Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

Zarządzenie Nr 107/2011
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2011-10-24

w sprawie ustalenia zasad gospodarowania materiałami biurowymi oraz eksploatacyjnymi w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych dokonuje w Starostwie Powiatowym w Gryfinie, zwanym dalej Starostwem, Wydział Organizacji i Informacji. Pozostałe komórki organizacyjne Starostwa mogą dokonać zakupu, jeżeli dysponentem środków finansowych na ten cel jest kierownik tej komórki.

§ 2.

 1. W celu wyposażenia stanowisk pracy w niezbędne materiały biurowe i eksploatacyjne, zwane dalej materiałami, komórka organizacyjna Starostwa składa do Wydziału Organizacji i Informacji zapotrzebowanie podpisane przez kierownika tej komórki. Druki zapotrzebowania stanowią odpowiednio załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do zarządzenia.
 2. Kierownik komórki organizacyjnej, składając zapotrzebowanie na podstawie rocznego planu kieruje się zasadą racjonalności i oszczędności zakupu.

§ 3. Zapotrzebowanie składa się w terminie do 10 dnia następujących miesięcy: styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień, listopad.

§ 4.

 1. Wydział Organizacji i Informacji dokonuje wstępnej weryfikacji złożonych zapotrzebowań, w przypadku wątpliwości dokonuje dodatkowych uzgodnień z komórką składającą zapotrzebowanie, sporządza zestawienie zbiorcze z podaniem wartości, a następnie przedstawia do zatwierdzenia Skarbnikowi.
 2. Zapotrzebowania na tusze, tonery, baterie i akumulatory realizowane są po dołączeniu dodatkowo potwierdzenia przekazania do utylizacji zużytych tuszy, tonerów, baterii i akumulatorów, które stanowi załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Materiały biurowe i eksploatacyjne przed rozdysponowaniem na poszczególne komórki zostają przyjęte na stan Starostwa na podstawie faktury oraz dokumentu PZ "Przyjęcie materiału z zewnątrz", którego wzór stanowi załącznik Nr 5 do zarządzenia. Wydział Organizacji i Informacji prowadzi dodatkowo kartoteki przyjętych i przekazanych materiałów do poszczególnych komórek organizacyjnych.

§ 6.

 1. Materiały wydawane są na komórki organizacyjne Starostwa do końca miesiąca, w którym zostało złożone zapotrzebowanie. Odbiór materiałów następuje przez wyznaczonego pracownika danej komórki w terminie uzgodnionym z Wydziałem Organizacji i Informacji.
 2. Wydział Organizacji i Informacji zapewnia transport materiałów do budynków Starostwa .
 3. Dowodem potwierdzenia odbioru przez komórki organizacyjne materiałów jest podpisanie dokumentu RW "Rozchód wewnętrzny", którego wzór stanowi załącznik Nr 6 do zarządzenia.
 4. Z uzasadnionych przyczyn zapotrzebowania realizowane są w innym, wskazanym przez wnioskującą komórkę, terminie.

§ 7. Pracownicy Starostwa zobowiązani są do racjonalnego i oszczędnego dysponowania otrzymanymi materiałami.

§ 8. Inne komórki organizacyjne Starostwa, realizujące zakupy we własnym zakresie, stosują niniejsze zarządzenie odpowiednio.

§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacji i Informacji.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Gryfiński
mgr inż. Wojciech Konarski


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2011-10-27 15:21:04
data ostatniej aktualizacji: 2011-10-27 15:21:04

Strona odwiedzona 2482 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Ewelina Zdziarska
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.