Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

Zarządzenie Nr 76/2011
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2011-08-18

w sprawie określenia procedury składania, przyjmowania i analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia Staroście

Na podstawie art. 25c ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) w związku z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 229, poz. 1494) zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Oświadczenie majątkowe jest oświadczeniem wiedzy osoby składającej o jej majątku.
 2. Składający oświadczenie powinien uczynić to starannie, kompletnie i wyczerpująco.
 3. Osoba podaje w nim, zgodnie z prawdą, jaki posiada majątek, czyniąc to poprzez zupełne wypełnienie odpowiednich rubryk formularza. Oznacza to, iż każda z rubryk powinna być wypełniona w sposób całkowity, obejmując absolutnie wszystko, czego wymaga się w danym punkcie wzoru oświadczenia.

§ 2.

 1. Oświadczenia majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą składają w dwóch egzemplarzach staroście:
  1. wicestarosta,
  2. członek zarządu powiatu,
  3. sekretarz powiatu
  4. skarbnik powiatu,
  5. kierownik jednostki organizacyjnej powiatu,
  6. osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną,
  7. osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty,
  zwani dalej "zobowiązanymi".
 2. Wzór formularza oświadczenia majątkowego osób zobowiązanych do jego złożenia staroście określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 34, poz. 282).
 3. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
 4. Oświadczenie zawiera informacje o:
  1. zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych oraz nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządowych, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej mienia, które podlega zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych,
  2. dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu,
  3. mieniu ruchomym o wartości powyżej 10.000 złotych,
  4. zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągniętych kredytach, pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone.
 5. Składający oświadczenie majątkowe określa w nim przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
 6. Obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego wraz z PIT-em ma charakter bezwzględny.

§ 3. Na żądanie starosty pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, jest obowiązany złożyć oświadczenie o stanie majątkowym według wzoru oświadczenia majątkowego określonego na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) dla wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta.

§ 4.

 1. Osoby, o których mowa w § 2 ust. 1 składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia wyboru lub powołania na stanowisko albo od dnia zatrudnienia.
  W oświadczeniach powinien być zobrazowany stan majątkowy osoby w dniu złożenia ślubowania, powołania czy też zatrudnienia.
 2. Do pierwszego oświadczenia należy dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli zobowiązani prowadzili ją przed dniem wyboru, powołania lub zatrudnienia.
 3. Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez zobowiązanych co roku do dnia 30 kwietnia (tzn. oświadczenia roczne), według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz w dniu odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę. Do oświadczenia składanego w trakcie roku nie dołącza się kserokopii PIT-u.
 4. Jeżeli terminy określone w ust. 1 i 3 nie zostaną dotrzymane starosta w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia niedotrzymania terminu wzywa osobę, która nie złożyła oświadczenia do jego niezwłocznego złożenia wyznaczając dodatkowy czternastodniowy termin. Termin ten liczy się od dnia skutecznego dostarczenia wezwania.

§ 5

 1. Organizacja przyjmowania i składania oświadczeń przez osoby zobowiązane:
  1. oświadczenia majątkowe, o których mowa w § 4 przekazywane są naczelnikowi Wydziału Organizacji i Informacji Starostwa Powiatowego w Gryfinie. Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji w niniejszym przedmiocie:
   1. prowadzi ewidencję osób zobligowanych z mocy ustawy do złożenia oświadczenia majątkowego,
   2. przekazuje jeden egzemplarz oświadczenia majątkowego urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe,
   3. analizuje oświadczenia majątkowe,
   4. przedkłada staroście pisemną informację dotyczącą wyników przeprowadzonej analizy oświadczeń o stwierdzonych naruszeniach i nieprawidłowościach,
  2. każda osoba zobowiązana składa wymagane dokumenty w zaklejonej kopercie, na której pisze swoje imię i nazwisko z dopiskiem "oświadczenie majątkowe".

§ 6.

 1. Niezłożenie oświadczenia majątkowego w terminie określonym w ust. 4, powoduje utratę wynagrodzenia za okres od dnia, w którym powinny być złożone oświadczenia majątkowe do dnia złożenia oświadczenia.
 2. Jeżeli członek zarządu powiatu lub skarbnik nie złożą w terminie oświadczenia majątkowego, rada powiatu odwołuje ich, w drodze uchwały, najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia.
 3. Jeżeli sekretarz powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty nie złożą w terminie oświadczenia majątkowego, właściwy organ odwołuje ich albo rozwiązuje z nimi umowę o pracę najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia.
 4. Odwołanie i rozwiązanie umowy o pracę w trybie określonym w ust. 2 i 3 jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy.
 5. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu majątkowym powoduje odpowiedzialność karną z art. 233 § 1 Kodeksu karnego.

§ 7.

 1. Naczelnik Wydziału Organizacji i Informacji dokonując czynności analizy oświadczeń majątkowych jest uprawniony do:
  1. porównania treści analizowanego oświadczenia majątkowego oraz załączonej kopii zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) z treścią uprzednio złożonych oświadczeń majątkowych oraz dołączonymi do nich kopiami zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT),
  2. badania, czy podane dane są zgodne z prawdą, czy każda część oświadczenia została wypełniona w sposób zupełny (w tym z zachowaniem formuły "nie dotyczy"), czy osoba składająca dopełniła tego obowiązku zgodnie z wymogami zachowania staranności,
  3. weryfikacji danych dotyczących poszczególnych składników majątkowych, dochodów, zobowiązań lub wierzytelności pieniężnych,
  4. sprawdzanie czy została określona przynależności poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku wspólnego małżonków,
  5. stwierdzania, które oświadczenia zostały złożone po terminie, kto oświadczenia nie złożył oraz ustala istnienie nieprawidłowości, a w razie ich stwierdzenia opisuje je i wskazuje staroście osoby, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia,
 2. W przypadku podejrzenia, że osoba składająca oświadczenie majątkowe podała w nim nieprawdę lub zataiła prawdę, starosta występuje do dyrektora urzędu kontroli skarbowej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie z wnioskiem o kontrolę jej oświadczenia majątkowego.
 3. Analiza oświadczeń majątkowych polega również na sprawdzeniu przez Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji czy osoby zobowiązane:
  1. są członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego,
  2. są zatrudnione lub wykonują inne zajęcia w spółkach prawa handlowego, które mogłyby wywołać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność,
  3. są członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółdzielni, z wyjątkiem rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych,
  4. są członkami zarządów fundacji prowadzących działalność gospodarczą,
  5. posiadają w spółkach prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek,
  6. prowadzą działalność gospodarczą na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzają taką działalnością lub są przedstawicielem lub pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności (nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie gospodarstwa rodzinnego).
 4. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 3 mają zastosowanie przepisy w ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz.1584 z późn. zm.).

§ 8. Starosta w terminie do dnia 30 października każdego roku przedstawia radzie powiatu informacje o:

 1. osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie,
 2. nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe oświadczenia,
 3. działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątkowych.

§ 9.

 1. Informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejscu położenia nieruchomości.
 2. Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Do czasu ich publikacji dostępne są w urzędzie, tak aby każda osoba zainteresowana miała wgląd do jawnej części złożonego oświadczenia. Szczegółowe zasady udostępniania oświadczeń przed ich publikacją w BIP-ie reguluje ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
 3. Kopie złożonych PIT-ów nie są jawne, nie podlegają udostępnieniu, nie są publikowane i są objęte należytą ochroną. Przeglądane są jedynie przez Starostę i upoważnioną osobę.
 4. Oświadczenia majątkowe przechowuje się 6 lat.

§ 10.

 1. Osoby zobowiązane do składania oświadczeń majątkowych składają w dniu powstania obowiązku oświadczenie, którego treść stanowi załącznik do zarządzenia.
 2. Oświadczenie dołącza się do akt osobowych pracownika.

§ 11. Traci moc zarządzenie Nr 35/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie określenia procedury składania, przyjmowania i analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia Staroście, zarządzenie Nr 94/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 13 grudnia 2007 r., zarządzenie Nr 14/2009 Starosty Gryfińskiego z dnia 17 lutego 2009 r.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Gryfiński
mgr inż. Wojciech Konarski


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2011-08-23 12:07:45
data ostatniej aktualizacji: 2011-08-23 12:07:45

Strona odwiedzona 1823 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Ewelina Zdziarska
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.