Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

Zarządzenie Nr 75/2011
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2011-08-12

w sprawie powołania Komisji do wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w Archiwum Zakładowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych ( Dz. U. Nr 167, poz. 1375) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję do wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w Archiwum Zakładowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie, zwaną dalej Komisją, w składzie:

 1. Przewodniczący Komisji - Magdalena Bołbot, Inspektor Biura Obsługi Archiwum Zakładowego;
 2. Członkowie Komisji:
  • Agnieszka Turek - Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji,
  • Lucyna Zawierucha - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego,
  • Lucyna Krzemińska - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
  • Agnieszka Madejak - Saków - Naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych,
  • Elżbieta Lorenowicz - Bień - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
  • Izabela Świderek - Skarbnik Powiatu,
  • Grzegorz Downar - Geodeta Powiatowy,
  • Aneta Płóciennik - Śmiałkowska - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu,
  • Arkadiusz Durma - Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami;

§ 2.

 1. Komisja dokona oceny i wydzielenia przeznaczonej do przekazania na makulaturę lub zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej, stwierdzi czy stanowi ona dokumentację niearchiwalną nieprzydatną dla celów praktycznych komórek organizacyjnych oraz czy upłynęły terminy jej przechowywania określone w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów powiatu oraz w innych przepisach szczególnych.
 2. Członkowie komisji zobowiązani są dokonać powyższej oceny w ciągu 21 dni od daty podpisania niniejszego zarządzenia.

§ 3.

 1. Komisja zatwierdzi protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej oraz spis dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do przekazania na makulaturę lub zniszczenie.
 2. Protokół oraz spis dokumentacji niearchiwalnej, o którym mowa w ust. 1 podlega akceptacji Starosty.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Pani Magdalenie Bołbot Inspektor Biura Obsługi Archiwum Zakładowego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wicestarosta
Jerzy Miler

data opublikowania: 2011-08-18 12:43:28
data ostatniej aktualizacji: 2011-08-18 12:43:28

Strona odwiedzona 1362 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Bołbot
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.