Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

Zarządzenie Nr 92/2011
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2011-09-21

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów osób zamierzających wykonywać transport drogowy taksówką osobową oraz zasad przeprowadzania egzaminów

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675 z 2011r. Nr 21 poz. 113) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007r. Nr 125 poz. 874, Nr 176 poz. 1238, Nr 192 poz. 1381, Nr 99 poz. 661, z 2008r. Nr 218 poz. 1391, Nr 227 poz. 1505, Nr 234 poz. 1574, z 2009r. Nr 18 poz. 97, Nr 31 poz. 206, Nr 86 poz. 720, Nr 98 poz. 817 z 2010r. Nr 43 poz. 246, Nr 164 poz. 1107, Nr 225 poz. 1466, Nr 247 poz. 1652, Nr 249 poz. 1656, z 2011r. Nr 5 poz. 13, Nr 48 poz. 247, Nr 106 poz. 622, Nr 159, poz. 945, Nr 168, poz. 1005) w związku z § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie programu szkolenia, wzoru zaświadczenia oraz wysokości opłat za szkolenie i egzaminowanie w zakresie transportu drogowego taksówką (Dz. U. Nr 12, poz. 118) zarządzam co następuje;

§ 1. Powołuję Komisję do przeprowadzania egzaminów osób zamierzających wykonywać transport drogowy taksówką osobową w składzie:

 1. Aneta Płóciennik - Śmiałkowska - Przewodniczący Komisji
 2. Urszula Przetak - Z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. Janusz Osicki - Członek Komisji

§ 2. Do zadań Komisji należy w szczególności:

 1. opracowanie pytań i testów egzaminacyjnych, w oparciu o które przeprowadzane będą egzaminy,
 2. sprawdzenie znajomości zagadnień z zakresu programu szkolenia - załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002r. w sprawie programu szkolenia, wzoru zaświadczenia oraz wysokości opłat za szkolenie i egzaminowanie w zakresie transportu drogowego taksówką (Dz.U.Nr 12 poz. 118),
 3. dokumentowanie wyników przeprowadzonych egzaminów.

§ 3. Komisja przeprowadza egzamin osób, które ukończyły szkolenie w zakresie transportu drogowego taksówką i zamierzają wykonywać działalność gospodarczą w tym zakresie na terenie Powiatu Gryfińskiego.

§ 4. Za każdorazowe przystąpienie do egzaminu osoba egzaminowana zobowiązana jest uiścić opłatę na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002r. w sprawie programu szkolenia, wzoru zaświadczenia oraz wysokości opłat za szkolenie i egzaminowanie w zakresie transportu drogowego taksówką (Dz.U.Nr 12 poz. 118),

§ 5.

 1. Opłata za egzamin obejmuje wszystkie koszty egzaminu, w tym w szczególności wynagrodzenie egzaminatorów oraz materiały egzaminacyjne.
 2. Wynagrodzenie za uczestnictwo w pracach komisji wynosi 50 zł brutto.

§ 6. Z każdego egzaminu Komisja sporządza protokół.

§ 7. W przypadku egzaminu zakończonego wynikiem pozytywnym Przewodniczący Komisji lub jego Zastępca składa podpis na zaświadczeniu, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002r. w sprawie programu szkolenia, wzoru zaświadczenia oraz wysokości opłat za szkolenie i egzaminowanie w zakresie transportu drogowego taksówką (Dz.U.Nr 12 poz. 118).

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Starosty Gryfińskiego
mgr Jerzy Miler
Wicestarosta Gryfiński

data opublikowania: 2011-09-21 11:53:13
data ostatniej aktualizacji: 2011-09-21 11:53:13

Strona odwiedzona 1405 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Ewelina Zdziarska
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.