Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Budżet Powiatu

Budżet na rok 2003

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

III sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr III/20/2002 z dnia 2002-12-21

W sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2003 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002r. Nr 23 poz. 220, poz. 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271) uchwala się co następuje:

§1

Ustala się dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego (załącznik Nr 1) w wysokości 48.338.068 zł z tego:

 1. dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 5) - 36.401.168 zł
 2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 3) - 11.934.900 zł
 3. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji (załącznik Nr 4) - 2.000 zł
§2

Ustala się wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego (załącznik Nr 6) w wysokości 48.321.068 zł z tego:

 1. wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 9) - 36.384.168 zł
 2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 7) - 11.934.900 zł
 3. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji (załącznik Nr 8) - 2.000 zł.
§3

Ustala się rozchody i przychody budżetu Powiatu Gryfińskiego zgodnie z załącznikiem Nr 11; z przeznaczeniem na:

 1. spłatę rat kredytu w wysokości 817.000 zł,
 2. kredyt zaciągnięty w banku krajowym w wysokości 800.000 zł.
§4

Źródłem pokrycia wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach w kwocie 800.000 zł będzie kredyt bankowy, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§5

Ustala się spłatę rat kredytów w kwocie 817.000 zł z dochodów własnych zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§6
 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 200.000 zł
 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 875.000 zł
  przeznaczone na:
  • oświatę i wychowanie w wysokości 573.000 zł,
  • placówki opiekuńczo-wychowawcze w wysokości 70.000 zł,
  • domy pomocy społecznej w wysokości 70.000 zł,
  • edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości 162.000 zł.
§7

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku Nr 12 do uchwały.

§8

Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§9

Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.

§10

Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.

§11

Ustala się kwoty dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§12

Ustala się prognozę długu na lata 2003-2013 zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§13

Upoważnia się Zarząd do zaciągania zobowiązań w roku budżetowym do łącznej kwoty 500.000 zł.

§14

Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 500.000 zł, przeznaczonych na pokrycie występującego w roku budżetowym deficytu budżetu, podlegających spłacie w roku budżetowym.

§15

Upoważnia się Zarząd do udzielania pożyczek i poręczeń do kwoty 300.000 zł.

§16

Upoważnia się Zarząd do:

 1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 2. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych.
§17

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§18

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003r.OBJAŚNIENIA
 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

  Podstawę do opracowania projektu budżetu stanowią:
  • uchwała Nr XXII/250/2001 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 kwietnia 2001r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
  • uchwała Nr XXXI/380/2002 Rady Powiatu z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie założeń polityki budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2003r. wraz z określeniem zadań priorytetowych w wydatkach budżetowych.
  • uchwała Nr 549/2002 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 4 września 2002r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2003.


  Na rok 2003 dla Powiatu Gryfińskiego ustalono wstępne kwoty dotacji i subwencji, które przyjęto do projektu budżetu na podstawie:
  • planowanej kalkulacji Ministra Finansów na 2003 rok dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ustaleń wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej ( pismo Ministra Finansów: nr ST4-4820/939/2002),
  • informacji o przyznanych wstępnie na 2003r. kwotach dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych powiatu ( pismo nr FB.1-3010/36/2002).


  Podstawą planowanych kwot dochodów i wydatków projektowanego budżetu było głównie przewidywane wykonanie roczne za 2002r. z uwzględnieniem skutków wynikających z:
  • istniejącego w dniu 30 czerwca 2002r. stanu organizacyjnego i prawnego dotyczącego zadań finansowanych z budżetu powiatu,
  • istniejącej w dniu 30 czerwca 2002r. sieci jednostek i placówek finansowych z budżetu,
  • istniejącego w dniu 01 lipca 2002r. stanu zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych powiatu,
  • podjętych uchwał Rady Powiatu dotyczących mienia powiatu, a także przystąpienia do realizacji określonych zadań inwestycyjnych,
  • wypłat jednorazowych dla pracowników z tytułu nagród jubileuszowych, odpraw rentowo-emerytalnych oraz innych wynikających ze stosunku pracy.
  • efektywnej stopy procentowej naliczania składek na ubezpieczenia społeczne ustalonej na poziomie 17,25%,
  • wzrostu wydatków o wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych ustalonych na poziomie 4%,
  • wzrostu wynagrodzeń o wskaźnik waloryzacji wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej ustalony na poziomie 4% ,


  Zarząd Powiatu w sytuacji ograniczonej wielkości strony dochodowej musiał się określić, które z zadań jako priorytety zostaną uwzględnione w przyszłorocznym budżecie. W tej sytuacji znaczna część zadań, która powinna być realizowana zgodnie z założeniami polityki budżetowej powiatu i ustalonymi wskazówkami do opracowania projektu budżetu powiatu przez stałe komisje Rady i organizacje społeczne nie została ujęta, jako że środki przewidziane w przyszłorocznym budżecie uniemożliwiają ich wykonanie. Przedkładany pod obrady Wysokiej Rady projekt budżetu powiatu na 2003r. nie jest zrównoważony bowiem:
  • prognozowane dochody budżetowe zostały ustalone w wysokości 48.338.068 zł,
  • planowane wydatki budżetowe zostały skalkulowane w wysokości 48.321.068 zł.


  Zatem projekt budżetu na 2003r. jest budżetem nadwyżkowym, który zamyka się kwotą 17.000 zł.

  Projekt budżetu ujmuje wielkości wpływów z tych samych źródeł dochodów co dotychczas zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego , która została przedłużona do końca 2003r.

  W porównaniu do wielkości dochodów określonych uchwałą budżetową na rok 2002 do planowanej na 2003r - odnotowuje się wzrost o 5,9% co daje 2.710.717 zł. W odniesieniu do wydatków budżetowych ich struktura w porównaniu z rokiem 2002 nie uległa istotnym przekształceniom. W dalszym ciągu największą pozycję w budżecie stanowić będą wydatki na zadania z zakresu:
  • oświaty i wychowania - 26,2%,
  • opieki społecznej - 25,8%,
  • bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - 18,6%,
  • administracji publicznej wraz z obsługą Rady Powiatu - 10,4%,
  • edukacyjnej opieki wychowawczej - 7,5%,
  • drogownictwa wraz z utrzymaniem Zarządu Dróg Powiatowych - 5,7%,
  • pozostałe zadania - 6%.
  Szczegółowe dane liczbowe dotyczące kwot dochodów i wydatków budżetowych oraz środków pozabudżetowych przedstawiono w załącznikach od nr 1 do nr 16 do uchwały budżetowej na 2003r. oraz opisano je w dalszej części informacji.


 2. Objaśnienia do dochodów budżetowych

  Główne źródła dochodów budżetu powiatu stanowić będą nadal subwencje i dotacje celowe z budżetu państwa, których wysokość ustalana jest przez ustawowo wskazane organy administracji rządowej (ministerstwa, wojewoda). Również w odniesieniu do źródeł dochodów własnych Powiat nie ma większego wpływu na ich kreowanie, jako że są one w większości zależne od decyzji organów rządowych, które określają w sposób bezpośredni ich wysokość, tryb ich poboru i przekazywania, kwotę 1% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, bądź w sposób pośredni, poprzez określenie stawek opłat, np. za wydanie tablic rejestracyjnych, praw jazdy, zasad odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej itp. Praktycznie w tym stanie prawnym Powiat swoje dochody może swobodnie kreować jedynie w przypadku sprzedaży mienia, wielkość którego jest jednak stosunkowo niewielka, a pozyskiwane z tego źródła dochody mają jednorazowy charakter.

  Tak ukształtowana struktura dochodów ma swoje zalety i wady. Niewątpliwą ich zaletą jest fakt, że większość dochodów Powiat otrzymuje sukcesywnie w co miesięcznych ratach i tak:
  • subwencje otrzymywane są w transzach miesięcznych, z czego:
   • część oświatowa przekazywana jest w terminie do 25 każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń w wysokości 1/13 należnej kwoty rocznej subwencji, z wyjątkiem miesiąca marca w którym rata przekazywana jest w wysokości 2/13 należnej kwoty rocznej, co związane jest głównie z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
   • część drogowa w wysokości 1/12 planowanej kwoty rocznej w terminie do 25 każdego miesiąca;
   • część wyrównawcza w wysokości 1/12 planowanej kwoty rocznej w terminie do 15 każdego miesiąca;
  • wpływy z tytułu 1% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymywane są z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa w terminie do 10 dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego,
  • dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, jak też dofinansowanie zadań własnych otrzymywane są z rachunku budżetu wojewody zachodniopomorskiego również w transzach miesięcznych, przy czym ich wysokość i terminy nie są ustawowo określone, co oznacza, że wielkość otrzymywanych z tego źródła kwot dochodów w poszczególnych miesiącach, jak też termin ich przekazywania ma charakter uznaniowy.
  • pobierane przez podległe jednostki organizacyjne wpływy z opłat stanowiących dochody własne Powiatu winny być przekazywane na rachunek bankowy dochodów Powiatu dwukrotnie wciągu miesiąca, według stanu środków na:
   • 10-ty dzień miesiąca do dnia 13-tego danego miesiąca,
   • 20-ty dzień miesiąca do dnia 23-ego danego miesiąca.


  Natomiast takie ukształtowanie dochodów posiada także wady, do których zaliczyć należy m. in:
  • brak możliwości swobodnego kreowania przez Powiat strony dochodowej,
  • ograniczanie możliwości wykorzystywania środków na cele wskazywane przez Radę Powiatu (dotacje),
  • wysokość dochodów otrzymywanych w poszczególnych transzach uniemożliwia w niektórych przypadkach sfinansowanie zadań o charakterze jednorazowym, których koszt realizacji jest wyższy niż uzyskane w danym okresie środki, np. remonty dróg, obiektów, działalność komisji poborowej czy też zakupów inwestycyjnych, co powoduje określone zatory płatnicze.


  Szczegółowe informacje liczbowe o planowanych wielkościach dochodów w układzie działowym i w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej odrębnie na finansowanie zadań własnych i zleconych oraz w układzie źródeł ich pozyskiwania przedstawiono w załącznikach nr 1- 5 do projektu uchwały budżetowej.

  Prognozowane na rok 2003 dochody budżetowe w porównaniu do kwot ujętych w uchwale budżetowej na 2002 r. są wyższe o 5,9 % i zamykają się kwotą 48.338.068 zł. Na wielkość tą składają się:
  • Dochody własne powiatu w kwocie 5.481.544 zł (11,3% ogółu planowanych dochodów). Ich źródłem są m.in.:
   • 1% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody z tego źródła zostały przez Ministra Finansów wstępnie skalkulowane w kwocie 470.138 zł. Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Ministerstwo Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody powiatów mogą być większe lub mniejsze od tych, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów,
   • opłaty komunikacyjne za wydanie dowodów i tablic rejestracyjnych pojazdów oraz praw jazdy, wpływy z różnych opłat i dochodów oraz składników majątkowych - 1.642.828zł,
   • wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w wysokości 21.560 zł pochodzić będą ze sprzedaży budynków. Wysokość planu ustalono w oparciu o wycenę rzeczoznawcy,
   • wpływy z wynajmu i dzierżawy składników mienia powiatu oraz opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, zaplanowano w wysokości 805.214 zł, w tym 5% od wpływów dochodów Skarbu Państwa,
   • wpływy z usług głównie realizowanych przez Starostwo, wpłaty pensjonariuszy DPS, zaplanowano w kwocie 1.793.544 zł,
   • wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych powiatu zostały zaplanowane na poziomie 500.900 zł,
   • wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - 188.000 zł
   • różne inne dochody i opłaty - 59.360 zł.
  • Subwencje ogólne z budżetu państwa w ustalonej przez Ministra Finansów wstępnej kwocie 21.817.624 zł. stanowią 44,4% ogółu dochodów prognozowanych na rok przyszły i składają się z następujących części:
   • część oświatowa, skalkulowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w wstępnej kwocie 15.936.278 zł. Przy kalkulacji części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono:
    • sfinansowanie III etapu systemu wynagradzania nauczycieli, wdrożonego od 1 października 2002r.,
    • sfinansowanie awansu zawodowego nauczycieli,
    • waloryzacje wynagrodzeń nauczycieli i pozostałych pracowników nie będących nauczycielami,
    • wzrost zadań edukacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych związanych z wdrożeniem ramowych planów nauczania ,
    • pozostałe wydatki ( w tym dotacje dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne osoby prawne i fizyczne, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatki rzeczowe),
   • część drogowa skalkulowana w wstępnej kwocie 4.641.306 zł. Subwencja ta ustalana jest przy zastosowaniu algorytmu określonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i trybu przekazywania części drogowej subwencji ogólnej dla powiatów, miast na prawach powiatu i województw (Dz. U. Nr 157, poz. 1033, z późn. zmianami),
   • część wyrównawcza ustalona przez Ministra Finansów w wstępnej kwocie 1.240.040 zł. Zgodnie z art. 30 ust.5 w/w ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość należnej powiatowi części wyrównawczej subwencji ogólnej obliczono, mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 85% różnicy między zwaloryzowanym najwyższym wskaźnikiem podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca a wskaźnikiem wyliczonym dla danego powiatu.
  • Dotacje celowe skalkulowane zostały na łączną kwotę 21.038.900 zł, stanowiącą 43,5% ogółu prognozowanych dochodów. Na wielkość tą składają się:
   • dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań z zakresu administracji rządowej w wstępnej wysokości 11.934.900 zł, zestawiono w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej, Powyższa kwota dotacji celowych przewidziana jest na dofinansowanie następujących zadań:
    • prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - 116.000 zł,
    • działalność Inspekcji Weterynaryjnej - 329.000 zł,
    • gospodarka gruntami i nieruchomościami - 111.000 zł
    • prace geodezyjne i kartograficzne - 129.000zł,
    • opracowania geodezyjne i kartograficzne - 56.000 zł,
    • nadzór budowlany - 88.900 zł,
    • urzędy wojewódzkie - 170.000 zł,
    • komisje poborowe - 18.000 zł,
    • działalność komendy powiatowej policji - 7.056.000 zł,
    • działalność komendy powiatowej państwowej straży pożarnej - 1.949.000 zł,
    • udzielenie świadczeń dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych - 1.031.000 zł,
    • świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze w policji i straży - 97.000 zł,
    • działalność powiatowego centrum pomocy rodzinie - 140.000 zł,
    • działalność zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności - 49.000 zł,
    • działalność powiatowego urzędu pracy - 595.000 zł.
   • dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wstępnej wysokości 2.000 zł, zestawiono w załączniku Nr 4 do projektu uchwały budżetowej. Powyższa kwota dotacji celowych przewidziana jest na dofinansowanie działalności komisji poborowej.
   • dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu określono wstępnie na kwotę 9.102.000 zł. Powyższa kwota dotacji celowych przewidziana jest na dofinansowanie następujących zadań:
    • sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie będących własnością Skarbu Państwa - 3.000 zł,
    • świadczenia socjalne dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli w oświacie i wychowaniu - 61.000 zł
    • działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych sprawujących opiekę nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej (domy dziecka, świetlice środowiskowe) - 1.567.000zł,
    • działalność ponadgminnych domów pomocy społecznej - 6.216.000 zł,
    • udzielanie świadczeń dla rodzin zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci - 1.043.000 zł,
    • działalność Powiatowego Urzędu Pracy - 205.000 zł,
    • świadczenia socjalne dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli w edukacyjnej opiece wychowawczej - 7.000 zł

  Prognozowane na 2003 rok w poszczególnych działach dochody przedstawiają się następująco:

  Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

  Zaplanowane dochody w kwocie 445.000 zł pochodzą wyłącznie z dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na finansowanie prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa (116.000 zł) oraz działalności Inspekcji Weterynaryjnej realizującej zadania administracji rządowej (329.000 zł).

  Dział 020 - Leśnictwo

  Prognozowane dochody w kwocie 3.000 zł pochodzą wyłącznie z dotacji celowej budżetu państwa przewidzianej na sfinansowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności skarbu państwa i inne zadania z zakresu leśnictwa wynikające z art. 5 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2000r. nr 56, poz. 679).

  Dział 600 - Transport i łączność

  Źródłem dochodów w tym dziale są różne dochody oraz wpływy z usług (dowóz pracowników do pracy i z pracy) w kwocie 24.800 zł, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg.

  Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

  Planowane na 2003 rok dochody w kwocie 1.068.374 zł pochodzą z następujących tytułów :
  • dochodów własnych powiatu - 957.374 zł, które planuje się uzyskać z:
   • opłat za wynajem i dzierżawę lokali użytkowych oraz odpłatności z tytułu usług komunalnych na rzecz najemców (w tym m.in. dostawy energii elektrycznej, cieplnej, dostaw wody, wywozu nieczystości itp.) - 735.814zł,
   • sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - 188.000 zł,
   • odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (są to raty za sprzedaż nieruchomości w latach ubiegłych) - 21.560 zł,
   • wpływów z usług - 12.000 zł.
  • dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań administracji rządowej z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - 111.000 zł.

  Dział 710 - Działalność usługowa

  Źródłem dochodów w tym dziale w wysokości 273.900 zł są wyłącznie dotacje celowe z budżetu państwa, na realizację niżej wyszczególnionych zadań administracji rządowej z zakresu:
  • bieżącego utrzymania i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 129.000 zł. Ustalona na ten cel kwota dotacji nie pokrywa wszystkich związanych z tym kosztów, stąd znaczna część z nich finansowana będzie z drugiego źródła jakim jest Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym;
  • opracowań geodezyjnych i kartograficznych - 56.000 zł,
  • bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 88.900 zł.

  Dział 750 - Administracja publiczna

  Źródłem zaplanowanych dochodów w wysokości 1.930.628 zł, są:
  • dochody własne powiatu w kwocie 1.740.628zł, które planuje się uzyskać z tytułu:
   • opłaty komunikacyjnej (za dowody i tablice rejestracyjne , prawa jazdy oraz inne druki) - 1.642.828 zł,
   • opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości (5% wpływów z dochodów Skarbu Państwa) - 60.000 zł,
   • różnych opłat (karty wędkarskie) - 3.000 zł,
   • dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa (5%) - 1.400zł,
   • wpływów z usług - 8.400 zł,
   • różnych dochodów (za dzienniki budowy, specyfikacje, prowizje, ubezpieczenia, tablice informacyjne, wynagrodzenie płatnika itp.) - 25.000 zł,
  • dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań administracji rządowej m.in. z zakresu nadzoru administracyjno - architektonicznego, geodezji i gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa- 170.000 zł, a także związanych z obsługą i działalnością komisji poborowej - 20.000 zł (w tym 2.000 zł dotacja na zad. powierzone).

  Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  Planowane na 2003 rok dochody w wysokości 9.005.000 zł, pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa . Dotacje przeznaczone są na realizację zadań administracji rządowej związanej z utrzymaniem ładu i porządku publicznego oraz ochroną przeciwpożarową, w tym:
  • bieżącą działalność Policji - 7.056.000 zł,
  • bieżącą działalność Państwowej Straży Pożarnej - 1.949.000 zł.

  Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

  Dochodem w tym dziale są wpływy z tytułu 1% udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (będącym dochodem budżetu państwa) ustalone przez Ministra Finansów w wstępnej kwocie 470.138 zł.

  Dział 758 - Różne rozliczenia

  Na planowane dochody własne w wysokości 22.318.524 zł w tej pozycji wyróżnia się:
  • wspomniana uprzednio subwencja ogólna z budżetu państwa - 21.817.624 zł,
  • dochody własne powiatu z tytułu zakładanych wpływów z odsetek bankowych od czasowo wolnych środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych (bieżący i pomocniczy PFOŚiGW oraz PFGZGiK) - 500.900 zł.

  Dział 801 - Oświata i wychowanie

  Zaplanowane dochody w wysokości 61.000 zł pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na świadczenia socjalne dla emerytów nauczycieli.

  Dział 851 - Ochrona zdrowia

  Prognozowane dochody w wysokości 1.031.000 zł są dotacją celową z budżetu państwa przeznaczoną na realizację zadań administracji rządowej związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego za osoby zarejestrowane jako bezrobotni w Powiatowym Urzędzie Pracy - 977.000 zł oraz 54.000 zł za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i domach pomocy społecznej.

  Dział 853 - Opieka społeczna

  Zaplanowane dochody wynoszą 11.639.584zł. Na wielkość tą składają się:
  • dochody własne powiatu w łącznej kwocie 1.727.584 zł, z tego:
   • odpłatność rodziców i inne dochody w domach dziecka - 6.720 zł,
   • odpłatność pensjonariuszy domów pomocy społecznej - 1.695.504zł,
   • odpłatność za obsługę środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 15.000 zł,
   • wpływy z różnych opłat (rodziny zastępcze) - 3.960zł,
   • wpłaty z usług i pozostałe dochody - 6.400 zł ,
  • dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie 9.031.000 zł na dofinansowanie następujących zadań własnych powiatu:
   • bieżącą działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (domy dziecka, świetlice środowiskowe) - 1.567.000 zł,
   • działalność ponad gminnych domów pomocy społecznej - 6.216.000 zł,
   • wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w tych rodzinach - 1.043.000 zł,
   • działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie - 205.000 zł,
  • dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań administracji rządowej z zakresu opieki społecznej w łącznej kwocie 881.000 zł, z tego na:
   • wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych - 97.000 zł., z tego dla:
    • funkcjonariuszy Policji - 69.000 zł,
    • funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej - 28.000 zł,
   • działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - 140.000 zł,
   • obsługę Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności - 49.000 zł,
   • działalność Powiatowego Urzędu Pracy - 595.000 zł.
  Wielkość ustalonych kwot dotacji na finansowanie wyodrębnionych wyżej zadań jest również niewystarczająca w stosunku do faktycznie zgłaszanych w tym zakresie potrzeb.

  Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

  Plan dochodów w kwocie 67.120 zł ujmuje dochody własne z tytułu świadczonych usług przez jednostki w wysokości 60.120 zł oraz dotację na zadania własne z przeznaczeniem na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów 7.000 zł.


 3. Objaśnienia do wydatków budżetowych

  Poziom wydatków i ich struktura w budżecie powiatu na 2003 r. determinowane są z jednej strony wielkością prognozowanych dochodów, z drugiej zaś faktycznym stanem organizacyjnym powiatowych jednostek budżetowych realizujących zadania ustawowe w poszczególnych dziedzinach społeczno - gospodarczych.

  Wydatki budżetowe na 2003 rok skalkulowane zostały w łącznej wysokości 48.321.068 zł (załącznik nr 6). Z ogólnej kwoty planowanych wydatków przypada:
  • 99,6% na wydatki bieżące, tj. kwota 48.134.068 zł,
  • 0,4% na wydatki inwestycyjne, tj. kwota 187.000 zł.


  Wydatki bieżące obejmują:
  • wynagrodzenia pracownicze oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy na łączną kwotę 31.661.662 zł, tj. 65,8% planowanych wydatków bieżących,
  • dotacje podmiotowe i przedmiotowe, w tym głównie na dofinansowanie pozasamorządowych niepublicznych szkół i placówek opiekuńczych, utrzymanie ulic powiatowych w granicach miast, porozumienia z gminami - 2.262.484, tj. 4,7 % ogólnej kwoty wydatków bieżących,
  • wydatki na obsługę długu publicznego na łączną kwotę 312.409 zł, tj. 0,6 % ogółu planowanych wydatków bieżących,
  • pozostałe wydatki bieżące przewidziane na utrzymanie bazy materialnej powiatowych jednostek organizacyjnych oraz na ich działalność bieżącą, także realizację określonych zadań budżetowych - 13.897.513 zł, tj. 28,9 % ogólnej kwoty założonych wydatków bieżących.
  Na finansowanie zadań własnych powiatu projekt budżetu ujmuje kwotę 36.384.168 zł (załącznik nr 9), a na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wielkość 11.934.900 zł (załącznik nr 7), natomiast na zadania powierzone z zakresu administracji rządowej 2.000 zł (załącznik nr 8).

  Szczegółowe dane dotyczące planowanych na 2003 rok wydatków w układzie działowym w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej i wyodrębnione grupy przedstawiają załączniki Nr 6-10 do uchwały budżetowej.

  W zestawieniach tych wyspecyfikowano w układzie działowym i rozdziałowym wydatki na wynagrodzenia i pochodne (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy), dotacje z budżetu powiatu, wydatki na obsługę długu, wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji oraz przewidziane do realizacji określone zadania inwestycyjne.

  W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zaplanowane wydatki budżetowe przedstawiają się następująco:

  Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

  Planowane ogółem wydatki w kwocie - 445.000 zł, przeznacza się na:
  • finansowanie prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa realizowane przez Starostwo - 116.000 zł,
  • finansowanie zadań administracji rządowej realizowanych przez Powiatową Inspekcję Weterynaryjną, tj. w kwocie 329.000 zł, w ramach tych środków wynagrodzenia pracownicze i pochodne od wynagrodzeń stanowią 81,8%.

  Dział 020 - Leśnictwo

  Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 3.000 zł na realizację umów zawartych z Nadleśnictwami na sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

  Dział 600 - Transport i łączność

  Zaplanowane wydatki w kwocie 2.765.400 zł przeznaczone są na bieżące utrzymanie, naprawy i remonty cząstkowe dróg powiatowych oraz utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie. Projektowane w/w kwocie wydatki obejmują:
  • wydatki bieżące skalkulowane w wysokości 2.630.400 zł, co stanowi 95,1%, całości wydatków w tym dziale. Z tego przypada na:
   • wynagrodzenia pracownicze i pochodne od wynagrodzeń - 30,3%,
   • dotacje na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania ulic powiatowych w granicach miast -20,4%,
   • pozostałe wydatki bieżące przewidziane na bieżące utrzymanie i naprawę dróg powiatowych oraz bazy materialnej Zarządu Dróg - 49,3%,
  • Wydatki inwestycyjne w dziale tym zaplanowano w kwocie 135.000 zł z przeznaczeniem na budowę ul. Tartacznej i Klonowej w Chojnie (współudział z gminą).

  Dział 630 - Turystyka

  Projektowane wydatki w tym dziale to 2.500 zł. Środki zostały zaplanowane na realizację imprez krajoznawczych i turystycznych szczebla powiatowego dla dzieci i młodzieży szkolnej, z tego na dofinansowanie:
  • Eliminacji Powiatowych XXXI Ogólnopolskiego Turnieju Turystyczno - Krajoznawczego - 500 zł,
  • Gryfińskie Rajdy Rowerowe - 1.000 zł,
  • "Turysto rowerowy nie jeździj bez głowy" - impreza turystyczno - sportowa - 100 zł,
  • "DNI GRYFINA" - impreza turystyczno - sportowa (marsze na orientację) - 200 zł;
  • IV Ogólnopolskie Gryfińskie Dni Orienteeringu - 200 zł,
  • II Wojewódzkie Trzcińskie Dni Orienteeringu - 100 zł,
  • Kurs dla animatorów turystyki organizowany przez ZHP w Dąbiu dla gmin Gryfino i Trzcińsko - Zdrój - 400 zł.
  Całość środków zaplanowana została jako dotacja.

  Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

  Ogółem wydatki zaplanowana w wysokości 534.625 zł z tego:
  • w zakresie zadań własnych (423.625 zł): Koszty utrzymania i eksploatacji nieruchomości stanowiących mienie powiatu wyceniono na kwotę 408.125 zł, a dotyczą nieruchomości w Gryfinie przy ul. Niepodległości 39, Bol. Chrobrego 52, Szczecińskiej 21, Sprzymierzonych 9 oraz w Chojnie budynek po byłym internacie p. LO (314.900zł). Na sporządzenie dokumentacji technicznej i formalno-prawnej (dokumentacja geodezyjna, wycena nieruchomości, umowy notarialne) dotyczącej gospodarowania nieruchomościami Powiatu przewidziano kwotę 15.500 zł.
  • w zakresie zadań administracji rządowej: Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w planie finansowym na 2003 r. przyjęto w wysokości 111.000 zł. - zgodnie z ustaloną wstępną dotacją na ten cel przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

  Dział 710 - Działalność usługowa

  Planowane wydatki w wysokości 283.900 zł, stanowiące 0,6 % ogólnej kwoty wydatków przeznaczone są wyłącznie na realizację następujących ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej:
  • 129.000 zł (rozdział 71013) na utrzymanie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego, obsługę zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej oraz opracowanie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków w programie "Ewmapa",
  • 56.000 zł (rozdział 71014) na prowadzenie technicznej ewidencji założenia operatu ewidencji gruntów i budynków oraz sporządzenie projektu operatu założenia ewidencji gruntów,
  • 88.900 zł (rozdział 71015) - na utrzymanie i bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym wynagrodzenia i pochodne - 93,1%. Wydatki zaplanowane są nadal niewystarczające w stosunku do faktycznie zgłaszanych w tym zakresie potrzeb. Potrzeby te wynikają m.in. z konieczności zatrudnienia dodatkowego pracownika z uprawnieniami budowlanymi do prowadzenia na terenie Powiatu działań kontrolno - inspekcyjnych. Jednakże z uwagi na fakt, iż realizowane w powyższym zakresie zadania należą do właściwości administracji rządowej, to wzrost wydatków na ten cel jest całkowicie uzależniony od ewentualnego zwiększenia przez Wojewodę Zachodniopomorskiego wstępnej kwoty dotacji celowej przewidzianej na finansowanie przedmiotowego zadania.
  • 10.000 zł ( rozdział 71095) - na organizowanie przewozu zwłok z miejsc publicznych za wskazaniem właściwych organów

  Dział 750 - Administracja publiczna

  Wydatki w tym dziale zostały skalkulowane w wysokości 5.045.013 zł, z tego: wydatki bieżące wynoszą - 4.993.013 zł, natomiast wydatki inwestycyjne 52.000 zł.

  Zaplanowane w w/w kwocie wydatki przewidziane są na:
  • realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe (rozdział 75011) - 170.000 zł, tj. w wysokości ustalonej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w wstępnej kwocie dotacji celowej. Środki te przeznaczone są na pokrycie administracyjnych kosztów związanych z geodezją, gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, sprawowaniem nadzoru administracyjno - architektonicznego, a także innych zadań cząstkowych zleconych ustawami i obejmują one wynagrodzenia wraz z pochodnymi 170.000 zł, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.000 zł .
  • działalność i obsługę Rady Powiatu - 300.690 zł (rozdział 75019). W kwocie tej skalkulowano wydatki na wypłatę diet dla radnych, delegacje radnych oraz pokrycie kosztów związanych z organizacją sesji i komisji Rady, a także innych kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady.
  • funkcjonowanie administracji i realizację zadań nałożonych przez Starostwo Powiatowe (rozdział 75020) zaplanowano w kwocie 4.474.323 zł w tym:
   • wydatki majątkowe - 52.000 zł,
   • wydatki bieżące - 4.422.323 zł obejmują: wynagrodzenia osobowe pracowników Starostwa na 75,75 etatów (wg. umów o pracę w dniu 31.12.2002 r. - osób 80) w kwocie 2.238.297 zł. Waloryzację wynagrodzeń założono na poziomie 4%. Na nagrody jubileuszowe ujęto 60.210 zł, odprawy emerytalne i rentowe - na łączną kwotę 66.000 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne przyjęto w wysokości 8,5% przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych za r. 2002, od których przysługuje dodatkowe wynagrodzenie (173.222 zł). Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy przyjęto w wysokości obowiązującej w r. 2002, natomiast ZFŚS skalkulowano na 1 osobę zatrudnioną w pełnym wymiarze czasu prac na poziomie 684,91 zł.
    lp Wyszczególnienie Kwota [pln]
    1 Wynagrodzenia wg umów 2002r. 2.030.097
    2 Wzrost dodatków stażowych 755
    3 Razem poz. 1 + 2 2.030.852
    4 Wzrost wynagrodzeń o 4% 81.235
    5 Razem poz. 3 + 4 2.112.087
    6 Nagrody jubileuszowe 60.210
    7 Planowane odprawy emerytalne 42.000
    8 Planowane odprawy rentowe 24.000
    9 Razem poz. 5+6+7+8 2.238.297
   • dotacje w wysokości 58.541zł, przeznaczone są na kontynuację porozumień z gminami Powiatu Gryfińskiego w zakresie zadań powierzonych - art. 118 umowy o ubezpieczeniu społecznym rolników w zakresie przyznawania nieodpłatnie własności działki osobie, której przysługuje prawo użytkowania tej działki, gruntu z tytułu przekazanego gospodarstwa rolnego Państwu, orzekania o nadanie gospodarstwa, składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej itp.,
   • Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem administracji, (zarówno bezpośrednie jak i pośrednie) zaplanowano na poziomie 1.477.194 zł (mniej do wskaźników budżetowych na rok 2003 o 177.166 zł). W ramach tej kwoty zaplanowano między innymi:
    • zakup tablic rejestracyjnych oraz praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych druków komunikacyjnych -800.000 zł,
    • zakup energii elektrycznej i cieplnej oraz wody - 70.000 zł,
    • podróże służbowe krajowe i zagraniczne, w tym ryczałty - 40.000 zł,
    • materiały biurowe, tusze i tonery - 100.000 zł,
    • utrzymanie dwóch samochodów służbowych - 70.000 zł, (zwiększona liczba wyjazdów w zw. kontrolą ubezpieczeń budynków),
    • usługi telekomunikacyjne, konserwacja centrali telefonicznej i sieci komputerowej -80.000 zł,
    • realizacja umów na administrowanie siecią komputerową, konserwacja i naprawy maszyn biurowych piszących i liczących, kopiarek i innego sprzętu - 70.000 zł,
    • sprzątanie trzech budynków - 78.000 zł,
    • przesyłki za pomocą frankownicy - 60.000 zł,
    • urządzenie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego - 20.000 zł,
    • szkolenia i konferencje, seminaria i inne wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji pracowników 37.000 zł,
    • ubezpieczenia majątku i samochodów - 15.000 zł,
    • i inne.
    W zakresie wydatków inwestycyjnych (52.000 zł ) planuje się dokupienie zestawów komputerowych, opłacenie licencji programu prawnego, programu EW-MAPA.
  • Obsługę komisji poborowej (rozdział 75045) - zadania zlecone i powierzone pokrywane dotacją celową w kwocie 20.000 zł,
  • Pozostała działalność (rozdział 75095) - zostały skalkulowane wydatki w łącznej kwocie 80.000 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki na organizację spotkania noworocznego, publikacje, artykuły w prasie krajowej, stronę w internacie i inne formy promocji powiatu.

  Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  W tej pozycji wydatki zostały ustalone w wysokości 9.008.000 zł. W założonym na 2003 r. budżecie stanowią one 18,6% ogółu projektowanych wydatków i przewidziane są na realizację ustawowo zleconych zadań z zakresu utrzymania ładu i porządku publicznego (działalność Komendy Powiatowej Policji) oraz ochrony przeciwpożarowej wykonywanych przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej. Źródłem sfinansowania w powyższej kwocie wydatków są dotacje celowe ustalone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

  W ramach zaplanowanej w tym dziale kwoty wydatków przeznaczono na działalność:
  • Komendy Powiatowej Policji - 7.056.000 zł, w tym wydatki osobowe i pochodne stanowią - 78,1%,
  • Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 1.949.000 zł, w tym wydatki osobowe i pochodne stanowią - 79,2%.
  Kwota 3.000 zł (dotacja) przeznaczona jest dla Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gryfinie - 3.000 zł.

  Dział 757 - Obsługa długu publicznego

  Zaplanowane wydatki w kwocie 312.409 zł przewidziane zostały na obsługę (prowizję, odsetki) kredytów zaciągniętych na remont internatu w Chojnie , wykup części budynku PKO BP i remont budynku przy ul. Sprzymierzonych 4 w Gryfinie.

  Dział 758 - Różne rozliczenia

  Założono rezerwę ogólną w wysokości 200.000 zł na wydatki konieczne do poniesienia a nie przewidziane w budżecie, a także na zwiększenie wydatków w przypadku gdy ich kwoty okażą się niewystarczające w stosunku do faktycznych potrzeb. Kwota ta stanowi 0,4 % ogółu planowanych na 2003 rok wysokości wydatków.

  Dział 801 - Oświata i wychowanie

  Plan wydatków wynosi 12.666.186 zł, z tego:
  • wydatki na wynagrodzenia - 8.078.000 zł (63,8%)
  • pochodne od wynagrodzeń - 1.570.000 zł (12,4%)
  • dotacje - 545.694 zł (4,3%)
  • pozostałe wydatki rzeczowe - 1.899.492 zł (15,0%)
  • rezerwy celowe - 573.000 zł (4,5%)
  W roku 2003 finansowanie zadań oświatowych realizowane będzie w całości z części oświatowej subwencji ogólnej oraz z dochodów wypracowanych przez jednostki oświatowe (70%).

  Zgodnie z wprowadzonym nowym systemem wynagradzania nauczycieli przewidziana jest dalsza regulacja płac nauczycieli o około 4% oraz waloryzacja wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi o 3 - 4%.

  Ustalone w budżecie powiatu na 2003 rok w ramach tego działu wydatki bieżące przeznaczone są w całości na utrzymanie prowadzonych przez Powiat szkół publicznych: szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

  W związku ze zmianą organizacji w roku szkolnym 2002/2003 we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych zaistniał problem ze sposobem rozdysponowania środków poszczególnym jednostkom. Wyodrębniono więc dotacje celowe, które będą przeznaczane w miarę potrzeb na:
  • waloryzację wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz pracowników niepedagogicznych,
  • sfinansowanie awansu zawodowego nauczycieli,
  • wdrażanie nowych ramowych planów nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych (nauczanie przedmiotów w zakresie rozszerzonym),
  • utworzenie nowych kierunków kształcenia i nowych typów szkół,
  • kształcenie młodzieży w ramach współpracy polsko - niemieckiej realizowanej przez:
   • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie i Zespół Szkół "Friedenschule" w Gartz n/ Odrą (oddziały dwujęzyczne w ZSP Nr 1),
   • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie i Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Angerműnde (organizacja polsko - niemieckich zawodowych praktyk uczniowskich),
   • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie - kontynuacja brandenbursko - polskiego projektu szkolnego dotyczącego kształcenia zawodowego,
   • na realizację zadań i zobowiązań na rzecz młodzieży określonych w umowach lub porozumieniach zawieranych z partnerami niemieckimi.
  Nowe szkoły ponadgimnazjalne mają obowiązek rzetelnego przygotowania młodych ludzi do życia w społeczeństwie informacyjnym i wolnorynkowej gospodarce. Potrzebne są środki na doposażenie oraz modernizację bazy, dokształcanie kadry oraz zatrudnienie nauczycieli o wysokich kwalifikacjach.

  Planowane w tym dziale wydatki bieżące zostały zaprojektowane w następujący sposób:

  Szkoły podstawowe specjalne (rozdział 80102) - w tym rozdziale sklasyfikowane są trzy szkoły podstawowe wchodzące w skład: Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chojnie.

  Razem w szkołach podstawowych specjalnych w chwili obecnej uczy się 139 uczniów. Plan wydatków wynosi 2.113.084 zł, z tego przeznaczono na utrzymanie:
  • Podstawowej Szkoły Specjalnej w Gryfinie - plan 619.900 zł, z tego na:
   • wynagrodzenia - 410.000 zł
   • pochodne od wynagrodzeń - 81.000 zł
   • pozostałe wydatki rzeczowe - 128.900 zł
  • Podstawowej Szkoły Specjalnej w Nowym Czarnowie - plan 919.184 zł, z tego na:
   • wynagrodzenia - 670.000 zł
   • pochodne od wynagrodzeń - 133.000 zł
   • pozostałe wydatki rzeczowe - 116.184 zł
  • Podstawowej Szkoły Specjalnej przy SOSW w Chojnie - plan 485.000 zł, z tego:
   • wynagrodzenia - 354.000 zł
   • pochodne od wynagrodzeń - 69.000 zł
   • pozostałe wydatki rzeczowe - 62.000 zł
   W ramach w/w środków w tym rozdziale przypada ogółem na:
   • wynagrodzenia - 1.434.000 zł (67,9%)
   • pochodne od wynagrodzeń - 283.000 zł (13,4%)
   • pozostałe wydatki rzeczowe - 307.084 zł (14,5%)
   • rezerwa celowa - 89.000 zł (4,2%)


  Gimnazja specjalne (rozdział 80111) - w rozdziale sklasyfikowano gimnazja z wyżej wymienionych Zespołów Szkół Specjalnych, gdzie ogółem uczy się 111 uczniów. Plan wydatków na rok 2003 wynosi 678.000 zł, w tym przeznaczono na utrzymanie:
  • Publicznego Gimnazjum Specjalnego w Gryfinie - plan 148.000 zł, z tego na:
   • wynagrodzenia - 118.000 zł
   • pochodne od wynagrodzeń - 23.000 zł
   • pozostałe wydatki rzeczowe - 7.000 zł
  • Gimnazjum Specjalnego w Nowym Czarnowie - plan 89.000 zł, z tego na:
   • wynagrodzenia - 66.000 zł
   • pochodne od wynagrodzeń - 13.000 zł
   • pozostałe wydatki rzeczowe - 10.000 zł
  • Gimnazjum Specjalnego przy SOSW w Chojnie - plan 409.000 zł, z tego na:
   • wynagrodzenia - 322.000 zł
   • pochodne od wynagrodzeń - 62.000 zł
   • pozostałe wydatki bieżące - 25.000 zł
   W ramach w/w środków w tym rozdziale przypadło ogółem na:
   • wynagrodzenia - 506.000 zł (74,6%)
   • pochodne od wynagrodzeń - 98.000 zł (14,5%)
   • pozostałe wydatki rzeczowe - 42.000 zł (6,2%)
   • rezerwa celowa - 32.000 zł (4,7%)


  Licea ogólnokształcące (rozdział 80120) - sklasyfikowane są cztery szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach. Razem w szkołach tych uczy się 1212 uczniów. Plan wydatków na 2003 r. wynosi 3.511.540 zł, z czego przypada na utrzymanie:
  • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie - plan 1.517.170 zł, z tego na:
   • wynagrodzenia - 1.078.000 zł
   • pochodne od wynagrodzeń - 209.000 zł
   • pozostałe wydatki rzeczowe - 230.170 zł
  • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w - plan 1.206.108 zł, z tego na:
   • wynagrodzenia - 859.000 zł
   • pochodne od wynagrodzeń - 166.000 zł
   • pozostałe wydatki rzeczowe - 181.108 zł
  • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie - plan 159.000 zł, z tego na:
   • wynagrodzenia - 126.000 zł
   • pochodne od wynagrodzeń - 25.000 zł
   • pozostałe wydatki rzeczowe - 8.000 zł
  • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach - plan 58.000 zł, z tego na:
   • wynagrodzenia - 46.000 zł
   • pochodne od wynagrodzeń - 9.000 zł
   • pozostałe wydatki rzeczowe - 3.000 zł
  • dofinansowanie działalności szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (dotacje dla trzech liceów) - plan 407.262 zł
  W niepublicznych liceach uczy się 659 uczniów. Wielkość dotacji dla tych placówek została określona na okres 12 miesięcy na podstawie ilości uczniów przeliczonych według algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (dla uczniów szkól niepublicznych dla dorosłych - 0,350 ucznia placówki publiczne), przy czym koszt bieżącego utrzymania jednego ucznia w liceach niepublicznych stanowi 50% kosztów utrzymania jednego ucznia w liceach dla dorosłych prowadzonych przez Powiat Gryfiński w roku 2002 (tj. 51,50 zł).

  W ramach w/w środków w tym rozdziale przypadło ogółem na:
  • wynagrodzenia - 2.109.000 zł (60,0%)
  • pochodne od wynagrodzeń - 409.000 zł (11,7%)
  • dotacje - 407.262 zł (11,6%)
  • pozostałe wydatki rzeczowe - 422.278 zł (12,0%)
  • rezerwa celowa - 164.000 zł (4,7%)


  Licea profilowane (rozdział 80123) sklasyfikowanych jest pięć Zespołów Szkół: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach. Ogółem uczy się w nich 222 uczniów. Plan wydatków wynosi 551.900 zł, z czego przypada na utrzymanie:
  • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie - plan 148.000 zł, z tego na:
   • wynagrodzenia - 118.000 zł
   • pochodne od wynagrodzeń - 23.000 zł
   • pozostałe wydatki rzeczowe - 7.000 zł
  • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie - plan 114.000 zł, z tego na:
   • wynagrodzenia - 91.000 zł
   • pochodne od wynagrodzeń - 18.000 zł
   • pozostałe wydatki rzeczowe - 5.000 zł
  • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie - plan 91.000 zł, z tego na:
   • wynagrodzenia - 72.000 zł
   • pochodne od wynagrodzeń - 14.000 zł
   • pozostałe wydatki rzeczowe - 5.000 zł
  • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie - plan 114.900 zł, z tego na:
   • wynagrodzenia - 91.000 zł
   • pochodne od wynagrodzeń -18..000 zł
   • pozostałe wydatki rzeczowe - 5.900 zł
  • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach - plan 58.000 zł, z tego na:
   • wynagrodzenia - 46.000 zł
   • pochodne od wynagrodzeń - 9.000 zł
   • pozostałe wydatki rzeczowe - 3.000 zł
  W ramach w/w środków w tym rozdziale przypadło ogółem na:
  • wynagrodzenia - 418.000 zł 75,7%)
  • pochodne od wynagrodzeń - 82.000 zł (14,9%)
  • pozostałe wydatki rzeczowe - 25.900 zł (4,7%)
  • rezerwa celowa - 26.000 zł (4,7%)


  Szkoły zawodowe (rozdział 80130) sklasyfikowane są trzy Zespoły Szkół: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach. Ogółem uczy się w nich 1682 uczniów. Plan wydatków na 2003 r. wynosi 5.667.662 zł, z czego przypada na utrzymanie:
  • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie - plan 1.978.311 zł, z tego na:
   • wynagrodzenia - 1.352.000 zł
   • pochodne od wynagrodzeń - 261.000 zł
   • pozostałe wydatki rzeczowe - 365.311 zł
  • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie - plan 2.021.219 zł, z tego na:
   • wynagrodzenia - 1.389.000 zł
   • pochodne od wynagrodzeń - 269.000 zł
   • pozostałe wydatki rzeczowe - 363.219 zł
  • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach - plan 1.267.700 zł, z tego na:
   • wynagrodzenia - 870.000 zł
   • pochodne od wynagrodzeń - 168.000 zł
   • pozostałe wydatki rzeczowe - 229.700 zł
  • dofinansowanie działalności szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (dotacje dla trzech szkół ) - 138.432 zł
  W niepublicznych szkołach zawodowych uczy się 224 uczniów. Zasady dofinansowania analogicznie jak w przypadku liceów - 50% kosztów utrzymania jednego ucznia, co stanowi również kwotę 51,50 zł.

  W ramach w/w środków w tym rozdziale przypadło ogółem na:
  • wynagrodzenia osobowe - 3.611.000 zł (63,7%)
  • pochodne od wynagrodzeń - 698.000 zł (12,3%)
  • dotacje - 138.432 zł (2,4%)
  • pozostałe wydatki rzeczowe - 958.230 zł (16,9%)
  • rezerwa celowa - 262.000 (4,7%)


  Komisje egzaminacyjne (rozdział 80145) - plan 3.000 zł. Środki przeznaczone są na przeprowadzenie przez Komisje Egzaminacyjne rozmów kwalifikacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) - plan 46.000 zł. Środki przeznaczone są dofinansowanie kształcenia nauczycieli.

  Pozostała działalność (rozdział 80195) - plan 95.000 zł. W ramach środków w tym rozdziale zaplanowano środki na:
  • odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów - plan 61.000 zł (dotacja od wojewody)
  • wymianę szkolną z zagranicą oraz na realizację wniosków ze szkół Powiatu Gryfińskiego o dofinansowanie projektów, nagrody Starosty Gryfińskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych za "szczególne osiągnięcia promujące powiat" - plan 10.000 zł
  • nagrody dla dyrektorów szkół - 20.000 zł
  • szkolenia dyrektorów oraz dministracji szkół - 4.000 zł
  W ramach w/w środków w tym rozdziale całość tj. 95.000 zł została zaplanowana jako wydatki rzeczowe.

  Dział 851 - Ochrona zdrowia

  Założono wydatki w wysokości 1.031.000 zł. Wydatki zaplanowane w tym dziale stanowią 2,2 % całości prognozowanych wydatków na 2003 r. Wydatki przewidziane zostały na opłacenie składek zdrowotnych i świadczeń za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla:
  • PUP - 977.000 zł
  • DD - 37.098 zł
  • SOSW - 756zł
  • DPS - 16.146 zł
  Wielkość zaplanowanych na ten cel wydatków jest wysoce nie wystarczająca dla prawidłowej realizacji przedmiotowego zadania zwłaszcza w Powiatowym Urzędzie Pracy.

  Dział 853 - Opieka społeczna

  Wydatki w tym dziale zostały skalkulowane w łącznej wysokości 12.460.535 zł stanowią 25,8% ogólnych prognozowanych wydatków. W ramach tego działu są realizowane zarówno zadania należące do właściwości Powiatu (zadania własne),jak też zadania z zakresu administracji rządowej.

  Na zadania własne wydatki zostały zaplanowane w kwocie 11.579.535 zł, co stanowi 92,9% prognozowanych w tym dziale wydatków.

  Zaplanowane w/w kwocie wydatki są przeznaczone na:
  • utrzymanie i działalność domów dziecka, usamodzielnienia wychowanków oraz dofinansowanie działalności funkcjonujących na terenie Powiatu Świetlic Środowiskowych, które są prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Głównym źródłem sfinansowania wydatków związanych z realizacją przedmiotowego zadania są dotychczas środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.567.000 zł oraz niewielkich dochodów własnych 3.839 zł (rozdział 85301). Niestety wstępnie określona przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na ten cel kwota dotacji celowej tylko częściowo pokrywa związane z tym zadaniem koszty. Zaplanowane wydatki uwzględniają jedynie pełne sfinansowanie wydatków osobowych (wynagrodzenia wraz z pochodnymi), a w niewielkim stopniu wydatki rzeczowe. W ramach zaplanowanej kwoty wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 66,3%, dotacje na dofinansowanie działalności świetlic środowiskowych 4,0%, dotacja dla Rodzinnego Domu Dziecka AGATOS w Gardnie 8,9% a pozostałe wydatki bieżące a także rezerwa (70.000zł) - 20,8 % ogółu zaplanowanych wydatków,
  • utrzymanie i działalność czterech domów pomocy społecznej (rozdział 85302) - 7.737.696 zł. W ramach zaplanowanych kwot wydatków bieżących wynagrodzenia i pochodne stanowią 77,8 %, pozostałe wydatki bieżące 22,2% , z tego rezerwa wynosi 70.000 zł.
  • na wypłacenie świadczeń dla rodzin zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w tych rodzinach oraz innych związanych z tym świadczeń - 1.043.000 zł,
  • na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano wydatki w kwocie 220.000 zł. W kwocie tej wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 63,3 %,
  • na utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy realizującego zadania z zakresu przeciwdziałania bezrobociu (zadania własne). Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 205.000 zł. W ramach tej kwoty wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 94,9%,
  • dotacje w wysokości 803.000 zł przeznacza się dla:
   • Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie na opłaty restrukturyzacyjne - 800.000 zł w formie promesy.
   • Polskiego Związku Niewidomych w Gryfinie na działalność statutową - 3.000 zł.
  Natomiast zaplanowane na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej wydatki w kwocie 881.000 zł, stanowiącej 7,1% całości prognozowanych w tym dziale wydatków i są one przeznaczone na:
  • wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych dla funkcjonariuszy Policji i Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 97. 000 zł z tego 69.000 zł dla Policji i 28.000 zł dla Państwowej Straży Pożarnej,
  • utrzymanie i działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie realizującego zadania rządowe - 140.000 zł, z tego; wynagrodzenia i pochodne 95,3%,
  • zadania Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w wysokości 49.000 zł, z tego; wynagrodzenia i pochodne 24,6%,
  • utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy realizującego zadania administracji rządowej w zakresie przeciwdziałania bezrobociu wydatki zostały zaplanowane w wysokości 595.000 zł, z tego wynagrodzenia pracownicze i pochodne od wynagrodzeń - 94,4%.

  Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

  Plan wydatków wynosi 3.542.000 zł. Środki przeznaczono na finansowanie dwóch poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówki wychowania pozaszkolnego, internatów oraz specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego. W ramach środków w tym dziale przypada na:
  • wydatki na wynagrodzenia - 2.230.400 zł (63,0%)
  • pochodne od wynagrodzeń - 421.100 zł (11,9%)
  • dotacje - 80.000 zł (2,3%)
  • pozostałe wydatki rzeczowe - 648.500 zł (18,3%)
  • rezerwy celowe - 162.000 zł (4,5%)


  Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (rozdział 85403) - planowane wydatki 1.439.200 zł, z tego na utrzymanie:
  • Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie - plan 1.265.500 zł, z tego na:
   • wynagrodzenia - 850.000 zł
   • pochodne od wynagrodzeń - 157.000 zł
   • pozostałe wydatki rzeczowe - 258.500 zł
  • grupa wychowawcza w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie - plan 105.700 zł, z tego przypada na:
   • wynagrodzenia - 71.700 zł
   • pochodne od wynagrodzeń - 14.000 zł
   • pozostałe wydatki rzeczowe - 20.000 zł
  W tych placówkach opieką całodobową objętych jest 109 dzieci w wieku 7 -18 lat, upośledzonych w stopniu lekkim i umiarkowanym. W ramach ww. środków w tym rozdziale przypadło ogółem na:
  • wynagrodzenia osobowe - 921.700 zł (64,0%)
  • pochodne od wynagrodzeń - 171.000 zł (11,9%)
  • pozostałe wydatki rzeczowe - 278.500 zł (19,4%)
  • rezerwa celowa - 68.000 zł (4,7%)


  Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne (rozdział 85406) plan wydatków wynosi 941.600 zł. Rozdział ten obejmuje środki na funkcjonowanie dwóch poradni psychologiczno-pedagogicznych, z tego:
  • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Gryfinie - plan 503.000 zł, z tego zaplanowano na:
   • wynagrodzenia - 386.000 zł
   • pochodne od wynagrodzeń - 70.000 zł
   • pozostałe wydatki rzeczowe - 47.000 zł
  • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chojnie - plan 394.600 zł, z tego na:
   • wynagrodzenia - 291.800 zł
   • pochodne od wynagrodzeń - 56.800 zł
   • pozostałe wydatki rzeczowe - 46.000 zł
  W ramach ww. środków w tym rozdziale przypadło ogółem na:
  • wynagrodzenia osobowe - 677.800 zł (72,0%)
  • pochodne od wynagrodzeń - 126.800 zł (13,5%)
  • pozostałe wydatki rzeczowe - 93.000 zł (9,9%)
  • rezerwa celowa - 44.000 zł (4,6%)


  Placówki wychowania pozaszkolnego (rozdział 85407) - zaplanowano wydatki na kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Gryfinie (dotacja na realizację zawartego porozumienia w sprawie powierzenia Międzyszkolnemu Ośrodkowi Sportowemu wykonania zadań o charakterze ponadgmninnym w zakresie kultury fizycznej).

  Internaty i bursy szkolne (rozdział 85410) zaplanowane wydatki wynoszą 1.054.200 zł, z czego na utrzymanie internatów działających przy:
  • Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie - plan 396.700 zł, z tego na:
   • wynagrodzenia - 228.300 zł
   • pochodne od wynagrodzeń - 44.400 zł
   • pozostałe wydatki rzeczowe - 124.000 zł
  • Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie - plan 333.600 zł, z tego na:
   • wynagrodzenia - 260.000 zł
   • pochodne od wynagrodzeń - 50.600 zł
   • pozostałe wydatki rzeczowe - 23.000 zł
  • Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach - plan 273.900 zł, z tego na:
   • wynagrodzenia - 142.600 zł
   • pochodne od wynagrodzeń - 28.300 zł
   • pozostałe wydatki bieżące - 103.000 zł
  W ramach ww. środków w tym rozdziale przypadło ogółem na:
  • wynagrodzenia osobowe - 630.900 zł (60,0%)
  • pochodne od wynagrodzeń - 123.300 zł (11,7%)
  • pozostałe wydatki rzeczowe - 250.000 zł (23,7%)
  • rezerwa celowa - 50.000 zł (4,6%),


  Pomoc materialna dla uczniów (rozdział 85415) - plan wydatków 8.000 zł. Środki zostały zaplanowane na:
  • stypendia dla młodzieży za wyniki w nauce - 6.000 zł,
  • nagrody Starosty Gryfińskiego dla młodzieży za szczególne osiągnięcia - 2.000 zł.


  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 85446) - plan 12.000 z przeznaczeniem na dofinansowanie kształcenia nauczycieli.

  Pozostała działalność (rozdział 85495) - plan wydatków 7.000 zł z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

  Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

  Zaplanowane wydatki wynoszą 14.000 zł, w tym:
  • Biblioteki (rozdział 92116) - planuje się wydatki w kwocie 10.000 zł przeznaczeniem na dofinansowanie działalności dwóch bibliotek w Gryfinie (5.000) i Chojnie (5.000) - na realizację zawartych porozumień.
  • Pozostała działalność (rozdział 92195) - planuje się wydatki w kwocie 4.000 zł przeznaczeniem na:
   • Rejonowy Przegląd Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży,
   • Przegląd Tańca Współczesnego - Wieczór Tańca Współczesnego i Studia Vogue,
   • XI Wojewódzki Festiwal Piosenki Dziecięcej "Piosenki spod Trzepaka",
   • BEZGRANICE - cykl spotkań artystycznych, muzycznych, filmowych i teatralnych,
   • Powiatowe Eliminacje 48 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Poezji Śpiewanej i Teatru Jednego Aktora,
   • V Gryfińskie Spotkania Teatralne KARTON 2003,
   • XX - lecie DPS w Nowym Czarnowie - Integracyjne Warsztaty Artystyczne,
   • Rejonowy Przegląd Kolęd i Pastorałek, Rejonowy Przegląd Jasełek.

  Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

  W dziale zaplanowane wydatki wynoszą 7.500 zł, w tym:
  • Pozostała działalność (rozdział 92695) - planowane wydatki w kwocie 7.500 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:
   • III Powiatowa Olimpiada Młodzieży w Lekkiej Atletyce,
   • XVII i XVIII Bieg Transgraniczny Doliną Dolnej Odry,
   • 54 i 55 Masowe Biegi Przełajowe,
   • XI Międzynarodowy Festiwal Mini Piłki Nożnej,
   • VI Chojeński Bieg Uliczny w ramach Chojeńskich Dni Młodości,
   • Wojewódzka Olimpiada Młodzieży w Badmintonie - Puchar Rodzinny,
   • Międzynarodowe Zawody Strzeleckie Szkół Gimnazjalnych z broni pneumatycznej.

  Na rok 2003 przychód budżetu powiatu stanowić będzie kredyt bankowy w kwocie 800.000 zł na wydatki, które nie znalazły pokrycia w planowanych dochodach. Natomiast w rozchodach ujęto spłatę kredytu w wysokości 817.000 zł (załącznik nr 11 ).

  Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego - Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gryfinie przedstawiono w załączniku nr 13.

  Zakład budżetowy - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gryfinie wykonuje zadania wynikające z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne. Plan finansowy tego zakładu ujmuje wpływy z wykonanych usług geodezyjno-kartograficznych oraz koszty związane z prowadzeniem państwowego i powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W planie na rok 2003 nie przewiduje się wpłat do budżetu z tytułu wyniku finansowego.

  Prognozowane przychody i wydatki środków specjalnych ujmuje również załącznik nr 13.

  Natomiast przychody i wydatki Powiatowych Funduszy Celowych - Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym ( załącznik nr 15) oraz Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ( załącznik nr 14).

  Przedstawiony plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003r. został sporządzony zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo Ochrony Środowiska. Uwzględniono w nim realizację zadań własnych Powiatu (zakończenie modernizacji kotłowni, montaż kolektorów słonecznych, wymianę okien w jednostkach powiatowych), realizację dotacji dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz nie zaliczonych do sektora finansów publicznych.

  Pozyskiwanie środków na Powiatowy Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym pochodzą głównie z opłat za udostępnienie zgromadzonego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i przeznaczone są na utrzymanie tego zasobu.

  Opracowanie projektu budżetu Powiatu na 2003 rok w oparciu o przygotowany projekt przez Ministerstwo Finansów nie okazał się łatwy. Potrzeby finansowe każdej jednostki wykonującej zadania z zakresu administracji rządowej czy też własne wzrastają z każdym dniem.

  Sytuacja finansowa prawie we wszystkich dziedzinach gospodarki jest niezadowalająca. Nadal będzie brak środków na podwyższanie standardów bazy lokalowej. Brak zabezpieczenia finansowego na utrzymanie administracji.

  Szczegółowe zestawienie prognozowanych dochodów i wydatków budżetowych na rok 2003 wraz z projektem uchwały budżetowej stanowi załączony materiał do objaśnień, stanowiący integralną cześć do projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na przyszły rok.

  Załączniki do uchwały:

  data opublikowania: 2003-07-16 13:27:24
  data ostatniej aktualizacji: 2003-07-16 13:27:24

  Strona odwiedzona 17062 razy
  Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Katarzyna Stalinger
  Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.