Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

Zarządzenie Nr 115/2011
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2011-10-28

w sprawie procesu zatrudniania i adaptacji pracowników na stanowiska pracy w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Na podstawie art. 35 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113), zarządzam, co następuje:

§ 1. Proces zatrudnienia pracowników powinien być zawsze określeniem przyszłych potrzeb Starostwa Powiatowego w Gryfinie, zwanego dalej Starostwem, wynikających z prognozy jego funkcjonowania.

§ 2. Podstawowymi desygnatami w zakresie planowania zatrudnienia w Starostwie są:

 1. planowane zmiany w strukturze organizacyjnej urzędu i związane z tym tworzenie nowych stanowisk pracy,
 2. zmiana przepisów prawnych, nakładająca nowe kompetencje i zadania,
 3. oceny pracy zatrudnionych pracowników stanowiące podstawowe źródło informacji o istniejących rezerwach w potencjale kadrowym,
 4. planowane fluktuacje, przejścia na emeryturę i inne.

§ 3. Sekretarz Powiatu zobligowany jest do przekazywania informacji Staroście o wakujących kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Starostwie.

§ 4.

 1. Kierownik komórki organizacyjnej Starostwa zobowiązany jest do stałego monitorowania potrzeb kadrowych w ramach nadzorowanej komórki organizacyjnej i prognozowania mogących wystąpić w niedalekiej przyszłości wakatów.
 2. Kierownik komórki organizacyjnej zobligowany jest do przekazania informacji Staroście o wakującym w komórce organizacyjnej stanowisku w terminie pozwalającym na uniknięcie zakłóceń w funkcjonowaniu tej komórki.

§ 5. Przy zatrudnianiu pracowników w Starostwie zastosowanie mają w szczególności następujące akty prawne:

 1. Kodeks Pracy,
 2. ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),
 3. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.),
 4. zarządzenie Nr 10/2009 Starosty Gryfińskiego z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

§ 6.

 1. Przed dopuszczeniem do pracy każda zatrudniana osoba jest zobowiązana poddać się badaniom wstępnym z zakresu medycyny pracy w celu potwierdzenia braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku.
 2. Badania wstępne wykonuje się w podstawowej jednostce służby medycyny pracy, z którą Starostwo ma podpisaną umowę.
 3. Koszty badań z zakresu medycyny pracy ponosi pracodawca.
 4. Badania lekarskie przeprowadza się na podstawie Kodeksu pracy oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.).

§ 7.

 1. Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1 dołącza się do akt osobowych.

§ 8. Wszystkie dokumenty dotyczące kandydatów do objęcia stanowiska pracy przeznaczone są wyłącznie do wiadomości osób, które biorą bezpośredni udział w naborze.

§ 9.

 1. Przed dopuszczeniem do pracy nowozatrudniony pracownik jest zobowiązany odbyć szkolenie wstępne tj. instruktaż ogólny i stanowiskowy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, który zakończony jest egzaminem sprawdzającym zdobyte wiadomości i umożliwiającym dopuszczenie pracownika do pracy.
 2. Zakres i program szkolenia wstępnego zawarty jest w Regulaminie pracy.

§ 10. Kierownik komórki organizacyjnej zobowiązany jest zapoznać pracownika z:

 1. regulaminem organizacyjnym Starostwa;
 2. regulaminem wewnętrznym komórki organizacyjnej, w której jest zatrudniony;
 3. szczegółowym zakresem czynności przekazanym pracownikowi na piśmie;
 4. instrukcją kancelaryjną;
 5. innymi aktami koniecznymi w celu wykonywania zadań na stanowisku pracy.

§ 11. Fakt zapoznania się z obowiązującymi procedurami, o których mowa w § 10 pracownik poświadcza pisemnie według oświadczenia stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia, które dostarcza w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy do Wydziału Organizacji i Informacji.

§ 12.

 1. Adaptacja zawodowa pracowników to zespół celowych działań tworzących warunki do uzyskania przez nich wymaganych efektów pracy oraz powstania i utrzymania integracji z urzędem. Jest to okres wdrażania się pracownika w całokształt czynności zawodowych oraz w życie społeczne środowiska pracy.
 2. Adaptacja zawodowa pracowników w Starostwie odbywa się poprzez:
  1. umiejętne wprowadzanie do pracy;
  2. zapewnienie właściwego i wyczerpującego instruktażu stanowiskowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
  3. regularna obserwacja pracy nowego pracownika przez bezpośredniego przełożonego;
  4. podkreślanie pozytywnych stron pracownika w wykonywaniu pracy;
  5. wskazywanie sposobów unikania trudności pojawiających się w toku pracy nowego pracownika;
  6. planowanie podnoszenia kwalifikacji.

§ 13.

 1. Dla nowozatrudnionego pracownika ustala się opiekuna.
 2. Z wnioskiem o ustalenie opiekuna występuje do Starosty kierownik komórki organizacyjnej, do której przyjęty został nowy pracownik. Wniosek zawiera propozycję osoby, która miałaby zostać opiekunem nowozatrudnionego pracownika, okres objęcia opieką oraz wysokość dodatku specjalnego dla opiekuna.
 3. Opiekunem może zostać kierownik komórki organizacyjnej lub inny pracownik tej komórki, którego wyróżnia doświadczenie zawodowe oraz cieszy się dużym autorytetem wśród współpracowników.
 4. Okres objęcia opieką może wynosić od 2 do 6 miesięcy i uzależniony jest od wagi zadań powierzonych nowozatrudnionemu pracownikowi.

§ 14. Do zadań opiekuna należy:

 1. przedstawienie nowego pracownika współpracownikom,
 2. zorganizowanie stanowiska pracy,
 3. objaśnienie powiązań stanowiska pracy wynikających z zakresu czynności,
 4. wprowadzenie w zakres zadań i obowiązków,
 5. przedstawienie struktury organizacyjnej i personalnej Starostwa,
 6. służenie wszelką inną pomocą podczas okresu adaptacyjnego.

§ 15. Sprawy techniczno - organizacyjne związane ze stanowiskiem pracy nowego pracownika, tj. klucze, identyfikatory, pieczęcie prowadzą wyznaczeni pracownicy Wydziału Organizacji i Informacji.

§ 16. Traci moc zarządzenie Nr 110/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie procedury zatrudniania i adaptacji pracowników na stanowiska pracy w Starostwie Powiatowym w Gryfinie.

data opublikowania: 2011-11-02 14:27:10
data ostatniej aktualizacji: 2011-11-02 14:27:10

Strona odwiedzona 1473 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Agnieszka Turek
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.