Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Budżet Powiatu

Wykonanie budżetu - 2007 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

Budżet Powiatu Gryfińskiego na rok 2007 uchwalony został Uchwałą Nr III/33/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2007r.

  Założenia uchwały budżetowej:
 1. Dochody w wysokości 51 226 905,00 zł,
 2. Wydatki w wysokości 52 686 905,00 zł
 3. Deficyt budżetu w wysokości 1 460 000,00 zł,
 4. Przychody w wysokości 3 000 000,00 zł,
 5. Rozchody w wysokości 1 540 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów.

W toku realizacji budżetu, w ramach kompetencji Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu w Gryfinie, dokonywano zmian w zakresie dochodów i wydatków budżetowych. Wykaz podjętych uchwał przedstawia Tabela Nr 1, znajdująca się w części tabelarycznej sprawozdania.

W konsekwencji dokonanych zmian plan dochodów na koniec 2007 r. zamknął się kwotą 56 499 501,22 zł, natomiast plan wydatków po dokonanych w toku realizacji zmianach zamknął się kwotą 60 489 872,05 zł.

1. DOCHODY

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 03, Nr 203, poz. 1966 z późniejszymi zmianami), dochodami powiatu są:

 1. dochody własne,
 2. subwencja ogólna,
 3. dotacje celowe z budżetu państwa.

Zrealizowane w 2007 r. dochody Powiatu Gryfińskiego przedstawia Tabela Nr 2 znajdująca się w części tabelarycznej sprawozdania.

W toku realizacji ustawowych zadań Powiat Gryfiński wykonał 102,82% planowanych dochodów w kwocie 58 092 723,57 zł. Analizując strukturę dochodów należy stwierdzić, iż:

 • dochody własne stanowią 32,45 % dochodów wykonanych,
 • subwencje stanowią 44,69 % zrealizowanych dochodów,
 • dotacje to 22,86 % wykonanych dochodów.

Dochody własne

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 03, Nr 203, poz. 1966 z późniejszymi zmianami), powiat uzyskuje dochody własne z następujących źródeł:

 1. wpływy z opłat będących dochodami powiatu na mocy odrębnych przepisów,
 2. dochodów uzyskiwanych przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłat dokonywanych przez powiatowe zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze powiatowych jednostek budżetowych,
 3. spadków, darowizn oraz zapisów na rzecz powiatu,
 4. dochodów z kar, grzywien określonych odrębnymi przepisami,
 5. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustawowo zleconych zadań,
 6. odsetek od: nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód powiatu, udzielonych pożyczek, środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych - o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
 7. udzielonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego dotacji,
 8. dochodów należnych powiatowi na podstawie odrębnych uregulowań,
 9. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu,
 10. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników mających siedzibę na obszarze powiatu.

W toku realizacji planu finansowego Powiatu Gryfińskiego w 2007 r. dochody własne wykonane zostały na kwotę 18 851 721,36 zł. Wielkość tą tworzą grupy dochodów przedstawione w tabeli 1.

Do pobrania:

dostępne w wersji PDF   Tablica 1 - Struktura dochodów własnych Powiatu Gryfińskiego

Największą wartość wśród wykonanych w 2007 r. dochodów własnych stanowią udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oraz fizycznych uwzględnione w dziale 756.

Uzyskane z tego tytułu wpływy stanowią ponad 42,09% z kwotą 7 935 510,37 zł. Na pozycję tą składa się udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiący 97,33% osiągniętych dochodów oraz udział podatku dochodowego od osób prawnych stanowiący 2,67% z kwotą w wysokości 212 180,37 zł.

Znaczący udział w generowaniu dochodów wykazuje dział 750 - Administracja publiczna. Na łączną kwotę dochodów w wysokości 3 431 704,12 zł składają się wpływy:

 • z opłaty komunikacyjnej - 1 768 210,40 zł,
 • ze środków przekazanych przez ZEDO SA w ramach podpisanego porozumienia - 725 000,00 zł,
 • z dzienników budów oraz wynagrodzenia dla płatnika składek - 17 917,98 zł,
 • z udziału w dochodach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa - 459 585,93 zł,
 • ze środków związanych z realizowanym projektem pod nazwą "Społeczeństwo informacyjne" - 457 335,30 zł,
 • z różnych opłat, związane głównie z wydawaniem kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego - 3 180,00 zł,
 • ze świadczonych usług kserograficznych - 428,41 zł,
 • z odsetek karnych - 46,10 zł.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano dochody w kwocie 3 206 609,78 zł, w tym:

 • z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż nieruchomości w Binowie) - 1.718.137,62 zł,
 • z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego - 561 143,77 zł, w tym m.in.:
  • ZSP w Mieszkowicach - 39 630,73 zł,
  • DD w Trzcińsku - Zdroju - 1 980,00 zł,
  • ZSP Nr 1 w Gryfinie - 47 670,51 zł,
  • ZSP Nr 2 w Gryfinie - 75 286,11 zł,
  • ZSP Nr 1 w Chojnie - 13 195,08 zł,
  • ZSP Nr 2 w Chojnie - 93 969,04 zł,
  • ZSS w Gryfinie - 30 298,38 zł,
  • DPS Nowe Czarnowo - 14 961,00 zł.
 • wydatki niewygasające z 2007 roku - 450 107,78 zł,
 • odszkodowania za przejęte nieruchomości drogowe - 431 242,00 zł,
 • wynajem pokoi hotelowych w internacie przy ZSP Nr 2 w Gryfinie - 35 791,32 zł,
 • kara za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej projektu zmiany użytkowania internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie - 4 880,00 zł,
 • odsetki od nieterminowej regulacji należnych kwot - 3.384,93 zł,
 • wpływy z opłaty za zarząd - 953,36 zł,
 • wpływy z różnych opłat ZSP nr 2 w Gryfinie - 969,00 zł.

Na ogólną wielkość dochodów własnych złożyły się wpływy zrealizowane w dziale 852 - Pomoc społeczna w ogólnej wysokości 2 370 884,10 zł, z przeważającym udziałem wpływów z rożnych usług. Związane są one ze specyfiką działalności jednostek i przyjmują najczęściej formę wpłat za wyżywienie wychowanków lub opłat za pobyt wychowanków i pensjonariuszy w placówkach.

Dochody w wysokości 23 717,98 zł, uzyskane w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze pochodzą z:

 • odpłatności za pobyt dzieci w DD w Chojnie wnoszonej przez rodziców - 1 962,76 zł,
 • wpływów z odpłatności za wyżywienie - 6 186,60 zł w DD w Trzcińsku - Zdroju oraz 1 362,00 w DD w Chojnie,
 • otrzymanych darowizn - 10 653,00 zł,
 • pozostałych dochodów m.in. odsetek od środków na rachunku bankowym, zasądzonych nawiązek sądowych - 3 553,62 zł.

Dochody w kwocie 2 343 599,81 zł, wypracowane w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej pochodzą z:

 • odpłatności za pobyt pensjonariuszy w jednostkach - 2 313 650,57 zł, z tego DPS Dębce - 840 654,62 zł, DPS Trzcińsko - Zdrój - 814 550,25 zł, DPS w Nowym Czarnowie - 658 445,70 zł.
 • z otrzymanych darowizn - 2 000,00 zł,
 • z pozostałych wpływów m.in. odsetki od środków na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych płatności, zasądzone nawiązki sądowe, wynagrodzenie płatnika składek - 27 949,24 zł.

Uzyskiwane w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dochody pochodzą z:

 • wpływów uzyskiwanych przez SOSW w Chojnie (rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze) w kwocie 125 810,23 zł z następujących tytułów:
  • wyżywienie wychowanków, uczniów dochodzących, pracowników i członków rodzin, pracowników firm budowlanych - 114 850,87 zł,
  • usługa transportowa, refundacja energii elektrycznej, wody - 1 767,00 zł
  • sprzedaż złomu - 1 363,36 zł,
  • sprzedaż auta - 303,00 zł,
  • darowizny - 7 526,00 zł.
 • odsetek od środków na rachunku bankowym w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w wysokości 190,00 zł,
 • dochodów w wysokości 269 141,02 zł generowanych w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne, pochodzących m.in. z:
  • wynajmu pomieszczeń - 2 500,00 zł,
  • wyżywienia uczniów, wychowanków, pozostałych osób w wysokości 266 641,02 zł, w tym ZSP Nr 2 w Chojnie - 73 394,00 zł, ZSP w Mieszkowicach - 43 551,95 zł,
 • dochody z działu 85495 - Pozostała działalność w wysokości 317 627,41 zł

Dochody generowane w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe w łącznej kwocie 456 184,19 zł pochodzą z następujących tytułów:

 • zajęcia pasa drogowego - 115 627,66 zł,
 • sprzedaży majątku po zlikwidowanej jednostce PZD w Baniach - 118 463,72 zł,
 • rata kary z Gminy Chojna - 176 825,01 zł,
 • odsetki od nieterminowo wnoszonych płatności, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 29 991,45 zł,
 • dzierżawy miejsc parkingowych przy cmentarzu - 15 276,35 zł,

Dochody w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w wysokości w kwocie 421 868,53 zł pochodzą:

 • ze środków z PFRON (przyznawanych zgodnie z ustalonym algorytmem) - 36 212,00 zł,
 • z odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie - 1 302,68 zł,
 • ze środków pozyskanych z Funduszu Pracy - 381 700,00 zł,
 • z pozostałych wpływów - 2 653,85 zł.

W ramach działu 801 - Oświata i wychowanie pozyskane zostały dochody w wysokości 157 020,07 zł w następujących rozdziałach:

 • 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - 17 481,77 zł, pochodzące m.in. z:
  • darowizn - 2 000,00 zł,
 • 80120 - Licea ogólnokształcące - 4 706,93 zł,
 • 80130 - Szkoły zawodowe - 17 431,39 zł,
 • 80195 - Pozostała działalność - 117 400,88 zł, pochodzące z realizowanego przez ZSP Nr 2 w Chojnie programu Leonardo da Vinci.

W dziale 758 - Różne rozliczenia kwota dochodów w wysokości 153 939,27 zł dochody pochodzą z odsetek od środków na rachunkach bankowych.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz 710 - Działalność usługowa pochodzą z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Subwencje

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 03, Nr 203, poz. 1966 z późniejszymi zmianami), powiat uprawniony został do otrzymywania subwencji ogólnej, składającej się z części:

 • wyrównawczej - stanowiącej sumę kwoty podstawowej, uwzględniającej dochody podatkowe na jednego mieszkańca w powiecie oraz kwoty uzupełniającej, zależnej od wskaźnika bezrobocia w powiecie,
 • równoważącej - zależnej od dochodów podatkowych na jednego mieszkańca powiatu i przeznaczonej na uzupełnienie dochodów związanych ze zmianą finansowania zadań,
 • oświatowej - w wysokości ustalanej corocznie ustawą budżetową.

Wielkość otrzymanej w 2007 r. subwencji kształtuje się następująco w części:

 • wyrównawczej - 4 924 980,00 zł,
 • równoważącej - 2 284 956,00 zł,
 • oświatowej - 17 736 562,00 zł.

Ponadto w 2007 r. Powiatowi Gryfińskiemu przyznane zostały środki finansowe w wysokości 1 013 297,00 zł, tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Łącznie do końca 2007 r. Powiat Gryfiński w ramach subwencji ogólnej otrzymał środki w wysokości 25 959 795,00 zł.

Dotacje

Kolejną grupę dochodów powiatu stanowią dotacje. Zasady ich otrzymywania, tryb pozyskiwania środków oraz cele ich przeznaczenia reguluje Rozdział 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 03, Nr 203, poz. 1966 z późniejszymi zmianami).

Analizując wypracowane w trakcie realizacji planu budżetowego roku 2007 dochody Powiatu Gryfińskiego należy wskazać, iż Powiat pozyskuje dotacje w trakcie realizacji dochodów własnych, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, na podstawie porozumień z organami tej administracji, jak również w związku z realizacją zadań z zakresu właściwości powiatu na podstawie porozumień oraz z tytułu realizacji zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego. Kwoty dotacji zrealizowanych w 2007 roku i ich przeznaczenie prezentuje tabela 2.

Do pobrania:

dostępne w wersji PDF   Tablica 2 - Zrealizowane w 2007 r. dotacje

2. WYDATKI

Poziom wydatków i ich struktura w budżecie powiatu w 2007 r. determinowane były z jednej strony wielkością prognozowanych dochodów, z drugiej zaś faktycznym stanem organizacyjnym powiatowych jednostek budżetowych realizujących zadania ustawowe w poszczególnych dziedzinach społeczno - gospodarczych.

Zgodnie z art. 4. ust 1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.01, Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami), powiat zobligowany został do realizacji określonych ustawami zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie:

 1. edukacji publicznej,
 2. promocji i ochrony zdrowia,
 3. pomocy społecznej,
 4. polityki prorodzinnej,
 5. wspierania osób niepełnosprawnych,
 6. transportu zbiorowego i dróg publicznych,
 7. kultury i ochrony dóbr kultury,
 8. 8) kultury fizycznej i turystyki,
 9. geodezji, kartografii i katastru,
 10. gospodarki nieruchomościami,
 11. administracji architektoniczno-budowlanej,
 12. gospodarki wodnej,
 13. ochrony środowiska i przyrody,
 14. rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
 15. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 16. ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
 17. przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 18. ochrony praw konsumenta,
 19. utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 20. obronności,
 21. promocji powiatu,
 22. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Zadania powiatu nie mogą naruszać właściwości funkcjonowania gmin.

Wytyczne art. 4 ust 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.01, Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) określają, iż przepisy ustaw mogą określać niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat. W celu ich realizacji powiat może zawierać z organami administracji rządowej porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej (art.5 ust 1 ustawy o samorządzie powiatowym). Ponadto, zgodnie z art. 5 ust 2 powiat może zawierać porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, a także z województwem, na którego obszarze znajduje się terytorium powiatu. Ustawy mogą nakładać na powiat również obowiązek wykonywania zadań z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.

Powiat na uzasadniony wniosek zainteresowanej gminy, zgodnie z art. 4 ust 5 o samorządzie powiatowym, może przekazać do realizacji jej zadania z zakresu swojej właściwości na warunkach ustalonych w porozumieniu.

Wykonane wydatki budżetowe w 2007 roku skalkulowane zostały w łącznej wysokości 56 054 962,27 zł, co stanowi 92,67% wielkości planowanej po uwzględnieniu zmian. Strukturę ich przedstawia tablica 3.

Do pobrania:

dostępne w wersji PDF   Tablica 3 - Struktura wydatków budżetowych

Największymi pozycjami w budżecie po stronie planu wydatków są zadania z zakresu oświaty i wychowania. Związane są one z funkcjonującymi na terenie Powiatu Gryfińskiego szkołami ponadgimnazjalnymi oraz szkołami specjalnymi. W 2007 r. zrealizowane wydatki wyniosły 14 179 660,18 zł. Kolejnymi są zadania z zakresu pomocy społecznej, na które wydatki sięgnęły 13 788 762,67 zł. Związane są one z funkcjonującymi na terenie Powiatu domami pomocy społecznej w Moryniu, Dębcach, Trzcińsku - Zdroju oraz Nowym Czarnowie. W dziale 750 - Administracja publiczna wydatki w kwocie 6 656 507,40 zł dotyczą realizacji zarówno zadań obcych, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, jak i własnych, związanych z funkcjonowaniem Rady Powiatu, Starostwa Powiatowego oraz promocji Powiatu.

Wydatki poniesione w dziale 851 - Ochrona zdrowia w wysokości 5 674 866,54 zł związane są z funkcjonowaniem zakładów opieki zdrowotnej będących w likwidacji oraz spłatą ich zobowiązań tychże zakładów.

Edukacyjna opieka wychowawcza związana jest z funkcjonowaniem SOSW w Chojnie, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chojnie, internatów przy ZSP Nr 2 w Gryfinie, ZSP Nr 2 w Chojnie, ZSP w Mieszkowicach oraz przy SOSW w Chojnie, jak również pomocą materialną dla uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Gryfiński a także doskonaleniem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w jednostkach i placówkach oświatowych na terenie Powiatu. Wydatki zrealizowane na te cele w 2007 r. sięgnęły kwoty 5 366 417,97 zł.

Wydatki poniesione w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, związane są z funkcjonowaniem Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie. Wydatki związane z działalnością Straży Pożarnej wyniosły 3 112 395,00 zł.

Plan finansowy KP PSP z zadań zleconych na 2007 r przedstawiał się następująco:

dotacja podstawowa - 3 100 895,00 zł, która w 100% przeznaczona została na realizację zadań zleconych

Wydatki osobowe przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla:

 • 63 funkcjonariuszy pożarnictwa
 • 1 pracownika służby cywilnej
 • 0,5 pracownika gospodarczego.

Struktura wydatków w 2007 r. przedstawia się następująco:

Do pobrania:

dostępne w wersji PDF   Tablica 4 - Procentowa struktura wydatków w 2007r.

W związku z reorganizacją w roku 2007 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie na mocy decyzji Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej otrzymała zwiększenie limitu etatów o ośmiu funkcjonariuszy.

Należności płacowe w stosunku do funkcjonariuszy i osób cywilnych regulowane były zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na dzień 31.12.2007 r. nie wystąpiły żadne zobowiązania płacowe. W roku sprawozdawczym wypłacono odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe w łącznej kwocie 215 909,80 zł.

Wydatki związane z bieżącą działalnością komendy przedstawiały się następująco:

 1. Materiały i wyposażenie
  wydatkowano - 327 914,13 zł
  z tego:
  materiały pędne i smary - 46 487,76 zł,
  przedmioty zaopatrzenia mundurowego - 42 724,38 zł,
  materiały i sprzęt kwaterunkowy - 63 630,42 zł,
  materiały i wyposażenie transportu - 26 803,05 zł,
  materiały techniki specjalnej - 37 376,81 zł,
  neutralizatory i sorbenty - 12 000,00zł.
  materiały do konserwacji nieruchomości - 7 707,12 zł,
  materiały i wyposażenie do naprawy umundurowania - 5 261,28 zł,
  materiały wyposażenie informatyki - 20 606,59 zł,
  materiały biurowe -10 773,82 zł,
  materiały szkoleniowe - 4 258,77 zł,
  wyposażenie nieuznawanie za środki trwałe - 16 755,77 zł,
  części zamienne do sprzętu - 20 340,89 zł,
  pozostałe materiały - 13 187,47 zł.

Do pobrania:

dostępne w wersji PDF   Tablica 5 - Struktura materiałów i wyposażenia

W związku z przyjęciem do służby nowych funkcjonariuszy na bieżąco uzupełniano potrzeby w umundurowaniu i sprzęcie osobistym strażaków. Dla nowo zatrudnionych funkcjonariuszy zakupiono umundurowanie oraz odzież specjalną oraz wszystkie należności wynikające z normatywu wyposażenia.

 1. Zakup sprzętu i uzbrojenia
  wydatkowano 21 870,63 zł
  z tego:
  sprzęt łączności 9 786,03 zł
  sprzęt transportowy pływający 3 450,00zł
  sprzęt techniki specjalnej 2 726,70zł
  sprzęt uzbrojenia 5 907,90zł
 1. Zakup energii 43 086,30 zł
  z tego:
  energia elektryczna 10 466,61zł
  energia cieplna 27 691,26 zł
  woda 1 520,88 zł
  gaz 475,66 zł
  pozostałe 2 931,89zł
 1. Zakup usług remontowych 57 252,23 zł
  z tego:
  konserwacja i naprawa sprzętu i uzbrojenia 6 724,15 zł
  remont pomieszczeń 16 191,28 zł
  konserwacja i naprawa sprzętu łączności 9 351,25 zł
  konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego 2 497,34zł
  konserwacja i naprawa sprzętu transportowego 12 710,96zł
  konserwacja i remont sprzętu administracyjnego 2 032,08zł
  konserwacja i naprawy budynków 7 745,17zł
 1. Zakup usług pozostałych 70 207,34 zł
  usługi telekomunikacyjne i pocztowe 20 754,00 zł
  usługi bankowe 6 700,49 zł
  przegląd techniczny samochodów 9 567,55 zł
  pozostałe usługi 33 185,30 zł
 1. Zakup usług zdrowotnych 24 965,29 zł
  wydatki z tytułu usług zleconych 3 400,00 zł
  zakup usług pozostałych 21 565,29 zł
 1. Zakup usług dostępu do sieci Internet 7 335,92 zł
 1. Podróże służbowe funkcjonariuszy 9 394,09 zł
  Wyjazdy służbowe dotyczą obowiązkowych szkoleń funkcjonariuszy w szkole aspirantów w Poznaniu i ośrodku szkolenia w Bornem Sulinowie.
 1. Podatek od nieruchomości 5 197,20 zł

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie na dzień 31.12.2007 nie posiada żadnych zobowiązań w stosunku do funkcjonariuszy, natomiast zobowiązania niewymagalne w stosunku do dostawców wynoszą 9 320,57 zł.

Zrealizowane w dziale 600 - Transport i łączność wydatki w łącznej wysokości 2 837 787,69 zł przedstawiają się następująco:

Do pobrania:

dostępne w wersji PDF   Tablica 6 - Wydatki Wydziału Zarządzania Drogami

Kwota wydatków w wysokości 1 019 195,71 zł dotyczy funkcjonującej do kwietnia 2007 roku jednostki Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dotyczą rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie oraz funkcjonującego w Chojnie Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych. Na wymienione cele Powiat Gryfiński w 2007 roku przeznaczył kwotę 1 624 035,16 zł.

Działalność usługowa z kwotą wydatków na poziomie 927 220,00 zł, związana jest z realizowanymi zadaniami, dotyczącymi aktualizacji i bieżącego utrzymania powiatowego zasobu geodezyjno - kartograficznego oraz bieżącej działalności PINB w Gryfinie.

Realizacja zadań w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska związana jest z zadaniami pn.: "Badanie wód Odry i jej dopływów oraz zanieczyszczeń powietrza w powiecie gryfińskim" oraz "Badanie wód powierzchniowych oraz zanieczyszczeń powietrza w powiecie gryfińskim w roku 2007". Realizacja ich opiera się na zawartych umowach:

 • Umowy dotacji Nr 70/06/MN-PO/D z dnia 31.10.2006 r. zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie a Powiatem Gryfińskim
 • Umowy o dzieło WIOŚ/AT/1142/2006 z dnia 31.10.2006 r. zawartej pomiędzy Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska a Powiatem Gryfińskim
 • Uchwały Nr 25/07 Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 31.05.2007 r.
 • Umowy Dotacji Nr 34/07/MN-PO/D z dnia 20.06.2007 r. zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie a Powiatem Gryfińskim
 • Umowy o dzieło WIOŚ/AT/1142-1/2007 z dnia 28.06.2007 r. zawartej pomiędzy Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska a Powiatem Gryfińskim.

Kwota wydatkowana w 2007 r. wynosi 477 028,29 zł.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa wydatki zostały wykonane w kwocie 418 886,02 zł , przeznaczone zostały na:

 1. bieżące zadania własne - 355.936,97 zł, tj. 21,27% - wykorzystane zostały na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, a w szczególności na:
  • zakup materiałów i wyposażenia: olej opałowy, środki chemiczne, żarówki, świetlówki, paliwo, osuszacz - 178 682,34 zł
  • opłaty za energię elektryczną, cieplną i wodę - 80 438,42 zł,
  • usługi remontowe - naprawa awarii w kotłowni, przegląd odbiorników gazowych, remont sterownika - 6 955,20 zł
  • zakup usług pozostałych - 71 420,74 zł, takich jak: wyceny szacunkowe, ogłoszenia w prasie krajowej i lokalnej, przeglądy gwarancyjne kosiarek, wywóz odpadów stałych, kanalizacja, utylizacja wody, przeglądy budowlane roczne,
  • różne opłaty i składki - 732,00 zł,
  • podatek od nieruchomości - 4 239,30 zł,
  • odsetki - 19,49 zł - za nieterminowe uregulowanie zobowiązania za energię elektryczną,
  • koszty postępowania sądowego - 970 zł - odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty sądowe,
 2. wydatki majątkowe:
  • wykonanie przyłącza wodociągowego w Baniach - 12 479,48 zł,
  • ustawowo zlecone zadania bieżące z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (opracowanie dokumentacji geodezyjnej i wycenę nieruchomości niezbędnych do aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów i opłat za zarząd nieruchomościami, a także inne opłaty dotyczące gospodarki gruntami Skarbu Państwa m.in. wypisy, wyrysy, wyceny szacunkowe, opłaty komornicze, sądowe i notarialne, ogłoszenia prasowe, wypłata odszkodowań na podstawie porozumień) - 62.949,05 zł,

Realizacja zadań z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w 2007 r.

Zasady działania funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz.U. z 2006 r.Nr 129, poz. 902 z późn. zmianami). Ustawa określa przychody powiatowego funduszu, definiując je jako wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska pobieranych przez Zarząd Województwa i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, w wysokości 10% tych wpływów (art. 401 ust.1, 402 ust.6 Prawo Ochrony Środowiska). Przychodami powiatowego funduszu mogą być ponadto dobrowolne wpłaty, zapisy, darowizny, świadczenia rzeczowe i środki pochodzące z fundacji oraz wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Środki powiatowego funduszu przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju (art. 405 Poś).

Zdania realizowane są na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z planem przychodów i wydatków na dany rok.

Do pobrania:

dostępne w wersji PDF   Tablica 7

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - funkcjonuje w oparciu o roczny plan, zawierający stan na początek roku, przychody związane głównie ze sprzedażą map, wydatki oraz stan na koniec roku. Wydatki związane były z:

 • dotacją z funduszy celowych na zadania bieżące związane z płacami i pochodnymi pracowników obsługujących Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny - 501 166 zł,
 • przelewami redystrybucyjnymi - 137 104 zł,
 • zakup materiałów i wyposażenia - zakup klimatyzatora do serwerowi, części zamienne do kserokopiarki - 3 053 zł,
 • serwis kserokopiarki - 195 zł,
 • prowizje bankowe i koszty obsługi rachunku bankowego - 456 zł,
 • usługi inne - aktualizacja programu EWID2000 i konwersja danych zawartych w bazie, instalacja przeglądarki internetowej WebEWID współpracującej z systemem EWID 2007, obsługa sprzętu, ogłoszenia w gazecie 62 280 zł,
 • szkolenia pracowników, w tym w zakresie oprogramowania EWID2000 - 10 758 zł,
 • zakup sprzętu komputerowego i wielkoformatowego urządzenia kopiującego KIP 3000-121 024 zł

Realizację planu Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na dzień 30 czerwca 2007 r. przedstawia Tabela Nr 23, znajdująca się w części tabelarycznej sprawozdania.

Uchwała budżetowa na 2007 r. zakładała limity wydatków na wieloletnie plany inwestycyjne w latach 2007 -2009. Przedstawia je Tabela Nr 25, stanowiąca załącznik do wykonania budżetu.

Realizując zadania Powiat Gryfiński korzysta z zewnętrznych źródeł finansowania w postaci kredytów oraz wyemitowanych obligacji. Stan zadłużenia, koszty obsługi długu przedstawia Tabela Nr 26.

Przedkładając sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Gryfińskiego, Zarząd Powiatu w Gryfinie wyrażą przekonanie, iż realizacja planu budżetowego zakończona nadwyżką budżetową na poziomie 2 037 761,30 zł znajdą aprobatę.

Realizowane w 2007 roku działania stanowiły rzeczywistą realizację przyjętych działań naprawczych. W ich ramach nastąpiły zmiany organizacyjne - likwidacja Powiatowego Zarządu Dróg i powołanie Wydziału Zarządzania Drogami, zmiany organizacyjne w Starostwie Powiatowym, w wyniku których zatrudnienie uległo zmniejszeniu do 105 osób, oddanie dwóch domów pomocy społecznej do prowadzenia, przez wyłonione w drodze otwartego konkursu, Stowarzyszenia. Ponadto podjęto trud spłaty zaległych zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej w likwidacji oraz, mając na uwadze konieczność zabezpieczenia ciągłości świadczenia usług medycznych - powołano spółkę prawa handlowego w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia. Pomimo trudnej sytuacji finansowej realizowana była inwestycja w SOSW w Chojnie dla celów relokacji DD z Binowa. Bieżący monitoring sytuacji finansowej podległych jednostek, analiza danych źródłowych pozwoliła na zakończenie 2007 roku w przeważającej większości jednostek bez zobowiązań wymagalnych.

Jednocześnie, dostrzegając trudności finansowe Powiatu Gryfińskiego oraz potrzeby jednostek organizacyjnych Zarząd Powiatu wystąpił z wnioskiem do Ministerstwa Finansów o udzielenie pożyczki z budżetu państwa. Z uwagi na niezaplanowanie w ustawie budżetowej na 2007 rok kwot na ten cel - wniosek nie został rozpatrzony. Poszukując alternatywnych źródeł finansowania, ogłoszony został przetarg nieograniczony, w wyniku którego pozyskano kredyt konsolidacyjny w kwocie do 19 mln zł. Wysokie obciążenie budżetu Powiatu odsetkami od zobowiązań finansowych skłoniły do monitowania w Ministerstwie Zdrowia, Ministerstwie Oświaty i Wychowania, Ministerstwie Finansów, Urzędzie Wojewódzkim w wyniku czego pozyskano kwotę ponad 1 mln zł. Zawarte zostało również porozumienie z ZEDO SA w ramach którego otrzymano środki w wysokości 725 tys.zł. Pomimo starań, nie wszystkie planowane zadania, z różnych względów udało się zrealizować - zakup nieruchomości od Banku PKO BP SA nie doszedł do skutku z powodu wewnętrznych uregulowań Banku. Zadania takie, jeżeli znajdą aprobatę Rady Powiatu realizowane będą w kolejnym roku.

Przedkładając sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok Zarząd Powiatu wyraża jednocześnie na dzieję, iż kolejny rok wspólnej pracy Rady Powiatu i Zarządu Powiatu przyczynią się do racjonalnego i optymalnego wykonywania powierzonych zadań.

Część tabelaryczna i załączniki dostępne są w postaci archiwum ZIP (2,4 MB).
archiwum ZIP  Część tabelaryczna i załączniki 
Uwaga! Część tabelaryczna i załączniki dostępne są w postaci archiwum ZIP.

data opublikowania: 2008-03-31 10:01:14
data ostatniej aktualizacji: 2008-04-17 12:54:13

Strona odwiedzona 17544 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Izabela Świderek
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.