Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

Zarządzenie Nr 79/2011
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2011-08-23

w sprawie organizacji praktyk absolwenckich w Starostwie Powiatowym w Gryfinie oraz ustalenia wzoru umowy z praktykantem

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 5 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. Nr 127, poz. 1052) zarządzam, co następuje:

§ 1. Praktyka absolwencka ma na celu ułatwienie absolwentom uzyskiwania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy.

§ 2. Na praktykę absolwencką może zostać przyjęta osoba, która ukończyła co najmniej gimnazjum i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 30 roku życia, zwana dalej "Praktykantem". W przypadku osób posiadających świadectwo ukończenia szkoły za granicą, uznaje się je za równorzędne świadectwu ukończenia polskiego gimnazjum.

§ 3. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na praktykę absolwencką powinien złożyć wniosek ze wskazaniem komórki organizacyjnej, w której chciałby odbyć praktykę.

§ 4. Decyzję o zorganizowaniu praktyki absolwenckiej podejmuje Starosta Gryfiński.

§ 5. Po wyrażeniu zgody przez Starostę Gryfińskiego zawierana jest pisemna umowa o praktykę absolwencką. Umowa nie może być zawarta na okres dłuższy niż 3 miesiące. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Praktyki absolwenckie w Starostwie Powiatowym w Gryfinie odbywają się nieodpłatnie.

§ 7.

 1. Każdemu praktykantowi przydzielony jest opiekun, który przekazuje mu posiadaną wiedzę zgodnie z programem praktyki.
 2. Obowiązkiem opiekuna jest także zgłaszanie wyznaczonemu pracownikowi Wydziału Organizacji i Informacji naruszenia dyscypliny pracy lub ogólnie przyjętych w miejscu odbywania praktyki zasad zachowania i postępowania.
 3. Po zakończeniu praktyki absolwenckiej opiekun wystawia opinię o przebiegu odbytej praktyki oraz nabytych przez praktykanta umiejętnościach.

§ 8. Komórką organizacyjną odpowiedzialną za organizację, przebieg i nadzór nad praktykami jest Wydział Organizacji i Informacji. W niniejszym zakresie wyznaczony pracownik Wydziału Organizacji i Informacji udziela informacji na temat możliwości odbycia praktyk absolwenckich w Starostwie Powiatowym w Gryfinie, wymaganych dokumentów i organizuje przebieg praktyki, a w szczególności:

 1. koordynuje proces adaptacji praktykantów, w szczególności:
  • przedstawia plan praktyki,
  • informuje o czasie codziennej praktyki,
  • przedstawia praktykantom osoby, z którymi będą się kontaktować,
 2. ustala terminy i miejsce przeprowadzenia:
  • szkolenia BHP,
  • szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych;
 3. zapoznaje praktykantów ze strukturą samorządu terytorialnego na szczeblu powiatu oraz strukturą organizacyjną Starostwa Powiatowego w Gryfinie, w tym:
  • ustawą o samorządzie powiatowym,
  • Statutem Powiatu,
  • Regulaminem organizacyjnym Starostwa,
 4. sprawuje nadzór nad potwierdzaniem przez praktykantów codziennie swojej obecności;
 5. prowadzi dokumentację związaną z praktyką odbytą w Starostwie.

§ 9. Praktyka może być rozwiązana na piśmie przez każdą ze stron w każdym czasie.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Gryfiński
mgr inż. Wojciech Konarski


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2011-08-23 14:33:34
data ostatniej aktualizacji: 2011-08-23 14:33:34

Strona odwiedzona 1441 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Ewelina Zdziarska
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.