Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

Zarządzenie Nr 44/2005
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2005-07-11

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie określenia zasad dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie

Na podstawie art.17 i art.94 pkt 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz.94, Nr 113, poz. 717 i Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz.239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 128, poz. 1405, Nr 154, poz. 1805, Nr 11, poz.84, Nr 111, poz. 1194 i Nr 123, poz. 1354, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 196, poz.1660, Nr 135, poz. 1146, Nr 199 poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 10, poz.71, Nr 68, poz.610 i Nr 86, poz.732) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 11 stycznia 2005 r. "Zasady dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie" wprowadza się następujące zmiany:

 1. w miejsce rozdziału 10 PRZEPISY KOŃCOWE wprowadza się rozdział ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ w brzmieniu:
  "§ 14. Starosta może podjąć decyzję o pokryciu kosztów nauki lub delegacji (kosztów podróży) w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie w formach pozaszkolnych, z wyłączeniem studiów podyplomowych, w ramach możliwości finansowych Urzędu i dokonać potrącenia z wynagrodzenia pracownika 100% kosztów nauki z rozbiciem na raty, jeżeli:
  1. występuje zgodność tematyki form dokształcania z wykonywanymi obowiązkami na stanowisku pracy, a także obecnym lub planowanym zakresem działania Urzędu, bądź realizacją zadań powiatu;
  2. Naczelnik/Kierownik Wydziału/Biura, bądź w przypadku Naczelników/ Kierowników Wydziałów /Biur szef pionu wyda bardzo dobrą opinię dotyczącą celowości podnoszenia kwalifikacji;
  3. złożono do Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich wniosek o udzielenie świadczenia w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych stanowiący załącznik Nr 7;
  4. pracownik złożył oświadczenie o potrącaniu z wynagrodzenia wyznaczonych rat".
 2. wprowadza się załącznik Nr 7 "Wniosek o udzielenie świadczenia w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych" stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia;
 3. dotychczasowy rozdział 10 PRZEPISY KOŃCOWE otrzymuje brzmienie:
  "Rozdział 11 PRZEPISY KOŃCOWE.
  § 15. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym akcie mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych oraz Kodeksu pracy."
§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Gryfiński
mgr Ewa De La Torre


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2005-08-02 09:27:54
data ostatniej aktualizacji: 2005-08-02 09:27:54

Strona odwiedzona 2133 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Izabela Jaworska-Florek
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.