Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

Zarządzenie Nr 97/2005
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2005-12-15

w sprawie inwentaryzacji rocznej

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229 poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 66 ) oraz § 4 Uchwały Nr 21/II/03 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19 marca 2003r. w sprawie: Instrukcji inwentaryzacyjnej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeprowadzenie w Starostwie Powiatowym w Gryfinie okresowej pełnej inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów i ustalam następujące zasady i techniki inwentaryzacji na rok kalendarzowy 2005 r.:

 1. do składu komisji inwentaryzacyjnej powołuję osoby wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
 2. do zespołów spisowych powołuję osoby wymienione w załączniku nr 2 niniejszego zarządzenia;
 3. na kontrolera spisowego powołuję Jerzego Herwarta - Sekretarza Powiatu;
 4. w celu ustalenia stanów rzeczywistych (z natury) składników majątku inwentaryzowanych na podstawie obmiaru lub szacunku powołuję zespół w składzie:
  1. Siwek Józef, stanowisko -Naczelnik,
  2. Madejak Agnieszka , stanowisko - Inspektor;
 5. dla ustalenia wyceny niepełnowartościowych składników majątku powołuję zespół w składzie:
  1. Przewodniczący - Siwek Józef, stanowisko - Naczelnik,
  2. Członek - Paczkowska Lidia, stanowisko - Specjalista,
  3. Członek - Koleda Dorota, stanowisko - Inspektor;
 6. terminarz czynności inwentaryzacyjnych określa harmonogram podany w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia,
 7. zobowiązuje się przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej i głównego księgowego do przeprowadzenia szkolenia i szczegółowego instruktażu członków komisji i zespołów spisowych, a także osób odpowiedzialnych materialnie oraz pracowników księgowości i kontrolerów spisowych, o sposobie przeprowadzenia czynności inwentaryzacyjnych zgodnie z instrukcją inwentaryzacyjną;
 8. osoby materialnie odpowiedzialne zobowiązuje się do odpowiedniego uporządkowania mienia i ewidencji:
  1. oznaczenia wywieszkami, ułożenia według asortymentów,
  2. przeprowadzenia protokolarnej kasacji wycofanych z użytkowania lub zlikwidowanych fizycznie środków trwałych i innych składników majątkowych oraz opracowania wymaganej dokumentacji księgowej (LT, LN itp.) do dnia spisów,
  3. uporządkowania ewidencji ilościowej środków trwałych oraz rzeczowych zapasów majątku obrotowego i uzgodnienia jej z danymi wykazanymi w ewidencji księgowej, ewidencji składników majątku w użytkowaniu, w kartach osobistego wyposażenia i innych urządzeniach ewidencyjnych;
 9. zawiesza się nieobecności (np. z tytułu urlopów) wszystkich pracowników materialnie odpowiedzialnych, członków komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych w okresie, w którym przypadają czynności inwentaryzacyjne przewidziane harmonogramem spisów;
 10. po zakończeniu czynności inwentaryzacyjnych przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej złoży niezwłocznie sprawozdanie końcowe z przebiegu inwentaryzacji;
 11. wyniki inwentaryzacji (rozpatrzone oraz rozliczone nadwyżki i niedobory zatwierdzone przez Starostę powinny być ujęte w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego;
 12. dokumenty rozpatrzenia różnic inwentaryzacyjnych spisów rocznych powinny być dostarczone do głównego księgowego w terminach ustalonych w harmonogramie;
 13. za sprawny, terminowy i prawidłowy przebieg czynności inwentaryzacyjnych odpowiedzialny jest przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej;
 14. szczegółowe zasady i sposób wykonania czynności inwentaryzacyjnych określa przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej i główny księgowy w czasie instruktażu;
§ 2.

Nadzór nad prawidłowością, kompletnością i terminowością spisów inwentaryzacyjnych powierza się głównemu księgowemu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2006-01-09 15:42:57
data ostatniej aktualizacji: 2006-01-09 15:42:57

Strona odwiedzona 2178 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Janina Niwa
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.