Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

Zarządzenie Nr 39/2008
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2008-06-03

w sprawie zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa w szczególności:

 1. zasady przyznawania pracownikom Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz innym osobom służbowych telefonów komórkowych,
 2. zasady przyznawania wysokości limitu kosztów za korzystanie ze służbowych telefonów komórkowych opłacanych przez Starostwo Powiatowego w Gryfinie,
 3. zasady postępowania w przypadku przekroczenia przyznanego limitu kosztów;
 4. zasady przenoszenia praw i obowiązków oraz własności aparatu;
 5. obowiązki osób, którym przyznano służbowy telefon komórkowy;
 6. zadania Wydziału Organizacji i Informacji związane z używaniem służbowych telefonów komórkowych Starostwa.
§ 2.
 1. Służbowe telefony komórkowe przyznaje:
  1. pracownikom oraz innym osobom nie będącym pracownikami - Starosta Gryfiński, zwany dalej Starostą,
  2. Staroście - Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie, zwany dalej Przewodniczącym Rady.
 2. Przez przyznanie służbowego telefonu komórkowego należy rozumieć w szczególności decyzję o stanowiskach i osobach uprawnionych do korzystania z telefonów, zakupie danego modelu aparatu telefonicznego, wysokości przyznanego limitu kosztów opłacanych przez Starostwo.
§ 3.
 1. Służbowy telefon komórkowy otrzymują pracownicy Starostwa zajmujący stanowiska, których tryb i charakter pracy wymaga stałych i częstych kontaktów służbowych w szczególności z przełożonymi, współpracownikami i podwładnymi.
 2. Osoby nie będące pracownikami Starostwa mogą otrzymać służbowy telefon komórkowy w uzasadnionych przypadkach, a w szczególności, gdy wymaga tego charakter powierzonych zadań.
 3. Wykaz stanowisk pracy uprawniających do korzystania ze służbowych telefonów komórkowych zaakceptowany przez Starostę, a w stosunku do Starosty zaakceptowany przez Przewodniczącego Rady prowadzi Wydział Organizacji i Informacji. Wykaz zawiera:
  1. stanowiska pracy albo określenie osoby nie będącej pracownikiem Starostwa uprawniające do korzystania z telefonów komórkowych,
  2. imię i nazwisko osoby, o której mowa w pkt 1,
  3. wysokość przyznanego limitu, który opłaca Starostwo,
  4. przyznany numer abonencki,
  5. numer karty SIM, kod PIN oraz kod PUK,
  6. model aparatu telefonicznego.
 4. Przyznanie służbowego telefonu komórkowego może nastąpić na podstawie pisemnego umotywowanego wniosku, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia.
§ 4.
 1. Przyznany komórkowy aparat telefoniczny wraz z kartą SIM oraz akcesoriami stanowi własność Starostwa.
 2. W przypadku kradzieży lub zagubienia telefonu osoba, której przyznano służbowy telefon komórkowy zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tym Wydział Organizacji i Informacji.
§ 5.
 1. Przeniesienie własności służbowego telefonu komórkowego na rzecz osoby, której go przyznano może nastąpić na jej wniosek, po uzyskaniu wstępnej akceptacji Wydziału Organizacji i Informacji oraz pozytywnej decyzji odpowiednio Starosty lub Przewodniczącego Rady. Wydział Organizacji i Informacji przy akceptacji wniosku bierze pod uwagę umowę współpracy łączącą Starostwo z operatorem sieci telefonii komórkowej.
 2. Po uzyskaniu zgody na przeniesienie własności aparatu telefonicznego wnioskujący obowiązany jest do wpłaty na rzecz Starostwa równowartości przejmowanego aparatu. Wartość aparatu ustala komisja do spraw zagospodarowania składników majątkowych, o której mowa w obowiązujących Starostwo zasadach gospodarowania składnikami majątkowymi. Wartość aparatu ustalona przez komisję nie może być niższa od jego wartości obowiązującej w czasie przeniesienia własności, chyba że niższa była cena jego nabycia przez Starostwo. Po dokonaniu wpłaty komórkowy aparat telefoniczny staje się własnością osoby wnioskującej. W sprawach nieuregulowanych stosuje się obowiązujące w danym czasie w Starostwie zasady gospodarowania składnikami majątkowymi.
§ 6.
 1. Przeniesienie praw i obowiązków Starostwa wynikających z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz osoby, której przyznano służbowy telefon komórkowy odbywa się odpowiednio na zasadach określonych w § 5 ust. 1.
 2. Po uzyskaniu zgody na przeniesienie praw i obowiązków Starostwa wynikających z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych osoba, na rzecz której nastąpić ma przeniesienie zobowiązana jest do wpłaty na rzecz Starostwa równowartości opłat poniesionych przez Starostwo w związku z aktywacją karty SIM, która ma być przedmiotem przeniesienia praw i obowiązków. Po dokonaniu wpłaty zostaje podpisana umowa cesji, na podstawie której przeniesione zostają prawa i obowiązki Starostwa wynikające z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.
 3. W wyniku przeniesienia praw i obowiązków, o których mowa w ust. 1 osoba wnioskująca może również wnosić o przeniesienie własności używanego przez siebie służbowego komórkowego aparatu telefonicznego. Przeniesienie własności odbywa się odpowiednio na zasadach określonych w § 5 ust. 2.
§ 7.
 1. Osoby, którym przyznano służbowy telefon komórkowy mogą wnioskować o dokonanie cesji swoich praw i obowiązków wynikających z umowy łączącej je z operatorem telefonii komórkowej o świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Starostwa. Cesja następuje po uzyskaniu akceptacji podmiotów, o których mowa w § 5 ust. 1 na warunkach określonych w obowiązujących w danym czasie w Starostwie zasadach gospodarowania składnikami majątkowymi.
§ 8.

Wniosek, o którym mowa w § 5 - 7 stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 9.
 1. Starostwo pokrywa miesięczny koszt brutto używania służbowego telefonu komórkowego.
 2. W przypadku przekroczenia przyznanego limitu osoba, której przyznano służbowy telefon komórkowy zobowiązana jest do uiszczenia na rzecz Starostwa kwoty różnicy pomiędzy wysokością kwoty określonej na fakturze wystawionej przez operatora sieci telefonii komórkowej dla danego numeru a przyznanym w umowie z operatorem miesięcznym limitem kosztów w sposób przez nią wskazany w oświadczeniu, o którym mowa w § 10 pkt 1 lit. b.
 3. W uzasadnionych przypadkach, wymagających zwiększenia lub zmniejszenia przyznanego limitu kosztów opłacanych przez Starostwo limit może zostać zmieniony odpowiednio decyzją osób, o których mowa w § 2 po uwzględnieniu zapisów umowy łączącej Starostwo z operatorem telefonii komórkowej.
§ 10.

Osoba, której przyznano służbowy telefon komórkowy:

 1. podpisuje:
  1. w 3 egzemplarzach protokół zdawczo-odbiorczy służbowego telefonu komórkowego wraz z kartą SIM, numerem abonenckim, kodem PIN oraz PUK, akcesoriami oraz określonym miesięcznym limitem kosztów abonamentu, wzór protokołu stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia,
  2. oświadczenie o:
   • odpowiedzialności materialnej za powierzony składnik majątkowy Starostwa,
   • wyrażeniu zgody na potrącanie z wynagrodzenia za pracę albo zobowiązaniu się do wpłaty na konto Starostwa kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy wysokością kwoty określonej na fakturze wystawionej przez operatora sieci telefonii komórkowej dla danego numeru a przyznanym miesięcznym limitem kosztów,
   • zapoznaniu się z niniejszym zarządzeniem, wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia,
 2. zobowiązana jest w szczególności do:
  1. przestrzegania niniejszego zarządzenia,
  2. regulowania należności za przekroczenie miesięcznego limitu,
  3. użytkowania karty SIM, aparatu telefonicznego wraz z akcesoriami zgodnie z przeznaczeniem, kompletnie i nierozłącznie oraz do zapłaty nałożonych przez operatora na Starostwo kar w przypadku niezgodnego z niniejszym zobowiązaniem użytkowania przyznanego mu telefonu służbowego,
  4. nie udostępniania służbowego telefonu komórkowego innym osobom,
  5. pokrycia kosztów naprawy telefonu wynikłych z jego winy,
  6. natychmiastowego zawiadomienia o kradzieży lub zagubieniu telefonu właściwej komórki organizacyjnej Starostwa,
  7. zapłaty kosztu aparatu telefonicznego z dnia jego zakupu poniesionego przez Starostwo w przypadku zagubienia lub kradzieży telefonu oraz pokrycia, wynikających z wymienionych okoliczności, kosztów zakupu przez Starostwo nowego aparatu,
  8. zwrotu służbowego telefonu komórkowego w przypadku rozwiązania stosunku pracy albo cofnięcia decyzji o przyznaniu służbowego telefonu komórkowego (zwrot udokumentowany w karcie obiegowej).
§ 11.

Do zadań Wydziału Organizacji i Informacji należy prowadzenie spraw związanych z używaniem służbowych telefonów komórkowych Starostwa, a w szczególności:

 1. dokonywanie zakupu nowych telefonów komórkowych, kart aktywacyjnych oraz akcesoriów,
 2. wydawanie oraz przyjmowanie zwracanych telefonów komórkowych,
 3. zgłaszanie do ewidencji ilościowo - wartościowej zmian dotyczących użytkowania telefonów komórkowych,
 4. sporządzanie comiesięcznego wykazu osób, które przekroczyły przyznany limit wraz z określeniem wysokości kwoty przekroczenia,
 5. powiadamianie o przekroczeniu limitu Wydział Finansowo - Księgowy oraz osoby korzystające ze służbowych telefonów komórkowych,
 6. zgłaszanie kradzieży właściwym organom, operatorowi oraz ubezpieczycielowi.
§ 12.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacji i Informacji.

§ 13.

Traci moc zarządzenie Nr 87/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 15 września 2006 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania i odpłatności z tytułu użytkowania aparatów telefonicznych telefonii komórkowej wraz z abonamentem, których abonentem jest Powiat Gryfiński reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Gryfinie.

§ 14.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Gryfiński

Wojciech Konarski


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2008-06-09 11:37:14
data ostatniej aktualizacji: 2008-06-09 11:37:14

Strona odwiedzona 5063 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Agnieszka Turek
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.