Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

Zarządzenie Nr 31/2011
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2011-03-30

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 104/2009 Starosty Gryfińskiego z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Finansowo-Księgowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie

Na podstawie § 66 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/52/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie, zmienionego uchwałą Nr IX/118/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007 r., uchwałą Nr XIII/152/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 listopada 2007 r., uchwałą Nr XXI/229/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18 września 2008 r., uchwałą XXIX/283/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 17 kwietnia 2009 r. oraz uchwałą Nr XL/354/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 marca 2010 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie wewnętrznym Wydziału Finansowo-Księgowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 104/2009 Starosty Gryfińskiego z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Finansowo-Księgowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 3 pkt 5:
  1. lit. f otrzymuje brzmienie:
   "f) wieloosobowym stanowiskiem pracy do spraw należności powiatowych i obsługi Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (MPKZP),";
  2. skreśla się lit. h;
 2. rozdział 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
 3. w rozdziale 6:
  1. w pkt 1.12 i pkt 2.12 skreśla się wyrażenie "Budżet Pro";
  2. w pkt 2.3 w zdaniu trzecim skreśla się wyrażenie "Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (PFOŚ i GW),";
  3. w pkt 2.4 ppkt 6 wyrażenie "ksiąg rachunkowych Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (PFOŚiGW)" otrzymuje brzmienie "ewidencji księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i środków depozytowych" oraz skreśla się lit. c-d;
  4. w pkt 2.5 skreśla się wyrażenie "kontrola formalno-rachunkowa rozliczenia dotacji z PFOŚiGW wynikająca z zasad określonych przez Radę Powiatu";
  5. w pkt 3.12 skreśla się wyrażenia "Budżet Pro" oraz "do użytku bankowy system elektroniczny pn. MultiCash PKO Powiat";
  6. w pkt 4.10 tiret trzeci otrzymuje brzmienie:
   "- stanowisko pracy do spraw należności powiatowych (w ramach stanowiska wieloosobowego)";
  7. w pkt 4.12 skreśla się wyrażenia "Budżet Pro" oraz "do podglądu bankowy system elektroniczny pn. MultiCash PKO Powiat";
  8. w pkt 5.12 skreśla się wyrażenie "Budżet Pro";
  9. pkt 7.2 otrzymuje brzmienie:
  10. pkt 7.10 otrzymuje brzmienie:
   "7.10. ZASTĘPSTWA
   • Na stanowisku wieloosobowym pracownicy są zastępowani i zastępują się wzajemnie.";
  11. pkt 8.10 tiret pierwszy otrzymuje brzmienie:
   "stanowisko pracy do spraw należności powiatowych i obsługi MPKZP (I)";
  12. skreśla się pkt 9.
 4. załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Gryfiński
mgr inż. Wojciech Konarski


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2011-04-04 09:36:20
data ostatniej aktualizacji: 2011-04-04 09:36:20

Strona odwiedzona 1420 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Janina Niwa
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.