Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Budżet Powiatu

Wykonanie budżetu za 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2013 rok

Zarząd Powiatu w Gryfinie:

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Gładkow
 4. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 5. Członek Zarządu - Roman Rataj

Gryfino, marzec 2014

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, 885 j.t. ze zmianami), Zarząd Powiatu w Gryfinie przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2013 r.

Polityka finansowa w 2013 r. realizowana była na podstawie wielkości planistycznych, przyjętych uchwałą Rady Powiatu nr XIX/154/2012 z dnia 20.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok. Określały one:

 1. dochody budżetowe w wysokości 71 168 544,59 zł,
 2. wydatki budżetowe w wysokości 71 668 544,59 zł,
 3. deficyt budżetu w wysokości 500 000,00 zł,
 4. przychody w wysokości 2 915 000,00 zł,
 5. rozchody w wysokości 2 415 000,00 zł.

Planowane do realizacji w 2013 r. kwoty ulegały zmianom, dokonywanym w trakcie roku budżetowego. Powodem dokonywania zmian wielkości planistycznych, zgodnie z kompetencjami przez Radę Powiatu, Zarząd Powiatu oraz poszczególnych kierowników jednostek organizacyjnych, było m.in.: pozyskanie środków zewnętrznych (dotacji) na realizowane zadania, zmiany wielkości przyznanych dotacji, dostosowanie planów finansowych do rzeczywistych potrzeb poszczególnych jednostek organizacyjnych. Efektem sukcesywnie dokonywanych zmian jest osiągnięcie na koniec 2013 r. planu:

 1. dochodów budżetowych na poziomie 73 719 584,36 zł,
 2. wydatków budzetowych na poziomie 73 719 584,36 zł,
 3. przychodów na poziomie 2 425 000,00 zł,
 4. rozchodów na poziomie 2 425 000,00 zł.

Przy tak ukształtowanych wielkościach planowanych dochodów i wydatków budżetowych, budżet Powiatu Gryfińskiego został zrównoważony.

I. Realizacja dochodów budżetowych

Realizacja planu wydatków na koniec 2013 r. wyniosła 98,12%, co stanowi kwotę 72 333 510,49 zł. Na wykonane dochody budżetowe składają się:

 • w 92,36% dochody bieżące z kwotą 66 808 407,50 zł,
 • w 7,34% dochody majątkowe z kwotą 5 525 102,99 zł.

Realizowane przez Powiat Gryfiński dochody budżetowe klasyfikowane są w obrębie trzech kategorii. Ich udział w zrealizowanych w 2013 r. dochodach przedstawia się następująco:

 • dochody własne stanowią 27 881 193,01 zł,
 • subwencja ogólna stanowi 28 567 920,00 zł,
 • dotacje z budżetu państwa (w tym na realizację zadań własnych powiatu) stanowią 15 884 397,48 zł.

Strukturę zrealizowanych w 2013 r. dochodów przedstawia wykres 1.

Wykres 1 Struktura dochodów budżetowych

Realizacja dochodów własnych

Własne źródła finansowania działalności powiatów zostały wymienione w art. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zalicza się do nich:

 1. wpływy z opłat będących dochodami powiatu na mocy odrębnych przepisów,
 2. dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe,
 3. dochody z majątku powiatu,
 4. spadki, darowizny oraz zapisy na rzecz powiatu,
 5. kary, grzywny określone odrębnymi przepisami,
 6. 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustawowo zleconych zadań,
 7. odsetki od pożyczek,
 8. odsetki od: nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochód powiatu, środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych - o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
 9. dotacje udzielone przez inne jednostki samorządu terytorialnego,
 10. dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych uregulowań,
 11. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu,
 12. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników mających siedzibę na obszarze powiatu.

Realizację poszczególnych tytułów własnych źródeł finansowania działalności powiatu przedstawia tabela 1.

Tabela 1 Realizacja dochodów własnych

Do pobrania:

dostępne w wersji PDF Tabela 1

Dochody własne zrealizowane zostały w łącznej kwocie 27 881 193,01 zł, co stanowi 94,82% planowanych kwot. Wśród dochodów wykonanych kwota 4 819 834,11 zł (stanowiąca 17,28% dochodów własnych) stanowi środki europejskie, będące źródłem finansowania lub współfinansowania projektów realizowanych przez jednostki organizacyjne.

Wykonanie dochodów własnych kształtuje się odmiennie w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Najniższe wykonanie dotyczy dochodów ujętych w dziale 851 Ochrona zdrowia i stanowi 32,74% planowanych kwot. Natomiast w kilku działach klasyfikacji budżetowej (m.in. 750, 852, 853) wykonanie planowanych kwot przekroczyło 100%.

Analiza struktury zrealizowanych dochodów własnych pozwala wskazać, które z dochodów własnych stanowią znaczące źródło finansowania zadań realizowanych przez Powiat Gryfiński. Najbardziej znaczące źródła dochodów własnych przedstawia wykres 2.

Wykres 2 Dochody własne zrealizowane w 2013 r.

Największy udział wśród własnych źródeł finansowania mają dochody ujęte w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. W 2013 r. zrealizowane zostały one w łącznej kwocie 12 485 890,04 zł. Na osiągniętą kwotę składają się:

 • ujęte w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, dochody z tytułu:
  • opłaty komunikacyjnej - 1 602 123,90 zł,
  • zajęcia pasa drogowego - 562 865,45 zł,
  • wpłat za koncesje i licencje - 11 487,00 zł,
  • różnych dochodów, w tym odsetek od nieterminowego wnoszenia opłat - 1 938,70 zł,
 • ujęte w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody z tytułu:
  • udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - 9 818 906,00 zł,
  • udziału w podatku dochodowym od osób prawnych - 488 568,99 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dochody zrealizowane zostały w wysokości 3 623 089,27 zł. Na wykonaną kwotę składają się:

 • dotacja otrzymana w związku z realizacją zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych - 9 000,00 zł,
 • środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 34 937,00 zł,
 • dochody wypracowane przez Powiatowy Urząd Pracy, w łącznej kwocie 440 103,18 zł, na którą składają się głównie środki z Funduszu Pracy, przeznaczone na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz na wynagrodzenia osób zatrudnionych na stanowiskach pracy, zgodnych z wymaganymi standardami; ujęte tu zostały również wpływy stanowiące odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wynagrodzenie płatnika składek.

W dziale 85395 uwzględnione zostały również środki zewnętrzne (bezzwrotne), pozyskane przez jednostki organizacyjne, w związku z realizowanymi projektami. Uwzględnione tu zostały środki na finansowanie projektu:

 1. "Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim" - projekt realizowany od 2007 r. przez PCPR w Gryfinie, w projekcie uczestniczą gminy z ternu powiatu - partnerzy w projekcie.
  Cele projektu są zbieżne w kolejnych latach jego realizacji i koncentrują się wokół zapewnienia prawidłowej opieki nad dziećmi z rodzin biologicznych, w których występują dysfunkcje. Przyjęte cele realizowane są w efekcie podejmowania działań wspierających rodziny we wzmacnianiu i odzyskiwaniu zdolności do prawidłowego funkcjonowania, pracy socjalnej z rodziną, wykonywaną przez specjalistów - psychologów, pedagogów. Dla wzmocnienia podejmowanych działań zatrudniani są asystenci, wspomagający rodziny w codziennych czynnościach.
  W projekcie uczestniczą również osoby, które z uwagi na niepełnosprawność, zagrożone są wykluczeniem społecznym.
 2. dotyczącego zakupu samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich; pozyskane środki przeznaczone są na zakup samochodu dla DPS w Dębcach, DPS w Moryniu, Stowarzyszenia Promyk, prowadzącego WTZ w Goszkowie oraz dla Gminy Gryfino, z przeznaczeniem dla Stowarzyszenia prowadzącego WTZ w Gryfinie; zadanie współfinansowane ze środków PFRON, zrealizowane zostanie w 2014 r.,
 3. "Piramida kompetencji" - projekt realizowany przez PUP w Gryfinie; w ramach projektu utworzono stanowiska pracy dla pracowników Centrum Aktywizacji zawodowej, wyposażono je i/lub doposażono,
 4. "Junior - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych" realizowany przez PUP w Gryfinie; celem projektu jest wsparcie finansowe niepełnosprawnych absolwentów, w celu umożliwienia im nabycia doświadczenia zawodowego,
 5. "Nasze kompetencje - nasza przyszłość" oraz "Kreatywni i kompetentni" - projekty realizowane przez ZSP nr 2 w Gryfinie.

Szczegółowy wykaz projektów realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu przedstawia tabela nr 12.

Dochody własne ujęte w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie 2 669 274,87 zł realizowane są z następujących tytułów:

 1. w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 915 244,41 zł, z tytułu:
  • odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wnoszonej przez rodziców, opiekunów prawnych, środków przekazywanych, zgodnie z zawartymi porozumieniami, przez inne jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,
  • odpłatności za wyżywienie wychowanków i pracowników placówki opiekuńczo - wychowawczej,
  • otrzymanych darowizn, odsetek od środków na rachunkach bankowych,
  • pozostałych dochodów generowanych przez jednostkę,
 2. w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w kwocie 1 578 327,05 zł, na którą składają się: wpłaty za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, wpłaty z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, dochody generowane przez jednostkę z pozostałych tytułów (np. wynagrodzenie płatnika składek),
 3. w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze w kwocie 173 407,76 zł, z tytułu odpłatności za pobyt dzieci (spoza Powiatu Gryfińskiego) w rodzinach zastępczych, funkcjonujących na terenie powiatu,
 4. w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie w kwocie 2 295,65 zł z różnych dochodów generowanych przez jednostkę (m.in. wynagrodzenie płatnika składek).

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, ujęte zostały dochody w kwocie 2 231 332,22 zł, związane z gospodarowaniem nieruchomościami powiatowymi, jak również administracją nieruchomościami Skarbu Państwa. Ujęte tu zostały również dochody pozyskane na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego, ale również z tytułu:

 • zarządu i wieczystego użytkowania nieruchomości,
 • umownych kar naliczonych wykonawcom,
 • zwrotu kosztów sądowych,
 • odszkodowań za przejęte mienie,
 • udziału w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (25% udział w dochodach Skarbu Państwa z tytułu administracji nieruchomościami Skarbu Państwa),
 • odpłatności za wynajem pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych, w tym z tytułu administrowania internatami jednostek oświatowych.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ujęte zostały dochody własne w kwocie 1 304 241,07 zł, stanowiące środki pozyskane na realizację przez PKPSP w Gryfinie projektu pn. "Stworzenie wspólnego polsko - niemieckiego systemu zwalczania zanieczyszczeń o dużej powierzchni na Odrze oraz zwalczania skutków innych zagrożeń na obszarze przygranicznym", uwzględnione zostały tu również odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym PKPSP w Gryfinie

W ramach realizowanego do 31.12.2012 r. programu, zakupiono wyposażenie niezbędne do prowadzenia akcji ratowniczych przez funkcjonariuszy PKPSP w Gryfinie.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ujęto dochody w kwocie 1 008 440,01 zł, pochodzące z opłat wnoszonych przez zobowiązane podmioty, z tytułu korzystania ze środowiska naturalnego.

Zawarte w dziale 710 Działalność usługowa dochody własne w kwocie 996 046,87 zł pochodzą z tytułu odpłatności za realizowane czynności geodezyjne i kartograficzne.

W dziale 600 Transport i łączność dochody własne Powiatu, w kwocie 848 308,81 zł stanowią: środki o charakterze dotacji, pozyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego w celu wspólnej realizacji zadań na drogach powiatowych, wpłaty pozyskane ze sprzedaży mienia (drewno z wycinek), odpłatność za dzierżawę miejsc postojowych, odsetki od nieterminowo wnoszonych płatności.

Oświata i wychowanie (dział 801), wygenerowała dochody w kwocie 754 146,87 zł. Wpływy do budżetu pochodzą głównie z: realizowanych przez jednostki oświatowe kursów zawodowych, realizowanego przez PPP w Gryfinie projektu z udziałem środków zewnętrznych, mającego na celu dokształcanie i doskonalenie pracowników oświatowych, z wnoszonych opłat za duplikaty dokumentów, pozyskanych darowizn, czy wynagrodzenia płatnika składek.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, ujęte zostały dochody własne w łącznej kwocie 566 634,68 zł, pochodzące głównie z odpłatności za wyżywienie oraz pobyt w internatach szkół i placówek oświatowych. Uwzględnione zostały tu środki wypracowane przez SOSW w Chojnie (darowizny, wynagrodzenie płatnika składek), stypendia przyznane uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz inne dochody jednostek organizacyjnych.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo ujęto, zgodnie z otrzymaną informacją, dotację w kwocie 450 000,00 zł pozyskaną z samorządu województwa i przeznaczoną na zadanie inwestycyjne z zakresu drogownictwa.

Osiągnięte dochody własne, ujęte w dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe w kwocie 381 861,17 zł stanowią środki pozyskane w ramach projektu "Młody przedsiębiorca", realizowanego w ramach POKL, ze środków EFS przez PUP w Gryfinie. Zakłada on utworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych w wieku do 25 roku życia. Ujęto tu również środki, przyznane PUP w Gryfinie na realizację projektu "Kobieta - atrakcyjny pracownik" w ramach POKL, ze środków EFS. Projekt skierowany jest do kobiet pozostających bez pracy i ma na celu umożliwienie zdobycia nowych umiejętności beneficjentom projektu, w efekcie szkoleń oraz staży, co ma ułatwić podjęcie pracy.

Kwota 167 728,72 zł, ujęta w dziale 851 Ochrona zdrowia, stanowi wnoszone, w ramach zawartych ugód, wpłaty przez zobowiązane osoby oraz wpłatę dokonaną przez Szpital Powiatowy Sp z o.o. w Gryfinie.

W dziale 926 Kultura fizyczna ujęta została dotacja w kwocie 158 900,00 zł, przeznaczona na modernizację sali gimnastycznej w ZSP nr 2 w Gryfinie.

W dziale 758 Różne rozliczenia ujęte zostały odsetki w kwocie 149 022,64 zł od środków zdeponowanych na lokatach terminowych.

W dziale 750 Administracja publiczna ujęto dochody własne w kwocie 86 271,62 zł, pochodzące z: nałożonych (na podmioty zewnętrzne) kar i grzywien, wynagrodzenia z tytułu terminowego opłacania zobowiązań publiczno - prawnych, odpłatności z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dotacje z budżetu państwa stanowią bezzwrotne środku publiczne, podlegające szczególnym zasadom rozliczania, przekazywane na ściśle określony cel. Zrealizowane w 2013 r. dotacje z budżetu państwa, w łącznej kwocie 15 884 397,48 zł, przeznaczone na finansowanie zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych powiatu przedstawia tabela 2.

Tabela 2 Dotacje z budżetu państwa

Do pobrania:

dostępne w wersji PDF Tabela 2

Subwencja ogólna

W 2013 r. zrealizowana została subwencja ogólna w kwocie 28 567 920,00 zł. Na osiągniętą kwotę składa się:

 1. część wyrównawcza z kwotą 7 189 472,00 zł,
 2. część równoważąca z kwotą 3 473 453,00 zł,
 3. część oświatowa z kwotą 17 739 160,00 zł.

W trakcie roku budżetowego subwencja ogólna została zwiększona o uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 165 835,00 zł.

II. Realizacja wydatków budżetowych

Planowane do realizacji w 2013 r. wydatki budżetowe w kwocie 73 719 584,36 zł na koniec roku budżetowego wykonane zostały w 95,43%, co stanowi kwotę 70 353 786,61 zł. Na wykonane wydatki budżetowe składają się:

 • wydatki bieżące w kwocie 60 041 531,61 zł, co stanowi 85,34% planu, z czego:
  • wynagrodzenia i pochodne - 36 323 277,90 zł,
  • dotacje w wysokości - 4 108 766,27 zł,
  • wydatki na obsługę długu - 814 120,88 zł,
  • pozostałe wydatki bieżące - 18 795 366,56 zł,
 • wydatki majątkowe w kwocie 10 312 255,162 zł, co stanowi 14,66% planu.

Niewykonanie całości zaplanowanych kwot wydatków budżetowych spowodowane było:

 1. utworzeniem w budżecie Powiatu Gryfińskiego rezerw celowych, które nie zostały w trakcie roku budżetowego w całości rozwiązane,
 2. ujęciem w budżecie na 2013 r. środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów w przyszłym roku budżetowym,
 3. przesunięciem w czasie planowanych do realizacji zadań,
 4. zmianą zakresu realizowanych zadań,
 5. osiągnięciem niższych wartości planowanych zadań, w efekcie przeprowadzonych postępowań przetargowych.

Strukturę zrealizowanych w 2013 r. wydatków budżetowych przedstawia wykres 3.

Wykonane w 2013 r. wydatki o charakterze majątkowym stanowiły 14,66% wykonanych kwot. Ich strukturę przedstawia wykres 4.

Wykres 4 Struktura wydatków majątkowych

Zrealizowane wydatki majątkowe dotyczyły:

 1. zadań z zakresu drogownictwa - 5 718 688,70 zł, na które składają się m.in.:
  1. przebudowa ulic Jagiellońskiej i Słowiańskiej w Chojnie - 2 518 125,37 zł.
  2. przebudowa drogi do gruntów rolnych Baniewice - Chojna - 912 298,08 zł,
  3. roboty na drogach powiatowych w gminie Mieszkowice - 438 722,83 zł,
  4. przebudowa dróg powiatowych 1350Z i 1352Z na odcinku: Szczecin - Binowo - 281 979,01 zł,
  5. przebudowa drogi Gryfino - Linie - 281 787,51 zł,
  6. poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprzez przebudowę chodników oraz zjazdów położonych w ciągu drogi powiatowej Nr 1480Z - ulica Mickiewicza w Gryfinie - 174 169,23 zł,
  7. przebudowy, modernizacje nawierzchni dróg powiatowych, w tym opracowane dokumentacje techniczne - 119 960,01 zł.
 2. kontynuacji inwestycji polegającej na dostosowaniu nieruchomości w Nowym Czarnowie do potrzeb edukacyjnych - 317 771,72 zł,
 3. wykonania termomodernizacji stropodachu obiektu przy ul. Dworcowej w Chojnie - 115 136,14 zł,
 4. modernizacji III piętra internatu przy ZSP nr 2 w Gryfinie - 255 997,48 zł,
 5. modernizacji sali gimnastycznej przy ZSP nr 2 w Gryfinie - 336 593,53 zł,
 6. termomodernizacji stropodachu budynku internatu przy ZSP nr 1 w Chojnie - 64 480,61 zł,
 7. dotacji udzielonej Polskiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Gryfinie - 250 000,00 zł,
 8. budowy boiska sportowego przy ZSP w Chojnie wraz z odwodnieniem - 1 207 000,00 zł,
 9. zapłaty kolejnej raty za dokonany wykup nieruchomości przy ul. 11 Listopada 16d - 353 333,00 zł,
 10. zakupów inwestycyjnych realizowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych wydatków majątkowych, wraz z ich źródłami finansowania, przedstawia tabela nr 11.

Strukturę całości zrealizowanych w 2013 r. wydatków budżetowych przedstawia tabela 3.

Tabela 3 Struktura zrealizowanych wydatków budżetowych

Do pobrania:

dostępne w wersji PDF Tabela 3

Zadania, w największym stopniu angażujące wydatki budżetowe, przedstawia wykres 5.

Wykres 5 Wydatki budżetowe w 2013 r.

Największe zaangażowanie (30,62% udział wśród zrealizowanych) wydatków budżetowych powodują zadania oświatowe.
Zadania z zakresu oświaty realizowane są przez:

 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie,
 2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie,
 3. Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie,
 4. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Chojnie,
 5. 5. Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Gryfinie.
Ponadto, dotyczą one obowiązku finansowania z budżetu jednostki samorządu terytorialnego działalności szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. W 2013 r. dotowaniu podlegały:

- Licea ogólnokształcące:

Lp. Nazwa podmiotu Kwota dotacji
1 Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Gryfinie 48 726,78
2 Prywatne Uzupełniające Liceum "SCI" w Gryfinie 9 571,68
3 Liceum Ogólnokształcące nr 2 Szczecińskiego Centrum Edukacyjnego w Chojnie 13 958,70
4 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Edukator" w Gryfinie 38 084,10
5 Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Cedyni 8 508,16
  Razem 118 849,42

- Szkoły zawodowe:

Lp. Nazwa podmiotu Kwota dotacji
1 Policealne Studium Zawodowe nr 5 Szczecińskiego Centrum Edukacyjnego w Chojnie 4 396,60

W ramach realizacji zadań oświatowych środku publiczne wydatkowano również m.in. na:

 1. dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
 2. wynagrodzenia ekspertów z tytułu udziału w pracach Komisji Egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczycieli,
 3. opłatę koordynacyjną, związaną z funkcjonowaniem sieci Ośrodków Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w zakresie kształcenia zawodowego młodocianych pracowników na kursach I, II i III stopnia,
 4. stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
 5. realizację projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków unijnych.

W ramach Edukacyjnej opieki wychowawczej (854) środki publiczne wydatkowano m.in. w związku z zawartym z Gmina Gryfino porozumieniem, w ramach którego powiat przekazał dotacją celową w kwocie 105 000,00 zł, przeznaczoną na realizację zadań o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury fizycznej przez Młodzieżowy Ośrodek Sportowy w Gryfinie. W ramach zawartego porozumienia MOS ma za zadanie m.in.: kształtować i promować nawyki czynnego wypoczynku oraz podnosić sprawność fizyczną dzieci i młodzieży poprzez organizację współzawodnictwa sportowego na szczeblu powiatowym

Zadania z zakresu pomocy społecznej spowodowały wydatkowanie środków w wysokości 12 512 950,32 zł. Poniesione wydatki budżetowe związane były z działalnością:

 • Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Chojnie,
 • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie,
 • czterech domów pomocy społecznej, z których dwa prowadzone są przez stowarzyszenia i jeden przez zgromadzenie, wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert,
 • Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Ponadto, w ramach realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej finansowanie jest funkcjonowanie: grupy usamodzielnień, mieszkań chronionych, a także rodzin zastępczych (o różnym charakterze) na terenie Powiatu Gryfińskiego. Realizowane są też różne programy m.in. program korekcyjny dla sprawców przemocy w rodzinie. Dokonywane są także płatności na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których przebywają dzieci z terenu Powiatu Gryfińskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych,

Administracja publiczna, angażująca 8 873 053,70 zł dotyczy finansowania działalności dotyczącej:

 • wykonywania zadań zleconych z zakresu urzędów wojewódzkich, na których finansowanie Powiat otrzymuje dotację,
 • funkcjonowania Rady Powiatu, obejmującego m.in. diety radnych, szkolenia, w których uczestniczą radni, koszty delegacji,
 • działalności Starostwa Powiatowego, w tym realizowanych przez jednostkę zadań o charakterze majątkowym,
 • kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Gryfińskiego, która, jako zadanie zlecone, finansowana jest środkami pochodzącymi z dotacji,
 • działalności promocyjnej powiatu, w ramach której:
  • udzielono dotacji celowej Cechowi Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie, przeznaczonej na dofinansowanie opłaty związanej z uczestnictwem przedsiębiorców z powiatu gryfińskiego w organizowanych Targach INKONTAKT w Schwedt (3 000,00 zł),
  • ufundowano nagrody Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu,
  • sfinansowano tłumaczenie tekstu do albumu pt. "Pomniki w Powiecie Gryfińskim" - 1 545,00 zł,
  • zorganizowano uroczystą sesji Rady Powiatu (oprawa konferansjerska + wykład) - 2 350,00 zł,
  • zakupiono materiały promocyjne oraz: nagrody dla zwycięzców konkursów, zawodów (puchary, statuetki, medale itp.), podkłady drewniane w etui, koszulki, statuetki bociana, długopisy dla maturzystów, roll-up, dofinansowano wyjazd młodzieży na eliminacje wojewódzkie Turnieju Motoryzacyjnego w Koszalinie.

Ponadto, zakupiono aparat cyfrowy na potrzeby Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, a także:

 • dofinansowano publikację z okazji 50 lecia ZSP nr 2 w Gryfinie,
 • opłacono transport uczniów ZSS w Gryfinie na wycieczkę,
 • dofinansowano organizację Święta Niewidomego "Dzień Białej Laski" oraz "Brzmienie Ósemki", "5.edycja Festiwalu Małych Form Tańca Jesienna Szkoła Tańca", XII Festiwal Piosenki Angielskiej (oprawa muzyczna),
 • wydano album "Pomniki w Powiecie Gryfińskim".

Wydatki budżetowe w kwocie 8 651 573,41 zł, poniesione w ramach działu 600, dotyczą zadań z zakresu drogownictwa. Oprócz zadań o charakterze inwestycyjnym, w 2013 r. sfinansowano:

 1. dotacje dla gmin Powiatu Gryfińskiego przekazane na wspólną realizację zadań na drogach powiatowych,
 2. bieżące utrzymanie dróg (m.in. czystość na drogach powiatowych, oznakowanie pionowe i poziome),
 3. zimowe utrzymanie dróg, w tym zakup materiałów do zimowego utrzymania,
 4. przeprowadzone remonty nawierzchni dróg masą bitumiczną oraz remonty cząstkowe,
 5. wycinki oraz cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów,
 6. ekspertyzy (badania nośności, składu emulsji asfaltowych).

Wydatki budżetowe związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową, poniesione w kwocie 5 763 169,82 zł, dotyczą głównie funkcjonowania Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie. Związane są także z realizowanym przez PKPSP w Gryfinie projektem z udziałem środków zewnętrznych oraz zadaniami z zakresu zarządzania kryzysowego.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w roku 2013 realizowała "Stworzenie wspólnego polsko-niemieckiego systemu zwalczania zanieczyszczeń o dużej powierzchni na Odrze oraz zwalczania skutków innych zagrożeń na obszarze przygranicznym" w ramach Programu Operacyjnego Celu-3 "Europejska Współpraca Terytorialna" - Współpraca transgraniczna" krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgi. Łączna wartość projektu: 1 980 318,00 zł. Do dnia 31.12.2013 r. zrealizowano całość zadania, którego głównym celem było pozyskanie specjalistycznych urządzeń technicznych. Zakupiony sprzęt zapewni wzrost bezpieczeństwa ekologicznego w rejonie działania partnerów projektu.

Ujęte w dziale 853 poniesione wydatki budżetowe w kwocie 4 655 306,10 zł dotyczą:

 • funkcjonowania PUP w Gryfinie,
 • działalności Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,
 • realizacji przez jednostki organizacyjne projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków zewnętrznych, m.in.: "Minimalizacja wykluczenia społecznego" realizowany przez PCPR w Gryfinie, "Piramida kompetencji - II edycja", "Kobieta - atrakcyjny pracownik", "Młodzi aktywni" - realizowane przez PUP w Gryfinie, "Nasze kompetencje - nasza przyszłość" oraz "Kreatywni i kompetentni" - realizowane przez ZSP nr 2 w Gryfinie,
 • funkcjonowania Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych w Chojnie.

Pozostałe zadania publiczne, do których realizacji obligują powiat ustawy, realizowane w 2013 r. w całości zrealizowanych wydatków budżetowych nie przekroczyły 5%.
Wydatki budżetowe dokonywane były sukcesywnie w trakcie roku budżetowego, z uwzględnieniem obowiązujących terminów oraz ustawowych zasad gospodarowania środkami publicznymi.

III. Roczny wynik działalności

Osiągnięty na koniec 2013 r. wynik budżetowy stanowi nadwyżkę budżetową. Różnica między zrealizowanymi dochodami budżetowymi i poniesionymi wydatkami budżetowymi wynosi 1 979 723,88 zł.

Osiągnięty na koniec 2013 r. wynik operacyjny również stanowi nadwyżkę w kwocie 6 766 876,05 zł.

Powiat Gryfiński spełnia ustawowy warunek zapisany w art. 243 ustawy o finansach publicznych, tzw. indywidualny wskaźnik zadłużenia (Ls ≤ Ps). Ustalony na koniec roku budżetowego wynosi:

 • lewa strona nierówności (Ls): 4,47%,
 • prawa strona nierówności (PS): 9,39%.

Jednocześnie, ustawowe wskaźniki zadłużenia (wskaźniki nieobowiązujące, przedstawione jako fakultatywne), stanowiące:

 • 60% relacji ogółu długu do planowanej wielkości dochodów oraz
 • 15% relacji wysokości przypadających w ciągu roku do spłat rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami do planowanych na dany rok budżetowy dochodów

ustalone na 31.12.2013 r. wynoszą odpowiednio:

 • 21,94 % oraz
 • 4,47 %.

IV. Zrealizowane przychody budżetowe

W 2013 r. osiągnięto przychody budżetowe w wysokości 3 426 642,93 zł, pochodzące z:

 • nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 572 386,11 zł,
 • wolnych środków w kwocie 1 854 256,82 zł.

Takie ukształtowanie przychodów nie wpływa na dług publiczny Powiatu Gryfińskiego.

V. Zrealizowane rozchody budżetowe

Rozchody budżetowe w 2013 r. związane są ze spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych oraz z wykupem wyemitowanych w latach 2004 - 2005 obligacji. W 2013 r. dokonano:

 • spłaty rat kapitałowych kredytów bankowych w łącznej kwocie 1 420 783,71 zł,
 • wykupu obligacji w łącznej kwocie 1 000 000,00 zł.

Pozostałe do spłaty w kolejnych okresach budżetowych zadłużenie o charakterze długoterminowym stanowi kwotę 15 873 333,00 zł, z czego:

 • raty kapitałowe zaciągniętych wcześniej kredytów - 12 520 000,00 zł,
 • wykup obligacji - 3 000 000,00 zł,
 • wykup nieruchomości przy ul. 11 Listopada 16d - 353 333,00 zł.

Szczegółowy wykaz tytułów dłużnych przedstawiony został w tabeli nr 19.

VI. Należności i zobowiązania

Na koniec 2013 r. w pozostały należności w łącznej kwocie 718 812,18 zł, z czego należności o charakterze wymagalnym stanowią kwotę 411 579,32 zł. W ewidencji księgowej istnieją również należności o charakterze długoterminowym, w łącznej kwocie 13 856 988,72 zł. Pochodzące one głównie z należnych opłat za zajęcie pasa drogowego. Poszczególne tytuły należnych Powiatowi Gryfińskiemu (oraz poszczególnym jednostkom organizacyjnym) kwot przedstawiają tabele nr 18 oraz nr 20.
Na koniec 2013 r. pozostały również zobowiązania, w łącznej kwocie 3 944 865,68 zł, z czego kwota 419,33 zł stanowi zobowiązanie o charakterze wymagalnym (12 rata podatku od nieruchomości). Zobowiązania wynikają główne z konieczności uwzględnienia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ale mają również związek m.in. z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych, zadaniami o charakterze inwestycyjnym, obowiązkiem odprowadzenia pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych za grudzień 2013 r.
Wykaz zobowiązań z podziałem na jednostki organizacyjne Powiatu Gryfińskiego przedstawia tabela nr 18.

Przedłożone sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Gryfińskiego w 2013 r. zawiera, w części tabelarycznej, szczeblowe informacje charakteryzujące efekty finansowe realizowanej polityki finansowej.
Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych, Zarząd Powiatu przedkłada również informację o stanie mienia Powiatu Gryfińskiego, a także stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (tabela nr 21).

Przedkładając roczne efekty realizowanej polityki finansowej, odzwierciedlone w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 r., Zarząd Powiatu w Gryfinie wyraża przekonanie, iż podejmowane działania znajdą uznanie Radnych Rady Powiatu w Gryfinie i przyczynią się do dalszej owocnej współpracy dla dobra społeczności Powiatu Gryfińskiego.


data opublikowania: 2014-04-04 10:37:17
data ostatniej aktualizacji: 2014-05-06 14:29:18

Strona odwiedzona 6021 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Izabela Świderek
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.