Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

Zarządzenie Nr 64/2005
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2005-09-30

w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229 poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 66) oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1752 oraz z 2005 r. Nr 128, poz. 1069) oraz Uchwały Nr 14/II/2003 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego zarządzam, co następuje:

§ 1.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, w którego skład wchodzi 12 miesięcznych okresów sprawozdawczych.

§ 2.

Starostwo Powiatowe prowadzi odrębne następujące księgi rachunkowe dla:

 1. budżetu powiatu - "Starostwo Powiatowe - Organ finansowy";
 2. jednostki działającej w formie jednostki budżetowej - "Starostwo Powiatowe Gryfino";
 3. rachunku dochodów własnych przy jednostce budżetowej Starostwo Powiatowe;
 4. funduszu celowego - "Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej";
 5. funduszu celowego - "Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym";
 6. dochodów związanych z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa - "Dochody Skarbu Państwa";
 7. Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.
§ 3.
 1. Księgi rachunkowe prowadzone są w technice ręcznej i komputerowej, przy pomocy pakietu oprogramowania "SYSTEM POWIAT" dopuszczonego do stosowania w Starostwie Powiatowym od 1 stycznia 2000 r.
 2. Wykaz oprogramowania, o którym mowa w ust. 1 określa odrębne zarządzenie.
 3. Szczegółowy opis systemu informatycznego zawierają instrukcje obsługi oprogramowania, których zbiór znajduje się na stanowisku Głównego Księgowego.
§ 4.
 1. Wykaz ksiąg rachunkowych stanowi załącznik Nr 1.
 2. Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych z ogólnym opisem systemu stanowi załącznik Nr 2.
§ 5.
 1. Wprowadza się do stosowania zakładowy plan kont, ustalający wykaz kont księgi głównej oraz zasady budowy kont analitycznych dla:
  1. budżetu powiatu w brzmieniu, jak w załączniku Nr 3;
  2. jednostki budżetowej, Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz Rachunku Dochodów Własnych w brzmieniu, jak w załączniku Nr 4;
  3. gospodarki mieniem Skarbu Państwa w brzmieniu, jak w załączniku Nr 5;
  4. dla kasy zapomogowo-pożyczkowej w brzmieniu, jak w załączniku Nr 6.
 2. Do klasyfikacji zdarzeń na kontach stosuje się postanowienia rozporządzenia, o którym mowa na wstępie, opracowanie pn. "Komentarz do planu kont dla państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i ich gospodarstw pomocniczych oraz zakładów budżetowych" Marii Augustowskiej, wydanie IX oraz zasady zgodne z opisem, jak w załącznikach, o których mowa w ust. 1.
 3. Do klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych stosuje się przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
§ 6.
 1. Zasady i metody wyceny aktywów i pasywów określa Uchwała Nr 14/II/2003 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego.
 2. Ewidencję środków pieniężnych prowadzi się w oparciu o wyodrębnione rachunki bankowe prowadzone dla Powiatu Gryfińskiego i Starostwa Powiatowego w Gryfinie:
  1. rachunek budżetu;
  2. rachunek pomocniczy;
  3. rachunek bieżący jednostki budżetowej;
  4. rachunek środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
  5. rachunek środków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym;
  6. rachunek środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
  7. rachunek Dochodów Skarbu Państwa;
  8. rachunek środków depozytowych i sum na zlecenie;
  9. rachunek kasy zapomogowo-pożyczkowej;
  10. rachunki środków pieniężnych, w zakresie których umowy określają konieczność ich wydzielenia.
§ 7.
 1. Za środki trwałe uważa się przedmioty o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok i o wartości początkowej powyżej 1.000 zł, z tym że:
  1. środki trwałe o wartości początkowej poniżej 3.500 zł, a powyżej 1.000 zł uważa się za pozostałe środki trwałe w użytkowaniu, stosując jednorazowe umorzenie 100% ich wartości w miesiącu oddania do użytkowania w ciężar kosztów bieżącej działalności, a wydatki poniesione na ich zakup, bądź wytworzenie uważa się za wydatki bieżące;
  2. środki trwałe o wartości początkowej powyżej 3.500 zł umarza się i amortyzuje stosując metodę liniową i przy określaniu wysokości stawek umorzeniowych i amortyzacyjnych mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a odpisów dokonuje się począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania, a kończy się z chwilą ich zrównania z wartością początkową;
  3. przedmioty o wartości początkowej powyżej 100 zł i nie przekraczającej 1.000 zł nie kwalifikuje się jako środki trwałe i uważa się je za wyposażenie stanowisk pracy oraz podlegają one analitycznej ewidencji ilościowej ze wskazaniem osób je użytkujących;
  4. przedmioty o wartości początkowej poniżej 100 zł, stanowiące wyposażenie, odnoszone będą w koszty bieżącej działalności bezpośrednio w momencie zakupu, uważa się je za zużyte z chwilą oddania do użytkowania i nie podlegają one inwentaryzacji;
 2. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się:
  1. środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
  2. środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
  3. udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych - według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej;
  4. udziały w jednostkach podporządkowanych - według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty trwałej wartości lub według wartości godziwej, z tym że udziały zaliczane do aktywów trwałych mogą być wycenione metoda praw własności;
  5. inwestycje krótkoterminowe - według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależne od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej.
 3. Dla ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych prowadzi się komputerowo księgi pomocnicze przy użyciu aplikacji "MAJĄTEK TRWAŁY".
§ 8.

Do ewidencji i wyceny wartości niematerialnych i prawnych stosuje się zasady, jak dla środków trwałych, o których mowa w § 7.

§ 9.
 1. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się :
  1. rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy;
  2. należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności;
  3. zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe według wartości godziwej;
  4. kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej.
 2. Materiały wycenia się z chwilą nabycia w cenach zakupu.
 3. Zakupione materiały odpisuje się w koszty na dzień ich zakupu, a na dzień bilansowy ustala się stan tych składników w drodze spisu z natury i wycenia się przyjmując założenie, że rozchód składników wycenia się po cenach tych składników, które jednostka nabyła najpóźniej.
 4. Dla ustalenia do celów analitycznych zużycia materiałów biurowych prowadzi się ewidencję pomocniczą w technice ręcznej lub aplikacji komputerowej, jako ewidencja pomocnicza do rozliczenia zużycia materiałów biurowych przez poszczególne wydziały i nie jest ona zaliczana do ewidencji finansowo-księgowej.
§ 10.

Zasady dokonywania inwentaryzacji aktywów i pasywów określają odrębne przepisy.

§11.
 1. Dla ustalenia wyniku finansowego stosowane będą zasady obowiązujące przy sporządzaniu rachunku wyników metodą porównawczą.
 2. Ponoszone koszty ujmuje się na kontach zespołu 4 planu kont "Koszty według rodzaju".
§ 12.
 1. Zasady bezpieczeństwa systemów i zasobów informatycznych, w tym zbiorów stanowiących księgi rachunkowe, zasady dostępu do zasobów, zabezpieczenia systemami haseł i identyfikatorów,archiwizacji i wykonywania kopii bezpieczeństwa określa odrębne zarządzenie.
 2. Po każdym okresie sprawozdawczym księgi prowadzone komputerowo zamyka się stosując odpowiednie funkcje programów komputerowych uniemożliwiając dokonywanie w nich jakichkolwiek zmian.
 3. Księgi rachunkowe prowadzone w technice ręcznej zamyka się poprzez podsumowanie zapisów i ich podkreślenie oraz naniesienie daty i podpisu osoby zamykającej księgę.
 4. Dowody księgowe przechowywane są przez 3 lata w Wydziale Finansowym w zbiorach tworzonych dla określonej działalności lub grup operacji , które dokumentują, ujętych w dzienniku księgowym, a po tym okresie przechowywane są przez czas określony w odrębnych przepisach w archiwum zakładowym, opisane i zbroszurowane zgodnie z przepisami w sprawie archiwizacji dokumentów. Zbiory oznacza się symbolem dwuliterowym, początkowym i końcowym numerem dowodów w zbiorze oraz rokiem, którego dotyczą. Oznaczenie dowodów reguluje odrębne zarządzenie. Dopuszcza się tworzenie dzienników częściowych.
 5. Dla ksiąg rachunkowych prowadzonych w technice ręcznej, a także przeniesionych na papier ksiąg rachunkowych prowadzonych komputerowo stosuje się przepisy ust. 3.
 6. Księgi rachunkowe mogą być przeniesione, zamiast na papier, na komputerowy (archiwizacyjny) nośnik danych. Za wykonanie przeniesienia odpowiada administrator systemów informatycznych, który wykonuje przeniesienie na wniosek Głównego Księgowego lub Skarbnika. Nośnik opisuje się nazwą jednostki i nazwą ksiąg rachunkowych z podaniem okresu, którego dotyczą. Administrator zapewnia przeniesienie danych w formacie czytelnym przez dostępne przez jednostkę oprogramowanie komputerowe. Nośniki przechowywane są w depozycie w kancelarii tajnej.
 7. Dostęp do ksiąg rachunkowych mają poza kierownikiem jednostki pracownicy Wydziału Finansowego.
 8. Do zasad dostępu osób trzecich do ksiąg rachunkowych mają zastosowanie postanowienia ustawy, o której mowa na wstępie.
§ 13.

Zasady korzystania ze środków Unii Europejskiej, określa załącznik Nr 7.

§ 14.

W przypadku braku uregulowań w niniejszym zarządzeniu dotyczących szczególnych zdarzeń gospodarczych mają zastosowanie przepisy prawa, o których mowa na wstępie.

§ 15.

Traci moc Zarządzenie Nr 5/2004 Starosty Gryfińskiego z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Gryfinie.

§ 16.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 r., z wyjątkiem :

 1. § 1 ust. 1 pkt 3, 4, 10, 11, 14, 16, 21, 22 i 27 i § 2 ust. 3, 4, 10, 11, 14, 16, 21, 22 i 27 załącznika Nr 3;
 2. § 1 ust. 1 pkt 2 lit. b,d,e, pkt 3 lit. g,h,m,n załącznika Nr 4;
 3. § 1 ust. 2 pkt 3 i 4, załącznika Nr 4;
 4. § 2 ust. 2 pkt 2,4 i 5, ust. 3 pkt 7,8 ,13 i 14 załącznik Nr 4;
 5. § 3 pkt 3 i 4 załącznika Nr 4;
 6. załącznika Nr 7

- które obowiązują od 1 stycznia 2005 r.


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2006-01-09 15:42:57
data ostatniej aktualizacji: 2006-01-09 15:42:57

Strona odwiedzona 2342 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Janina Niwa
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.