Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

Zarządzenie Nr 15/2005
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2005-02-08

w sprawie ustalenia procedury w zakresie udostępniania informacji publicznej na wniosek osoby zainteresowanej

Zarządzam stosowanie w Starostwie Powiatowym w Gryfinie następującej procedury w zakresie udostępniania informacji publicznej na wniosek osoby zainteresowanej:

§1

Informacja publiczna, która nie została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na pisemny wniosek osoby zainteresowanej. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

§3

Każdy wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony do Starostwa Powiatowego w Gryfinie winien być niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia jego złożenia, przekazany do Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich celem zarejestrowania i umożliwienia ww. wydziałowi podjęcia i koordynowania działań w przedmiocie udostępnienia wnioskowanej informacji publicznej.

§4
  Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich:
 1. prowadzi rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej,
 2. analizuje, czy udostępnienie wnioskowanej informacji publicznej nie podlega ograniczeniom w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,
 3. niezwłocznie po otrzymaniu i rejestracji wniosku występuje do komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Gryfinie, będących w posiadaniu wnioskowanych informacji, o przekazanie ich do Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich w terminie 5 dni od dnia otrzymania kierowanego do nich pisma,
 4. na podstawie informacji przekazanych przez komórki organizacyjne tutejszego Urzędu, o których udostępnienie wnosi zainteresowany przygotowuje odpowiedź w sposób lub formie określonych we wnioski i przekazuje wnioskodawcy bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku do Starostwa Powiatowego w Gryfinie;
 5. odpowiada za terminowe załatwienie złożonego wniosku.
§5
  Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej zawiera następujące dane:
 1. Liczba porządkowa;
 2. Data wpływu wniosku do Starostwa Powiatowego w Gryfinie;
 3. Imię i nazwisko wnioskodawcy;
 4. Przedmiot wniosku;
 5. Sygnatura akt;
 6. Data zlecenia;
 7. Wydział/Biuro merytorycznie związany z wnioskowaną informacją;
 8. Numer pisma i data otrzymania odpowiedzi od Wydziału/Biura;
 9. Data ostatecznego załatwienia wniosku;
 10. Uwagi.
§6

Odpowiedzialność za treść udostępnionych informacji publicznych ponoszą Naczelnicy/Kierownicy właściwych merytorycznie Wydziałów/Biur.

§7

Kopie udostępnianych dokumentów wymagają potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez merytorycznie odpowiedzialnego pracownika.

§8

Nadzór nad realizacją postanowień zawartych w zarządzeniu sprawuje Sekretarz Powiatu.

§9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2005 r.


Starosta Gryfiński
mgr Ewa De La TorreUZASADNIENIE

Niniejsze zarządzenie zostało sporządzone w celu ustalenia i wprowadzenia do stosowania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie procedury w zakresie udostępniania informacji publicznej na wniosek osoby zainteresowanej.


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2005-06-29 08:54:20
data ostatniej aktualizacji: 2005-06-29 08:54:20

Strona odwiedzona 2249 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Izabela Jaworska-Florek
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.