Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Budżet Powiatu

Wykonanie budżetu za 2017 r.

Zarząd Powiatu w Gryfinie:
Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Henryk Kaczmar
Członek Zarządu - Tomasz Siergiej

Gryfino, marzec 2018

Na podstawie przepisu art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 2077), Zarząd Powiatu w Gryfinie przedkłada:

 • sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2017 r. zawierające zestawienie dochodów i wydatków budżetowych, wynikające z zamknięć rachunków budżetu,
 • informację o stanie mienia Powiatu Gryfińskiego.

Podstawę sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu stanowią informacje wynikające ze sprawozdawczości budżetowej, sporządzonej za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., uzupełnione danymi z ewidencji księgowej.

Gospodarka finansowa Powiatu Gryfińskiego w 2017 r. realizowana była zgodnie z wytycznymi uchwały nr XXIV/160/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2017 rok. Wielkości planistyczne przyjęte przez Radę Powiatu kształtowały się następująco:

 1. Dochody budżetowe w kwocie 74 201 498,65 zł,
 2. Wydatki budżetowe w kwocie 77 431 498,65 zł,
 3. Deficyt budżetu w kwocie 3 230 000,00 zł,
 4. Przychody budżetowe w kwocie 4 000 000,00 zł,
 5. Rozchody budżetowe w kwocie 770 000,00 zł.

W trakcie roku budżetowego planowane do realizacji wielkości ulegały zmianom. Zmiany dokonywane były, zgodnie z przyznanymi kompetencjami, zarówno przez Radę Powiatu, jak i przez Zarząd Powiatu. Do dokonywania zmian uprawnieni zostali również kierownicy jednostek organizacyjnych. Zgodnie z § 1 oraz § 2 uchwały Zarządu Powiatu nr 317/2017 z dnia 05.01.2017 r., kierownicy jednostek uprawnieni są do zmian w planach wydatków budżetowych, których są dysponentami, w trybie przenoszenia kwot planowanych między paragrafami tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej. Dokonane zmiany nie mogą jednak powodować:

 • zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzeń osobowych pracowników, wynagrodzeń bezosobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń,
 • zwiększenia lub zmniejszenia planowanej kwoty wydatków majątkowych.

Najczęstszymi przyczynami dokonywania zmian planowanych do realizacji w 2017 r. kwot były m.in.:

 • zmiany wysokości środków z budżetu państwa przyznanych na realizację zadań zleconych (dotacji) lub wykonywanych przez Powiat Gryfiński na podstawie zawartych porozumień (umów),
 • uzgodnienia dotyczące zakresu i sposobu współfinansowania zadań publicznych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, m.in. z zakresu drogownictwa,
 • konieczność dostosowania planu finansowego do rzeczywistych potrzeb, określonych m.in. na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego,
 • konieczność urealnienia planów finansowych jednostek i placówek oświatowych w związku z organizacją roku szkolnego 2017/2018.

Konsekwencją dokonywanych zmian jest osiągnięcie na koniec 2017 r. planowanych wielkości na poziomie:

 1. Dochody budżetowe w wysokości 75 287 156,86 zł,
 2. Wydatki budżetowe w wysokości 78 001 308,92 zł,
 3. Deficyt budżetu w wysokości 2 714 152,06 zł,
 4. Przychody budżetu w wysokości 3 484 152,06 zł,
 5. Rozchody budżetu w wysokości 770 000,00 zł.
 1. Wykonanie dochodów budżetowych

  Na koniec 2017 r. dochody budżetowe zrealizowane zostały w 99,74 %. Realizację poszczególnych tytułów dochodów budżetowych, w podziale na działy klasyfikacji budżetowej prezentuje tabela 1 (PDF 74 KB).

  Dochody budżetowe gromadzą wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego w zakresie wyznaczonym obowiązującymi przepisami prawa.

  Struktura zrealizowanych w 2017 r. dochodów budżetowych przedstawia się następująco:
  • dochody bieżące stanowią 92,60 % ogółu wykonanych dochodów,
  • dochody majątkowe stanowią 7,40 % ogółu wykonanych dochodów.

  Wykres 1 (PDF 71 KB) prezentuje stopień realizacji poszczególnych kategorii dochodów budżetowych.

  Dochody o charakterze bieżącym charakteryzują się systematyczną ich realizacją w trakcie roku budżetowego. Wynikają one najczęściej z zawartych umów (np. na wynajem pomieszczeń), realizowane są w systemie ciągłym (np. opłaty za wyżywienie) lub występują cyklicznie w określonych przedziałach czasowych (np. opłaty za kursy zawodowe).

  W ramach dochodów o charakterze majątkowym wyszczególnia się dwie ich kategorie:
  • dochody, które bez względu na ich źródło przeznaczone mają zostać na finansowanie zadań inwestycyjnych (budowa, modernizacja, zakup środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej o wartości początkowej przekraczającej 3 500 zł),
  • dochody pochodzące z przeniesienia składników majątkowych na rzecz innych podmiotów (a więc środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, ruchomości oraz aktywów trwałych), a także z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

  Klasyfikacja dochodów budżetowych może również zostać dokonana w oparciu o ustawowe kryteria, wynikające z ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017, poz. 1453 ze zmianami).

  Ustawa wskazuje trzy kategorie dochodów, stanowiących źródło finansowania zadań wykonywanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Zgodnie z ustawowym podziałem, Powiat Gryfiński w 2017 r. zrealizował dochody:
  • własne, w tym także dotacje pozyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego, na poziomie 31 504 134,96 zł, co stanowi 41,95 % wykonanych dochodów budżetowych,
  • subwencję ogólną na poziomie 26 695 742,00 zł, co stanowi 35,55% wykonanych dochodów budżetowych,
  • dotacje z budżetu państwa (w tym na zadania własne oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne) na poziomie 16 894 620,44 zł, co stanowi 22,50 % wykonanych dochodów budżetowych.

  Wykonanie poszczególnych rodzajów dochodów obrazuje tabela 2 (PDF 84 KB).

  Dochody własne

  Katalog dochodów własnych powiatu wynika z przepisu art. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z nim, własnymi źródłami finansowania działalności powiatu są:
  1. wpływy z opłat będących dochodami powiatu na mocy odrębnych regulacji prawnych,
  2. dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe,
  3. dochody z majątku powiatu,
  4. spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu,
  5. kary, grzywny, których pobór regulują odrębne przepisy,
  6. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustawowo zleconych zadań, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
  7. odsetki od udzielonych przez powiat pożyczek,
  8. odsetki od: nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód powiatu, środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych - o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
  9. dotacje udzielone przez inne jednostki samorządu terytorialnego,
  10. dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych uregulowań,
  11. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu - udział wynosi 10,25%,
  12. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników mających siedzibę na obszarze powiatu - udział wynosi 1,40%.

  Źródłami zrealizowanych w 2017 r. dochodów własnych, których łączna kwota to 31 504 134,96 zł są tytuły wskazane w tabeli 3 (PDF 130 KB).

  Dotacje z budżetu państwa stanowią źródło finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz zleconych jednostce samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie obowiązujących rozwiązań prawnych. Środki otrzymane w formie dotacji mogą też być źródłem dofinansowania zadań własnych. Dotacje z budżetu państwa mogą mieć charakter środków bieżących lub majątkowych. Charakter przyznanych środków determinował będzie sposób ich wydatkowania.

  W 2017 r. Powiat Gryfińskie otrzymał dotacje z budżetu państwa na łączną kwotę 16 894 620,44 zł, co stanowi 22,50% zrealizowanych dochodów. Wysokość otrzymanych kwot na poszczególne rodzaje zadań publicznych przedstawia wykres 2 (PDF 96 KB).

  Dotacje z budżetu państwa stanowią środki finansowe, których sposób wydatkowania jest ukierunkowany przez donatora.

  Subwencja ogólna

  Jest bezzwrotnym, bezwarunkowym transferem środków publicznych z budżetu państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Stanowi źródło finansowania działań wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

  Subwencja ogólna przekazana z budżetu państwa Powiatowi Gryfińskiemu w 2017 r. stanowi kwotę 26 695 742,00 zł. Na kwotę subwencji ogólnej składają się poszczególne jej części:
  1. wyrównawcza, którą tworzą kwota podstawowa i kwota uzupełniająca. Do otrzymania części wyrównawczej uprawnione są powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy od wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Przy ustalaniu należnej kwoty części uzupełniającej pod uwagę brane są: wskaźnik bezrobocia w powiecie oraz stopa bezrobocia, ustalona przez Prezesa GUS, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy (2016);
   kwota zrealizowana w 2017 r. wynosi 7 797 803 zł
  2. równoważąca, należna powiatom, w których m.in.:
   • uwzględnia się wydatki na rodziny zastępcze, które w roku poprzedzającym rok bazowy (2016) nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu państwa,
   • nie funkcjonuje urząd pracy, a jego zadania przejął inny powiat,
   • długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju;
    kwota zrealizowana w 2017 r. wynosi 3 337 248 zł
  3. oświatowa, przeznaczona na finansowanie zadań oświatowych, realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego oraz inne, uprawnione jednostki i placówki oświatowe;
   kwota zrealizowana w 2017 r. wynosi 14 967 244 zł
  4. uzupełniająca subwencję ogólną, w 2017 r. przyznana została Powiatowi Gryfińskiemu kwota 593 447 zł, stanowiąca uzupełnienie dochodów powiatu w wysokości 176 147 zł oraz środków na inwestycje na drogach publicznych powiatowych 417 300 zł.

 2. Wykonanie wydatków budżetowych

  Wydatki poniesione w 2017 r. stanowią kwotę 73 520 612,82 zł, co przy wydatkach budżetowych planowanych do poniesienia na poziomie 78 001 308,92 zł stanowi 94,26% planu rocznego.

  Na zrealizowane wydatki składają się:
  • wydatki bieżące w kwocie 62 945 579,98 zł, w ramach których:
  • wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 38 880 666,48 zł,
  • dotacje na zadania bieżące stanowią kwotę 6 446 165,37 zł,
  • świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę 3 407 426,03 zł,
  • wydatki na obsługę długu stanowią kwotę 249 704,05 zł,
  • pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 13 961 618,05 zł,
  • wydatki majątkowe w kwocie 10 575 032,84 zł.

  W ramach wykonanych wydatków z budżetu Powiatu Gryfińskiego:
  • wydatki bieżące stanowią 85,62% poniesionych wydatków,
  • wydatki majątkowe stanowią 14,38% poniesionych wydatków.

  Wykres 3 (PDF 88 KB) prezentuje stopień realizacji poszczególnych kategorii wydatków budżetowych.

  Poniesione w 2017 r. wydatki majątkowe, w łącznej kwocie 10 575 032,84 zł związane były:
  1. z zadaniami z zakresu drogownictwa, w ramach których wydatkowano 7 698 851,83 zł na:
   • przebudowę ulicy Armii Krajowej w Gryfinie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
   • zebudowę mostu w ciągu ulicy Mickiewicza w Chojnie wraz z dojazdami,
   • przebudowę drogi powiatowej Nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój - Białęgi,
   • modernizację odcinków dróg powiatowych , stanowiących trasy dojazdowe do szkół,
   • roboty drogowe na drogach powiatowych w gminach Mieszkowice i Cedynia,
  2. z modernizacją, adaptacją i rozbudową nieruchomości powiatowych, w ramach których wykonano m.in.:
   • adaptację nieruchomości należącej do powiatu gryfińskiego na potrzeby szpitala w celu poprawy jakości opieki medycznej,
   • wymianę dwóch kotłów c.o. w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie,
   • modernizację instalacji ppoż. w budynku szkoły i internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie oraz Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie,
   • montaż instalacji klimatycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie,
   • podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu,
   • przebudowę sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie,
  3. z zakupami o charakterze inwestycyjnym, w ramach których zakupiono m.in.:
   • moduł do oprogramowania Turbo EWID w celu prowadzenia Rejestru Krajowego Zasobu Nieruchomości,
   • stację komputerową z min. 8Gb RAM oraz 2 monitory 25" do zastosowań graficznych na potrzeby realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii,
   • sprzęt komputerowy i oprogramowanie oraz kserokopiarki,
   • wyposażenie klas mundurowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie,
   • piec konwekcyjno-parowy i zmywarkę do naczyń na wyposażenie sali gastronomicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie,
   • wyposażenie nowej siedziby filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chojnie,
  4. z dofinansowaniem:
   • przebudowy chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie gmin,
   • budowy tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Zielonego Pogranicza, odc. Gryfino - Trzcińsko-Zdrój,
   • przebudowy ulic Limanowskiego, Staszica, Mazurskiej w Gryfinie,
   • zakupu samochodu przez Komendę Powiatową Policji w Gryfinie,
   • Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup motopomp.

  Szczegółowy wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych wraz ze źródłami ich finansowania przedstawia tabela nr 11 (w części tabelarycznej opracowania).

  Całość poniesionych w 2017 r. wydatków budżetowych, z podziałem na ich charakter przedstawia tablica 4 (PDF 82 KB).

  Zgodnie z dyspozycją art. 222 ustawy o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego dokonuje podziału rezerwy ogólnej i rezerw celowych.

  Ustalona w uchwale budżetowej na 2017 r. rezerwa ogólna w wysokości 671 000,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne 271 000,00 zł, w toku wykonania budżetu ulegała zmianom zgodnie z uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. Na każdym etapie dokonywanych zmian budżetu, poziom rezerwy ogólnej mieścił się w przedziale nie niższym niż 0,1% i nie wyższym niż 1% wydatków budżetu.

  Utworzone w budżecie na 2017 r. rezerwy celowe w wysokości 1 009 000,00 zł, w ciągu roku zostały rozdysponowane na kwotę 692 901,74 zł na zadania określone w uchwale budżetowej.

  Na koniec roku sprawozdawczego pozostała rezerwa ogólna, w tym inwestycyjna w wysokości 554 166,20 zł, co stanowi 0,71% planowanych wydatków budżetu. Kształtowanie się wielkości rezerwy ogólnej i rezerw celowych przedstawia tablica 5 (PDF 75 KB).

  Kierunki i zakres wydatkowania środków budżetowych w 2017 r. szczegółowo obrazują tabele 6 - 17 znajdujące się w części tabelarycznej opracowania.

 3. Wynik roczny

  Założenia planistyczne ukształtowały roczny wynik budżetowy w postaci deficytu na poziomie 2 714 152,06 zł. Jednocześnie, zakładany do realizacji wynik operacyjny (bieżący) stanowił nadwyżkę na poziomie 3 764 247,00 zł (według planu na 31.12.2017 r.).

  Efektem rocznej polityki finansowej Powiatu Gryfińskiego jest osiągnięty wynik budżetowy w postaci nadwyżki budżetowej na poziomie 1 573 884,58 zł.

  Drugi z wyników - wynik operacyjny, świadczący o zachowaniu ustawowego warunku równowagi w sferze bieżącej, również stanowi nadwyżkę w wysokości 6 592 818,04 zł.

  Spełniony został również warunek wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych (indywidualny wskaźnik zadłużenia), zgodnie z którym LSTR - PSTR. Ustalone w oparciu o wykonane na koniec 2017 r. wielkości ekonomiczne, strony nierówności wynoszą:
  • lewa strona nierówności (LSTR): 1,36 %,
  • prawa strona nierówności (PSTR): 12,19 %.

  Zgodnie z prowadzoną ewidencją księgową, na koniec 2017 r. dług publiczny Powiatu Gryfińskiego wynosi 8 440 000,00 zł. Kwota stanowi zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów w roku 2007 i 2011.

  Oprócz długu o długoterminowym charakterze, na koniec 2017 r., zgodnie ze sprawozdaniami jednostkowymi jednostek organizacyjnych (Rb-28S), pozostały zobowiązania niewymagalne, w łącznej kwocie 4 710 570,06 zł. Dotyczą one głównie:
  • pochodnych od wynagrodzeń pracowników za grudzień,
  • naliczonego za 2017 r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego,
  • zrealizowanych na rzecz jednostek organizacyjnych dostaw towarów i usług.

  Szczegółowy wykaz kwot zobowiązań w podziale na jednostki organizacyjne prezentuje tabela nr 18, która obrazuje również należne jednostkom organizacyjnym kwoty, ze wskazaniem należności wymagalnych.

 4. Przychody budżetowe

  Zrealizowane w 2017 r. przychody budżetowe w wysokości 3 484 152,06 zł stanowią wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu.

  Środki te stanowią konsekwencję realizowanej w 2016 r. polityki finansowej Powiatu Gryfińskiego.
 5. Rozchody budżetowe

  Rozchody budżetowe związane są z obowiązkiem spłaty istniejącego zadłużenia długoterminowego. W 2017 r. rozchody budżetowe dotyczyły rat kapitałowych kredytów długoterminowych w łącznej kwocie 770 000,00 zł.

  Pozostały do spłaty dług publiczny Powiatu Gryfińskiego prezentuje tabela nr 19.

  Obligatoryjnym elementem sprawozdania z realizacji polityki finansowej jest informacja obrazująca stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich uwzględnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2039.

  Szczegółowa informacja o stopniu realizacji przedsięwzięć zawarta została w opracowaniu tabelarycznym.

Przedkładając roczne efekty realizowanej polityki finansowej, odzwierciedlone w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 r., Zarząd Powiatu w Gryfinie wyraża przekonanie, iż podejmowane działania znajdą uznanie Radnych Rady Powiatu w Gryfinie i przyczynią się do dalszej owocnej współpracy dla dobra społeczności Powiatu Gryfińskiego.


Do pobrania:

data opublikowania: 2018-04-30 10:14:00
data ostatniej aktualizacji: 2018-05-07 12:29:57

Strona odwiedzona 3474 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Barbara Truszkiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.