Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Ogłoszenia

Przetargi inne

Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - dz. nr 67 w udziale do 1/3, obręb Gądno

STAROSTA GRYFIŃSKI
OGŁASZA
PRZETARG USTNY OGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr działki 67 w udziale. do 1/3 o pow. 0,09ha, położonej w obrębie Gądno, gmina Moryń stanowiącej własność Skarbu Państwa do współwłaścicieli nieruchomości

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona numerem działki 67 w udziale do 1/3, położona w obrębie ewidencyjnym Gądno, gmina Moryń. Według danych z ewidencji gruntów i budynków działka posiada użytek: Br-RIVa - grunty rolne zabudowane (0,09 ha). Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr SZ1Y/00014852/4. Działka położona jest w miejscowości Gądno. Nieruchomość posiada dostęp do drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. Dojazd do działki ocenia się jako dobry. W otoczeniu dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i siedliskowa. Kształt działki jest regularny, teren płaski. Nieruchomość zabudowana jest dwoma budynkami o powierzchni odpowiednio 75 m2 i 70 m2. Nieruchomość leży na terenie, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszar działki oznaczony jest jako teren usług i turystyki.

Cena wywoławcza wynosi 18.360,00 zł
Wadium wynosi 1.840,00zł

Przetarg odbędzie się w dniu 28 listopada (wtorek) 2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, pokój nr 32.

Warunki przetargu:

 1. Dokonanie wpłaty wadium w wyżej podanej wysokości na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie nr 27 2030 0045 1110 0000 0194 1850 do dnia 22 listopada 2023 r. (środa). Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na wskazany powyżej rachunek bankowy.
 2. Okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu osobistego, natomiast w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - aktualnego wpisu do ewidencji działalności, a w przypadku osoby prawnej - aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy (ostatni miesiąc) oraz pełnomocnictwa do reprezentowania firmy i zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości. Małżonkowie biorą udział w przetargach osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
 3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 4. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą (w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne) oraz usunięciem z terenu bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją ponosi nabywca.
 5. Przetarg może się odbyć nawet gdy zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki przetargu.
 6. Wadium zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości osobie, która przetarg wygra. W przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi. Zwraca się wadium osobom, które przetargu nie wygrały, niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od tego czasu.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dodatkowymi informacjami o nieruchomości i warunkach przetargu w Starostwie Powiatowym w Gryfinie - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, przy ul. Sprzymierzonych 4, pok. 34 oraz pod nr tel. (91) 416 22 15 wew.150. Starosta Gryfiński zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu. Informacja oraz przyczyna odwołania przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości.

data opublikowania: 2023-10-23 08:20:53
data ostatniej aktualizacji: 2023-10-23 08:20:53

Strona odwiedzona 96 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Tadeusz Gębarowski
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.