Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

Zarządzenie Nr 49/2005
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2005-08-02

w sprawie udzielania upoważnień do załatwiania spraw w ustalonym zakresie w imieniu Starosty

Na podstawie § 4 ust. 2 pkt 5 i 7 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/30/2002 Rady Powiatu zarządzam co następuje:

§1.

Starosta może upoważnić wicestarostę, poszczególnych członków zarządu powiatu, pracowników starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do załatwiania spraw w swoim imieniu i na swoją odpowiedzialność, w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych.

§ 2.
  Zakres upoważnień udzielanych przez Starostę obejmuje:
 1. wydawanie decyzji administracyjnych,
 2. wydawanie postanowień,
 3. wydawanie zaświadczeń,
 4. załatwianie bieżących spraw
§ 3.
  Upoważnienia o których mowa w § 1 zawierają w szczególności:
 1. imię i nazwisko osoby upoważnionej,
 2. stanowisko służbowe,
 3. podstawę prawną udzielenia upoważnienia,
 4. zakres upoważnienia,
 5. wyszczególnienie ustaw i aktów wykonawczych dotyczących zakresu upoważnienia,
 6. wzór stempla podpisowego,
§ 4.

Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich prowadzi rejestr upoważnień Starosty Gryfińskiego, którego wzór stanowi załącznik nr 1.

§ 5.
 1. Projekty upoważnień wraz z uzasadnieniem przygotowują naczelnicy, kierownicy wydziałów/biur i przedkładają je w celu ich sprawdzenia pod względem formalno-prawnym do Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich, który:
  1. nadaje nr upoważnienia,
  2. przedkłada sprawdzony uprzednio projekt upoważnienia do zaopiniowania radcy prawnemu.
  3. zaopiniowane przez radcę prawnego upoważnienie przedkłada w trzech egzemplarzach do podpisu Staroście Gryfińskiemu.
  4. po podpisaniu upoważnienia przez Starostę Gryfińskiego jeden egzemplarz zostaje przekazany za pokwitowaniem upoważnionemu pracownikowi, drugi dołączony do akt osobowych pracownika, trzeci pozostaje w ewidencji Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich.
§ 6.

Każdorazowo zmiana upoważnienia następuje w wyniku zmian przepisów prawnych dotyczących zadań Starosty.

§ 7.
  Utrata mocy upoważnienia następuje w wyniku:
 1. rozwiązania stosunku pracy,
 2. przeniesienia upoważnionego pracownika na inne stanowisko służbowe,
 3. pisemnego odwołania upoważnienia przez Starostę,
 4. uchylenia lub wygaśnięcia podstawy prawnej jego wydania,
 5. zmian zachodzących w związku z § 6.
§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Gryfiński
mgr Ewa De La Torre


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2005-08-17 09:14:31
data ostatniej aktualizacji: 2005-08-17 09:14:31

Strona odwiedzona 2200 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Izabela Jaworska-Florek
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.