Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

Zarządzenie Nr 56/2011
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2011-06-15

w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Gryfinie i jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego oraz zasad jej koordynacji

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675), art. 69 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240, z 2010 r., Nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2009 r., nr 15, poz.84) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Gryfinie i jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego, zwane dalej Zasadami kontroli zarządczej, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Kontrola zarządcza w Powiecie Gryfińskim jako jednostce samorządu terytorialnego funkcjonuje na dwóch poziomach:

 1. I poziom - kontrola zarządcza prowadzona w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego, za którą odpowiedzialni są kierownicy tych jednostek, w tym kontrola zarządcza prowadzona przez Starostę Gryfińskiego w Starostwie Powiatowym w Gryfinie.
 2. II poziom - kontrola zarządcza na poziomie Powiatu Gryfińskiego jako jednostki samorządu terytorialnego, wykonywana przez Starostę Gryfińskiego.

§ 3. Zobowiązuję wszystkich naczelników wydziałów, kierowników biur, referatów, samodzielne stanowiska pracy Starostwa Powiatowego w Gryfinie do:

 1. zapoznania podległych pracowników ze Standardami kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, zawartych w Komunikacje Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. (Dz.Urz. MF z 2009 r., Nr 15, poz.84),
 2. zapoznania podległych pracowników z treścią niniejszego zarządzenia i zapewnienia jego realizacji.

§ 4. Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego do:

 1. zapoznania podległych pracowników ze Standardami kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, zawartych w Komunikacje Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. (Dz.Urz. MF z 2009 r., Nr 15, poz.84),
 2. zapewnienia realizacji niniejszego zarządzenia,
 3. zorganizowania adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej, uwzględniającego specyfikę i charakter jednostki,
 4. składania Staroście Gryfińskiemu do 15 lutego każdego roku, za pośrednictwem Koordynatora kontroli zarządczej, o którym mowa w § 5, informacji o sposobie zorganizowania i funkcjonowania kontroli zarządczej za poprzedni rok w kierowanej jednostce, według wzoru zawartego w załączniku nr 5 do Zasad kontroli zarządczej.

§ 5.

 1. Koordynację kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Gryfinie i jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego prowadzi Sekretarz Powiatu Gryfińskiego, zwany Koordynatorem kontroli zarządczej.
 2. Sekretarz Powiatu, jako Koordynator kontroli zarządczej, organizuje system kontroli zarządczej i sprawuje z upoważnienia Starosty ogólny nadzór nad skutecznością działania tego systemu i prawidłowością wykorzystania sygnałów pochodzących z poszczególnych jego elementów.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu Gryfińskiego.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Gryfiński
mgr inż. Wojciech Konarski


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2011-06-20 14:28:47
data ostatniej aktualizacji: 2011-06-20 14:28:47

Strona odwiedzona 2243 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Edyta Szturo
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.