Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Budżet Powiatu

Wykonanie budżetu I półrocze 2004 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GRYFIŃSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2004 R.

Zgodnie z art.135 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych Zarząd Powiatu przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2004r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2004r została opracowana w oparciu o:

 • Uchwałę Rady Powiatu Nr XII/120/2003 z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2004r,
 • Uchwałę Rady Powiatu Nr VIII/77/2003 z dnia 2 lipca 2003r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze roku budżetowego oraz Uchwałę Nr XVI/182/2004 z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie zmian Uchwały Rady Powiatu Nr VIII/77/2003 z dnia 2 lipca 2003r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze roku budżetowego.

Uchwalony przez Wysoką Radę budżet na rok 2004 wprowadzał nowe rozwiązania zawarte w ustawie z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Zmiany systemowe wprowadzone ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego polegały na:

 1. decentralizacji zadań i środków publicznych, tym samym zwiększenia udziału samorządu powiatowego w dysponowaniu środkami publicznymi,
 2. zwiększeniu ekonomicznej odpowiedzialności powiatu poprzez zwiększenie udziału dochodów własnych w ogólnych środkach finansowych,
 3. powiązaniu sytuacji finansowej powiatu z koniunkturą gospodarki państwa,
 4. zwiększeniu możliwości absorpcji środków unijnych poprzez zwiększenie strumienia środków i uelastycznienie zasad gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego,

Od 1 stycznia 2004 roku zlikwidowano:

 • części rekompensujące subwencji ogólnej,
 • części drogowe subwencji ogólnej dla powiatów.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określiła następujące źródła dochodów własnych powiatu:

 • wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów,
 • dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe powiatu oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych,
 • dochody z majątku powiatu,
 • spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu,
 • dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach,
 • 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej (np. ustawą o gospodarce nieruchomościami wprowadzono zmiany, które powodują, że od wpływów osiąganych za sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu-nieruchomości Skarbu Państwa, potrąca się 25% środków, które stanowią dochody Powiatu, na którego terenie znajdują się te nieruchomości),
 • odsetki od pożyczek udzielanych przez powiat, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
 • odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu,
 • odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
 • dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,
 • inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów,
 • wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25%,
 • wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze wynosi 1,40%.

Powiat Gryfiński od 1 stycznia 2004r. otrzymuje subwencję ogólną składającą się z części:

 • wyrównawczej,
 • równoważącej,
 • oświatowej.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów składała się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

 • Kwota podstawowa jest przeznaczona dla tych powiatów, w których wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych (z tyt. PIT) na 1 mieszkańca jest mniejszy od przeciętnego dochodu na 1 mieszkańca w kraju. Wyrównanie stanowić będzie 80% różnicy miedzy średnim dochodem na 1 mieszkańca kraju a dochodem powiatu.
 • Kwota uzupełniająca uzależniona jest od wskaźnika bezrobocia w danym powiecie. Im wyższy wskaźnik bezrobocia tym wyższa kwota uzupełniająca.

Część równoważąca subwencji ogólnej zostaje wprowadzona na okres przejściowy 1 roku. Otrzymają ją powiaty w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań.

Część oświatowa subwencji ogólnej stanowi iloczyn liczby uczniów w kraju w bazowym roku szkolnym i planowanych wydatków budżetu państwa na zadania oświatowe realizowane przez powiaty, w przeliczeniu na jednego ucznia z wyłączeniem wydatków majątkowych oraz wydatków o charakterze jednorazowym. Łączna kwota części oświatowej subwencji ogólnej dodatkowo może być zwiększana o kwotę planowanych wydatków z tytułu wzrostu zadań.

Zadania finansowane od 1 stycznia 2004 z dochodów własnych powiatu:

 • Pomoc społeczna - utworzenie i utrzymanie powiatowych centrów pomocy rodzinie, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli- byłych nauczycieli placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizowanie opieki w rodzinach zastępczych,
 • Zatrudnianie i przeciwdziałanie bezrobociu - rejestrowanie bezrobotnych, poradnictwo, wydawanie decyzji, wypłata świadczeń, finansowanie powiatowych urzędów pracy, opracowanie programów rynku pracy,
 • Gospodarka leśna - nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności skarbu państwa, inwentaryzacja stanu lasów, opracowanie i nadzór wykonywania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności skarbu państwa,
 • Pomoc społeczna - zapewnienie, organizowanie i prowadzenie usług o określonym standardzie w domach pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym - Obecnie zapewnienie, organizowanie i prowadzenie usług o określonym standardzie w domach pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym jest zadaniem własnym powiatu, docelowo zadanie będzie realizowała gmina. W okresie przejściowym tj. w latach 2004-2006 to zadanie powiatu będzie finansowane z dwóch źródeł- dochodów własnych i dotacji celowej z budżetu państwa,
 • Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami - wchodzi w skład subwencji oświatowej zwiększając jej kwotę,
 • Stypendia i pomoc materialna dla młodzieży wiejskiej - wchodzą w skład subwencji oświatowej zwiększając jej kwotę,
 • Dodatki i premie dla opiekunów praktyk zawodowych - wchodzą w skład subwencji oświatowej zwiększając jej kwotę,
 • Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii - wchodzi w skład subwencji oświatowej zwiększając jej kwotę.

Zgodnie z rozwiązaniami zawartymi w ustawie z dnia 13 listopada 2003r r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, od 1 stycznia 2004 r. Powiat Gryfiński otrzymuje zwiększone udziały w PIT. Nowym źródłem dochodów własnych powiatu są udziały w CIT.

Dokonując oceny sytuacji finansowej powiatu gryfińskiego, przeanalizowano dochody i wydatki oraz wynik powiatu w za I półrocze lat 2002,2003,2004, które przedstawiają poniższe zestawienia:

Dochody, wydatki i wynik powiatu za I półrocze 2002r.

Wyszczególnienie plan wykonanie 3:2
1 2 3 4
DOCHODY OGÓŁEM 47.040.987 26.054.435 55,38%
WYDATKI OGÓŁEM 51.099.206 26.376.624 51,61%
WYNIK -4.058.219 -322.189 -

Dochody, wydatki i wynik powiatu za I półrocze 2003r.

wyszczególnienie plan wykonanie 3:2
1 2 3 4
DOCHODY OGÓŁEM 41.751.297 22.723.483 54,42%
WYDATKI OGÓŁEM 44.434.297 25.038.197 56,34%
WYNIK -2.683.000 -2.314.714 -

Dochody, wydatki i wynik powiatu za I półrocze 2004r.

wyszczególnienie plan wykonanie 3:2
1 2 3 4
DOCHODY OGÓŁEM 45.708.420 25.281.136 55,31%
WYDATKI OGÓŁEM 47.050.482 22.573.255 47,97%
WYNIK -1.342.062 +2.707.881 -

Wykonanie zaplanowanych dochodów i wydatków w 2004r. przebiega zgodnie z planem i wskazuje, iż realizacja tych planów przebiega analogicznie, jak w latach ubiegłych. Zaplanowane dochody zostały zrealizowane w 55,31%, wydatki zrealizowano w 47,97%.

DOCHODY WŁASNE

Po wprowadzeniu zmian systemowych, zmieniła się struktura dochodów własnych powiatu, co przedstawia poniższa tabela:


Struktura dochodów własnych powiatu w I półroczu lat 2002-2004

wyszczególnienie I półrocze 2002 I półrocze 2003 I półrocze 2004
RAZEM DOCHODY WŁASNE z tego: 100% 100% 100%
podatek dochodowy od osób fizycznych 169.401 165.242 1.615.903
podatek dochodowy od osób prawnych - - 112.402
dochody z majątku 405.072 333.652 361.618
pozostałe dochody 2.243.714 1.483.995 2.403.404

W strukturze dochodów własnych w I półroczu 2004, dominującym źródłem dochodów jest udział we wpływach z PIT. Udział tego źródła dochodów, w dochodach własnych, zwiększył się w porównaniu do roku 2003 i 2002.
Przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wskaźnik udziału we wpływach z PIT, dotychczas wynoszący 1% został zwiększony i wynosi w 2004r. - 8,42%.

SUBWENCJA OGÓLNA

Zgodnie z art.7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, subwencja ogólna dla powiatów składa się z części wyrównawczej, równoważącej i oświatowej.
Porównanie subwencji ogółem oraz w podziale na poszczególne części prezentuje poniższe zestawienie:

Subwencja ogólna dla powiatu w I półroczu lat 2002-2004

Wyszczegól-
nienie
2002 rok I półrocze 2003 rok I półrocze 2004 rok* I półrocze Struktu
ra 2002 r.
Struktu
ra 2003r.
Struktu
ra 2004r.
Subwencja ogólna z tego: 12.006.469 12.376.844 12.623.750 100% 100% 100%
Część drogowa 2.321.933 2.298.714 - 19,34% 18,58% -
Część wyrównawcza 582.863 604.104 1.280.010 4,85% 4.88% 10,13%
Część oświatowa 9.101.673 9.474.026 9.814.078 75,81% 76,54% 77,74%
Część równoważąca. - - 1.210.962     9,59%

DOTACJE CELOWE

Udział dotacji w dochodach w 2004 roku uległ zmniejszeniu, przekazywane dotacje w latach ubiegłych były przeznaczone głównie na zadania z zakresu administracji rządowej. Struktura dotacji przekazywanych w I półroczu lat 2002-2004 przedstawia poniższa tabela:

Struktura dotacji powiatu w I półroczu lat 2002-2004

Wyszczególnienie I półrocze 2002 I półrocze 2003 I półrocze 2004
Dochody ogółem w tym: 100% 100% 100%
Dotacje ogółem z tego: 11.229.779 8.363.750 8.065.495
- z zakresu administracji rządowej 6.128.569 3.140.076 3.449.084
- na zadania własne 4.958.259 5.196.674 4.496.691
- pozostałe 142.951 27.000 119.720
WYDATKI

Zmiany w zakresie źródeł dochodów ściśle związane są z zakresem zadań, których sposób finansowania zmienił się od 1 stycznia 2004.
Poniżej przeanalizowano planowane i wykonane wydatki za I półrocze z budżetu powiatu na te zadania, które do końca 2003 r. były finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa, a od 1 stycznia 2004 finansowane są ze zwiększonych dochodów własnych, uzupełnionych subwencją.


Planowane i wykonane w I półroczu wydatki powiatu na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w latach 2002-2004

Wyszczególnienie plan wykonanie w I półroczu 3:2
1 2 3 4
Ogółem w 2002 roku 311.800 171.400 54,9%
Ogółem w 2003 roku 360.000 189.807 52,7%
Ogółem w 2004 roku 498.600 198.676 39,8%

Planowane i wykonane w I półroczu wydatki powiatu na Powiatowy Urząd Pracy w latach 2002-2004

Wyszczególnienie plan wykonanie w I półroczu 3:2
1 2 3 4
Ogółem w 2002 roku 829.481 445.824 53,7%
Ogółem w 2003 roku 850.000 453.225 53,3%
Ogółem w 2004 roku 880.000 464.434 52,8%

Planowane i wykonane w I półroczu wydatki powiatu na Rodziny Zastępcze w latach 2002-2004

Wyszczególnienie plan wykonanie w I półroczu 3:2
1 2 3 4
Ogółem w 2002 roku 1.036.000 505.175 48,8%
Ogółem w 2003 roku 1.311.521 840.487 64,1%
Ogółem w 2004 roku 1.683.997 743.833 44,2%

Planowane wydatki na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy w 2004 roku kształtują się na poziomie zbliżonym jak w latach ubiegłych, wykonanie wydatków również jest porównywalne z poprzednimi latami.

Od 1 stycznia 2004 zmieniono również sposób finansowania Domów Pomocy Społecznej.
Wydatki na realizację zadania zapewnienia i prowadzenia usług w domach pomocy społecznej w 2004 roku zostały skalkulowane w oparciu o liczbę pensjonariuszy. W okresie przejściowym tj. w roku 2004 zadanie jest finansowane z dwóch źródeł - dochodów własnych (odpłatności pensjonariuszy) i dotacji celowej budżetu państwa. Wojewoda Zachodniopomorski w I półroczu 2004r systematycznie zmniejszał wysokość dotacji w tych DPS,w których zmniejszała się liczba pensjonariuszy finansowanych z dotacji.
Poniższa analiza przedstawia planowane i wykonane wydatki za I półrocze z budżetu powiatu w latach 2002-2004.


Planowane i wykonane w I półroczu wydatki powiatu na Domy Pomocy Społecznej w latach 2002-2004

Wyszczególnienie plan wykonanie w I półroczu 3:2
1 2 3 4
Ogółem w 2002 roku 7.878.351 4.188.013 53,2%
Ogółem w 2003 roku 7.737.696 4.127.745 53,3%
Ogółem w 2004 roku 7.709.775 4.013.960 52,1%

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Struktura wydatków majątkowych i bieżących finansowanych z budżetu w latach 2002-2004 zdeterminowana była przyjętymi zadaniami, oraz przyjętym Wieloletnim Programem Inwestycyjnym. W przedstawionej analizie przedstawiono wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu bez zadań finansowanych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Planowane i wykonane w I półroczu wydatki powiatu bieżące i majątkowe w latach 2002-2004

Wyszczególnienie Plan Wykonanie w I półroczu 3:2
1 2 3 4
Ogółem wydatki w 2002 roku w tym:
- bieżące
- majątkowe
51.099.206
45.351.647
5.747.559
26.376.624
23.518.591
2.858.033
51,61%
51,86%
49,72%
Ogółem wydatki w 2003 roku w tym:
- bieżące
- majątkowe
44.434.297
43.641.331
792.966
25.038.197
24.872.562
165.635
56,34%
56,99%
20,88%
Ogółem wydatki w 2004 roku w tym:
- bieżące
- majątkowe
47.050.482
44.631.996
2.418.486
22.573.255
22.484.403
88.852
47,97%
50,37%
3,67%

W 2004 roku wydatki bieżące zostały zrealizowane na poziomie 50,37%, natomiast wydatki majątkowe na poziomie 3,67%. Realizacja wydatków majątkowych związana jest z przygotowaniem cyklu inwestycyjnego, podpisaniem umów i realizacją płatności. Większość wydatków zrealizowana zostanie w drugim półroczu 2004r.

Budżet Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 uchwalony Uchwałą Rady Powiatu w Gryfinie Nr XII/120/2003 z dnia 29 grudnia 2003 r. i ustalał:

 • dochody w wysokości 43.595.261 ,00 zł
 • wydatki w wysokości 44.937.323 ,00 zł
 • deficyt 1.342.062 ,00 zł

źródłem pokrycia wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 2.642.062 zł będzie kredyt bankowy.

W ciągu roku budżet ulegał zmianom, wprowadzanym w drodze uchwał Rady Powiatu oraz uchwał Zarządu Powiatu w Gryfinie - zestawienie podjętych uchwał otwiera część tabelaryczną niniejszego sprawozdania.

Rada Powiatu oraz Zarząd Powiatu w Gryfinie podjęły w ciągu I półrocza roku 2004 uchwały, którymi wprowadzono (działając w granicach swoich kompetencji) zmiany budżetu i w budżecie, polegające na przesunięciu środków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, na rozdysponowaniu rezerwy ogólnej oraz wprowadzeniu tak po stronie dochodów jak i po stronie wydatków budżetu przyznanych Powiatowi dotacji.

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów i wydatków Powiatu Gryfińskiego według stanu na dzień 30 czerwca 2004r. kształtował się następująco:

 • dochody w wysokości 45.708.420 ,00 zł
 • wydatki w wysokości 47.050.482 ,00 zł
  w tym: wydatki bieżące 44.631.996,00 zł
  wydatki majątkowe 2.418.486,00 zł
 • deficyt budżetowy w wysokości 1.342.062 ,00 zł

Źródłem pokrycia deficytu był planowany kredyt bankowy w wysokości 2.642.062 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków Powiatu Gryfińskiego według stanu na dzień 30 czerwca 2004 r. kształtowało się następująco:

 • dochody w wysokości 25.281.136 ,00 zł
 • wydatki w wysokości 22.573.255 ,00 zł
  w tym: wydatki bieżące 22.484.403,00 zł
  wydatki majątkowe 88.852,00 zł
 • nadwyżka w wysokości 2.707.881 ,00 zł

Dochody w odniesieniu do planu zrealizowano w 55,31%.

Struktura dochodów kształtowała się następująco:

 • Dochody własne - wykonano w wysokości 4.591.891,00 zł
 • Subwencje - wykonano w wysokości 12.623.750,00 zł
 • Dotacje - wykonano w wysokości 8.065.495,00 zł
 • Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
  - planowano w wysokości 4.898.302,00 zł
  - wykonano w wysokości 3.449.084,00 zł
  w odniesieniu do planu zrealizowano dotacje w 70,41%
 • Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji
  - planowane w wysokości 12.000,00 zł
  - wykonane w wysokości 2.000,00 zł
 • Dochody związane z realizacją zadań własnych
  - planowane w wysokości 40.798.118,00 zł
  - wykonane w wysokości 21.820.052,00 zł

Wydatki w odniesieniu do planu zrealizowano w 47,98% i ich struktura kształtowała się następująco:

 • Wydatki związane z realizacją zadań własnych w tym:
  • Wydatki na płace - wykonano w wysokości 11.857.932,00 zł
  • Wydatki na pochodne od płac - wykonano w wysokości 2.133.604,00 zł
  • Dotacje - wykonano w wysokości 622.109,00 zł
  • Pozostałe wydatki rzeczowe - wykonano w wysokości 7.870.758,00 zł
  • Wydatki majątkowe - wykonano w wysokości 88.852,00 zł

 • Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
  - planowano w wysokości 4.898.302,00 zł
  - wykonano w wysokości 3.120.476,00 zł
  w odniesieniu do planu zrealizowano w 63,71%.

 • Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
  - planowane w wysokości 821.330,00 zł
  - wykonane w wysokości 8.855,00 zł
  w odniesieniu do planu zrealizowano w 0,94%

Przedstawione wskaźniki wykonania budżetu - zarówno w odniesieniu do dochodów jak i wydatków - można ocenić pozytywnie:

 • plan dochodów został zrealizowany w zakresie możliwym do osiągnięcia przy zmienionych warunkach finansowania zadań samorządu powiatowego,
 • plan wydatków wykonany jest w wysokościach niższych niż planowano, realizacja wydatków zdeterminowana była mniejszymi wpływami dochodów. Wysokość poniesionych wydatków świadczy z jednej strony o konsekwentnym przestrzeganiu dyscypliny budżetowej i poszukiwaniu zaleconych przez Radę Powiatu oszczędności, a z drugiej - o realizowaniu zaplanowanego zakresu zadań.
DOCHODY

Plan dochodów przyjęty uchwałą budżetową wynosił 43.595.261,00 zł, na dzień 30 czerwca 2004r. plan dochodów przewidywał dochody w wysokości 45.708.420,00 zł, wykonanie dochodów zostało zrealizowane w wysokości 25.281.136,00 zł , co stanowi realizację planu w 55,31%.

 1. Dochody według źródeł
  • Plan przyjęty uchwałą budżetową wynosił 43.595.261,00zł,
  • Plan po zmianach na dzień 30.06.2004r. wynosił 45.708.420,00zł,
  • Wykonanie ogółem wyniosło 25.281.136,00 zł z tego źródła dochodów:
   • Dochody własne wykonanie 4.493.327,00 zł.
   • Subwencje wykonanie 12.663.432,00 zł.
   • Dotacje wykonanie 8.122.528,00 zł.
   Plan dochodów wykonano w 55,31%.

  W tabeli nr 2 części tabelarycznej sprawozdania przedstawiono dochody według źródeł dochodów w ujęciu klasyfikacji budżetowej:

  • Rolnictwo i Łowiectwo:
    dotacje - wykonano na kwotę 90.000 zł,
  • Transport i Łączność:
   • dochody własne - wykonano na kwotę 8.544 zł,
  • Gospodarka Mieszkaniowa:
   • dochody własne - wykonano na kwotę 519.891zł,
   • dotacje - wykonano na kwotę 69.492zł,
  • Działalność Usługowa:
   • dochody własne - wykonano na kwotę 99 zł,
   • dotacje - wykonano na kwotę 185.267zł
  • Administracja Publiczna:
   • dochody własne - wykonano na kwotę 1.282.434zł,
   • dotacje - wykonano na kwotę 180.531 zł,
  • Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona P/Pożarowa:
   • dochody własne - wykonano na kwotę 3.715 zł,
   • dotacje - wykonano na kwotę 1.285.803zł,
  • Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej:
   • dochody własne - wykonano na kwotę 1.728.305 zł,
  • Różne rozliczenia:
   • subwencje - wykonano na kwotę 12.663.432 zł,
  • Oświata i Wychowanie:
   • dochody własne - wykonano na kwotę 10.173 zł,
   • dotacje - wykonano na kwotę 74.000zł
  • Ochrona Zdrowia:
   • dotacje - wykonano na kwotę 1.651.451zł,
  • Pomoc Społeczna:
   • dochody własne - wykonano na kwotę 894.031zł,
   • dotacje - wykonano na kwotę 4.416.017zł,
  • Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:
   • dochody własne - wykonano na kwotę 4.731 zł,
   • dotacje - wykonano na kwotę 44.967zł
  • Edukacyjna Opieka Wychowawcza:
   • dochody własne - wykonano na kwotę 43.253 zł,
   • dotacje - wykonano na kwotę 125.000 zł,

 2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
  • Plan przyjęty uchwałą budżetową wynosił 4.715.000,00 zł,
  • Plan po zmianach na dzień 30.06.2004r. wynosił 4.898.302,00 zł,
  • Wykonanie ogółem wyniosło 3.449.084,00 zł,
   Plan dochodów wykonano w 70,41%.

  W tabeli nr 3 części tabelarycznej sprawozdania przedstawiono dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ujęciu klasyfikacji budżetowej dział i rozdział.

 3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji
  • Plan przyjęty uchwałą budżetową wynosił 2.000,00 zł,
  • Plan po zmianach na dzień 30.06.2004r. wynosił 12.000,00 zł,
  • Wykonanie ogółem wyniosło 12.000,00 zł
   Plan dochodów wykonano w 100,00%

  W tabeli nr 4 części tabelarycznej sprawozdania przedstawiono dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji i jednostkami samorządu terytorialnego w ujęciu klasyfikacji budżetowej.

 4. Dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
  • Plan przyjęty uchwałą budżetową wynosił 0 zł,
  • Plan po zmianach na dzień 30.06.2004r. wynosił 821.330,00 zł,
  • Wykonanie ogółem wyniosło 7.720,00 zł
   Plan dochodów wykonano w 0,94%

  W tabeli nr 4a części tabelarycznej sprawozdania przedstawiono dochody związane z realizacją zadań z jednostkami samorządu terytorialnego w ujęciu klasyfikacji budżetowej.

 5. Dochody związane z realizacją zadań własnych
  • Plan przyjęty uchwałą budżetową wynosił 38.878.261,00zł,
  • Plan po zmianach na dzień 30.06.2004r. wynosił 39.976.788,00 zł,
  • Wykonanie ogółem wyniosło 21.812.332,00 zł,
   Plan dochodów wykonano w 54,56%

  W tabeli nr 5 części tabelarycznej sprawozdania przedstawiono dochody związane z realizacją zadań własnych w ujęciu klasyfikacji budżetowej:

  • Transport i łączność - plan dochodów wykonano na kwotę 8.544,00 zł,
  • Gospodarka Mieszkaniowa - plan dochodów wykonano na kwotę 519.891,00 zł,
  • Działalność usługowa - dochody wykonano w wysokości 99,00 zł,
  • Administracja Publiczna - plan dochodów wykonano na kwotę 1.339.467,00 zł,
  • Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona P/Pożarowa - plan dochodów wykonano na kwotę 3.715,00 zł,
  • Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - plan dochodów wykonano na kwotę 1.728.305,00 zł,
  • Różne rozliczenia - plan dochodów wykonano na kwotę 12.663.432,00 zł,
  • Oświata i Wychowanie - plan dochodów wykonano na kwotę 84.173,00 zł,
  • Pomoc Społeczna - plan dochodów wykonano na kwotę 5.291.722,00zł,
  • Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan dochodów wykonano na kwotę 4.731.00 zł
  • Edukacyjna Opieka Wychowawcza - plan dochodów wykonano na kwotę 168.253,00 zł

 6. Dochody według źródeł pochodzenia - Subwencja ogólna z budżetu państwa:
  • Plan przyjęty uchwałą budżetową wynosił 20.907.541,00 zł.,
  • Plan po zmianach na dzień 30.06.2004r. wynosił 21.248.524,00 zł.,
  • Wykonanie ogółem wyniosło 12.623.750,00 zł. w części:
   Plan dochodów wykonano w 59,4%

  • Część oświatowa subwencji ogólnej:
   • Plan przyjęty uchwałą budżetową wynosił 15.925.594,00 zł.,
   • Plan po zmianach na dzień 30.06.2004r. wynosił 15.947.877,00 zł.,
   • Wykonanie ogółem wyniosło 9.814.078,00 zł
    Plan dochodów wykonano w 61,5%.

  • Część wyrównawcza subwencji ogólnej:
   • Plan przyjęty uchwałą budżetową wynosił 2.560.018,00 zł.,
   • Plan po zmianach na dzień 30.06.2004r. wynosił 2.560.018,00 zł.,
   • Wykonanie ogółem wyniosło 1.280.010,00 zł.
    Plan dochodów wykonano w 50%.

  • Część równoważąca subwencji ogólnej:
   • Plan przyjęty uchwałą budżetową wynosił 2.421.929,00 zł.,
   • Plan po zmianach na dzień 30.06.2004r. wynosił 2.421.929,00 zł.,
   • Wykonanie ogółem wyniosło 1.210.962,00 zł
    Plan dochodów wykonano w 50%.
    Uzupełnienie subwencji ogólnej:
    • Plan po zmianach na dzień 30.06.2004r. wynosił 318.700,00 zł.,
    • Wykonanie ogółem wyniosło 318.700,00 zł

Zarząd Powiatu w Gryfinie w I półroczu roku 2004 dołożył wszelkich starań, aby realizacja dochodów była zgodna z planem. W ciągu I półrocza roku budżetowego Zarząd Powiatu na bieżąco monitorował wykonanie planu dochodów.

WYDATKI

Plan wydatków przyjęty uchwałą budżetową wynosił 44.923.361,00 zł, na dzień 30 czerwca 2004r. plan dochodów przewidywał wydatki w wysokości 44.050.482,00 zł, wykonanie wydatków zostało zrealizowane w wysokości 22.573.255,00 zł., co stanowi realizację planu w 47,98%.

 1. Wydatki według kierunków wydatkowania
  • Wydatki majątkowe wykonano ogółem 88.852,00 zł
  • Wydatki bieżące wykonanie ogółem 22.484.403,00 zł w tym:
   • Płace - 11.857.932,00 zł
   • Pochodne od wynagrodzeń - 2.133.604,00 zł
   • Dotacje - 622.109,00 zł
   • Pozostałe wydatki rzeczowe - 7.870.758,00 zł
    Plan wydatków wykonano w 47,98%

  W tabeli nr 6 części tabelarycznej sprawozdania przedstawiono wydatki według kierunków wydatkowania zgodnie z klasyfikacją budżetową.

  • Rolnictwo i Łowiectwo - plan wydatków wykonano na kwotę 400,00 zł
  • Transport i Łączność - plan wydatków wykonano na kwotę 1.256.062,00 zł
  • Gospodarka Mieszkaniowa - plan wydatków wykonano na kwotę 190.854,00 zł
  • Działalność Usługowa - plan wydatków wykonano na kwotę 168.889,00 zł
  • Administracja Publiczna - plan wydatków wykonano na kwotę 2.958.210,00 zł
  • Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona P/Pożarowa - plan wydatków wykonano na kwotę 1.116.193,00 zł
  • Obsługa długu publicznego - plan wydatków wykonano na kwotę 211.045,00zł
  • Oświata i wychowanie - plan wydatków wykonano na kwotę 6.392.561,00 zł
  • Ochrona Zdrowia - plan wydatków wykonano na kwotę 1.734.349,00 zł
  • Pomoc Społeczna - plan wydatków wykonano na kwotę 5.959.801,00 zł
  • Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan wydatków wykonano na kwotę 500.117,00 zł
  • Edukacyjna Opieka Wychowawcza - plan wydatków wykonano na kwotę 2.081.774,00
  • Kultura Fizyczna i Sport - plan wydatków wykonano na kwotę 2.000,00 zł

 2. Wydatki z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
  • Plan przyjęty uchwałą budżetową wynosił 4.715.000 ,00 zł.,
  • Plan po zmianach na dzień 30.06.2004r. wynosił 4.898.302,00 zł.,
  • Wykonanie ogółem wyniosło 3.120.476 ,00 zł. z tego:
   • Płace 880.192,00 zł.
   • Pochodne 28.128,00 zł.
   • Dotacje 0
   • Pozostałe wydatki rzeczowe 2.174.185,00 zł.
   • Wydatki majątkowe 37.971,00 zł
    Plan wydatków wykonano w 63,71%

  W tabeli nr 7 części tabelarycznej sprawozdania przedstawiono wydatki bieżące w ujęciu klasyfikacji budżetowej:

  • Rolnictwo i Łowiectwo - plan wydatków wykonano na kwotę 400,00 zł
  • Gospodarka Mieszkaniowa - plan wydatków wykonano na kwotę 32.079,00 zł
  • Działalność Usługowa - plan wydatków wykonano na kwotę 168.889,00 zł
  • Administracja Publiczna - plan wydatków wykonano na kwotę 111.490,00 zł
  • Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona P/Pożarowa - plan wydatków wykonano na kwotę 1.116.193,00 zł
  • Ochrona Zdrowia - plan wydatków wykonano na kwotę 1.647.149,00 zł
  • Pomoc Społeczna - plan wydatków wykonano na kwotę 8.593,00 zł

 3. Wydatki - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji
  • Plan przyjęty uchwałą budżetową wynosił 2.000,00 zł
  • Plan po zmianach na dzień 30.06.2004r. wynosił 12.000,00 zł
  • Wykonanie ogółem wyniosło 12.178,00 zł
   Plan wydatków wykonano w 101,48%

  W tabeli nr 8 części tabelarycznej sprawozdania przedstawiono wydatki w ujęciu klasyfikacji budżetowej.

 4. Wydatki - związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytprialnego Plan po zmianach na dzień 30.06.2004r. wynosił 821.330 ,00 zł Wykonanie ogółem wyniosło 8.855,00 zł Plan wydatków wykonano w 0,94%% W tabeli nr 8a części tabelarycznej sprawozdania przedstawiono wydatki w ujęciu klasyfikacji budżetowej.
 5. Wydatki - związane z realizacją zadań własnych
  • Plan przyjęty uchwałą budżetową wynosił 40.220.323,00 zł
  • Plan po zmianach na dzień 30.06.2004r. wynosił 41.318.850,00 zł
  • Wykonanie ogółem wyniosło 19.431.746,00 zł. z tego:
   • Płace 10.977.740,00 zł
   • Pochodne 2.105.476,00 zł
   • Dotacje 622.109,00 zł
   • Pozostałe wydatki rzeczowe 5.675.540,00 zł
   • Wydatki majątkowe 50.881,00 zł
    Plan wydatków wykonano w 47,03%

  W tabeli nr 9 części tabelarycznej sprawozdania przedstawiono wydatki bieżące w ujęciu klasyfikacji budżetowej:


  • Leśnictwo - plan wydatków wykonano na kwotę 0,00 zł
  • Transport i łączność - plan wydatków wykonano na kwotę 1.256.062,00 zł
  • Gospodarka Mieszkaniowa - plan wydatków wykonano na kwotę 158.775,00 zł
  • Administracja Publiczna - plan wydatków wykonano na kwotę 2.835.542,00 zł
  • Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona P/Pożarowa - plan wydatków wykonano na kwotę 0,00 zł
  • Obsługa długu publicznego - plan wydatków wykonano na kwotę 211.045,00 zł
  • Różne rozliczenia - plan wydatków wykonano na kwotę 0,00 zł
  • Oświata i wychowanie - plan wydatków wykonano na kwotę 6.392.561,00 zł
  • Ochrona Zdrowia - plan wydatków wykonano na kwotę 87.200,00 zł
  • Pomoc Społeczna - plan wydatków wykonano na kwotę 5.943.488,00 zł
  • Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan wydatków wykonano na kwotę 464.434,00 zł
  • Edukacyjna Opieka Wychowawcza - plan wydatków wykonano na kwotę 2.081.774,00
  • Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - plan wydatków wykonano na kwotę 0,00
  • Kultura Fizyczna i Sport - plan wydatków wykonano na kwotę 2.000,00 zł

 6. Wydatki - związane z realizacją zadań własnych

  W tabeli nr 10 przedstawiono wydatki według miejsc ich powstawania celem przedstawienia struktury wydatków w jednostkach organizacyjnych powiatu w podziale na działy klasyfikacji budżetowej. Takie ujęcie wydatków ma na celu prezentację średniego kosztu kształcenia uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych oraz średniego kosztu utrzymania pensjonariuszy w domach pomocy społecznej i średniego kosztu utrzymania wychowanków w domach dziecka.


Tabela 10a przedstawia wydatki w Szkołach Specjalnych:
 • Zespół Szkół Specjalnych w Gryfinie

  Wydatki ogółem wyniosły 417.695,00 zł - liczba uczniów 75
  Przeciętny roczny koszt kształcenia 1 ucznia wg subwencji oświatowej wynosi 6.428,72 zł
  Rzeczywisty roczny koszt kształcenia 1 ucznia wynosi 10.078,06 zł

 • Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie

  Wydatki ogółem wyniosły 580.437,00 zł - liczba uczniów 88
  Przeciętny roczny koszt kształcenia 1 ucznia wg subwencji oświatowej wynosi 12.187,77 zł
  Rzeczywisty roczny koszt kształcenia 1 ucznia wynosi 12.248,99 zł

 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie

  Wydatki ogółem wyniosły 935.774,00 zł - liczba uczniów 70
  Przeciętny roczny koszt kształcenia 1 ucznia wg subwencji oświatowej wynosi 18.660,81 zł
  Rzeczywisty roczny koszt kształcenia 1 ucznia wynosi 23.417,38 zł

Tabela 10b przedstawia wydatki w Szkołach Ponadgimnazjalnych:
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Gryfinie

  Wydatki ogółem wyniosły 995.534,00 zł - liczba uczniów 595
  Przeciętny roczny koszt kształcenia 1 ucznia wg subwencji oświatowej wynosi 3.004,66 zł
  Rzeczywisty roczny koszt kształcenia 1 ucznia wynosi 3.176,56 zł

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr1 w Chojnie

  Wydatki ogółem wyniosły 831.697,00 zł - liczba uczniów 564
  Przeciętny roczny koszt kształcenia 1 ucznia wg subwencji oświatowej wynosi 2.894,37 zł
  Rzeczywisty roczny koszt kształcenia 1 ucznia wynosi 2.978,03 zł

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie

  Wydatki ogółem wyniosły 1.732.164,00 zł - liczba uczniów 930
  Przeciętny roczny koszt kształcenia 1 ucznia wg subwencji oświatowej wynosi 3.623,47 zł
  Rzeczywisty roczny koszt kształcenia 1 ucznia wynosi 3.718,00 zł

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie

  Wydatki ogółem wyniosły 1.277.336,00 zł - liczba uczniów 649
  Przeciętny roczny koszt kształcenia 1 ucznia wg subwencji oświatowej wynosi 3.275,77 zł
  Rzeczywisty roczny koszt kształcenia 1 ucznia wynosi 3.660,58 zł

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach

  Wydatki ogółem wyniosły 886.454,00 zł - liczba uczniów 407
  Przeciętny roczny koszt kształcenia 1 ucznia wg subwencji oświatowej wynosi 4.082,02 zł Rzeczywisty roczny koszt kształcenia 1 ucznia wynosi 4.273,17 zł

Tabela 10c przedstawia wydatki w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych:
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie

  Wydatki ogółem wyniosły 319.092 zł - liczba uczniów 8.205
  Rzeczywisty roczny koszt porady 1 ucznia wynosi 73,31 zł

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chojnie

  Wydatki ogółem wyniosły 237.731 zł - liczba uczniów 7.000
  Rzeczywisty roczny koszt porady 1 ucznia wynosi 66,02 zł

Tabela 10d przedstawia wydatki w Domach Dziecka:
 • Dom Dziecka w Binowie

  Wydatki ogółem wyniosły 394.099zł - liczba wychowanków 43
  Koszt całkowity utrzymania 1 wychowanka/średnio w m-cu w I półroczu/ 1.532 zł w tym:

  • koszt utrzymania domu na 1 wychowanka - 1.155 zł
  • koszt wyżywienia 1 wychowanka - 309 zł
  • koszt wyposażenia 1 wychowanka w art. bytowe - 68 zł

 • Dom Dziecka w Trzcińsku Zdrój

  Wydatki ogółem wyniosły 433.414 zł - liczba wychowanków 43
  Koszt całkowity utrzymania 1 wychowanka/średnio w m-cu w I półroczu/ 1.642 zł w tym:

  • koszt utrzymania domu na 1 wychowanka - 1.359 zł
  • koszt wyżywienia 1 wychowanka - 215 zł
  • koszt wyposażenia 1 wychowanka w art. bytowe - 68 zł
Tabela 10e przedstawia wydatki w Domach Pomocy Społecznej:
 • Dom Pomocy Społecznej w Dębcach

  Wydatki ogółem wyniosły 722.744 zł - liczba pensjonariuszy 72
  Koszt całkowity utrzymania 1 mieszkańca /średnio w m-cu w I półroczu/ 1.673 zł w tym:

  • koszt usług zaspakajających potrzeby bytowe na 1 mieszkańca DPS - 884 zł
  • koszt realizacji usług opiekuńczych na 1 mieszkańca DPS - 723 zł
  • koszt realizacji usług wspomagających na 1 mieszkańca DPS - 66 zł

  Źródła finansowania zadań:
  • Wpływy z usług i pozostałe dochody - 179.039,00 zł
  • dotacja od wojewody - 543.703,00 zł

 • Dom Pomocy Społecznej w Moryniu

  Wydatki ogółem wyniosły 1.169.500 zł - liczba pensjonariuszy 120
  Koszt całkowity utrzymania 1 mieszkańca / średnio w m-cu w I półroczu/ 1.624 zł w tym:

  • koszt usług zaspakajających potrzeby bytowe na 1 mieszkańca DPS - 709 zł
  • koszt realizacji usług opiekuńczych na 1 mieszkańca DPS - 816 zł
  • koszt realizacji usług wspomagających na 1 mieszkańca DPS - 99 zł

  Źródła finansowania zadań:
  • Wpływy z usług i pozostałe dochody - 248.333,00 zł
  • dotacja od wojewody - 1.678.400,00 zł

 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie

  Wydatki ogółem wyniosły 1.247.852 zł - liczba pensjonariuszy 134
  Koszt całkowity utrzymania 1 mieszkańca /średnio w m-cu w I półroczu/ 1.673 zł w tym:

  • koszt usług zaspakajających potrzeby bytowe na 1 mieszkańca DPS - 520 zł
  • koszt realizacji usług opiekuńczych na 1 mieszkańca DPS - 962 zł
  • koszt realizacji usług wspomagających na 1 mieszkańca DPS - 71 zł

  Źródła finansowania zadań:
  • Wpływy z usług i pozostałe dochody - 225.311,00 zł
  • dotacja od wojewody - 1.022.543,00 zł

 • Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju

  Wydatki ogółem wyniosły 604.621,00 zł - liczba pensjonariuszy 94
  Koszt całkowity utrzymania 1 mieszkańca / średnio w m-cu w I półroczu/ 1.072 zł w tym:

  • koszt usług zaspakajających potrzeby bytowe na 1 mieszkańca DPS - 364 zł
  • koszt realizacji usług opiekuńczych na 1 mieszkańca DPS - 678 zł
  • koszt realizacji usług wspomagających na 1 mieszkańca DPS - 30 zł

  Źródła finansowania zadań:
  • Wpływy z usług i pozostałe dochody - 236.608,00 zł
  • dotacja od wojewody - 890.000,00 zł

Tabela 10f przedstawia wydatki w:
 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

  Plan wydatków wynosił - 498.800 zł
  Wykonanie wyniosło - 198.676zł
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje ustawowe zadania:

  • Funkcjonowanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności - 30.801,00 zł
  • Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki - 66.458,00 zł
  • Funkcjonowanie rodzin zastępczych - 743.833,00 zł
  • Składki na ubez. zdrowotne dzieci nie objętych ubez. - 1.725,00 zł
  • Świadczenia dla repatriantów - 4.882,00 zł

 • Powiatowym Urzędzie Pracy

  Wydatki ogółem wyniosły 464.434,00 zł w tym:

  • Rejestracja bezrobotnych - 93.014,00zł
  • Pośrednictwo - 92.984,00 zł
  • Wydawanie decyzji - 69.105,00 zł
  • Wypłata świadczeń -115.772,00 zł
  • Opracowanie programów rynku pracy - 46.946,00 zł
  • Obszary zadaniowe związane z UE - 46.613,00 zł
Tabela 10g przedstawia wydatki w:
 • Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego

  Plan wydatków wynosił -183.429 zł
  Wykonanie wyniosło - 111.273 zł

 • Powiatowym Zarządzie Dróg

  Plan wydatków wynosił - 3.849.986 zł
  Wykonanie wyniosło - 1.256.062 zł
  Zadania własne realizowane przez PZD:

  • Wycinka i podcinka drzew i krzewów, oczyszczanie poboczy - 153.686,00 zł
  • Oznakowanie poziome i pionowe dróg - 65.910,00 zł
  • Koszenie poboczy - 13.003,00 zł
  • Odwodnienie dróg i utrzymanie urządzeń odwadniających - 12.471,00 zł
  • Naprawa nawierzchni dróg - 29.012,00 zł
  • Naprawa poboczy dróg - 15.900,00 zł
  • Bieżące utrzymanie mostów i przepustów - 10.086,00 zł
  • Wykonanie i naprawa oznakowania poziomego - 17.653,00 zł
  • Remont własnych środków transportu i sprzętu - 10.965,00 zł
  • Usługi dowozu pracowników - 6.257,00 zł
  • Zarządzanie drogami - 278.971,00 zł

  Zadania zlecone na podstawie porozumień z j.s.t. na utrzymanie zimowe dróg - 138.750,00 zł
  Zadania własne zlecone na podstawie umów bieżące remonty dróg - 503.398,00 zł

 • Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej

  Plan wydatków wynosił - 2.409.414 zł
  Wykonanie wyniosło - 1.124.786 zł

Tabela 10h przedstawia wydatki w Starostwie Powiatowym

Plan wydatków wynosił - 5.189.336,00 zł
Wykonanie wyniosło - 2.525.987,00 zł z tego:

 • Wynagrodzenia 1.446.866,00 zł
 • Pochodne od wynagrodzeń 245.286,00 zł
 • Dotacje 15.000,00 zł
 • Wydatki rzeczowe 767.954,00 zł w tym:
 • Zakup tablic rejestracyjnych i druków dot. komunikacji - 261.987,00 zł
 • Wydatki majątkowe 50.000,00 zł

Wydatki na utrzymanie Rady Powiatu:
plan wydatków - 288.600,00 zł
wykonanie wydatków wyniosło 117.860,00 zł

ZAKŁAD BUDŻETOWY

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

PRZYCHODY
Plan przychodów wynosił 602.746,00 zł, wykonanie planu wyniosło 287.507,00 zł
Plan przychodów zrealizowano w 47,7%

WYDATKI
Plan wydatków stanowiących koszty działalności wynosił 602.746,00 zł, wykonanie wyniosło 287.507 zł
Plan wydatków zrealizowano w 47,7%
Stan środków obrotowych na koniec okresu wynosił:

W tabeli nr 11 części tabelarycznej sprawozdania przedstawiono przychody i wydatki w ujęciu klasyfikacji budżetowej.

ŚRODKI SPECJALNE

PRZYCHODY
Plan przychodów wynosił 501.764,00 zł, wykonanie planu wyniosło 383.725,00 zł
Plan przychodów zrealizowano w 76,5%

WYDATKI
Plan wydatków wynosił 501.764,00 zł, wykonanie wydatków wyniosło 383.725,00 zł
Plan wydatków zrealizowano w 76,5%

W tabeli nr 12 części tabelarycznej sprawozdania przedstawiono plan przychodów i wydatków w ujęciu klasyfikacji budżetowej.

FUNDUSZE CELOWE
Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

PRZYCHODY
Plan przychodów wynosił 536.600,00 zł, wykonanie planu wyniosło 535.580,00 zł
Plan przychodów zrealizowano w 99,9%

WYDATKI
Plan wydatków wynosił 536.600,00 zł, wykonanie rozchodów wyniosło 535.580,00 zł
Plan wydatków zrealizowano w 99,9%

W tabeli nr 13 części tabelarycznej sprawozdania przedstawiono przychody i wydatki plan i wykonanie.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

PRZYCHODY
Plan przychodów wynosił 2.590.000,00 zł, wykonanie planu wyniosło 1.512.655,00 zł
Plan przychodów zrealizowano w 58,4%

WYDATKI
Plan wydatków wynosił 2.590.000,00 zł, wykonanie wydatków wyniosło 1.512.655,00 zł
Plan wydatków zrealizowano w 58,4%

W tabeli nr 13 części tabelarycznej sprawozdania przedstawiono przychody i wydatki plan i wykonanie.

DŁUG PUBLICZNY

DŁUG PUBLICZNY na dzień 30 czerwca 2004 wynosił 8.771.537,65 zł, maksymalny poziom zadłużenia (60%) - 27.425.052,00 zł
Obciążenie roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia wynosi 1.676.714,51 zł, maksymalne roczne zadłużenie (15%)- 6.856.263,00 zł
W 2004r z planowanych do spłaty kredytów w wysokości 1.300.000 zł, na dzień 30 czerwca 2004 r. dokonano spłaty kredytu w wysokości 631.301 zł oraz wydatkowano kwotę 211.045 zł na obsługę długu publicznego.

Tabela 14 przedstawia spłatę kredytów bankowych wraz z odsetkami.

PODSUMOWANIE

Zarząd Powiatu w I półroczu 2004r. dołożył wszelkich starań, aby uchwalony przez Wysoką Radę budżet był realizowany zgodnie z przyjętymi zadaniami.
Budżet pierwszego półrocza 2004 roku po raz pierwszy był realizowany w nowych warunkach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz zmianie innych ustaw m.in. w zakresie pomocy społecznej. Nowe rozwiązania systemowe powodowały konieczność zastosowania innych rozwiązań planowania środków na realizację zadań oraz wypracowania nowych narzędzi monitorowania wydatków na realizację tych zadań. Opracowanie budżetu zadaniowego i wypracowanie obiektywnych kryteriów podziału środków na poszczególne zadania już na etapie planowania budżetu pozwoliło na obiektywną ocenę realizacji budżetu za I półrocze 2004r. Zastosowane nowe narzędzia budżetu zadaniowego pozwoliły na wyliczenie jednostkowych wydatków na kształcenie uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych i specjalnych, wyliczenie jednostkowego standardu utrzymania dzieci w domach dziecka i pensjonariuszy w domach pomocy społecznej. Budżet zadaniowy pozwolił na wydzielenie wydatków na poszczególne zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Urząd Pracy i Powiatowy Zarząd Dróg. Powiat Gryfiński należy do niewielu powiatów w Polsce, w którym zastosowano nowe rozwiązania i narzędzia zarządzania finansami publicznymi.
Dotychczasowe doświadczenia wdrażania reformy budżetu Powiatu Gryfińskiego należy uznać za pozytywne. Pozwoli na dalszą kontynuację wydzielania zadań.

Zgodnie z uchwałami Wysokiej Rady, w zakresie przyjętych zadań, rozpoczęto termomoderenizację obiektów powiatowych, modernizację drogi powiatowej nr 41-437 Stare Czarnowo-Kołowo przy współfinansowaniu ze środków unijnych SAPARD.
Przedkładając Wysokiej Radzie niniejszą informację z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za I półrocze 2004r. wnoszę w imieniu Zarządu Powiatu w Gryfinie o uznanie, iż budżet minionego półrocza był wykonany prawidłowo.

Wykresy oraz część tabelaryczna dostępna jest w postaci archiwum ZIP.
archiwum ZIP  Część tabelaryczna 
Uwaga! Część tabelaryczna dostępna jest w postaci archiwum ZIP.

data opublikowania: 2004-09-01 15:45:14
data ostatniej aktualizacji: 2004-11-18 09:46:18

Strona odwiedzona 19374 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Lilianna Ochmańska
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.