Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Budżet Powiatu

Wykonanie budżetu - 2005 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRYFIŃSKIEGO ZA 2005 R.

Zgodnie z art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych Zarząd Powiatu przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za rok 2005r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2005r zostało opracowane w oparciu o:

 • Uchwałę Rady Powiatu Nr XX/246/2004 z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2005r.

Uchwalony przez Wysoką Radę budżet na rok 2005 wprowadzał kolejne nowe rozwiązania zawarte w ustawie z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Zmiany systemowe wprowadzone ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego polegają na:

 1. decentralizacji zadań i środków publicznych, tym samym zwiększenia udziału samorządu powiatowego w dysponowaniu środkami publicznymi,
 2. zwiększeniu ekonomicznej odpowiedzialności powiatu poprzez zwiększenie udziału dochodów własnych w ogólnych środkach finansowych,
 3. powiązaniu sytuacji finansowej powiatu z koniunkturą gospodarki państwa,
 4. zwiększeniu możliwości absorpcji środków unijnych poprzez zwiększenie strumienia środków i uelastycznienie zasad gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadziła nieistniejące dotąd w polskim systemie finansów samorządu terytorialnego rozwiązania, polegające na powiązaniu mechanizmu subwencji ze wskaźnikami makroekonomicznymi typu: PKB, stopa bezrobocia. Kwoty subwencji uzależnione zostały również od innych wskaźników tj. gęstości zaludnienia oraz powierzchni dróg przypadających na jednego mieszkańca.

Reforma finansów samorządowych wprowadzana od 1 stycznia 2004r. przebiega w dwóch etapach:

 • I etap w latach 2004 i 2005 - obowiązuje model przejściowy. Wprowadzono w nim rozwiązania o charakterze systemowym, które przygotują powiat do systemu docelowego.
 • II etap od 2006 roku - wprowadzony zostanie docelowy system finansów samorządowych.

Model przejściowy finansowania powiatu oparty jest na generalnym założeniu, zgodnie z którym od stycznia 2005 roku nastąpiło dalsze zwiększenie samodzielności finansowej. Zasadniczym sposobem finansowania powiatu są dochody własne, zaś subwencje i dotacje celowe spełniają jedynie funkcję uzupełniającą.

Powiat od 1 stycznia 2005r. otrzymuje subwencję ogólną składającą się z części:

 • wyrównawczej,
 • równoważącej,
 • oświatowej.
 • Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.
  • Kwota podstawowa jest przeznaczona dla tych powiatów, w których wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych ( z tyt. PIT i CIT) na 1 mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono, mnożąc liczbę mieszkańców powiatu gryfińskiego ( na dzień 31 grudnia 2003r - 83.042) przez liczbę stanowiącą 88% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (wskaźnik ten w 2003r wynosił 69,99) a wskaźnikiem dochodów podatkowych ( z tyt. PIT i CIT) na 1 mieszkańca w powiecie ( w 2003 roku wynoszącym 42,87).
  • Planowana na rok 2005 kwota podstawowa wynosiła 1.981.847 zł.
  • Kwota uzupełniająca uzależniona jest od wskaźnika bezrobocia w danym powiecie. Im wyższy wskaźnik bezrobocia tym wyższa kwota uzupełniająca. Za rok 2003 stopa bezrobocia w powiecie kształtowała się na poziomie 33,1%. W kraju wynosiła 20%.
  • Planowana na rok 2005 kwota uzupełniająca wynosiła 897.971 zł.
 • Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymują powiaty w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań. Część równoważącą subwencji ogólnej podzielono na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 września 2004 r. w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów na 2005 r. (Dz. U. Nr 214, poz. 2170).
  W roku 2005, zgodnie z w/w rozporządzeniem, część równoważącą otrzymują powiaty:
  • W których dochody przeliczeniowe, o których mowa w § 3 ust. 3 rozporządzenia są niższe od dochodów bazowych, o których mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia. Dla powiatu gryfińskiego w 2005 roku jest to kwota 789.778 zł.
  • W których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju na jednego mieszkańca kraju - powiat gryfiński otrzyma z tego tytułu kwotę 481.895 zł
  Kwota części równoważącej wynikająca z art.23 ust.1 ustawy o dochodach jst wynosi 506.781zł.
  Planowana łączna kwota części równoważącej na rok 2005 wynosiła 1.947.319 zł.
 • Część oświatowa subwencji ogólnej stanowi iloczyn liczby uczniów w kraju w bazowym roku szkolnym i planowanych wydatków budżetu państwa na zadania oświatowe realizowane przez powiaty, w przeliczeniu na jednego ucznia z wyłączeniem wydatków majątkowych oraz wydatków o charakterze jednorazowym. Łączna kwota części oświatowej subwencji ogólnej dodatkowo może być zwiększana o kwotę planowanych wydatków z tytułu wzrostu zadań.
  Planowana część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2005 wynosiła 16.927.491 zł.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu w 2005 roku wynosi 10,25%, planowana kwota 4.829.069 zł.

W 2005 r. powiaty nie otrzymały z budżetu państwa jednorazowej zaliczki dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W związku z powyższym zachodziła konieczność zapewnienia przez powiat w budżecie środków, które umożliwią ciągłość finansowania zadań w pierwszych miesiącach 2005 r.

Zadaniem finansowanym dotychczas w formie dotacji, a od 1 stycznia 2005 zastąpionym dochodami własnymi (realizowane w II etapie reformy finansów samorządowych) jest w zakresie pomocy społecznej prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych ( Domy Dziecka).

W 2005 roku mają zastosowanie procedury ostrożnościowe określone w art.45 ust.1 ustawy o finansach publicznych. Norma tego artykułu stanowi, że w przypadku, gdy wartość relacji łącznej kwoty państwowego długu publicznego powiększonej o kwotę przewidywanych wpłat z tytułu poręczeń i gwarancji, udzielonych przez podmioty sektora finansów publicznych, do produktu krajowego brutto, jest większa niż 50%, a nie większa od 55% to:

 1. Rada Ministrów uchwala projekt ustawy budżetowej, w którym relacja deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu państwa, nie może być wyższa niż analogiczna relacja z roku bieżącego,
 2. Relacja, o której mowa w lit. a, stanowi górne ograniczenie relacji deficytu powiatu do jej dochodów, jaka może zostać uchwalona w budżecie powiatu.

Relacja deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu państwa, zgodnie z ustawą budżetową na 2005r, wynosi 29,3%.

W związku z powyższym w budżecie powiatu na 2005 rok relacja deficytu powiatu do dochodów powiatu nie mogła być większa niż 29,3%. Planowany deficyt budżetu powiatu na dzień 31.12.2005r wynosi 1.816.735 zł co stanowi 3,15% planowanych dochodów budżetu.

Deficyt budżetu powiatu na 31.12.2005r. wyniósł 1.920.516 zł co stanowi 3,61%.

Planowany budżet Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 charakteryzuje się następującymi cechami:

 1. Budżet roku 2005 został ustalony:
  • po stronie dochodów na kwotę 49.953.594 zł,
  • po stronie wydatków na kwotę 51.353.594 zł.
  • Różnica miedzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w wysokości 1.400.000 zł.

  • przychody budżetu w wysokości 3.000.000 zł (emisja obligacji komunalnych)
  • rozchody budżetu w wysokości 1.600.000 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych

Deficyt budżetowy wynika z zaplanowanych wydatków w ochronie zdrowia w wysokości 3.000.000 zł na pokrycie ujemnego wyniku finansowego w SPZZOZ w Gryfinie.

Źródłem pokrycia ujemnego wyniku finansowego SPZZOZ w Gryfinie będą długoterminowe obligacje komunalne wyemitowane zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w 2004r.

Zmianie uległa wewnętrzna struktura budżetu:

 • zwiększa się udział dochodów własnych, zmniejszeniu ulegają dotacje celowe z zakresu administracji rządowej i na zadania własne,
 • przy planowaniu wydatków stosowano zasadę ostrożnej wyceny z uwagi na fakt, że planowana inflacja na rok 2005 wynosi 3%, wydatki bieżące starano się utrzymać na dotychczasowym poziomie poszukując jednocześnie oszczędności,
 1. Wydatki na realizacje zadań oświatowych zostały skalkulowane w oparciu o liczbę uczniów według sporządzonych przez jednostki oświatowe sprawozdań GUS na dzień 31 września 2004r i standard podziału subwencji zgodnie z wagami. Z uwagi na fakt, ze wagi przeliczeniowe podawane są w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w I kwartale następnego roku budżetowego, przyjęto do rozliczeń wagi 2004 roku powiększając kwotę bazową o 100 zł.
 2. Wydatki na realizację zadania zapewnienia i prowadzenia usług w domach pomocy społecznej zostały skalkulowane w oparciu o liczbę pensjonariuszy, w odniesieniu do standardu, na który składają się: potrzeby bytowe, usługi opiekuńcze, usługi wspomagające. W okresie przejściowym tj. w roku 2005 zadanie jest finansowane z dwóch źródeł - dochodów własnych (odpłatności pensjonariuszy i odpłatności gmin) i dotacji celowej budżetu państwa.
 3. Wydatki na realizację zadania prowadzenia placówek opiekuńczo - wychowawczych (publiczne i niepubliczne domy dziecka) zostały skalkulowane w oparciu o liczbę wychowanków, w odniesieniu do standardu, na który składają się: wydatki bieżące z zakresu wyżywienia, wydatki bieżące z zakresu wyposażenia, wydatki bieżące z zakresu bieżącego utrzymania domu. W okresie przejściowym tj. w roku 2005 zadanie jest finansowane z dochodów własnych (odpłatności opiekunów prawnych) i dotacji jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień pomiędzy jst.
 4. Wydatki na realizacje zadań z zakresu pomocy społecznej: utrzymania powiatowego centrum pomocy rodzinie, organizowanie opieki i dofinansowanie opieki w rodzinach zastępczych, zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania wydatków 2004r.
  W 2005 roku zadanie jest w całości finansowane z dochodów własnych.
 5. Wydatki na realizację zadań z zakresu zatrudniania i przeciwdziałania bezrobociu rejestrowanie bezrobotnych, poradnictwo, wydawanie decyzji, wypłata świadczeń, finansowanie powiatowych urzędów pracy, opracowanie programów rynku pracy, zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania wydatków w 2004r powiększonych o wkład własny do realizowanych projektów unijnych, które zostały rozpoczęte w 2004 r.
  W roku 2005 zadanie jest w całości finansowane z dochodów własnych powiatu.

Dokonując oceny sytuacji finansowej powiatu gryfińskiego, przeanalizowano dochody i wydatki oraz wynik powiatu za lata 2002, 2003, 2004, 2005, które przedstawiają poniższe zestawienia:

Dochody, wydatki i wynik powiatu za 2002r.

Wyszczególnienieplanwykonanie3:2
1234
DOCHODY OGÓŁEM48.589.56648.880.629100,59%
WYDATKI OGÓŁEM53.097.42852.218.30398,34%
WYNIK-4.507.862-3.337.674-

Dochody, wydatki i wynik powiatu za 2003r.

Wyszczególnienieplanwykonanie3:2
1234
DOCHODY OGÓŁEM42.616.77341.838.73798,17%
WYDATKI OGÓŁEM45.890.77045.186.71198,46%
WYNIK-3.273.997-3.347.974-

Dochody, wydatki i wynik powiatu za 2004r.

WyszczególnieniePlanwykonanie3:2
1234
DOCHODY OGÓŁEM48.916.80648.306.46498,75%
WYDATKI OGÓŁEM53.250.22752.111.80197,86%
WYNIK-4.333.421-3.805.337-

Dochody, wydatki i wynik powiatu za 2005r.

Wyszczególnienieplanwykonanie3:2
1234
DOCHODY OGÓŁEM57.623.86353.148.28592,23%
WYDATKI OGÓŁEM59.440.59855.068.80192,65%
WYNIK-1.816.735-1.920.516-

DOCHODY WŁASNE

Po wprowadzeniu zmian systemowych, zmieniła się struktura dochodów własnych powiatu, co przedstawia poniższa tabela:

Struktura dochodów własnych powiatu w latach 2002-2005

Wyszczególnienie2002 rok2003 rok2004 rok2005 rok
RAZEM DOCHODY WŁASNE z tego:5.910.0874.578.66811.665.66816.315.399
podatek dochodowy od osób fizycznych424.956426.7853.716.6585.041.075
podatek dochodowy od osób prawnych--187.493193.647
dochody z majątku1.236.586938.4551.331.0392.296.890
pozostałe dochody (bez subwencji ogólnej)4.248.5453.213.4286.430.4788.783.787

W strukturze dochodów własnych w 2005r., dominującym źródłem dochodów jest udział we wpływach z PIT. Udział tego źródła dochodów, w dochodach własnych, zwiększył się w porównaniu do roku 2004, 2003 i 2002.

Przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wskaźnik udziału we wpływach z PIT, wynoszący w latach 2002-2003- 1% został zwiększony i wynosił w 2004r. - 8,42% a w roku 2005 - 10,25%.

W sposób istotny zwiększyły się udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych z 3.716.658 zł w 2004 r. do 5.041.075 zł w roku 2005.

Zdecydowanie niezadowalający jest udział w podatku dochodowym od osób prawnych, w którym w 2005r. nastąpił niewielki wzrost w stosunku do 2004r i wynosi tylko 193.647 zł.

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze Powiatu Gryfińskiego wynosi 1.40%.

SUBWENCJA OGÓLNA

Zgodnie z art.7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, subwencja ogólna dla powiatów składa się z części wyrównawczej, równoważącej i oświatowej.

Porównanie subwencji ogółem oraz w podziale na poszczególne części prezentuje poniższe zestawienie:

Subwencja ogólna dla powiatu w latach 2002-2004

Wyszczególnienie2002 rok2003 rok2004 rok*2005 rok**
Subwencja ogólna z tego:20.599.81021.314.69621.585.91522.326.354
Część drogowa4.643.8654.597.432--
Część wyrównawcza1.165.7261.208.2072.560.0182.879.818
Część oświatowa14.790.21915.509.05715.998.03016.939.560
Część równoważąca--2.421.9291.948.613

Subwencja ogólna dla powiatu w latach 2002-2004

WyszczególnienieStruktura 2002 r.Struktura 2003r.Struktura 2004r.Struktura 2005r.
Subwencja ogólna z tego:100%100%100%100%
Część drogowa22,5%21,6%--
Część wyrównawcza5,7%5,7%11,9%12,9%
Część oświatowa71,8%72,7%74,1%75,9%
Część równoważąca--11,2%8,7%

* Subwencja ogólna jest wyższa o środki na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie 605.938zł,
** Subwencja ogólna jest wyższa o środki na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie 558.363zł.

DOTACJE CELOWE

Udział dotacji w dochodach w 2005 roku uległ zmniejszeniu, przekazywane dotacje w latach ubiegłych były przeznaczone głównie na zadania z zakresu administracji rządowej. Struktura dotacji przekazywanych w latach 2002-2005 przedstawia poniższa tabela:

Struktura dotacji powiatu latach 2002-2005

Wyszczególnienie2002r.2003r.2004r.2005r.
Dochody ogółem w tym:48.589.56642.616.77348.306.46457.623.863
Dotacje ogółem z tego:22.370.73215.945.37314.941.17914.506.532
- z zakresu administracji rządowej11.036.3975.157.8085.598.1735.134.399
- na zadania własne11.164.62410.745.5148.523.6627.839.531
- pozostałe (np. porozumienia z Torze.s.t.)169.71142.051819.3441.532.602

WYDATKI

Zmiany w zakresie źródeł dochodów ściśle związane są z zakresem zadań, których sposób finansowania zmieniony od 1 stycznia 2004. Poniżej przeanalizowano planowane i wykonane wydatki za rok 2005 z budżetu powiatu na te zadania, które do końca 2003 r. były finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa, a od 1 stycznia 2004 finansowane są ze zwiększonych dochodów własnych, uzupełnionych subwencją.

Planowane i wykonane wydatki powiatu w latach 2002-2005 na:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w latach 2002-2005

WyszczególnieniePlanWykonanie3:2
123 
Ogółem w 2002 roku352.473338.79796,1%
Ogółem w 2003 roku364.600364.600100%
Ogółem w 2004 roku366549366.549100%
Ogółem w 2005 roku385.576361.29593,7%

Powiatowy Urząd Pracy w latach 2002-2005

WyszczególnieniePlanWykonanie3:2
123 
Ogółem w 2002 roku875.239875.239100%
Ogółem w 2003 roku880.000880.000100%
Ogółem w 2004 roku976134976.12999,9%
Ogółem w 2005 roku (bez środków z UE z EFS)1.118.9571.065.15095,2%

Rodziny Zastępcze w latach 2002-2005

WyszczególnieniePlanWykonanie3:2
123 
Ogółem w 2002 roku1.343.9671.343.967100%
Ogółem w 2003 roku1.726.2441.726.244100%
Ogółem w 2004 roku1.662.3651.662.365100%
Ogółem w 2005 roku1.773.8511.773.851100%

Planowane wydatki na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w 2005 roku kształtują się na poziomie zbliżonym jak w latach ubiegłych, wykonanie wydatków również jest porównywalne z poprzednimi latami. Planowane wydatki na Powiatowy Urząd Pracy i Rodziny Zastępcze corocznie ulegają zwiększaniu.

Zmieniony również od 1 stycznia 2004r. sposób finansowania Domów Pomocy Społecznej w 2005 podlegał również transformacji. Wydatki na realizację zadania zapewnienia i prowadzenia usług w domach pomocy społecznej w 2005 roku zostały skalkulowane w oparciu o liczbę pensjonariuszy. W okresie przejściowym tj. w roku 2005 zadanie jest finansowane z dwóch źródeł - dochodów własnych (odpłatności pensjonariuszy) i dotacji celowej budżetu państwa.

Wojewoda Zachodniopomorski w 2005r systematycznie zmniejszał wysokość dotacji w tych DPS-ach, w których zmniejszała się liczba pensjonariuszy finansowanych z dotacji.

Poniższa analiza przedstawia planowane i wykonane wydatki z budżetu powiatu w latach 2002-2005.

Planowane i wykonane wydatki powiatu w latach 2002-2005 na:

Domy Pomocy Społecznej w latach 2002-2005

WyszczególnieniePlanWykonanie3:2
123 
Ogółem w 2002 roku7.986.9537.986.953100%
Ogółem w 2003 roku7.814.2867.813.85999,9%
Ogółem w 2004 roku8.271.9738.271.953100%
Ogółem w 2005 roku8.723.2298.446.80296,8%

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Struktura wydatków majątkowych i bieżących finansowanych z budżetu w latach 2002-2005 zdeterminowana była realizacją zadań bieżących oraz przyjętym Programem Rozwoju Lokalnego i Wieloletnim Programem Inwestycyjnym.

W przedstawionej analizie przedstawiono wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu bez zadań finansowanych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Planowane i wykonane wydatki powiatu bieżące i majątkowe w latach 2002-2005

WyszczególnieniePlanWykonanie3:2
1234
Ogółem wydatki w 2002 roku
w tym: - bieżące
- majątkowe
53.097.428
46.759.389
6.338.039
52.218.303
46.394.118
5.824.185
98,3%
99,2%
91,9%
Ogółem wydatki w 2003 roku
w tym : - bieżące
- majątkowe
45.890.770
45.110.796
779.974
45.186.711
44.418.078
768.633
98,5%
98,5%
98,5%
Ogółem wydatki w 2004 roku
w tym: - bieżące
- majątkowe
53.250.227
50.342.376
2.907.851
52.111.801
49.317.166
2.794.635
97,8%
97,7%
96,1%
Ogółem wydatki w 2005 roku
w tym: - bieżące
- majątkowe
59.440.598
52.592.454
6.848.144
55.068.801
50.487.073
4.581.728
92,7%
96%
66,9%

W 2005 roku wydatki bieżące zostały zrealizowane na poziomie 96%, natomiast wydatki majątkowe na poziomie 66,9%.

Realizacja wydatków bieżących związana z wykonywaniem zadań własnych i zleconych w roku 2005 przebiegała w miarę posiadanych środków związanych z realizacją dochodów własnych. Zrealizowano wszystkie zadania o charakterze obowiązkowym.

Zaplanowane wydatki bieżące obejmujące pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZZOZ w Gryfinie zostały zrealizowane w wysokościach zgodnych z przyjętym harmonogramem.

Realizacja wydatków majątkowych związana była z przygotowaniem cyklu inwestycyjnego, rozpoczęte w 2005r zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ZPORR takich jak:

 • budowa windy i zakup sprzętu medycznego w SP ZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie została zakończona w terminie przewidzianym w harmonogramie rzeczowo-finansowym i przedłożono stosowne dokumenty do rozliczenia finansowego.
 • modernizacja drogi Bartkowo-Gajki została zakończona w terminie przewidzianym w harmonogramie rzeczowo-finansowym i przedłożono stosowne dokumenty do rozliczenia finansowego.

Z uwagi na fakt, iż nie było możliwe uzyskanie zaplanowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości, które w montażu finansowym miały stanowić źródło pokrycia wydatków m.in. o charakterze inwestycyjnym nie zrealizowano zaplanowanego remontu internatu przy ZSP Nr.2 w Gryfinie przy ul. Łużyckiej na siedzibę PCPR, PINB, Starostwa Powiatowego- Wydział Komunikacji oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego w PPSP w Gryfinie.

Budżet Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 uchwalony Uchwałą Rady Powiatu w Gryfinie Nr XX/246/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. i ustalał:

 • po stronie dochodów kwotę 49.953.594 zł,
 • po stronie wydatków kwotę 51.353.594 zł.

Różnica miedzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w wysokości 1.400.000 pokryty obligacjami komunalnymi.

W ciągu roku budżet ulegał zmianom, wprowadzanym w drodze uchwał Rady Powiatu oraz uchwał Zarządu Powiatu w Gryfinie - zestawienie podjętych uchwał otwiera część tabelaryczną niniejszej informacji z wykonania budżetu.

Rada Powiatu oraz Zarząd Powiatu w Gryfinie podjęły w ciągu roku 2005 uchwały, którymi wprowadzono (działając w granicach swoich kompetencji) zmiany budżetu i w budżecie, polegające na przesunięciu środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, na rozdysponowaniu rezerwy ogólnej oraz wprowadzeniu tak po stronie dochodów jak i po stronie wydatków budżetu przyznanych Powiatowi dotacji.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów i wydatków Powiatu Gryfińskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2005r. kształtował się następująco:

 • dochody w wysokości 57.623.863 zł
 • wydatki w wysokości 59.440.598 zł
  • w tym: wydatki bieżące 52.592.454 zł
   wydatki majątkowe 6.848.144 zł
 • deficyt budżetowy w wysokości 1.816.735 zł

Źródłem pokrycia deficytu były planowane obligacje w wysokości 3.000.000 zł.

  Wykonanie dochodów i wydatków Powiatu Gryfińskiego

  według stanu na dzień 31 grudnia 2005 r. kształtowało się następująco:

  • dochody w wysokości 53.148.285 zł
  • wydatki w wysokości 55.068.801 zł
   • w tym: wydatki bieżące 50.487.073 zł
    wydatki majątkowe 4.581.728 zł
  • deficyt w wysokości 1.920.516 zł

  Dochody w odniesieniu do planu zrealizowano w 92,23 %.

  Struktura dochodów kształtowała się następująco:

  • Dochody własne - wykonano w wysokości 16.315.399 zł
  • Subwencje - wykonano w wysokości 22.326.354 zł
  • Dotacje - wykonano w wysokości 14.506.532 zł
  • Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
   • planowano w wysokości 5.134.399 zł
   • wykonano w wysokości 5.134.399 zł
   w odniesieniu do planu zrealizowano dotacje w 100%.
  • Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji
   • planowane w wysokości 9.109 zł
   • wykonane w wysokości 9.109 zł
  • Dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
   • planowane w wysokości 1.528.506 zł
   • wykonane w wysokości 1.523.493 zł
  • Dochody związane z realizacją zadań własnych
   • planowane w wysokości 50.951.849 zł
   • wykonane w wysokości 46.481.284 zł

  Wydatki w odniesieniu do planu zrealizowano w 92,65% i ich struktura kształtowała się następująco:

 • Wydatki związane z realizacją zadań własnych:
  • planowane w wysokości 53.629.985 zł
  • wykonane w wysokości 49.287.223 zł w tym:
   • wydatki na płace - wykonano w wysokości 22.036.742 zł
   • wydatki na pochodne od płac - wykonano w wysokości 4.174.962 zł
   • dotacje - wykonano w wysokości 4.077.150 zł
   • obsługa długu publicznego - wykonano w wysokości 826.223 zł
   • pozostałe wydatki rzeczowe - wykonano w wysokości 14.041.337 zł
   • wydatki majątkowe - wykonano w wysokości 4.130.809 zł
 • Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
  • planowano w wysokości 5.134.399 zł
  • wykonano w wysokości 5.128.345 zł w tym:
   • wydatki na płace - wykonano w wysokości 1.945.081 zł
   • wydatki na pochodne od płac - wykonano w wysokości 59.450 zł
   • pozostałe wydatki rzeczowe - wykonano w wysokości 2.689.914 zł
   • wydatki majątkowe - wykonano w wysokości 433.900 zł
 • Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
  • planowano w wysokości 9.109
  • wykonano w wysokości 9.109 zł w tym:
   • wydatki na płace - wykonano w wysokości 2.000 zł
   • pozostałe wydatki rzeczowe - wykonano w wysokości 7.109 zł
 • Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
  • planowane w wysokości 667.105 zł
  • wykonane w wysokości 644.124 zł

Przedstawione wskaźniki wykonania budżetu - zarówno w odniesieniu do dochodów jak i wydatków - można ocenić pozytywnie:

 • plan dochodów został zrealizowany w zakresie możliwym do osiągnięcia przy zmienionych warunkach finansowania zadań samorządu powiatowego,
 • plan wydatków wykonany jest w wysokościach niższych niż planowano, realizacja wydatków zdeterminowana była mniejszymi wpływami dochodów. Wysokość poniesionych wydatków świadczy z jednej strony o konsekwentnym przestrzeganiu dyscypliny budżetowej i poszukiwaniu zaleconych przez Radę Powiatu oszczędności, a z drugiej - o realizowaniu zaplanowanego zakresu zadań.

DOCHODY

Plan dochodów przyjęty uchwałą budżetową wynosił 49.953.594 zł, na dzień 31 grudnia 2005r. plan dochodów przewidywał dochody w wysokości 57.623.863 zł, wykonanie dochodów zostało zrealizowane w wysokości 53.148.285 zł , co stanowi realizację planu w 92,23%.

 1. Dochody według źródeł
  • Plan przyjęty uchwałą budżetową wynosił 49.953.594 zł,
  • Plan po zmianach na dzień 31.12.2005r. wynosił 57.623.863 zł,
  • Wykonanie ogółem wyniosło 53.148.285 zł z tego źródła dochodów:
   • Dochody własne wykonanie 16.315.399 zł.
   • Subwencje wykonanie 22.326.354 zł.
   • Dotacje wykonanie 14.506.532 zł.

  Plan dochodów wykonano w 92,23%.

  W tabeli nr 2 części tabelarycznej sprawozdania przedstawiono dochody według źródeł dochodów w ujęciu klasyfikacji budżetowej:

  • Rolnictwo i Łowiectwo:
   dotacje - wykonano na kwotę 73.000 zł,
  • Transport i Łączność:
   dochody własne - wykonano na kwotę 639.185 zł,
   dotacje - wykonano na kwotę 509.847 zł,
  • Gospodarka Mieszkaniowa:
   dochody własne - wykonano na kwotę 2.232.131 zł,
   dotacje - wykonano na kwotę 127.546 zł,
   dochody własne - wykonano na kwotę 406zł,
   dotacje - wykonano na kwotę 740.595 zł
  • Administracja Publiczna:
   dochody własne - wykonano na kwotę 3.503.173 zł,
   dotacje - wykonano na kwotę 183.000 zł,
  • Obrona Narodowa:
   dotacje - wykonano na kwotę 1.000 zł,
  • Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona P/Pożarowa:
   dochody własne - wykonano na kwotę 8.331 zł,
   dotacje - wykonano na kwotę 2.744.650 zł,
  • Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:
   dochody własne - wykonano na kwotę 5.234.722 zł,
  • Różne rozliczenia:
   subwencje - wykonano na kwotę 22.326.354 zł,
   dochody własne - wykonano na kwotę 112.183 zł,
  • Oświata i Wychowanie:
   dochody własne - wykonano na kwotę 40.439 zł,
   dotacje - wykonano na kwotę 345.756 zł,
  • Szkolnictwo Wyższe:
   dotacje - wykonano na kwotę 138.285 zł,
  • Ochrona Zdrowia:
   dochody własne - wykonano na kwotę 1.469.115 zł,
   dotacje - wykonano na kwotę 1.612.200 zł,
  • Pomoc Społeczna:
   dochody własne - wykonano na kwotę 2.251.153 zł,
   dotacje - wykonano na kwotę 6.984.219 zł,
  • Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:
   dochody własne - wykonano na kwotę 300.661 zł,
   dotacje - wykonano na kwotę 95.016 zł,
  • Edukacyjna Opieka Wychowawcza:
   dochody własne - wykonano na kwotę 523.900 zł,
   dotacje - wykonano na kwotę 951.418 zł,
 2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
  • Plan przyjęty uchwałą budżetową wynosił 4.700.100 zł,
  • Plan po zmianach na dzień 31.12.2005r. wynosił 5.134.399 zł,
  • Wykonanie ogółem wyniosło 5.134.399 zł,

  Plan dochodów wykonano w 100%

  W tabeli nr 3 części tabelarycznej sprawozdania przedstawiono dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ujęciu klasyfikacji budżetowej dział i rozdział:

  • Rolnictwo i Łowiectwo - plan dochodów wykonano na kwotę 73.000 zł,
  • Gospodarka Mieszkaniowa - plan dochodów wykonano na kwotę 127.546 zł,
  • Działalność usługowa - plan dochodów wykonano na kwotę 303.600 zł,
  • Administracja Publiczna - plan dochodów wykonano na kwotę 173.891 zł,
  • Obrona Cywilna - plan dochodów wykonano na kwotę 1.000 zł,
  • Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona P/Pożarowa - plan dochodów wykonano na kwotę 2.744.650 zł,
  • Ochrona Zdrowia - plan dochodów wykonano na kwotę 1.612.200 zł,
  • Pomoc Społeczna - plan dochodów wykonano na kwotę 8.824 zł,
  • Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan wykonano na kwotę 89.688 zł
 3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji
  • Plan przyjęty uchwałą budżetową wynosił 2.000 zł,
  • Plan po zmianach na dzień 31.12.2005r. wynosił 9.109 zł,
  • Wykonanie ogółem wyniosło 9.109 zł

  Plan dochodów wykonano w 100,00%

  W tabeli nr 4 części tabelarycznej sprawozdania przedstawiono dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji i jednostkami samorządu terytorialnego w ujęciu klasyfikacji budżetowej.

 4. Dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
  • Plan przyjęty uchwałą budżetową wynosił 364.524 zł,
  • Plan po zmianach na dzień 31.12.2005r. wynosił 1.528.506 zł,
  • Wykonanie ogółem wyniosło 1.523.493 zł

  Plan dochodów wykonano w 99,67%

  W tabeli nr 4a części tabelarycznej sprawozdania przedstawiono dochody związane z realizacją zadań z jednostkami samorządu terytorialnego w ujęciu klasyfikacji budżetowej.

 5. Dochody związane z realizacją zadań własnych
  • Plan przyjęty uchwałą budżetową wynosił 44.886.970 zł,
  • Plan po zmianach na dzień 31.12.2005r. wynosił 50.951.849 zł,
  • Wykonanie ogółem wyniosło 46.481.284 zł,

  Plan dochodów wykonano w 91,23%

  W tabeli nr 5 części tabelarycznej sprawozdania przedstawiono dochody związane z realizacją zadań własnych w ujęciu klasyfikacji budżetowej:

  • Transport i łączność - dochody wykonano na kwotę 1.122.032 zł,
  • Gospodarka Mieszkaniowa - dochody wykonano na kwotę 2.232.131zł,
  • Działalność usługowa - dochody wykonano w wysokości 437.401 zł,
  • Administracja Publiczna - dochody wykonano na kwotę 3.503.173 zł,
  • Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona P/Pożarowa - dochody wykonano na kwotę 8.331 zł,
  • Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - dochody wykonano na kwotę 5.234.722 zł,
  • Różne rozliczenia - dochody wykonano na kwotę 22.438.537 zł,
  • Oświata i Wychowanie - dochody wykonano na kwotę 383.695 zł,
  • Ochrona Zdrowia - dochody wykonano na kwotę 1.469.115 zł
  • Pomoc Społeczna - dochody wykonano na kwotę 8.799.345 zł,
  • Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dochody wykonano na kwotę 305.989 zł
  • Edukacyjna Opieka Wychowawcza - dochody wykonano na kwotę 546.813 zł

WYDATKI

Plan wydatków przyjęty uchwałą budżetową wynosił 51.353.594 zł, na dzień 31 grudnia 2005r. plan dochodów przewidywał wydatki w wysokości 59.440.598 zł, wykonanie wydatków zostało zrealizowane w wysokości 55.068.801 zł., co stanowi realizację planu w 92,65%.

 1. Wydatki według kierunków wydatkowania

  Wydatki majątkowe wykonano ogółem 4.581.728 zł
  Wydatki bieżące wykonanie ogółem 50.487.073 zł w tym:
  Płace - 23.983.823 zł
  Pochodne od wynagrodzeń - 4.234.412 zł
  Dotacje - 4.704.255 zł
  Wydatki na obsługę długu publicznego - 826.223 zł
  Pozostałe wydatki rzeczowe - 16.738.360 zł
  Plan wydatków wykonano w 92,65%

  W tabeli nr 6 części tabelarycznej sprawozdania przedstawiono wydatki według kierunków wydatkowania zgodnie z klasyfikacją budżetową.

  • Rolnictwo i Łowiectwo - wydatki wykonano na kwotę 67.867 zł
  • Leśnictwo - wydatki wykonano na kwotę 5.000 zł
  • Transport i Łączność - wydatki wykonano na kwotę 3.403.733 zł
  • Gospodarka Mieszkaniowa - wydatki wykonano na kwotę 507.034 zł
  • Działalność Usługowa - wydatki wykonano na kwotę 739.985 zł
  • Administracja Publiczna - wydatki wykonano na kwotę 6.658.660 zł
  • Obrona Narodowa - wydatki wykonano na kwotę 1.000 zł
  • Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona P/Pożarowa - wydatki wykonano na kwotę 2.781.185 zł
  • Obsługa długu publicznego - wydatki wykonano na kwotę 849.269 zł
  • Oświata i wychowanie - wydatki wykonano na kwotę 13.249.173 zł
  • Szkolnictwo Wyższe - wydatki wykonano na kwotę 138.285 zł
  • Ochrona Zdrowia - wydatki wykonano na kwotę 6.646.566 zł
  • Pomoc Społeczna - wydatki wykonano na kwotę 13.026.026zł
  • Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatki wykonano na kwotę 1.469.915zł
  • Edukacyjna Opieka Wychowawcza - wydatki wykonano na kwotę 5.515.103zł
  • Kultura i Ochrona Dziedzictwa narodowego - wydatki wykonano na kwotę 10.000 zł
 2. Wydatki z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

  Plan przyjęty uchwałą budżetową wynosił 4.700.100 zł,
  Plan po zmianach na dzień 31.12.2005r. wynosił 5.134.399 zł,
  Wykonanie ogółem wyniosło 5.128.345zł z tego:
  Płace 1.945.081 zł,
  Pochodne 59.450 zł,
  Pozostałe wydatki rzeczowe 2.689.914 zł,
  Wydatki majątkowe 433.900 zł

  Plan wydatków wykonano w 99,88%

  W tabeli nr 7 części tabelarycznej sprawozdania przedstawiono wydatki bieżące w ujęciu klasyfikacji budżetowej:

  • Rolnictwo i Łowiectwo - wydatki wykonano na kwotę 67.867 zł
  • Gospodarka Mieszkaniowa - wydatki wykonano na kwotę 127.518 zł
  • Działalność Usługowa - wydatki wykonano na kwotę 302.990 zł
  • Administracja Publiczna - wydatki wykonano na kwotę 173.891 zł
  • Obrona Narodowa - wydatki wykonano na kwotę 1.000 zł
  • Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona P/Pożarowa - wydatki wykonano na kwotę 2.744.650 zł
  • Ochrona Zdrowia - wydatki wykonano na kwotę 1.611.917 zł
  • Pomoc Społeczna - wydatki wykonano na kwotę 8.824 zł
  • Pozostałe zadania polityki społecznej - wydatki wykonano na kwotę 89.688 zł
 3. Wydatki - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji

  Plan przyjęty uchwałą budżetową wynosił 2.000 zł
  Plan po zmianach na dzień 31.12.2005r. wynosił 9.109 zł
  Wykonanie ogółem wyniosło 9.109 zł
  Plan wydatków wykonano w 100%

  W tabeli nr 8 części tabelarycznej sprawozdania przedstawiono wydatki w ujęciu klasyfikacji budżetowej.

  • Administracja Publiczna - wydatki wykonano na kwotę 9.109 zł
 4. Wydatki - związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytprialnego

  Plan przyjęty uchwałą budżetową wynosił 912.825 zł
  Plan po zmianach na dzień 31.12.2005r. wynosił 667.105 zł
  Wykonanie ogółem wyniosło 644.124 zł
  Plan wydatków wykonano w 96,56%

  W tabeli nr 8a części tabelarycznej sprawozdania przedstawiono wydatki w ujęciu klasyfikacji budżetowej.

  • Transport i Łączność - wydatki wykonano na kwotę 250.019 zł
  • Administracja Publiczna - wydatki wykonano na kwotę 61.500 zł
  • Pomoc Społeczna - wydatki wykonano na kwotę 272.605 zł
  • Edukacyjna Opieka Wychowawcza - wydatki wykonano na kwotę 60.000 zł
 5. Wydatki - związane z realizacją zadań własnych

  Plan przyjęty uchwałą budżetową wynosił 45.738.669 zł
  Plan po zmianach na dzień 31.12.2005r. wynosił 53.629.985 zł
  Wykonanie ogółem wyniosło 49.287.223 zł z tego:
  Płace 22.036742 zł
  Pochodne 4.174.962 zł
  Dotacje 4.077.150 zł
  Obsługa długu publicznego 826.223 zł
  Pozostałe wydatki rzeczowe 14.041.337 zł
  Wydatki majątkowe 4.130.809 zł

  Plan wydatków wykonano w 91,90%

  W tabeli nr 9 części tabelarycznej sprawozdania przedstawiono wydatki bieżące w ujęciu klasyfikacji budżetowej:

  • Leśnictwo - wydatki wykonano na kwotę 5.000 zł
  • Transport i łączność - wydatki wykonano na kwotę 3.153.714 zł
  • Gospodarka Mieszkaniowa - wydatki wykonano na kwotę 379.516zł
  • Działalność Usługowa- wydatki wykonano na kwotę 436.995zł
  • Administracja Publiczna - wydatki wykonano na kwotę 6.414.160zł
  • Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona P/Pożarowa - wydatki wykonano na kwotę 36.535zł
  • Obsługa długu publicznego- - wydatki wykonano na kwotę 849.269zł
  • Oświata i wychowanie - wydatki wykonano na kwotę 13.249.173zł
  • Szkolnictwo Wyższe - wydatki wykonano na kwotę 138.285zł
  • Ochrona Zdrowia - wydatki wykonano na kwotę 5.034.649zł
  • Pomoc Społeczna - wydatki wykonano na kwotę 12.744.597zł
  • Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatki wykonano na kwotę 1.380.227zł
  • Edukacyjna Opieka Wychowawcza - wydatki wykonano na kwotę 5.455.103zł
  • Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - wydatki wykonano na kwotę 10.000 zł
 6. Wydatki - związane z realizacją zadań własnych

  W tabelach od nr 13a do nr 13h przedstawiono wydatki według miejsc ich powstawania celem przedstawienia struktury wydatków w jednostkach organizacyjnych powiatu w podziale na działy klasyfikacji budżetowej.

  Takie ujęcie wydatków ma na celu prezentację średniego kosztu kształcenia uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych oraz średniego kosztu utrzymania pensjonariuszy w domach pomocy społecznej i średniego kosztu utrzymania wychowanków w domach dziecka.

  Tabela 13a przedstawia wydatki w Szkołach Specjalnych:

  • Zespół Szkół Specjalnych w Gryfinie

  Wydatki ogółem wyniosły 1.892.460,00 zł - liczba uczniów 134
  Przeciętny roczny koszt kształcenia 1 ucznia wg subwencji oświatowej wynosi 12.368,42 zł
  Rzeczywisty roczny koszt kształcenia 1 ucznia wynosi 14.122,84 zł

  • Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Chojnie

  Wydatki ogółem wyniosły 1.967.183,00 zł - liczba uczniów 67
  Przeciętny roczny koszt kształcenia 1 ucznia wg subwencji oświatowej wynosi 29.759,68 zł
  Rzeczywisty roczny koszt kształcenia 1 ucznia wynosi 29.360,94 zł

  Tabela 13b przedstawia wydatki w Szkołach Ponadgimnazjalnych:

  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Gryfinie

  Wydatki ogółem wyniosły 1.917.551 zł - liczba uczniów 544
  Przeciętny roczny koszt kształcenia 1 ucznia wg subwencji oświatowej wynosi 3.265,01 zł
  Rzeczywisty roczny koszt kształcenia 1 ucznia wynosi 3.524,22 zł

  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Chojnie

  Wydatki ogółem wyniosły 1.844.392 zł - liczba uczniów 514
  Przeciętny roczny koszt kształcenia 1 ucznia wg subwencji oświatowej wynosi 3.247,59 zł
  Rzeczywisty roczny koszt kształcenia 1 ucznia wynosi 3.588,32 zł

  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie

  Wydatki ogółem wyniosły 3.474.409 zł - liczba uczniów 869
  Przeciętny roczny koszt kształcenia 1 ucznia wg subwencji oświatowej wynosi 3.725,50 zł
  Rzeczywisty roczny koszt kształcenia 1 ucznia wynosi 3.998,17 zł

  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie

  Wydatki ogółem wyniosły 3.163.353 zł - liczba uczniów 810
  Przeciętny roczny koszt kształcenia 1 ucznia wg subwencji oświatowej wynosi 3.363,05 zł
  Rzeczywisty roczny koszt kształcenia 1 ucznia wynosi 3.905,38 zł

  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach

  Wydatki ogółem wyniosły 1.854.407 zł - liczba uczniów 349
  Przeciętny roczny koszt kształcenia 1 ucznia wg subwencji oświatowej wynosi 3.988,56 zł
  Rzeczywisty roczny koszt kształcenia 1 ucznia wynosi 5.313,49 zł

  Tabela 13c przedstawia wydatki w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych:

  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie

  Wydatki ogółem wyniosły 653.750,00 zł - liczba uczniów 8.126
  Rzeczywisty roczny koszt porady 1 ucznia wynosi 80,46 zł

  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnie

  Wydatki ogółem wyniosły 491.566,00 zł - liczba uczniów 6.173
  Rzeczywisty roczny koszt porady 1 ucznia wynosi 79,64 zł

  INFORMACJA DOTYCZĄCA UNIJNEGO PROGRAMU STYPENDIALNEGO

  DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
  • 30 czerwca 2005 r. w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie - Powiat Gryfiński złożył wniosek o dofinansowanie Projektu stypendialnego EFS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie gryfińskim

  O wsparcie mogli ubiegać się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, umożliwiających uzyskanie świadectwa maturalnego w roku szkolnym 2005/2006, prowadzonych przez Powiat Gryfiński. Zgodnie z umową z dnia 27 września 2005 r. w sprawie dofinansowania realizacji Projektu stypendialnego - Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przyznał dla Powiatu Gryfińskiego kwotę 778. 302 zł. Na podstawie porozumień - realizację Projektu przekazano szkołom ponadgimnazjalnym.

  W grudniu 2005 r. wypłacono stypendia 757 osobom w wysokości 397,83 zł na jednego ucznia.

  Przewiduje się, że kolejna transza zostanie wypłacona w maju 2006 r. i będzie obejmować miesiące od stycznia do czerwca 2006 r. Wysokość stypendiów za rok 2006 będzie uzależniona od liczby Beneficjentów Ostatecznych, która ulega nieustannym zmianom.

  DLA STUDENTÓW W POWIECIE GRYFIŃSKIM
  • 30 czerwca 2005 r. w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie - Powiat Gryfiński złożył wniosek o dofinansowanie Projektu stypendialnego EFS dla studentów, mających stałe zameldowanie na terenie powiatu gryfińskiego. 27 września 2005 r.

  Powiat zawarł umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie o dofinansowanie Projektu na kwotę 111.982 zł. W grudniu 2005 r. stypendia przekazano 164 osobom w wysokości 269,79 zł na jedną osobę. Przewiduje się, ze kolejna transza zostanie wypłacona do końca marca 2006 r., gdyż 6 marca 2006 r. do Starostwa Powiatowego w Gryfinie wpłynęła informacja z Instytucji Wdrażającej o zaakceptowaniu Wniosku Beneficjenta o płatność.

  Tabela 13d przedstawia wydatki w Domach Dziecka:

  • Dom Dziecka w Binowie

  Plan wydatków na 2005 wynosił 799.522 zł
  Wydatki ogółem wyniosły 790.839zł - liczba wychowanków 43
  Koszt całkowity utrzymania 1 wychowanka / średnio w m-cu w I półroczu/ 1.532,63 zł w tym:

  • koszt utrzymania domu na 1 wychowanka - 1.163,59 zł
  • koszt wyżywienia 1 wychowanka - 290,11 zł
  • koszt wyposażenia 1 wychowanka w art. bytowe - 78,93 zł
  • Dom Dziecka w Trzcińsku Zdrój

  Plan wydatków na 2005 wynosił 818.330 zł
  Wydatki ogółem wyniosły 798.667 zł - liczba wychowanków 43
  Koszt całkowity utrzymania 1 wychowanka / średnio w m-cu / 1.547,80 zł w tym:

  • koszt utrzymania domu na 1 wychowanka - 1.123,69 zł
  • koszt wyżywienia 1 wychowanka - 358,50 zł
  • koszt wyposażenia 1 wychowanka w art. bytowe - 65,61 zł

  Tabela 13e przedstawia wydatki w Domach Pomocy Społecznej:

  • Dom Pomocy Społecznej w Dębcach

  Plan wydatków na 2005 wynosił 1.342.967 zł
  Wydatki ogółem wyniosły 1.342.967 zł - liczba pensjonariuszy 72
  Koszt całkowity utrzymania 1 mieszkańca /średnio w m-cu/ 1.646 zł w tym:

  • koszt usług zaspakajających potrzeby bytowe na 1 mieszkańca DPS - 896 zł
  • koszt realizacji usług opiekuńczych na 1 mieszkańca DPS - 682 zł
  • koszt realizacji usług wspomagających na 1 mieszkańca DPS - 68 zł

  Źródła finansowania zadań:

  • Wpływy z usług i pozostałe dochody - 441.312 zł
  • dotacja od wojewody - 901.655 zł
  • Dom Pomocy Społecznej w Moryniu

  Plan wydatków na 2005 wynosił 2.355.088 zł
  Wydatki ogółem wyniosły 2.355.088 zł - liczba pensjonariuszy 120
  Koszt całkowity utrzymania 1 mieszkańca / średnio w m-cu / 1.635,46 zł w tym:

  • koszt usług zaspakajających potrzeby bytowe na 1 mieszkańca DPS - 795,22 zł
  • koszt realizacji usług opiekuńczych na 1 mieszkańca DPS - 738,51 zł
  • koszt realizacji usług wspomagających na 1 mieszkańca DPS - 101,73 zł

  Źródła finansowania zadań:

  • Wpływy z usług i pozostałe dochody - 576.893 zł
  • dotacja od wojewody - 1.778.195 zł
  • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie

  Plan wydatków na 2005 wynosił 2.884.811,64 zł
  Wydatki ogółem wyniosły 2.481.795 zł - lizba pensjonariuszy 134
  Koszt całkowity utrzymania 1 mieszkańca / średnio w m-cu / 1.543,05 zł w tym:

  • koszt usług zaspakajających potrzeby bytowe na 1 mieszkańca DPS - 602,29 zł
  • koszt realizacji usług opiekuńczych na 1 mieszkańca DPS - 897,36 zł
  • koszt realizacji usług wspomagających na 1 mieszkańca DPS - 43,59 zł

  Źródła finansowania zadań:

  • Wpływy z usług i pozostałe dochody - 397.401 zł
  • dotacja od wojewody - 2.084.394 zł
  • Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju

  Wydatki ogółem wyniosły 2.140.362 zł.
  Wydatki ogółem wyniosły 2.084.953 zł - liczba pensjonariuszy 91
  Koszt całkowity utrzymania 1 mieszkańca / średnio w m-cu / 1.907 zł w tym:

  • koszt usług zaspakajających potrzeby bytowe na 1 mieszkańca DPS - 1.177 zł
  • koszt realizacji usług opiekuńczych na 1 mieszkańca DPS - 674 zł
  • koszt realizacji usług wspomagających na 1 mieszkańca DPS - 56 zł

  Źródła finansowania zadań:

  • Wpływy z usług i pozostałe dochody - 668.833 zł
  • dotacja od wojewody - 1.416.120 zł

  Tabela 13f przedstawia wydatki w:

  • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

  Plan wydatków na 2005 wynosił 2.402.319 zł
  Wykonanie wyniosło - 2.270.557 zł

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje ustawowe zadania:

  • Funkcjonowanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności - 74.000 zł
  • Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki - 140.202 zł
  • Funkcjonowanie rodzin zastępczych - 1.615.176 zł
  • Funkcjonowanie ośrodka interwencji kryzysowej - 60.111 zł
  • Składki na ubez. zdrowotne dzieci nie objętych ubez. - 4.086 zł
  • Świadczenia dla repatriantów - 15.688 zł
  • Powiatowym Urzędzie Pracy

  Powiatowy Urząd Pracy realizuje ustawowe zadania:

  • Rejestracja bezrobotnych - 212.431 zł
  • Pośrednictwo - 213.495 zł
  • Wydawanie decyzji - 158.599 zł
  • Wypłata świadczeń - 265.105 zł
  • Opracowanie programów rynku pracy - 107.966 zł
  • Obszary zadaniowe związane z UE - 422.631 zł
  • Zadania zlecone -ochrona zdrowia - 1.558.002 zł

  Tabela 13g przedstawia wydatki w:

  • Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego

  Plan wydatków wynosił - 172.100 zł
  Wykonanie wyniosło - 172.098 zł

  • Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej

  Plan wydatków wynosił - 2.748.850 zł
  Wykonanie wyniosło - 2.748.850 zł

  • Powiatowym Zarządzie Dróg

  Plan wydatków wynosił - 5.031.133 zł
  Wykonanie wyniosło - 3.153.714 zł

  Zadania własne realizowane m.in. przez PZD:

  • Utrzymanie zieleni w pasie drogowym - 310.782 zł
  • Oznakowanie poziome i pionowe dróg - 230.701 zł
  • Odwodnienie dróg i utrzymanie urządzeń odwadniających - 32.498 zł
  • Naprawa nawierzchni dróg - 235.715 zł
  • Utrzymanie zieleni w pasie drogowym - 17.686 zł
  • Usługi transportowe i sprzętowe - 3.060 zł
  • Naprawy uszkodzeń urządzeń odwadniających - 36.973 zł
  • Zimowe utrzymanie dróg - 516.071 zł
  • Zakup samochodu osobowego - 25.637 zł
  • Zakup wykaszarki - 39.955 zł,

  W 2005r. PZD wykonał zadania które szczegółowo opisano w tabeli 13g w podziale klasyfikacji budżetowej w szczegółowości do paragrafu.

  Wydatki inwestycyjne realizowane przez PZD w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego wykonano w 2005r. takie jak przebudowa ul. Pomorskiej w Gryfinie, budowa drogi Bartkowo-Gajki, poprawa systemu odprowadzania ścieków opadowych oraz bieżących remontów chodników i dróg.

  • Starostwo Powiatowe

  Plan wydatków na 2005 wynosił 17.871.919 zł
  Wykonanie wyniosło - 16.225.804 zł, z tego:

  Zadania własne realizowane m.in. przez Starostwo Powiatowe:

  • Zadania Administracyjne Starostwa - 5.773.574 zł,
  • Rada Powiatu - 263.756 zł
  • Gospodarka Nieruchomościami - 379.516 zł
  • Promocja Powiatu - 272.079 zł
  • Zadania Drogowe - 250.019 zł
  • Ochrona Zdrowia - 5.034.649 zł
  • Obsługa Długu Publicznego - 849.269 zł
  • Zadania Oświatowe, Kultury, Sportu i Turystyki - 1.647.475 zł
  • Zadania Pomocy Społecznej - 711.977 zł

  Szczegółowo ww. zadania finansowane dochodami własnymi opisano w tabeli 13h, natomiast zadania z zakresu administracji rządowej wyszczególniono w tabeli 13i.

ŚRODKI SPECJALNE

Od 1 stycznia 2005 zostały zlikwidowane środki specjalne, (uchylono art.21 ustawy o finansach publicznych). Środki specjalne mogły funkcjonować przez okres 6 miesięcy a ich dysponenci mieli obowiązek prowadzenia w tym okresie egzekucji należności i regulowania zobowiązań.

W tabeli nr 14a części tabelarycznej sprawozdania przedstawiono wykonanie przychodów i wydatków w ujęciu klasyfikacji budżetowej.

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Od 1 stycznia 2005 zostały powołane rachunki dochodów własnych, (art.18a ustawy o finansach publicznych).

Rachunki dochodów własnych funkcjonowały przy następujących jednostkach:

 • Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie,
 • Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie,
 • Starostwie Powiatowym w Gryfinie,
 • Domu Dziecka w Binowie,
 • Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju,
 • Domu Pomocy Społecznej w Moryniu,
 • Domu Pomocy Społecznej w Nowum Czarnowie,

W tabeli nr 14b i 14c części tabelarycznej sprawozdania przedstawiono wykonanie dochodów i wydatków w ujęciu klasyfikacji budżetowej oraz z wyszczególnieniem jednostek.

FUNDUSZE CELOWE

POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

PRZYCHODY

Plan przychodów wynosił 808.000 zł, wykonanie planu wyniosło 1.038.857 zł
Plan przychodów zrealizowano w 128,6 %

WYDATKI

Plan wydatków wynosił 808.000 zł, wykonanie rozchodów wyniosło 4.038.857 zł
Plan wydatków zrealizowano w 128,6 %

W tabeli nr 15a części tabelarycznej sprawozdania przedstawiono przychody i wydatki, plan i wykonanie.

POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

PRZYCHODY

Plan przychodów wynosił 2.177.590 zł, wykonanie planu wyniosło 1.464.162 zł
Plan przychodów zrealizowano w 67,2%

WYDATKI

Plan wydatków wynosił 2.177.590 zł, wykonanie wydatków wyniosło 1.464.162 zł
Plan wydatków zrealizowano w 67,2%

W tabeli nr 15a części tabelarycznej sprawozdania przedstawiono przychody i wydatki, plan i wykonanie. Natomiast podział na zadania przedstawia tabela nr 15b.

PODSUMOWANIE

Rok 2005 był trudny dla samorządu powiatowego, po raz pierwszy w styczniu 2005 r. powiaty nie otrzymały z budżetu państwa jednorazowej zaliczki dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego. W związku z powyższym zachodziła konieczność zapewnienia przez powiat środków, które umożliwiły ciągłość finansowania zadań w pierwszych miesiącach 2005 r., mimo to zostały zapewnione środki na zadania, które są finansowane z dochodów własnych budżetu powiatu m.in. utrzymanie PUP, PCPR, Starostwa Powiatowego, rodzin zastępczych.

Po raz pierwszy w 2005 roku Powiat Gryfiński przystąpił do realizacji zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej - ZPORR ( budowa windy, zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Gryfinie, budowa drogi Bartkowo-Gajki).

Zrealizowano zadania w ramach Kontraktu Wojewódzkiego - standaryzacji w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju, oraz ocieplenia sali gimnastycznej ZSP Nr.2 w Gryfinie.

Dokonano ze środków własnych modernizacji kuchni i stołówki w SOSW w Chojnie, która jest przygotowana również pod potrzeby relokacji Domu Dziecka z Binowa.

Dokonano termomodernizacji stropodachu na budynku warsztatów ZSP Nr.2 w Chojnie.

Zrealizowano zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projekt stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów finansowany ze środków UE.

Rozłożone w czasie procedury kontroli projektów ze środków ZPORR (nie otrzymanie całości zwrotu środków) i niemożność zrealizowania dochodów własnych powiatu ze sprzedaży mienia spowodowało, iż nie przystąpiono do realizacji zadań remontu budynku internatu ZSP nr.2 w Gryfinie na siedziby dla PCPR, PINB, Starostwa Powiatowego- Wydział Komunikacji, oraz adaptacji pomieszczeń dla Centrum Zarządzania Kryzysowego w PPSP w Gryfinie.

Okresowe zachwiania płynności finansowej w ostatnich miesiącach 2005r spowodowane brakiem zwrotu środków za projekty ZPORR i realizacji dochodów własnych ze sprzedaży nieruchomości miały wpływ na wykonanie wydatków i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2005r.

Niemniej jednak najważniejsze zadania samorządu powiatowego w zakresie oświaty, pomocy społecznej, administracji, dróg powiatowych, promocji zatrudnienia zostały zrealizowane.

Otrzymany częściowy zwrot środków z funduszy ZPORR i sfinalizowanie częściowe sprzedaży mienia w pierwszych tygodniach 2006 r. pozwolił na przywrócenie stabilizacji płynności finansowej.

Zrealizowano porozumienia z wierzycielami SPZZOZ w Gryfinie przewidziane do spłaty w 2005r. których źródłem pokrycia była kolejna emisja obligacji.

Wywiązano się ze wszystkich porozumień zawartych z innymi powiatami w zakresie finansowania utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.

Po raz pierwszy zlecono w drodze konkursu organizacji pozarządowej prowadzenie Domu Pomocy w Moryniu.

Zarząd Powiatu w 2005 r. dołożył wszelkich starań, aby uchwalony przez Wysoką Radę budżet był realizowany zgodnie z przyjętymi zadaniami.

Budżet 2005 roku po raz drugi był realizowany w nowych warunkach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz zmianie innych ustaw m.in. w zakresie pomocy społecznej.

Nowe rozwiązania systemowe powodowały konieczność zastosowania innych rozwiązań, planowania środków na realizację zadań oraz wypracowania nowych narzędzi monitorowania wydatków na realizację tych zadań.

Wypracowanie obiektywnych kryteriów podziału środków na poszczególne zadania już na etapie planowania budżetu pozwoliło na obiektywną ocenę realizacji budżetu.

Przedkładając Wysokiej Radzie niniejsze sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2005r. wnoszę w imieniu Zarządu Powiatu w Gryfinie o uznanie, iż budżet minionego roku został wykonany prawidłowo i udzielenie Zarządowi absolutorium.

Przewodniczący Zarządu
Ewa De La Torre

Część tabelaryczna dostępna jest w postaci archiwum ZIP.
archiwum ZIP  Część tabelaryczna 
Uwaga! Część tabelaryczna dostępna jest w postaci archiwum ZIP.

data opublikowania: 2006-05-02 08:34:02
data ostatniej aktualizacji: 2006-05-31 10:33:22

Strona odwiedzona 28189 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Lilianna Ochmańska
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.