Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Ogłoszenia

Przetargi inne

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - dz. 141/5 obręb Radziszewo 1

STAROSTA GRYFIŃSKI
OGŁASZA
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr działki 141/5 o pow. 0,1211ha, położonej w obrębie Radziszewo 1, gmina Gryfino stanowiącej własność Skarbu Państwa

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona numerem działki 141/5, położona w obrębie ewidencyjnym Radziszewo 1, gmina Gryfino. Działka posiada urządzoną księgę wieczystą nr SZ1Y/00061007/0. Zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków działka posiada użytki RIVb o pow. 0,0230 ha i N o pow. 0,0981 ha. Nieruchomość położona jest w miejscowości Radziszewo. Do ulicy Szczecińskiej, która jednocześnie stanowi drogę krajową nr 31 w prostej linii jest ok. 100m. Działka jest wyniesiona ponad ulicę Szczecińską o kilkanaście metrów, podjazd ulicą Widokową jest stromy. Nieruchomość nr 141/5 ma kształt prostokąta, jest niezagospodarowana. Porośnięta jest niską trawą i dziko rosnącymi drzewami. W pobliżu działki, w ulicy Szczecińskiej oraz na początku ulicy Widokowej znajdują się wodociągi, elektryczność oraz sieć kanalizacji. Ulicą Szczecińską kursuje komunikacja autobusowa. Nieruchomość leży na terenie, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i Gminy Gryfino przyjętego Uchwałą nr XL/314/21 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 sierpnia 2021 r. obszar na którym znajduje się działka oznaczony jest jako tereny: MN2, U - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami towarzyszącymi, tereny zabudowy usługowej.

Poprzednie przetargi odbyły się odpowiednio: 18.10.2022 r., 15.03.2023 r. oraz 12.06.2023 r.

Cena wywoławcza wynosi 180.640,00 zł
Wadium wynosi 18.100,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 25 września (poniedziałek) 2023 r. o godz. 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, pokój nr 32.

Warunki przetargu:

 1. Dokonanie wpłaty wadium w wyżej podanej wysokości na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie nr 27 2030 0045 1110 0000 0194 1850 do dnia 19 września 2023r. (wtorek). Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na wskazany powyżej rachunek bankowy.
 2. Okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu osobistego, natomiast w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - aktualnego wpisu do ewidencji działalności, a w przypadku osoby prawnej - aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy (ostatni miesiąc) oraz pełnomocnictwa do reprezentowania firmy i zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości. Małżonkowie biorą udział w przetargach osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
 3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 4. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą (w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne) oraz usunięciem z terenu bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją ponosi nabywca.
 5. Przetarg może się odbyć nawet gdy zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki przetargu.
 6. Wadium zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości osobie, która przetarg wygra. W przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi. Zwraca się wadium osobom, które przetargu nie wygrały, niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od tego czasu.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dodatkowymi informacjami o nieruchomości i warunkach przetargu w Starostwie Powiatowym w Gryfinie - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, przy ul. Sprzymierzonych 4, pok. 34 oraz pod nr tel. (91) 416 22 15 wew.150. Starosta Gryfiński zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu. Informacja oraz przyczyna odwołania przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości.

data opublikowania: 2023-08-17 09:20:53
data ostatniej aktualizacji: 2023-08-17 09:20:53

Strona odwiedzona 117 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Tadeusz Gębarowski
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.