Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

Zarządzenie Nr 23/2005
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2005-03-24

w sprawie ustalania zasad korzystania ze służbowych samochodów osobowych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 40 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie zarządzam, co następuje:

§ 1

Zarządzenie reguluje zasady korzystania ze służbowych samochodów osobowych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie.

§ 2

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. zarządzeniu - rozumie się przez to niniejsze zarządzenie,
 2. samochodzie - rozumie się przez to służbowy samochód stanowiący własność Powiatu Gryfińskiego, będący w użytkowaniu Starostwa Powiatowego w Gryfinie,
 3. Starostwo - rozumie się przez to Starostwo Powiatowe w Gryfinie.
 4. dysponencie - rozumie się osobę podejmującą decyzje w sprawach korzystania z samochodu służbowego Dysponentami są:
  1. samochodu służbowego Ford Mondeo o nr rej. ZGR A001 - Starosta Gryfiński
  2. samochodu służbowego Honda CRV o nr rej. ZGR K001- Etatowy Członek Zarządu
  3. dyspozytorze - rozumie się osobę sporządzającą plan korzystania z samochodów służbowych (pracownik Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich).
§ 3
 1. Z samochodów służbowych korzystają pracownicy starostwa wyłącznie w celu realizacji obowiązków służbowych wynikających z pełnionych funkcji lub zajmowanych stanowisk:
  1. Starosta Gryfiński,
  2. Wicestarosta Gryfiński,
  3. Etatowy Członek Zarządu,
  4. Sekretarz Powiatu,
  5. Skarbnik Powiatu,
  6. radni Powiatu Gryfińskiego,
  7. pracownicy starostwa,
  8. pracownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego.
 2. Pracownicy korzystający z samochodu zobligowani są do kierowania się zasadą celowości i oszczędności.
 3. W celu racjonalnego wykorzystania samochodu, przejazd samochodem powinien odbywać się najkrótszą drogą i według trasy zgodnej ze złożonym zamówieniem. Wyjazdy pracowników, których trasy przejazdu są zbliżone mogą być połączone w ramach jednego przejazdu.
 4. W razie konieczności należy zmieniać nawet trasę jazdy, gdy jest to podyktowane względami oszczędnościowymi.
 5. Maksymalnie ograniczyć używanie służbowych samochodów osobowych po godzinach pracy oraz unikać zbędnych przestojów.
 6. Samochód winien być wykorzystywany w czasie niezbędnym do załatwienia spraw służbowych.
 7. Tryb ubiegania się o korzystanie z samochodów określa instrukcja stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 4
 1. Upoważniona do kierowania samochodem jest osoba zatrudniona w starostwie na stanowisku kierowcy z zastrzeżeniem § 6.
 2. Kierowca obowiązany jest utrzymać pojazd w należytym stanie technicznym oraz dbać o czystość i estetyczny wygląd samochodu.
 3. Kierowca obowiązany jest tak organizować swoją pracę dotyczącą obsługi samochodu, aby nie kolidowało to z dysponowaniem samochodem przez pracowników starostwa.
 4. Kierowca obowiązany jest w szczególności zgłaszać Naczelnikowi Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich stwierdzone usterki oraz potrzebę dokonania remontu lub naprawy samochodu.
 5. Kierowca odpowiedzialny jest za prowadzenie dokumentacji wymaganej odrębnymi przepisami.
 6. Czas pracy i obowiązki kierowcy określają odrębne przepisy.
 7. Osoby korzystające z samochodów podpisują kartę drogową potwierdzając w ten sposób wykonanie zamówienia. Osoby składające podpis obowiązane są skontrolować rzetelność zapisów w karcie drogowej.
§ 5
 1. Decyzje w sprawie korzystania z samochodu podejmuje właściwy dysponent składając podpis na druku zamówienia.
 2. Dysponent samochodu ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa jazdy może wstrzymać wyjazd samochodu, na wniosek Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich, który podaje konkretną przyczynę i uzasadnienie powodu wstrzymania.
§ 6

W szczególnych, uzasadnionych przypadkach pracownik, który posiada prawo jazdy może, po uzyskaniu zgody dysponenta używać samochodu służbowego jako kierowca, składając uprzednio oświadczenie o odpowiedzialności materialnej( załącznik Nr 2).

§ 7

O przypadkach niewłaściwego wykorzystywania samochodów, Naczelnik Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich powiadamia właściwych dysponentów.

§ 8
 1. Naruszenie zasad określonych zarządzeniem stanowi naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.
 2. Tryb ubiegania się o korzystanie z samochodów nie dotyczy Starosty Gryfińskiego, Wicestarosty, Etatowego Członka Zarządu, Sekretarza Powiatu i Skarbnika Powiatu.
§ 9

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Starosta Gryfiński
mgr Ewa De La TorreUZASADNIENIE

Celem wprowadzenia niniejszego zarządzenia jest racjonalności i oszczędność korzystania z samochodów służbowych będących w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Gryfinie. Ponadto potrzeba uszczegółowienia i usankcjonowania zasad dotyczących korzystania z pojazdów.


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2005-06-27 13:06:40
data ostatniej aktualizacji: 2005-06-27 13:06:40

Strona odwiedzona 2465 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Izabela Jaworska-Florek
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.