Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Ogłoszenia

Przetargi i inne postępowania

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - dz. nr 139/9 z udziałem 1/2 do działki nr 139/8, obręb Trzcińsko Zdrój 1

Rozstrzygnięcie:

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

sporządzona zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

 1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu
  Dnia 28 listopada 2023 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 odbył się III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa.
 2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej
  Nieruchomość oznaczona nr działki 139/9 wraz z udziałem do - cz. w nieruchomości oznaczonej nr działki 139/8, położone w obrębie ewidencyjnym Trzcińsko Zdrój 1, gmina Trzcińsko Zdrój, stanowiące własność Skarbu Państwa. Dla przedmiotowych nieruchomości urządzone są księgi wieczyste nr: SZ1Y/00003455/1 i SZ1Y/000074640/3.
 3. Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu
  1. osoby dopuszczone do uczestnictwa w przetargu - 0
  2. osoby niedopuszczone do uczestnictwa w przetargu - 0
 4. Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu albo informacja o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert
  1. cena wywoławcza nieruchomości 55 300,00 zł
  2. najwyższa cena osiągnięta w przetargu -
  3. informacja o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert -
 5. Imię i nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości
  Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak oferentów.

STAROSTA GRYFIŃSKI
OGŁASZA
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr działki 139/9 o pow. 0,0673ha wraz udziałem do 1/2 działki nr 139/8 o pow. 0,0132 ha, położonej w obrębie Trzcińsko Zdrój 1, gmina Trzcińsko Zdrój stanowiącej własność Skarbu Państwa

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona numerem działki 139/9 wraz z udziałem do 1/2 działki 139/8 położonej w obrębie ewidencyjnym Trzcińsko Zdrój 1, gmina Trzcińsko Zdrój. Według danych z ewidencji gruntów i budynków działka nr 139/9 posiada użytek Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy). Nieruchomość posiada urządzoną Księgę Wieczystą nr KW SZ1Y/00003455/1. Nieruchomość zlokalizowana jest w północnej części Trzcińska Zdrój. Najbliższe otoczenie stanowią tereny nielicznej starszej zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej. Dojazd do nieruchomości bardzo dobry, drogą powiatową o nawierzchni asfaltowej. Działka ma kształt zbliżony do prostokąta, teren płaski nie jest zadrzewiony i zakrzewiony. Działka 139/8 przeznaczona jest pod drogę wewnętrzną zapewniającą m. in. dojazd do działki nr 139/2 (służebność gruntowa). Dla terenu na którym zlokalizowana jest nieruchomość nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzcińsko Zdrój teren działki oznaczony jest jako grunty pod zabudowę mieszkaniową. Ponadto dla przedmiotowego terenu została wydana decyzja o warunkach zabudowy dot. budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych z towarzyszącą zabudową gospodarczo-garażową oraz drogi wewnętrznej.

Poprzednie przetargi odbyły się odpowiednio dnia: 12.06.2023 r. oraz 25.09.2023 r.

Cena wywoławcza wynosi 55.300,00zł
Wadium wynosi 5.530,00zł
Do ceny osiągniętej w licytacji zostanie doliczony VAT 23% zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług

Przetarg odbędzie się w dniu 28 listopada (wtorek) 2023 r. o godz. 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, pokój nr 32.

Warunki przetargu:

 1. Dokonanie wpłaty wadium w wyżej podanej wysokości na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie nr 27 2030 0045 1110 0000 0194 1850 do dnia 22 listopada 2023 r. (środa). Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na wskazany powyżej rachunek bankowy.
 2. Okazanie dowodu wpłaty wadium oraz dowodu osobistego, natomiast w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - aktualnego wpisu do ewidencji działalności, a w przypadku osoby prawnej - aktualnego dokumentu poświadczającego tożsamość firmy (ostatni miesiąc) oraz pełnomocnictwa do reprezentowania firmy i zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości. Małżonkowie biorą udział w przetargach osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka.
 3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 4. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą (w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne) oraz usunięciem z terenu bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją ponosi nabywca.
 5. Przetarg może się odbyć nawet gdy zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki przetargu.
 6. Wadium zalicza się na poczet ceny sprzedaży nieruchomości osobie, która przetarg wygra. W przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi. Zwraca się wadium osobom, które przetargu nie wygrały, niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od tego czasu.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dodatkowymi informacjami o nieruchomości i warunkach przetargu w Starostwie Powiatowym w Gryfinie - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, przy ul. Sprzymierzonych 4, pok. 34 oraz pod nr tel. (91) 416 22 15 wew.150. Starosta Gryfiński zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu. Informacja oraz przyczyna odwołania przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości.

data opublikowania: 2023-10-23 08:30:48
data ostatniej aktualizacji: 2023-12-07 10:55:40

Strona odwiedzona 376 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Tadeusz Gębarowski
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.