Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

Zarządzenie Nr 99/2005
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2005-12-16

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/2004 Starosty Gryfińskiego z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie

Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, Nr 118, poz. 561, Nr 139, poz. 647 i Nr 147, poz. 686, z 1997 r. Nr 82, poz. 518 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 75, poz. 486 i Nr 113, poz. 717, z 2002 r. Nr 135, poz. 1146 oraz z 2003 r. Nr 213, poz. 2081) zarządzam, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2004 Starosty Gryfińskiego z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie, wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Komisja Socjalna wybierana jest na okres 3 lat zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym, przez co najmniej 2/3 ogółu pracowników.";
 2. w § 4 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: "3a. Członków komisji socjalnej wybiera się spośród pracowników, którzy zgłosili swoje kandydatury do pracy w komisji socjalnej.";
 3. w § 4 ust. 4 pkt b otrzymuje brzmienie: "b) proponowanie i opiniowanie zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,";
 4. w § 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: "5. Członek komisji socjalnej może zrezygnować z członkostwa po złożeniu Staroście pisemnej rezygnacji za uprzednim dwutygodniowym wypowiedzeniem. Termin tygodnia liczy się zgodnie z Kodeksem cywilnym. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach członek komisji może zrezygnować z członkostwa w chwili złożenia rezygnacji na piśmie.";
 5. w § 4 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: "6. Rezygnacja z członkostwa w komisji socjalnej choćby jednego z jej członków powoduje konieczność wyboru przez pracowników Starostwa nowego składu komisji.";
 6. w § 4 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: "7. W celu zapewnienia prawidłowej pracy komisji socjalnej, w przypadku, gdy liczba członków komisji socjalnej jest niższa niż 3 osoby, do czasu wyboru nowe składu pozostali członkowie komisji socjalnej mogą wyznaczyć spośród pracowników Starostwa, osobę, która będzie pełniła obowiązki członka komisji socjalnej. Osoba powołana przez członków komisji socjalnej nie może pełnić powierzonych jej obowiązków dłużej niż przez 2 miesiące.";
 7. w § 4 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: "8. Osoba wyznaczona przez Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich koordynuje pracę komisji socjalnej oraz prowadzi dokumentację z jej działalności, a także zajmuje się techniczną obsługą wyborów na członków komisji socjalnej oraz sporządzaniem projektów zmian do niniejszego regulaminu i aktualizacją jego załączników.".
§ 2

Zmiany do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie zostały uzgodnione z pracownikiem wybranym przez załogę Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Gryfiński
mgr Ewa De La Torre

data opublikowania: 2005-12-27 08:37:22
data ostatniej aktualizacji: 2005-12-27 08:37:22

Strona odwiedzona 2598 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Izabela Jaworska-Florek
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.