Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

Zarządzenie Nr 31/2015
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2015-04-15

w sprawie ustalenia warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej

Na podstawie art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 2a oraz art. 23b ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U z 2014 r. poz. 782, poz. 1662) zarządzam, co następuje:

§ 1. Starosta Gryfiński udostępnia informacje publiczne, w celu ich ponownego wykorzystania, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U z 2014 r. poz. 782, poz. 1662).

§ 2. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej, udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gryfinie, wymaga zachowania następujących warunków:

 1. informacja publiczna musi zawierać wzmiankę o źródle jej pozyskania poprzez podanie pełnej nazwy: Starostwo Powiatowe w Gryfinie,
 2. należy podać datę wytworzenia lub pozyskania informacji,
 3. pozyskana treść informacji publicznej nie może być modyfikowana,
 4. jeżeli treść pozyskanej informacji publicznej lub jej fragment ma stanowić część całości, należy ja zamieścić w formie cytatu wraz z przypisem informującym o źródle pochodzenia lub odpowiedniego dla formy wykorzystania - oznaczenia podobnego.

§ 3.

 1. Udostępnienie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystania następuje na wniosek, jeżeli:
  1. informacja publiczna nie została zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gryfinie, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej wykorzystania albo
  2. wnioskodawca zamierza wykorzystać informacje publiczne na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone
 2. W przypadku udostępniania informacji publicznej, w celu jej ponownego wykorzystania, w trybie wnioskowym, Starosta Gryfiński określa warunki jej ponownego wykorzystania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

§ 4 . Starosta Gryfiński ponosi odpowiedzialność jedynie za taka treść informacji jaka została zamieszczona na Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gryfinie lub udzielonej stosownie do złożonego wniosku.

§ 5. Podmiot wykorzystujący i przetwarzający informacje publiczne udostępnione przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie ponosi odpowiedzialność za jej wykorzystanie w sposób niezgodny z obowiązującym prawem.

§ 6. Starosta Gryfiński zapewnia możliwość swobodnego wykorzystania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub w części, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.).

§ 7.

 1. Wniosek składa się na formularzu, którego wzór określił Minister Administracji i Cyfryzacji w drodze rozporządzenia z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 94). Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego bądź w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Wzór wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 2. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

§ 8. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

§ 9.

 1. Informacja publiczna wytworzona w Starostwie Powiatowym w Gryfinie udostępniana jest co do zasady bezpłatnie. Starostwo może pobrać opłatę, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
 2. Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania w określony sposób i w określonej formie.

§ 10. Starosta Gryfiński nie ponosi odpowiedzialności za treść przetworzonych informacji publicznych udostępnionych w postaci pierwotnej.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta
mgr inż. Wojciech Konarski


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2015-04-16 08:37:18
data ostatniej aktualizacji: 2015-04-16 08:37:18

Strona odwiedzona 3601 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Ewelina Zdziarska
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.