium:
cena - max.
60,00 pkt
Punktacja
przyznana
ofertom
w kryterium:
wydłużenie
okresu
gwarancji
i rękojmi
- max. 40,00 pkt
Łączna
punktacja
1MALDROBUD
Sp. z o.o., Sp.K.
ul. Królewiecka 43
74-300 Myślibórz
60,00 pkt40,00 pkt100,00 pkt
2STRABAG
Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków
55,09 pkt40,00 pkt95,09 pkt
3EUROVIA POLSKA S.A.
Bielany Wrocławskie
ul. Szwedzka 5
55-040 Kobierzyce
50,10 pkt40,00 pkt90,10 pkt

*czcionką wytłuszczoną zaznaczono najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż 5 dni od daty przesłania niniejszego zawiadomienia.

Do pobrania:

INFORMACJA DO OGŁOSZENIA Z DNIA 31.05.2017 R.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje następujące informacje:

 1. W dniu 31.05.2017 r. o godz. 11:00 komisja przetargowa powołana do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój - Białęgi" dokonała otwarcia ofert.
 2. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowania zamówienia - 1.070.354,01 zł (łącznie z podatkiem VAT).
 3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 15 października 2017r.
 4. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:
Nr ofertyNazwa(firma) i adres WykonawcyCena (brutto)Okres gwarancji i rękojmiTermin wykonania zamówienia
oraz warunki płatności
1MALDROBUD Sp. z o.o., Sp.K.
ul. Królewiecka 43
74-300 Myślibórz
974.125,52 zł60 mies.zgodne z SIWZ
2STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków
1.060.917,58 zł49 mies.zgodne z SIWZ
3EUROVIA POLSKA S.A.
Bielany Wrocławskie
ul. Szwedzka 5
55-040 Kobierzyce
1.166.521,59 zł49 mies.zgodne z SIWZ

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiajacego na stronie internetowej powyższych informacji, przekazują Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

data opublikowania: 2017-05-12 13:02:56
data ostatniej aktualizacji: 2017-06-08 14:04:14

Strona odwiedzona 2507 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Marzena Wieczorek
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.