Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Budżet Powiatu

Wykonanie budżetu za 2016 r.

Zarząd Powiatu w Gryfinie:
Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Henryk Kaczmar
Członek Zarządu - Tomasz Siergiej

Gryfino, marzec 2017

Na podstawie przepisu art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zmianami), Zarząd Powiatu w Gryfinie przedkłada:

 • sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2016 r. zawierające zestawienie dochodów i wydatków budżetowych, wynikające z zamknięć rachunków budżetu,
 • informację o stanie mienia Powiatu Gryfińskiego.

Podstawę sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu stanowią informacje wynikające ze sprawozdawczości budżetowej, sporządzonej za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., uzupełnione danymi z ewidencji księgowej.

Gospodarka finansowa Powiatu Gryfińskiego w 2016 r. realizowana była zgodnie z wytycznymi uchwały nr XIV/96/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2016 rok. Wielkości planistyczne przyjęte przez Radę Powiatu kształtowały się następująco:

 1. Dochody budżetowe w kwocie 71 421 588,67 zł,
 2. Wydatki budżetowe w kwocie 74 051 588,67 zł,
 3. Deficyt budżetu w kwocie 2 630 000,00 zł,
 4. Przychody budżetowe w kwocie 3 400 000,00 zł,
 5. Rozchody budżetowe w kwocie 770 000,00 zł.

W trakcie roku budżetowego planowane do realizacji wielkości ulegały zmianom. Zmiany dokonywane były, zgodnie z przyznanymi kompetencjami, zarówno przez Radę Powiatu, jak i przez Zarząd Powiatu. Do dokonywania zmian uprawnieni zostali również kierownicy jednostek organizacyjnych. Zgodnie z § 1 oraz § 2 uchwały Zarządu Powiatu nr 169/2016 z dnia 21.01.2016 r., kierownicy jednostek uprawnieni są do zmian w planach wydatków budżetowych, których są dysponentami, w trybie przenoszenia kwot planowanych między paragrafami tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej. Dokonane zmiany nie mogą jednak powodować:

 • zwiększenia bądź zmniejszenia planowanej kwoty wydatków finansowanych dotacjami celowymi,
 • zwiększenia lub zmniejszenia planowanej kwoty wydatków finansowanych środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych na realizację projektów,
 • zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzeń osobowych pracowników, wynagrodzeń bezosobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń,
 • zwiększenia lub zmniejszenia planowanej kwoty wydatków majątkowych.

Najczęstszymi przyczynami dokonywania zmian planowanych do realizacji w 2016 r. kwot były m.in.:

 • zmiany wysokości środków z budżetu państwa przyznanych na realizację zadań zleconych (dotacji) lub wykonywanych przez Powiat Gryfiński na podstawie zawartych porozumień (umów),
 • uzgodnienia dotyczące zakresu i sposobu współfinansowania zadań publicznych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, m.in. z zakresu drogownictwa,
 • konieczność dostosowania planu finansowego do rzeczywistych potrzeb, określonych m.in. na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego,
 • konieczność urealnienia planów finansowych jednostek i placówek oświatowych w związku z organizacją roku szkolnego 2016/2017.

Konsekwencją dokonywanych zmian jest osiągnięcie na koniec 2016 r. planowanych wielkości na poziomie:

 1. Dochody budżetowe w wysokości 72 625 443,45 zł,
 2. Wydatki budżetowe w wysokości 74 707 257,45 zł,
 3. Deficyt budżetu w wysokości 2 081 814,00 zł,
 4. Przychody budżetu w wysokości 2 852 294,99 zł,
 5. Rozchody budżetu w wysokości 770 480,99 zł.
 1. Wykonanie dochodów budżetowych
  Na koniec 2016 r. dochody budżetowe zrealizowane zostały w 99,94 %. Realizację poszczególnych tytułów dochodów budżetowych, w podziale na działy klasyfikacji budżetowej prezentuje tabela 1 (PDF 212 KB).

  Dochody budżetowe gromadzą wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego w zakresie wyznaczonym obowiązującymi przepisami prawa.

  Struktura zrealizowanych w 2016 r. dochodów budżetowych przedstawia się następująco:
  • dochody bieżące stanowią 92,22 % ogółu wykonanych dochodów,
  • dochody majątkowe stanowią 7,78 % ogółu wykonanych dochodów.

  Wykres 1 (PDF 122 KB) prezentuje stopień realizacji poszczególnych kategorii dochodów budżetowych.

  Dochody o charakterze bieżącym charakteryzują się systematyczną ich realizacją w trakcie roku budżetowego. Wynikają one najczęściej z zawartych umów (np. na wynajem pomieszczeń), realizowane są w systemie ciągłym (np. opłaty za wyżywienie) lub występują cyklicznie w określonych przedziałach czasowych (np. opłaty za kursy zawodowe).

  W ramach dochodów o charakterze majątkowym wyszczególnia się dwie ich kategorie:
  • dochody, które bez względu na ich źródło przeznaczone mają zostać na finansowanie zadań inwestycyjnych (budowa, modernizacja, zakup środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej o wartości początkowej przekraczającej 3 500 zł),
  • dochody pochodzące z przeniesienia składników majątkowych na rzecz innych podmiotów (a więc środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, ruchomości oraz aktywów trwałych), a także z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

  Klasyfikacja dochodów budżetowych może również zostać dokonana w oparciu o ustawowe kryteria, wynikające z ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 198 ze zmianami).

  Ustawa wskazuje trzy kategorie dochodów, stanowiących źródło finansowania zadań wykonywanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Zgodnie z ustawowym podziałem, Powiat Gryfiński w 2016 r. zrealizował dochody:
  • własne, w tym także dotacje pozyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego, na poziomie 28 169 103,75 zł, co stanowi 38,81% wykonanych dochodów budżetowych,
  • subwencję ogólną na poziomie 27 164 928,00 zł, co stanowi 37,43% wykonanych dochodów budżetowych,
  • dotacje z budżetu państwa (w tym na zadania własne oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne) na poziomie 17 244 638,81 zł, co stanowi 23,76% wykonanych dochodów budżetowych.

  Wykonanie poszczególnych rodzajów dochodów obrazuje tabela 2 (PDF 225 KB).

  Dochody własne

  Katalog dochodów własnych powiatu wynika z przepisu art. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z nim, własnymi źródłami finansowania działalności powiatu są:
  1. wpływy z opłat będących dochodami powiatu na mocy odrębnych regulacji prawnych,
  2. dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe,
  3. dochody z majątku powiatu,
  4. spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu,
  5. kary, grzywny, których pobór regulują odrębne przepisy,
  6. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustawowo zleconych zadań, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
  7. odsetki od udzielonych przez powiat pożyczek,
  8. odsetki od: nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód powiatu, środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych - o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
  9. dotacje udzielone przez inne jednostki samorządu terytorialnego,
  10. dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych uregulowań,
  11. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu - udział wynosi 10,25%,
  12. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników mających siedzibę na obszarze powiatu - udział wynosi 1,40%.

  Źródłami zrealizowanych w 2016 r. dochodów własnych, których łączna kwota to 28 169 103,75 zł są tytuły wskazane w tabeli 3 (PDF 246 KB).

  Dotacje z budżetu państwa stanowią źródło finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz zleconych jednostce samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie obowiązujących rozwiązań prawnych. Środki otrzymane w formie dotacji mogą też być źródłem dofinansowania zadań własnych. Dotacje z budżetu państwa mogą mieć charakter środków bieżących lub majątkowych. Charakter przyznanych środków determinował będzie sposób ich wydatkowania.

  W 2016 r. Powiat Gryfińskie otrzymał dotacje z budżetu państwa na łączną kwotę 17 244 638,81 zł, co stanowi 23,76% zrealizowanych dochodów. Wysokość otrzymanych kwot na poszczególne rodzaje zadań publicznych przedstawia wykres 2 (PDF 144 KB).

  Dotacje z budżetu państwa stanowią środki finansowe, których sposób wydatkowania jest ukierunkowany przez donatora.

  Subwencja ogólna

  Jest bezzwrotnym, bezwarunkowym transferem środków publicznych z budżetu państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Stanowi źródło finansowania działań wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

  Subwencja ogólna przekazana z budżetu państwa Powiatowi Gryfińskiemu w 2016 r. stanowi kwotę 27 164 928,00 zł. Na kwotę subwencji ogólnej składają się poszczególne jej części:
  1. wyrównawcza, którą tworzą kwota podstawowa i kwota uzupełniająca. Do otrzymania części wyrównawczej uprawnione są powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy od wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Przy ustalaniu należnej kwoty części uzupełniającej pod uwagę brane są: wskaźnik bezrobocia w powiecie oraz stopa bezrobocia, ustalona przez Prezesa GUS, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy (2015);
   kwota zrealizowana w 2016 r. wynosi 7 445 064 zł
  2. równoważąca, należna powiatom, w których m.in.:
   • uwzględnia się wydatki na rodziny zastępcze, które w roku poprzedzającym rok bazowy (2015) nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu państwa,
   • nie funkcjonuje urząd pracy, a jego zadania przejął inny powiat,
   • długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju;
    kwota zrealizowana w 2016 r. wynosi 3 200 703 zł
  3. oświatowa, przeznaczona na finansowanie zadań oświatowych, realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego oraz inne, uprawnione jednostki i placówki oświatowe;
   kwota zrealizowana w 2016 r. wynosi 15 913 587 zł
  4. uzupełniająca subwencję ogólną, w 2016 r. przyznana została Powiatowi Gryfińskiemu kwota 605 574 zł, stanowiąca uzupełnienie dochodów powiatu w wysokości 117 282 zł oraz środków na inwestycje na drogach publicznych powiatowych 488 292 zł.
 2. Wykonanie wydatków budżetowych

  Wydatki poniesione w 2016 r. stanowią kwotę 71 176 332,50 zł, co przy wydatkach budżetowych planowanych do poniesienia na poziomie 74 707 257,45 zł stanowi 95,27% planu rocznego.

  Na zrealizowane wydatki składają się:
  • wydatki bieżące w kwocie 59 258 537,38 zł, w ramach których:
  • wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 37 244 157,42 zł,
  • dotacje na zadania bieżące stanowią kwotę 6 220 776,41 zł,
  • świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę 3 314 163,83 zł,
  • wydatki na obsługę długu stanowią kwotę 271 311,13 zł,
  • pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 12 208 128,59 zł,
  • wydatki majątkowe w kwocie 11 917 795,12 zł.

  W ramach wykonanych wydatków z budżetu Powiatu Gryfińskiego:
  • wydatki bieżące stanowią 83,26% poniesionych wydatków,
  • wydatki majątkowe stanowią 16,74% poniesionych wydatków.

  Wykres 3 (PDF 120 KB) prezentuje stopień realizacji poszczególnych kategorii wydatków budżetowych.

  Poniesione w 2016 r. wydatki majątkowe, w łącznej kwocie 11 917 795,12 zł związane były:
  1. z zadaniami z zakresu drogownictwa, w ramach których wydatkowano 9 660 021,49 zł na:
   • przebudowę trasy tranzytowej w Gryfinie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
   • przebudowę mostu w Szczawnie,
   • przebudowę drogi powiatowej Nr 1409Z Warnice - Stare Łysogórki,
   • modernizację odcinków dróg powiatowych , stanowiących trasy dojazdowe do szkół,
   • roboty drogowe na drogach powiatowych w gminach Mieszkowice i Cedynia,
   • budowę ciągu pieszo-jezdnego w Starym Czarnowie,
   • przebudowę przepustu w m. Rurka,
   • opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Jaśminowej w Żórawkach i drogi Szczecin - Binowo,
  2. z modernizacją, adaptacją i rozbudową nieruchomości powiatowych, w ramach których wykonano m.in.:
   • przebudowę i adaptację budynku przy ul. Dworcowej 1 Chojnie w zakresie pomieszczeń parteru i III piętra wraz z budową windy,
   • modernizację sali gastronomicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie,
   • przebudowę ogrodzenia w ZSP w Chojnie - etap I,
   • dostosowanie do wymogów ppoż. budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w Trzcińsku-Zdroju,
   • przebudowę dachu na budynku internatu w SOSW w Chojnie,
   • modernizację źródła ciepła w budynku przy ul. Dworcowej 1, ZSP i SOSW w Chojnie,
  3. z zakupami o charakterze inwestycyjnym, w ramach których zakupiono:
   • licencję serwisową na moduły aplikacji WebEWID na potrzeby powiatowego zasobu geodezyjnego,
   • serwer wraz z zasilaczem dla DPS w Nowym Czarnowie,
   • sprzęt komputerowy i oprogramowanie,
   • samochód służbowych dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
   • kocioł centralnego ogrzewania gazowo - olejowy dla SOSW w Chojnie,
  4. z opracowaniem dokumentacji projektowej, budowlano - wykonawczej i innej, dotyczącej:
   • modernizacji wewnętrznej instalacji c.o. w DPS w Nowym Czarnowie,
   • przebudowy i rozbudowy budynków przy ul. Łużyckiej 82 w Gryfinie,
   • utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej,
  5. z dofinansowaniem:
   • przebudowy chodników oraz modernizacji nawierzchni drogi w Lubanowie dla gminy Banie, Moryń i Trzcińsko-Zdrój,
   • zakupu radiowozu przez Komendę Powiatową Policji w Gryfinie,
   • zakupu ekologicznych urządzeń grzewczych oraz instalacji wykorzystujących lokalne źródła energii dla osób fizycznych.

  Szczegółowy wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych wraz ze źródłami ich finansowania przedstawia tabela nr 10 (w części tabelarycznej opracowania).

  Całość poniesionych w 2016 r. wydatków budżetowych, z podziałem na ich charakter przedstawia tablica 4 (PDF 227 KB).

  Zgodnie z dyspozycją art. 222 ustawy o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego dokonuje podziału rezerwy ogólnej i rezerw celowych.

  Ustalona w uchwale budżetowej na 2016 r. rezerwa ogólna w wysokości 274 492,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne 97 000,00 zł, w toku wykonania budżetu ulegała zmianom zgodnie z uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. Na każdym etapie dokonywanych zmian budżetu, poziom rezerwy ogólnej mieścił się w przedziale nie niższym niż 0,1% i nie wyższym niż 1% wydatków budżetu.

  Utworzone w budżecie na 2016 r. rezerwy celowe w wysokości 510 000,00 zł, w ciągu roku zostały rozdysponowane na kwotę 270 578,61 zł na zadania określone w uchwale budżetowej.

  Na koniec roku sprawozdawczego pozostała rezerwa ogólna w wysokości 318 192,07 zł, co stanowi 0,43% planowanych wydatków budżetu. Kształtowanie się wielkości rezerwy ogólnej i rezerw celowych przedstawia tablica 5 (PDF 209 KB).

  Kierunki i zakres wydatkowania środków budżetowych w 2016 r. szczegółowo obrazują tabele 5 - 16 znajdujące się w części tabelarycznej opracowania.
 3. Wynik roczny

  Założenia planistyczne ukształtowały roczny wynik budżetowy w postaci deficytu na poziomie 2 081 814,00 zł. Jednocześnie, zakładany do realizacji wynik operacyjny (bieżący) stanowił nadwyżkę na poziomie 5 124 522,33 zł (według planu na 31.12.2016 r.).

  Efektem rocznej polityki finansowej Powiatu Gryfińskiego jest osiągnięty wynik budżetowy w postaci nadwyżki budżetowej na poziomie 1 402 338,06 zł.

  Drugi z wyników - wynik operacyjny, świadczący o zachowaniu ustawowego warunku równowagi w sferze bieżącej, również stanowi nadwyżkę w wysokości 7 673 661,24 zł.

  Wskaźniki zadłużenia (wielkości maksymalne) stanowiące:
  • 60% relacji ogółu długu do wielkości dochodów oraz
  • 15% relacji wysokości zapłaconych w ciągu roku do spłat rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami do dochodów budżetowych

  na koniec 2016 r. wynoszą odpowiednio:
  • 12,69 % oraz
  • 1,44 %.

  Spełniony został również warunek wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych (indywidualny wskaźnik zadłużenia), zgodnie z którym LSTR ≤ PSTR. Ustalone w oparciu o wykonane na koniec 2016 r. wielkości ekonomiczne, strony nierówności wynoszą:
  • lewa strona nierówności LSTR: 1,44 %,
  • prawa strona nierówności PSTR: 11,95 %.

  Zgodnie z prowadzoną ewidencją księgową, na koniec 2016 r. dług publiczny Powiatu Gryfińskiego wynosi 9 210 000,00 zł. Kwota stanowi zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów w roku 2007 i 2011.

  Oprócz długu o długoterminowym charakterze, na koniec 2016 r., zgodnie ze sprawozdaniami jednostkowymi jednostek organizacyjnych (Rb-28S), pozostały zobowiązania niewymagalne, w łącznej kwocie 3 821 529,38 zł. Dotyczą one głównie:
  • pochodnych od wynagrodzeń pracowników za grudzień,
  • naliczonego za 2016 r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego,
  • zrealizowanych na rzecz jednostek organizacyjnych dostaw towarów i usług.

  Szczegółowy wykaz kwot zobowiązań w podziale na jednostki organizacyjne prezentuje tabela nr 17, która obrazuje również należne jednostkom organizacyjnym kwoty, ze wskazaniem należności wymagalnych.
 4. Przychody budżetowe

  Zrealizowane w 2016 r. przychody budżetowe w wysokości 2 852 294,99 zł stanowią wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu. Środki te stanowią konsekwencję realizowanej w 2015 r. polityki finansowej Powiatu Gryfińskiego.
 5. Rozchody budżetowe

  Rozchody budżetowe związane są z obowiązkiem spłaty istniejącego zadłużenia długoterminowego. W 2016 r. rozchody budżetowe dotyczyły rat kapitałowych kredytów długoterminowych w łącznej kwocie 770 480,99 zł.

  Pozostały do spłaty dług publiczny Powiatu Gryfińskiego prezentuje tabela nr 18.

Przedkładając roczne efekty realizowanej polityki finansowej, odzwierciedlone w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 r., Zarząd Powiatu w Gryfinie wyraża przekonanie, iż podejmowane działania znajdą uznanie Radnych Rady Powiatu w Gryfinie i przyczynią się do dalszej owocnej współpracy dla dobra społeczności Powiatu Gryfińskiego.


Do pobrania:

data opublikowania: 2017-03-29 14:05:32
data ostatniej aktualizacji: 2017-04-26 14:41:44

Strona odwiedzona 3729 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Wiesława Lidwin
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.