Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Budżet Powiatu

Wykonanie budżetu za 2010 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2010 roku

Polityka finansowa Powiatu Gryfińskiego w 2010 r. związana była z realizacją postanowień Uchwały Nr XXXVIII/340/2010 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28.01.2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2010 rok. Przyjęte uchwałą wielkości finansowe kształtowały się następująco:

 1. Dochody - 61 427 036,65 zł,
 2. Wydatki - 64 427 036,65 zł,
 3. Deficyt budżetu - 3 000 000,00 zł,
 4. Przychody - 5 700 000,00 zł,
 5. Rozchody - 2 700 000,00 zł.

W wyniku dokonywanych w trakcie roku budżetowego zmian, budżet Powiatu wykazywał na koniec roku wielkości planowane:

 • dochodów - 63 476 443,52 zł,
 • wydatków - 66 476 443,52 zł,
 • deficytu - 3 000 000,00 zł,
 • przychodów - 5 655 136,49 zł,
 • rozchodów - 2 655 136,49 zł.

Zmiany budżetu Powiatu dokonywane były w wyniku podejmowanych uchwał przez Radę Powiatu, Zarząd Powiatu oraz zarządzeń kierowników jednostek organizacyjnych, w ramach przyznanych uprawnień.

DOCHODY

Powiatowi przysługują dochody pobierane na podstawie art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2003, Nr 203, poz. 1966 ze zmianami). Podstawę prawną pobierania przez Powiat środków finansowych z określonych tytułów zawierają również ustawy regulujące szczegółowo poszczególne zagadnienia.

Realizowane przez Powiat dochody mają charakter dochodów:

 • majątkowych, do których zalicza się dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • bieżących stanowiące pozostałe wpływy, niemające charakteru dochodów majątkowych.

Wśród zrealizowanych dochodów budżetowych w 2010 r.:

 • 98,79% ogółu stanowią dochody bieżące,
 • 1,21% ogółu stanowią dochody majątkowe.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego klasyfikowane są również ze względu na źródła pochodzenia. Wyróżnia się:

 • dochody własne, w tym środki zewnętrzne pozyskane m.in. ze źródeł zagranicznych, ministerialne,
 • subwencje ogólną,
 • dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych lub dofinansowanie zadań własnych.

Wykres 1 Struktura dochodów

Źródło: sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 r.

Planowane na 2010 r. dochody zrealizowane zostały w 99,98%, co stanowi kwotę 63 464 255,54 zł. Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia tablica 1.

Tablica 1 Realizacja dochodów w 2010 r.

 WyszczególnieniePlan wg uchwały budżetowej Plan po zmianachOgółem wykonanieWskaźnik wykonania planu Udział poszczególnych rodzajów dochodów w całości
010Rolnictwo i łowiectwo67 200,0067 200,0065 106,4396,880,10
150Przetwórstwo przemysłowe0,00215 976,86176 969,3981,940,28
600Transport i łączność337 000,001 064 863,39950 847,5389,291,50
700Gospodarka mieszkaniowa3 634 784,161 663 415,161 451 088,5287,242,29
710Działalność usługowa993 600,001 008 754,001 915 250,93189,863,02
750Administracja publiczna204 925,00285 424,63286 474,61100,370,45
751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa0,0023 020,0011 746,2251,030,02
754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa3 913 500,004 019 310,004 016 075,0099,926,33
756Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej10 103 288,0010 490 668,0010 259 129,5997,7916,17
758Różne rozliczenia28 453 170,0028 420 712,0027 960 826,1498,3844,06
801Oświata i wychowanie78 256,46473 227,90507 378,03107,220,80
851Ochrona zdrowia3 115 000,003 856 500,003 832 781,5399,386,04
852Pomoc społeczna6 327 085,706 812 062,156 924 592,56101,6510,91
853Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej2 623 521,832 698 008,332 672 904,4799,074,21
854Edukacyjna opieka wychowawcza388 215,50449 326,92499 084,95111,070,79
900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska1 187 490,001 927 974,181 933 999,64100,313,05
 OGÓŁEM61 427 036,6563 476 443,5263 464 255,5499,98100,00

Źródło: sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 r.

Realizacja planu dochodów w poszczególnych działach kształtuje się w granicach od niespełna 50% (pozycje związane z odsetkami od środków zgromadzonych na rachunku bankowym) do ponad 180%, a nawet powyżej 400%. Tak znaczne odstępstwa od planu dotyczą wielkości, których udział w całości realizowanych dochodów jest marginalny. Często są one trudne do przewidzenia i zazwyczaj mają charakter zdarzeń incydentalnych, niesystematycznych. Wykonanie dochodów realizowanych systematycznie w ciągu całego okresu budżetowego wykazuje nieznaczne odstępstwa od wielkości planowanych. Wynikają one najczęściej z przesunięcia w czasie terminów rozliczeń środków zewnętrznych, przekładających się na wpływ transz przyznanych środków w określonym czasie. Ponadto, na wskaźnik realizacji rocznego planu dochodów wpłynęło wykonanie środków stanowiących dochód budżetu państwa, w których Powiat partycypuje.

Dochody własne

Realizacja własnych źródeł dochodów spowodowała wpływ środków w wysokości 20 960 983,85 zł. Strukturę wygenerowanych w 2010 r. własnych źródeł finansowania przedstawia tablica 2.

Tablica 2 Struktura dochodów własnych Powiatu Gryfińskiego

 WyszczególnienieOgółem wykonanieUdział poszczególnych rodzajów dochodów w całości uzyskanych dochodów
010Rolnictwo i łowiectwo170,430,00
150Przetwórstwo przemysłowe176 969,390,84
600Transport i łączność950 847,534,54
700Gospodarka mieszkaniowa1 279 098,056,10
710Działalność usługowa1 407 219,276,71
750Administracja publiczna64 707,610,31
754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa36 765,000,18
756Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem10 259 129,5948,94
758Różne rozliczenia285 746,141,36
801Oświata i wychowanie500 458,032,39
851Ochrona zdrowia1 303,190,01
852Pomoc społeczna1 038 580,564,95
853Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej2 526 904,4712,06
854Edukacyjna opieka wychowawcza499 084,952,38
900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska1 933 999,649,23
 OGÓŁEM20 960 983,85100

Źródło: sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 r.

Udział poszczególnych tytułów dochodów własnych w rocznym wykonaniu dochodów kształtuje się odmiennie. Tytuły ustawowych dochodów Powiatu, sklasyfikowane np. w dziale 010, 020 wykazują niewielkie znaczenie dla realizacji strony dochodowej budżetu Powiatu. Inne natomiast wpływają w znacznym stopniu na możliwości realizacji zadań publicznych. Największe znaczenie wśród własnych źródeł finansowania działań mają środki sklasyfikowane w 756. Pochodzą one głównie z wpłat wnoszonych z tytuł opłaty komunikacyjnej, zajęć pasów dróg powiatowych, wydawanych licencji i koncesji. Jednak największe znaczenie wśród nich mają wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od podatku dochodowego od osób prawnych. Działy, w których generowane są nieznaczne wielkości dochodów własnych, charakteryzują się finansowaniem zewnętrznym. Przekazywane z budżetu państwa środki, przyjmujące formę dotacji z budżetu państwa czy subwencji ogólnej, cechuje określenie przeznaczenia, sposobu wydatkowania oraz zasady rozliczeń z podmiotem przekazującym. Zadania, w których finansowaniu znikomy udział wykazują dochody własne (poza subwencją ogólną) związane są głównie z nałożonym na Powiat obowiązkiem realizacji zadań zleconych.

Wśród zrealizowanych dochodów własnych największe znaczenie wykazuje dział 756. Zawiera on wpływy z udziału Powiatu w podatkach centralnych - PIT oraz CIT, które wyniosły łącznie 8 238 864,27 zł. Oprócz podatków, w dziale 756 uwzględnione zostały wpływy z opłaty komunikacyjnej z kwotą 1 723 810,19 zł, wpłaty za zajęcie pasa drogowego z kwotą 277 410,16 zł oraz inne wpłaty (licencje, odsetki) w łącznej kwocie 15 724,00 zł.

Ponad 12% wypracowanych dochodów dotyczy działu 853. Zaklasyfikowane zostały tu dochody wypracowane przez Powiatowy Urząd Pracy, środki należne Powiatowi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 32 152,00 zł oraz środki przyznane z Funduszu Pracy, ustalone zgodnie z obowiązującym algorytmem, w wysokości 688 200,00 zł. Ujęte w dziale 853 środki pochodzą także z realizowanych programów i projektów z udziałem finansowania zewnętrznego - Minimalizacja wykluczenia społecznego - PCPR oraz Doradca i pośrednik pracy w standardach unijnych - PUP.

Ponad 9% wpływów tworzą opłaty za korzystanie ze środowiska, uwzględnione w dziale 900. Środki, w łącznej wysokości 1 933 999,64 zł, w związku z likwidacją PFOŚiGW włączone zostały do gospodarki budżetowej i zgodnie z obowiązującymi przepisami, przeznaczone muszą być na zadania służące ochronie środowiska naturalnego.

W związku z likwidacją z dniem 31.12.2010 r. PFZGiK, środki pozyskane w ramach świadczonych usług geodezyjno - kartograficznych, przekazane zostały na konto budżetu Powiatu i wykazane zostały w dziale 710. Likwidacja powiatowego funduszu celowego skonsolidowała finanse powiatowe, powodując objęcie gospodarką budżetową całości realizowanych przez Powiat funkcji.

Ujęte w dziale 700 dochody, stanowiące ponad 6% całości dochodów własnych, pochodzą głównie z tytułu: wpłat za media oraz olej opałowy, z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat za zarząd i użytkowanie. W rozdziale tym wykazane zostały również dochody należne Powiatowi z tytułu administrowania nieruchomościami Skarbu Państwa.

Pozostałe dochody własne nie przekraczają 5% w całości zrealizowanych w 2010 r. dochodów własnych.

Wśród dochodów własnych specyficzną grupę stanowią środki zewnętrzne. Pozyskiwane w związku z realizacją określonych, ściśle zdefiniowanych zadań, na koniec 2010 r. wyniosły 2 336 445,84 zł.

Subwencja ogólna

Powiatowi, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 03, Nr 203, poz. 1966 z późniejszymi zmianami), przysługuje subwencja ogólna, składająca się z części:

 • wyrównawczej - stanowiącej sumę kwoty podstawowej, uwzględniającej dochody podatkowe na jednego mieszkańca w powiecie oraz kwoty uzupełniającej, zależnej od wskaźnika bezrobocia w powiecie,
 • równoważącej - zależnej od dochodów podatkowych na jednego mieszkańca powiatu i przeznaczonej na uzupełnienie dochodów związanych ze zmianą finansowania zadań,
 • oświatowej - w wysokości ustalanej corocznie ustawą budżetową.

Udział poszczególnych części w ogólnej kwocie subwencji oraz kształtowanie się wielkości subwencji ogólnej w roku poprzednim obrazuje wykres 2.

Wykres 2 Struktura subwencji ogólnej w 2009 i 2010

Źródło: sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 r. i 2010 r.

Subwencja ogólna przekazywana jest w 12 (część oświatowa w 13) transzach miesięcznych, w terminach wynikających z regulacji prawnych. Ogólna kwota otrzymanej subwencji ogólnej w 2010 r. wyniosła 27 675 080,00 zł.

Dotacje

Zasady, tryb otrzymywania dotacji oraz ich przeznaczenie reguluje rozdział 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 03, Nr 203, poz. 1966 z późniejszymi zmianami) oraz przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2009, Nr 157, poz. 1240 ze zmianami).

Dotacje są środkami przeznaczonymi na ściśle określony cel, podlegającymi szczególnym zasadom ich rozliczania. Przekazywane są jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Mogą również stanowić źródło dofinansowania zadań własnych oraz zadań wykonywanych na podstawie zawartych porozumień z organami administracji. Kwoty otrzymanych z budżetu państwa dotacji przedstawia tablica 3.

Tablica 3 Roczne kwoty zrealizowanych dotacji

KlasyfikacjaŹródło Kwota
010  Rolnictwo i łowiectwo64 936,00
 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa64 936,00
  2110Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat64 936,00
700  Gospodarka mieszkaniowa171 990,47
 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami171 990,47
  2110Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat171 990,47
710  Działalność usługowa508 031,66
 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)159 000,00
  2110Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat159 000,00
 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne39 000,00
  2110Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat39 000,00
 71015 Nadzór budowlany310 031,66
  2110Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat310 031,66
750  Administracja publiczna221 767,00
 75011 Urzędy wojewódzkie194 200,00
  2110Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat194 200,00
 75045 Kwalifikacja wojskowa27 567,00
  2110Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat27 000,00
  2120Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej567,00
751  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa11 746,22
 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie11 746,22
  2110Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat11 746,22
754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa3 979 310,00
 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej3 932 910,00
  2110Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat3 852 910,00
  6410Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat80 000,00
 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych46 400,00
  2110Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat41 700,00
  2130Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu4 700,00
801  Oświata i wychowanie6 920,00
 80102 Szkoły podstawowe specjalne6 000,00
  2130Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu6 000,00
 80195 Pozostała działalność920,00
  2130Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu920,00
851  Ochrona zdrowia3 831 478,34
 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego3 125 127,05
  2110Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat3 125 127,05
 85195 Pozostała działalność706 351,29
  2130Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu706 351,29
852  Pomoc społeczna5 886 012,00
 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze6 000,00
  2130Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu6 000,00
 85202 Domy pomocy społecznej5 570 607,00
  2130Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu5 570 607,00
 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie24 000,00
  2110Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat24 000,00
 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie8 500,00
  2130Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu8 500,00
 85231 Pomoc dla cudzoziemców405,00
  2110Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat405,00
 85295 Pozostała działalność276 500,00
  2120Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej276 500,00
853  Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej146 000,00
 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności146 000,00
  2110Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat146 000,00
RAZEM14 828 191,69

Źródło: sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 r.

Otrzymane środki zostały wydatkowane w terminie na cel wskazany przez stronę przekazującą środki oraz rozliczone zgodnie z obowiązującą procedurą.

WYDATKI

Strona wydatkowa budżetu Powiatu Gryfińskiego obrazuje roczną realizację ustawowych zadań z identyfikacją ich struktury oraz zakresu.

Ustawa o finansach publicznych wyróżnia kategorie wydatków:

 • majątkowych, które związane są z inwestycjami i zakupami inwestycyjnymi, zakupem i objęciem akcji oraz wniesieniem wkładów do spółek prawa handlowego - realizacja ich w 2010 r. stanowiła 7,53% całości,
 • bieżących - pozostałych, związanych z normalnym tokiem realizacji zadań publicznych, niebędących wydatkami majątkowymi, wykonanie ich wyniosło 92,47% całości wydatkowanych środków.

Ilustruje to wykres 3.

Wykres 3 Wydatki zrealizowane w 2010 r.

Źródło: sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 r.

Roczne wykonanie wydatków wyniosło 61 660 150,60 zł, co stanowi 92,75% wielkości planowanych. Strukturę wydatkowanych środków przedstawia tablica 4.

Tablica 4 Struktura wydatków budżetowych

DziałWyszczególnieniePlan wg uchwały budżetowejPlan po zmianachWydatki zrealizowaneWskaźnik wykonania (wykonanie do planu) Udział poszczególnych rodzajów wydatków w całości
010Rolnictwo i łowiectwo67 000,0067 000,0064 936,0096,920,11
020Leśnictwo30 000,0030 000,0029 999,05100,000,05
150Przetwórstwo przemysłowe0,00215 976,86155 707,9472,090,25
600Transport i łączność6 484 625,006 943 141,916 071 050,3187,449,85
630Turystyka10 000,006 100,006 100,00100,000,01
700Gospodarka mieszkaniowa1 319 500,00989 384,00721 617,6672,941,17
710Działalność usługowa1 007 576,001 022 730,00990 687,5796,871,61
750Administracja publiczna8 638 631,008 801 230,138 117 156,4092,2313,16
751Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa0,0023 020,0011 746,2251,030,02
754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa4 047 117,004 195 327,004 069 133,5196,996,60
757Obsługa długu publicznego1 003 000,00903 000,00892 880,8598,881,45
758Różne rozliczenia246 576,881 732 776,73902 031,0252,061,46
801Oświata i wychowanie15 464 289,9415 152 033,7014 000 242,2292,4022,71
851Ochrona zdrowia3 628 000,004 822 998,004 629 389,8195,997,51
852Pomoc społeczna12 221 495,0012 959 120,3612 581 964,1297,0920,41
853Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej3 801 922,833 899 386,333 882 049,7199,566,30
854Edukacyjna opieka wychowawcza5 092 813,004 518 123,054 365 251,4896,627,08
900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska1 199 490,0084 715,4558 523,1069,080,09
921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego95 000,0063 100,0062 403,6398,900,10
926Kultura fizyczna i sport70 000,0047 280,0047 280,00100,000,08
 OGÓŁEM64 427 036,6566 476 443,5261 660 150,6092,75100,00

Źródło: sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 r.

Realizowane w 2010 r. wydatki ponoszone były w sposób oszczędny, celowy i zgodnie z przyjętymi założeniami planistycznymi. Wykonanie roczne wydatków Powiatu Gryfińskiego sięgnęło blisko 93% planu. Niewykonanie całości planu związane było z:

 • osiągnięciem niższych niż planowane kwot zadań remontowych i inwestycyjnych w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych,
 • umownych terminów płatności,
 • przesunięciem lub wydłużeniem terminu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych,
 • zmiennymi wskaźnikami, na podstawie których ustalana jest kwota odsetek od pożyczonego kapitału,
 • kontynuacją działań oszczędnościowych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego.

Największy udział wśród zrealizowanych wydatków wykazują zadania oświatowe. W liczbach bezwzględnych daje to kwotę 18 365 493,70 zł - blisko 30% (dział 801 - Oświata i wychowanie - 22,71% oraz dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 7,08%). Obowiązek realizacji zadań oświatowych wynika zarówno z zapisów ustawy ustrojowej, jak też ustaw prawa materialnego. Na terenie Powiatu Gryfińskiego zadania oświatowe realizują:

 • ZSP Nr 2 w Gryfinie,
 • ZSP Nr 1 w Chojnie,
 • ZSS w Gryfinie,
 • SOSW w Chojnie,
 • PPP w Gryfinie.

Finansowanie działalności oświatowej obejmuje zarówno wydatki bieżące, związane z wynagrodzeniami osobowymi pracowników, w tym regulacje płacowe kadry nauczycielskiej, pochodnymi oraz świadczeniami od nich naliczanymi oraz wszystkie, niezbędne w toku normalnej działalności wydatki. Oprócz wydatków bieżących, uwzględnione zostały również wydatki o charakterze majątkowym.
Finansowanie działalności niepublicznych szkół funkcjonujących na terenie Powiatu również klasyfikowane jest w działalności oświatowej. Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 50 % ustalonych w budżecie powiatu wydatków bieżących, ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia. Warunkiem otrzymania środków jest przekazanie przez osobę prowadzącą szkołę niepubliczną informacji o planowanej liczbie uczniów, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. W przypadku braku na terenie powiatu szkoły publicznej danego typu i rodzaju, podstawą ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższy powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju.

Niepubliczne licea ogólnokształcące w roku budżetowym 2010 otrzymały dotację w łącznej wysokości 217 348,59 zł, natomiast niepublicznym szkołom zawodowym przekazano środki w wysokości 18 339,34 zł.

W ramach oświaty i wychowania finansowane są również:

 • rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzane przez Komisje Egzaminacyjne związane z awansem zawodowym nauczycieli,
 • koszty dokształcania i doskonalenia nauczycieli,
 • wynagrodzenia za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego,
 • nagrody Starosty Gryfińskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

W ramach edukacyjnej opieki wychowawczej wykonywane są bieżące wydatki SOSW w Chojnie, ZSS w Gryfinie oraz PPP w Gryfinie. Oprócz nich poniesiono wydatki dotyczące:

 • zadań inwestycyjnych.
 • dotacji na realizację zadań o charakterze ponadgmninnym w zakresie kultury fizycznej,
 • wypłaty stypendiów Rady Powiatu w Gryfinie uczniom szkół Powiatu Gryfińskiego w kategorii za wyniki i osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2009/2010.

Ponad 20% zrealizowanych wydatków pochłonęły zadania z zakresu pomocy społecznej. Dotyczą one działalności domów pomocy społecznej, domów dziecka, rodzin zastępczych z terenu Powiatu, bez względu na ich charakter (zawodowe, niezawodowe, spokrewnione, niespokrewnione). Ponadto, na mocy zawartych porozumień Powiat Gryfiński zobowiązany jest do ponoszenia wydatków z tytułu utrzymania dzieci z terenu Powiatu umieszczonych w domach dziecka i rodzinach zastępczych poza Powiatem.

W 2010 r. działalność z zakresu pomocy społecznej prowadziły:

 • Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Chojnie,
 • domy pomocy społecznej - w Nowym Czarnowie zorganizowany jako jednostka budżetowa, w Dębcach i Trzcińsku - Zdroju prowadzone przez Stowarzyszenia oraz w Moryniu - prowadzony przez Zgromadzenie,
 • rodziny zastępcze utworzone na terenie Powiatu.

Całokształt działań z zakresu opieki społecznej koordynuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. Jako jednostka organizacyjna Powiatu, organizuje i realizuje działania prewencyjne w zakresie poradnictwa rodzinnego, poprzez kierowanie pomocy do rodzin dysfunkcyjnych. Propaguje i wspiera tworzenie instytucji rodzin zastępczych. Działalnością obejmuje też inne grupy odbiorców - osoby niepełnosprawne, sprawców przemocy w rodzinie, adresując do nich specjalistyczne programy korekcyjne.

Ponad 13% wydatkowanych środków dotyczyło funkcjonowania działu 750 - Administracja publiczna. Zadania w nim kwalifikowane obejmują działalność z zakresu właściwości urzędów wojewódzkich, organizację i funkcjonowanie komisji kwalifikacyjnych, statutowe zadania Starostwa Powiatowego, funkcjonowanie Rady Powiatu oraz promocję Powiatu Gryfińskiego. Jednocześnie ponad 640 tys. stanowią wydatki majątkowe. Zostały one poniesione na modernizację internatu przy ZSP Nr 2 w Gryfinie oraz doposażenie i modernizację sieci informatycznej.
Promocja Powiatu realizowana jest m.in. przez przyznawanie statuetek bociana, które po raz pierwszy w 2010 r. związane były z nagrodami finansowymi, osobom szczególnie zasłużonym dla promocji Powiatu. Wydawane są publikacje, propagujące szczególne miejsca Powiatu Gryfińskiego. W 2010 r. ukazało się kolejne wydawnictwo, poświęcone symbolice średniowiecznej w architekturze sakralnej na terenie Powiatu. Działalność promocyjna obejmuje też zakup materiałów promocyjnych (smyczy, długopisów, bransoletek odblaskowych), stanowiących często upominki w organizowanych na terenie Powiatu konkursach tematycznych.

Blisko 10% wydatków związanych było z zadaniami z zakresu drogownictwa. Ujęte w dziale 600 kwoty, oprócz działalności skupionej na bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych, dotyczyły zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych, poprawy bezpieczeństwa na drogach poprzez oznakowanie pionowe i poziome oraz wycinkę krzaków, remontów oraz modernizacji ciągów komunikacyjnych.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, stanowiąc ponad 6% wykonanych wydatków, związane jest głównie z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie. Podejmowane w 2010 r. działania związane były również z ufundowaniem sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Gryfinie oraz udzielonym wsparciem (materiały pędne), działaniami związanymi z akcją przeciwpowodziową prowadzoną na terenie Powiatu Gryfińskiego oraz zarządzaniem kryzysowym.

Zadania z zakresu polityki społecznej, wykazujące ponad 6% udział w całości wydatków dotyczą działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie. Zakwalifikowane zostały tu również realizowane przez jednostki organizacyjne projekty finansowane lub współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Pozostałe grupy (poza Edukacyjną opieką wychowawczą włączoną do zadań edukacyjnych), obrazujące wykonanie nałożonych ustawowo na Powiat zadań, nie przekroczyły 5% udziału w zrealizowanych rocznych wydatkach Powiatu Gryfińskiego.

Oprócz realizacji bieżących zadań, w 2010 r. zrealizowane zostały wydatki o charakterze majątkowym. Dotyczyły one m.in.:

 • budowy drogi Bartkowo - Gajki,
 • przebudowy dróg: Żelechowo - Pąkowo, Trzcińsko-Zdrój - Warnice, w Jeleninie, ul. Dworcowej w Mieszkowicach,
 • przebudowy chodników w: Chwastnicy, Marwicach, Piaskach, Nawodnej,
 • dotacji przekazanych na przebudowę ul. Mieszka I w Gryfinie oraz przebudowę dróg powiatowych w gminie Banie (m. Lubanowo, m. Babinek),
 • opracowania dokumentacji technicznych m.in. na przebudowę ulic Jagiellońskiej Słowiańskiej Żółkiewskiego w Chojnie, przebudowę chodnika w Radostowie,
 • wykonania projektu budowlanego sali gimnastycznej przy ZSP Nr 1 w Chojnie oraz projektu zagospodarowania terenu,
 • opracowania dokumentacji technicznej w celu dostosowania obiektów przy ul. Armii Krajowej w Gryfinie na potrzeby związane z ochroną zdrowia,
 • modernizacji SPZOZ Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Nowym Czarnowie,
 • osiągnięcia standardów DPS w Nowym Czarnowie,
 • kontynuacji inwestycji w SOSW w Chojnie,
 • zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku internatu przy ZSP Nr 2 w Gryfinie na potrzeby PPP w Gryfinie,

Łączna wartość poniesionych wydatków na zadania inwestycyjne w 2010 r. wyniosła 4 640 462,25 zł.

Roczny wynik działalności

W efekcie rocznej realizacji gospodarki finansowej Powiatu osiągnięty został wynik budżetowy - nadwyżka budżetowa, ustalany jako różnica między dochodami i wydatkami budżetowymi, w kwocie 1 804 104,94 zł.

Osiągnięty wynik operacyjny, stanowiący różnicę między bieżącymi dochodami i wydatkami, stanowi również nadwyżkę operacyjną na poziomie 5 677 400,39 zł. Dodatni wynik operacyjny świadczy o finansowaniu prowadzonych działań, zarówno bieżących, jak i inwestycyjnych, środkami własnymi.

Przychody i rozchody

Dysponowanie zewnętrznymi (i własnymi w przypadku udzielonych pożyczek) środkami finansowymi obrazowane jest wysokością przychodów i rozchodów.

W 2010 r. przychody wykonane zostały w kwocie 5 710 087,17 zł. Pochodziły one ze spłaty udzielonych przez Powiat pożyczek (otrzymały je DPS w Trzcińsku - Zdroju oraz Szpital Powiatowy), nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków.

Rozchody związane są ze spłatą rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykupem wyemitowanych w latach 2004/2005 obligacji. W 2010 r. spłacony kapitał, w przypadku kredytów bankowych wyniósł 2 200 253,48 zł. Ponadto, dokonany został pierwszy wykup obligacji, na kwotę 300 000,00 zł.

Należności i zobowiązania

Realizacja budżetu Powiatu w 2010 r. zakończyła się:

 • należnościami ogółem w wysokości 201 340,49 zł,
 • zobowiązaniami w wysokości 7 075 523,92 zł.

Należne Powiatowi kwoty wynikają z następujących tytułów:

 • opłat z tytułu wynajmu pomieszczeń,
 • opłat za wyżywienie wychowanków, pracowników w jednostkach organizacyjnych,
 • opłat za pobyt wychowanków w placówkach w DPS i WPOW w Chojnie,
 • opłat za zajęcie pasa drogowego.

Pozostałe na koniec 2010 r. obrazuje tablica 5.

Tablica 5 Należności budżetowe

Lp. Należności*
Wyszczególnienie Kwota w tym:
wymagalne
1Powiatowe należności budżetowe wraz z odsetkami, w tym: 105 523,24 47 673,43
  - należności publicznoprawne, w tym opłaty na zajęcie pasa drogowego 15 803,46 5 610,57
  - należności cywilnoprawne (czynsz najmu i dzierżawy, za media) 89 719,78 42 062,86
2Opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne, udzielenie informacji oraz wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego łącznie z odsetkami za nieterminowe regulowanie należności (PFGZG i K) 28 300,48 10 412,20
3Należności z tytułu wydatków (frankownica, wpłacone kaucje - butle do dystrybutorów, faktury korekty zobowiązań, refundacje PUP, VAT naliczony) 29 257,33  
4Należności długoterminowe (opłaty za zajęcie pasa drogowego) 5 798 335,64  
5Należności z tytułu niewykorzystanych dotacji budżetowej 3 640,55  
6Należności PFGZG i K z tytułu niewykorzystanych dotacji 17 744,09  
7Należności ZFŚS (pożyczki byłych pracowników, refundacji prowizji bankowej ) 6 061,06  
 Razem 5 988 862,39 58 085,63

* bez należności i zobowiązań wątpliwych zlikwidowanych SPZOZ Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdawczości budżetowej za 2010 r. oraz zapisów księgowych

Pozostałe z końcem roku zobowiązania niewymagalne w wysokości 4 556 259,92 zł związane są z bieżącą działalnością jednostek i dotyczą zdarzeń gospodarczych, których termin płatności przypada w 2011. W większości związane są one z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych, realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi, pochodnymi od wynagrodzeń grudniowych oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2010. Na wysokość zobowiązań wpływ miały również, przejęte przez Powiat, pozostałe do zapłaty kwoty po zlikwidowanych SP ZOZ. Wynikają one z zawartych z wierzycielami ugod, układów ratalnych z ZUS. Na koniec 2010 r. wynoszą one ponad 600 tys. zł.

Wielkość pozostałych do zapłaty kwot w podziale na jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego przedstawia Tabela Nr 20 w części tabelarycznej opracowania. Pozostałe na koniec roku zobowiązania, wpływające na realizację budżetu w kolejnym okresie, kształtują się na poziomie od 12 tys. zł do ponad 4,6 mln zł. Z uwagi na realizowane funkcje, najwyższa kwota zobowiązań wykazywana jest w Starostwie Powiatowym. Ich strukturę przedstawia tablica 6.

Tablica 6 Struktura zobowiązań Starostwa Powiatowego

Lp. Zobowiązania*
Wyszczególnienie Kwota w tym:
wymagalne
1.Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług, z tego: 3 506 619,18 -
  - inwestycje (wykup budynku, budowa drogi Bartkowo- Gajki, zakup agregatu -część ,dokumentacja- zmiana sposobu użytkowania) 1 789 687,76 -
  - zimowe utrzymanie dróg, sól i piasek, przyjęcie i utylizacji wód opadowych z dróg powiatowych, bieżące utrzymanie oczyszczanie terenu 1 108 181,00 -
  - remonty cząstkowe dróg, budowa chodnika, oznakowanie dróg, udrożnienie urządzeń odwadniających, zabezpieczenie studni 382 946,62 -
  - media (energia elektryczna, cieplna, woda, kanalizacja, wywóz śmieci), olej opałowy, konserwacja systemów alarmowych i gaśnic, ubezpieczenia i ochrona mienia, 152 865,64 -
  - tablice rejestracyjne i druki komunikacyjne 26 531,19 -
  - sprzątanie pomieszczeń administracyjnych, usługi telekomunikacyjne, serwis sprzętu komputerowego i maszyn biurowych, abonament Internetu, wdrożenie systemu kadrowo-płacowego, 16 265,35 -
  - usługi radcy prawnego, tłumaczenia, ogłoszenia, prenumerata prasy, wydawnictwa, szkolenia pracowników 15 294,57 -
  - materiały biurowe, tonery, pieczątki, woda pitna, wykładzina, obsługa techniczna ksera, 9 634,23 -
  - ochrona i dozorowanie obiektów Skarbu Państwa 1 342,00 -
  - ZFŚS - artykuły spożywcze na paczki dla dzieci 1 277,10 -
  - PFGZG i K - zakup regałów 2 593,72 -
2.Zobowiązania publiczno - prawne, w tym z tytułu: 901 109,03 -
  - składek ZUS przejętych zobowiązań SPZOZ - ów (układy ratalne) 630 506,55 -
  - składek społecznych pracowników (ZUS) 165 651,24 -
  - podatku dochodowego od osób fizycznych 38 193,00 -
  - podatku od towarów i usług (VAT) do Urzędu Skarbowego 6 537,00 -
  - wpłat PFRON 6 749,00 3 560,00
  - PFGZG i K - udziału Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym we wpływach funduszu powiatowego 53 472,24 -
3.Zobowiązania z tytułu rozliczeń z pracownikami i inne rozrachunki: 719 306,10 -
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników 330 537,39 -
  - zobowiązania wekslowe (złożone weksle in blanco) 366 400,00 -
  - warunkowa ugoda sadowa (roboty budowlane) 20 850,44 -
  - mylne wpłaty 1 518,27 -
4.Zobowiązania depozytowe: 220 812,15 -
  - należyte wykonanie umów 138 988,40 -
  - wpłacone wadia 6 500,00 -
  - odsetki bankowe (od wniesionych wpłat) 59 393,64 -
  - rzeczy znalezione 8 008,00 -
  - środki depozytowe (byłego PZD) 7 922,11 -
5. Zobowiązania z tytułu nadpłat dochodów: 2 611,10 -
  - publicznoprawnych 2 025,58 -
  - cywilnoprawnych 246,07 -
  - opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne, udzielenie informacji oraz wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego łącznie z odsetkami za nieterminowe regulowanie należności (PFGZG i K) 339,45 -
 Razem 5 350 457,56 3 560,00

Źródło: sprawozdawczość budżetowa Starostwa Powiatowego w Gryfinie za 2010 r. oraz zapisy księgowe

Zadłużenie Powiatu Gryfińskiego

Możliwości zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego regulują przepisy ustawy o finansach publicznych. Wprowadzone ograniczenia, jednakowe dla wszystkich jednostek, zapobiec mają nadmiernemu zadłużaniu i w konsekwencji utracie płynności finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Dotyczą one relacji kosztów obsługi zadłużenia oraz sumy zadłużenia do zrealizowanych dochodów, a graniczne wartości wynoszą odpowiednio 15% oraz 60% dochodów.

Na koniec 2010 r. wskaźniki te dla Powiatu Gryfińskiego kształtują się na poziomie:
5,35 % oraz 26,54%

Na wysokość rocznego długu wpływ mają pozostałe na koniec okresu budżetowego zobowiązania. W wyniku zakończonych postępowań likwidacyjnych, od 2009 r. całość zobowiązań pozostałych po zakładach opieki zdrowotnej uwidocznione jest w budżecie Powiatu.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Funkcjonuje w oparciu o wytyczne ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2005, Nr 240, poz. 2027 z późniejszymi zmianami). Ustawa, w art. 41 ust 3a wymienia źródła przychodów - wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, a także inne wpływy. Ponadto, fundusze powiatowe mogą być uzupełniane dotacją z funduszu centralnego i wojewódzkiego.

Podstawą gospodarki finansowej funduszu jest roczny plan, będący zestawieniem planowanych na rok budżetowy przychodów oraz wydatków. Środki funduszu, gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym, niewykorzystane w danym roku przechodzą na kolejne lata.

Zrealizowane w 2010 r. przychody pochodzą z:

 • dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej,
 • opłat za udostępnianie materiałów PZGiK, zgłaszanych prac geodezyjnych, uzgodnień dokumentacji,
 • pozostałych odsetek,
 • dotacji z WFGZGiK.

Wydatki związane były z:

 • opracowaniem dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania,
 • dotacją z funduszy celowych na zadania bieżące płace wraz z pochodnymi pracowników obsługujących Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny,
 • przelewami redystrybucyjnymi,
 • zakupami materiałów i wyposażenia,
 • zakupami usług remontowych oraz innymi związanymi z bieżącą działalnością,
 • wydatkami na zakupy inwestycyjne.

Realizację planu Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przedstawia Tabela Nr 13 w części tabelarycznej sprawozdania.

Od 1 stycznia 2011 r. fundusz celowy ulega likwidacji. Pozostałe środki finansowe, jak również generowane dochody i realizowane wydatki, włączone zostaną do budżetu Powiatu Gryfińskiego.

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

Roczne sprawozdanie Zarządu Powiatu z realizacji gospodarki finansowe w 2010 r. zawiera również sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Przedkładając roczne Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2010 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie wyraża przekonanie, iż osiągnięte wyniki, stanowiące efekt podejmowanych, planowych działań zyskają Państwa aprobatę i wsparcie w dalszej ich realizacji w kolejnym roku budżetowym.


data opublikowania: 2011-04-12 10:43:22
data ostatniej aktualizacji: 2011-04-26 15:16:33

Strona odwiedzona 13224 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Izabela Świderek
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.