Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Budżet Powiatu

Budżet na rok 2004

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

XII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XII/120/2003 z dnia 2003-12-29

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2004 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162 poz. 1568) uchwala się co następuje:

§1

Ustala się prognozowane dochody budżetu Powiatu Gryfińskiego (załącznik Nr 1) w wysokości 43.595.261 zł z tego:

 1. dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 5) - 38.878.261 zł
 2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 3) - 4.715.000 zł
 3. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji (załącznik Nr 4) - 2.000 zł
§2

Ustala się wydatki budżetu Powiatu Gryfińskiego (załącznik Nr 6) w wysokości 44.937.323 zł z tego:

 1. wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 9) - 40.220.323 zł
 2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 7) - 4.715.000 zł
 3. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji (załącznik Nr 8) - 2.000 zł.
§3

Ustala się rozchody i przychody budżetu Powiatu Gryfińskiego zgodnie z załącznikiem Nr 10;
z przeznaczeniem na:

 1. spłatę rat kredytu w wysokości 1.300.000 zł,
 2. kredyt zaciągnięty w banku krajowym w wysokości 2.642.062 zł.
§4

Źródłem pokrycia wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach w kwocie 2.642.062 zł będzie kredyt bankowy, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§5

Ustala się spłatę rat kredytów w kwocie 1.300.000 zł z zaciągniętego kredytu zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§6

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 220.000 zł.

§7

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku Nr 11 do uchwały.

§8

Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 12do uchwały.

§9

Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§10

Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem Nr 14do uchwały.

§11

Ustala się dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki (art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty) w łącznej kwocie 604.932 zł.

§12

Ustala się dotację dla:

 1. Niepublicznego Rodzinnego Domu Dziecka "AGATOS" w Gardnie w kwocie 149.280 zł,
 2. Świetlic Wychowawczych TPD w kwocie 68.000 zł.
§13

Ustala się dotacje (wydatki) dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej (art. 55 i 60 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej) przeznaczone na bieżącą działalność w kwocie 40.000 zł.

§14

Ustala się dotacje na finansowanie zadań własnych przekazanych na podstawie porozumień do realizacji (innej jednostce samorządu terytorialnego) z zakresu:

 1. utrzymania ulic powiatowych w mieście w wysokości 311.500 zł
 2. zadań powierzonych - art. 118 umowy o ubezpieczeniu społecznym rolników w zakresie przyznawania nieodpłatnie własności działki osobie, której przysługuje prawo użytkowania tej działki, gruntu z tytułu przekazanego gospodarstwa rolnego Państwu, orzekania o nadanie gospodarstwa, składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej itp. w wysokości 60.000 zł.
§15

Ustala się prognozę długu na lata 2004-2013 zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§16

Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 500.000 zł przeznaczonych na pokrycie występującego w roku budżetowym deficytu budżetu, podlegających wpłacie w roku budżetowym.

§17

Upoważnia się Zarząd do udzielania pożyczek i poręczeń do kwoty 300.000 zł.

§18

Upoważnia się Zarząd do:

 1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 2. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych.
§19

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§20

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004r.OBJAŚNIENIA
 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

  Podstawowe wielkości dochodów własnych, subwencji ogólnej oraz kwoty dotacji celowych do opracowania projektu budżetu na 2004 rok stanowią:
  • Pismo Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2003r. Nr.ST-4820/667/2003
  • Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 listopada 2003r. Nr.FB.1-310/22/2003


  Podstawą planowanych kwot dochodów i wydatków projektowanego budżetu były głównie dochody przewidziane ustawą z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz w wydatkach przewidywane wykonanie roczne za 2003r. z uwzględnieniem skutków wynikających z:
  • istniejącego od dnia 1 stycznia 2004r. stanu organizacyjnego i prawnego dotyczącego zadań finansowanych z budżetu powiatu,
  • istniejącej w dniu 30 października 2003r. sieci jednostek organizacyjnych powiatu finansowych z budżetu,
  • istniejącego w dniu 30 października 2003r. stanu zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych powiatu,
  • podjętych uchwał Rady Powiatu dotyczących mienia powiatu, a także przystąpienia do realizacji określonych zadań inwestycyjnych wynikających z wieloletniego programu inwestycyjnego,
  • wypłat jednorazowych dla pracowników z tytułu nagród jubileuszowych, odpraw rentowo-emerytalnych oraz innych wynikających ze stosunku pracy.
  • wzrostu wydatków o planowany wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych ustalony na poziomie 2%,
  • wzrostu wynagrodzeń o wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej planowanego na poziomie 3%,
  • składka na fundusz pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne


  Zarząd Powiatu mając ograniczone wielkości prognozowanych dochodów własnych był zmuszony do wyboru tych zadań które jako priorytety zostaną uwzględnione w budżecie na rok 2004. W tej sytuacji znaczna część zadań, która powinna być realizowana zgodnie z założeniami polityki budżetowej powiatu i ustalonymi wskazówkami do opracowania projektu budżetu powiatu przez stałe komisje Rady i organizacje społeczne nie została ujęta, jako że środki przewidziane w przyszłorocznym budżecie uniemożliwiają ich wykonanie. Przedkładany pod obrady Wysokiej Rady projekt budżetu powiatu na 2004r. nie jest zrównoważony bowiem:
  • prognozowane dochody budżetowe zostały ustalone w wysokości 43.595.261 zł,
  • planowane wydatki budżetowe zostały skalkulowane w wysokości 44.937.323 zł.


  Zatem projekt budżetu na 2004r. jest budżetem deficytowym, który zamyka się kwotą 1.342.062 zł.

  Spłata kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w 2004r. wynosi 1.300.000 zł.

  Na pokrycie deficytu zostanie zaciągnięty kredyt bankowy w wysokości 2.642.062 zł.

  W odniesieniu do wydatków budżetowych ich struktura w porównaniu z rokiem 2003 nie uległa istotnym przekształceniom. W dalszym ciągu największą pozycję w budżecie stanowić będą wydatki na zadania z zakresu:
  • oświaty i wychowania - 27,40%,
  • opieki społecznej - 28,05%,
  • ochrona zdrowia - 7,35%,
  • bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - 4,76%,
  • administracji publicznej wraz z obsługą Rady Powiatu - 12,79%,
  • edukacyjnej opieki wychowawczej - 8,84%,
  • dróg publicznych wraz z utrzymaniem Zarządu Dróg Powiatowych - 7,57%,
  • pozostałe zadania - 3,24%.
  Szczegółowe dane liczbowe dotyczące kwot dochodów i wydatków budżetowych oraz środków pozabudżetowych przedstawiono w załącznikach od nr 1 do nr 16 do uchwały budżetowej na 2004r. oraz opisano je w dalszej części informacji.


 2. Objaśnienia do dochodów budżetowych

  Minister Finansów w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ustalił dla Powiatu Gryfińskiego następujące wielkości dochodów:
  1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 3.805.769.-zł przyjmując kalkulację planowanej na 2004r. kwoty dochodów na podstawie wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002 rok.
  2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 105.493 zł, przyjmując kalkulację planowanej na 2004r. kwoty dochodów na podstawie wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002 rok.
  3. dochody Budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego szczebla powiatowego - 1.066.000 zł (zał. Nr 3A),
  4. Subwencja ogólna na rok 2004 - 20.907.541,-zł w tym:
   • część wyrównawcza subwencji ogólnej - 2.560.018,- zł z tego:
    • kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej - 1.926.336,-zł
    • kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej - 633.682,- zł
   • część równoważąca subwencji ogólnej - 2.421.929.-zł,
   • część oświatowa subwencji ogólnej - 15.925.594,-zł


  Część wyrównawcza subwencji ogólnej
  Z uwagi na duże zróżnicowanie dochodów w powiatach wprowadzony został system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Różnice w dochodach będą wyrównywane w postaci części wyrównawczej oraz części równoważącej (powiaty) subwencji ogólnej. Uwzględniając zróżnicowanie jednostek samorządu terytorialnego pod względem dochodowym, gospodarczym i społecznym, wprowadzona została kategoryzacja tych jednostek w zakresie systemu wyrównywania różnic w potencjale dochodowym.

  Część równoważąca subwencji ogólnej
  Część równoważąca dla gmin i powiatów ustalana jest w wysokości łącznej kwoty wpłat, odpowiednio powiatów. Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymają powiaty w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań. W 2004 r. sposób podziału części równoważącej dla powiatów został określony ustawowo. Od roku 2005 minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego, określi w drodze rozporządzenia szczegółowy sposób podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów, z uwzględnieniem między innymi sytuacji finansowej tych jednostek.

  W roku 2004 część równoważącą otrzymują powiaty, w których dochody przeliczeniowe, o których mowa w art. 79 ust. 3 są niższe od dochodów bazowych, o których mowa w art. 79 ust. 2 ww. ustawy. Przez dochody bazowe powiatu rozumie się, wykazane w sprawozdaniach oraz informacjach sporządzonych za 2002 r., łączne dochody powiększone o 3 %, z tytułu:
  1. dotacji celowych z budżetu państwa na zadania, których sposób finansowania ulega zmianie z dniem 1 stycznia 2004 r. (art. 79 ust. 2 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego),
  2. części drogowej subwencji ogólnej dla powiatów za 2002 r. z wyłączeniem środków otrzymanych z rezerwy tej części subwencji i środków na utrzymanie rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2 000 pojazdów na dobę,
  3. części wyrównawczej subwencji ogólnej za 2002 r.,
  4. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002 r.,
  5. dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa za 2002 r.


  Dochody przeliczeniowe, powiatu to:
  1. dochody wykazane w sprawozdaniach i informacjach sporządzonych za 2002 r. przez właściwych dysponentów z tytułu:
   • udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zwiększonego do kwoty wynikającej ze wskaźnika udziału we wpływach z tego podatku, w wysokości 8,00 %,
   • udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, ustalonego jako łączna kwota dochodów z tego tytułu uzyskanych w 2002 r. przez gminy położone na obszarze danego powiatu, zmniejszone do kwoty wynikającej ze wskaźnika udziału we wpływach z tego podatku, w wysokości 1,00 %,
   • gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, zwiększone do wysokości wynikającej ze wskaźnika udziału w tych dochodach obowiązującego od dnia 1 stycznia 2004 r.,
  2. dochody z części wyrównawczej subwencji ogólnej ustalonej na 2004 r. Dochody przeliczeniowe powiatu pomniejsza się o wpłatę do budżetu państwa.


  Część oświatowa subwencji ogólnej
  Zgodnie z art. 27 i 28 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, ustala się corocznie w ustawie budżetowej w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Sposób podziału tej części subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego określi - w drodze rozporządzenia - minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego. Sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniać będzie w szczególności typy i rodzaje szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, stopnie awansu zawodowego nauczycieli oraz liczbę uczniów w tych szkołach i placówkach. Od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej odliczana będzie rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej:
  • w roku 2004 w wysokości 1% ,
  • od roku 2005 w wysokości 0,6%.
  Podział rezerwy części oświatowej subwencji będzie dokonywany do dnia 30 listopada każdego roku. W planowanych na 2004 r. kwotach części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego uwzględnione zostały m. in. środki na finansowanie:
  • odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami,
  • dodatków i premii (wraz z pochodnymi) dla opiekunów praktyk zawodowych,
  • szkół i placówek artystycznych prowadzonych przez JST na podstawie porozumień z Ministrem Kultury,
  • działalności młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii, objętych od 1 stycznia 2004 r. przepisami ustawy o systemie oświaty,
  • wzrostu wydatków płacowych wynikającego z planowanej w projekcie ustawy budżetowej waloryzacji wynagrodzeń.


  Terminy przekazywania części subwencji ogólnej
  Poszczególne części subwencji ogólnej będą przekazywane w dwunastu ratach miesięcznych, w terminach:
  • część oświatowa - do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń, z tym że rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej,
  • część wyrównawcza subwencji ogólnej będzie przekazywana do 15 dnia każdego miesiąca ,
  • część równoważąca i regionalna - do 25 dnia każdego miesiąca.
  W ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zostały uregulowane również zasady rozliczania części wyrównawczej, równoważącej i regionalnej oraz wpłat, a także sposób obliczania części subwencji ogólnej dla nowych jednostek samorządu terytorialnego.

  Rezerwy subwencji
  Zgodnie z art. 26 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w budżecie państwa tworzy się rezerwę subwencji ogólnej:
  • w wysokości 2% sumy planowanych części wyrównawczych subwencji ogólnej ustalonej dla gmin, powiatów i województw. Środki te będą przeznaczone na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności na zadania związane z pomocą społeczną oraz na wyrównanie różnic w dochodach jednostek samorządu terytorialnego po zmianie systemu finansowania zadań. Rezerwą tą dysponuje minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego i właściwych ministrów
  • oraz rezerwę na dofinansowanie:
   • budowy, modernizacji, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu,
   • inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu, rozpoczętych przed dniem 1 stycznia 1999 r.,
   • utrzymania rzecznych przepraw promowych.

  Rezerwą tą dysponuje minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego

  Wprowadzenie mechanizmu zachęcającego do łączenia się jednostek samorządu terytorialnego Nowy system finansów samorządu terytorialnego zawiera mechanizm zachęcający do łączenia się jednostek samorządu terytorialnego. Dla gmin i powiatów powstałych w wyniku połączenia dwóch lub więcej gmin lub powiatów, wskaźnik udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w okresie 5 lat, począwszy od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym podjęto decyzję o połączeniu, jest zwiększony o pięć punktów procentowych. Uzyskane w ten sposób dochody nie będą zaliczane do systemu wpłat.

  Dotacje celowe z budżetu państwa
  Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na:
  • zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami, zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej,
  • usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych,
  • finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych objętych kontraktem wojewódzkim oraz zadań własnych wymienionych w art. 42 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
  • realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych.


  Szczegółowe informacje liczbowe o planowanych wielkościach dochodów w układzie działowym i w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej odrębnie na finansowanie zadań własnych i zleconych oraz w układzie źródeł ich pozyskiwania przedstawiono w załącznikach nr 1- 5 do projektu uchwały budżetowej.

  Dotacje celowe skalkulowane zostały na łączną kwotę 12.566.000 zł. Na wielkość tą składają się:
  • dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań z zakresu administracji rządowej w wstępnej wysokości 4.715.000 zł, zestawiono w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej, Powyższa kwota dotacji celowych przewidziana jest na dofinansowanie następujących zadań:
   • prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - 180.000 zł,
   • gospodarka gruntami i nieruchomościami - 113.000 zł
   • prace geodezyjne i kartograficzne - 102.000 zł,
   • opracowania geodezyjne i kartograficzne - 42.000 zł,
   • nadzór budowlany - 91.000 zł,
   • urzędy wojewódzkie - 175.000 zł,
   • komisje poborowe - 24.000 zł,
   • działalność komendy powiatowej państwowej straży pożarnej - 2.117.000 zł,
   • obrona cywilna - 20.000 zł
   • udzielenie świadczeń dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych - 1.761.000 zł,
   • świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze w straży - 21.000 zł,
   • działalność zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności - 69.000 zł,
  • dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wstępnej wysokości 2.000 zł, zestawiono w załączniku Nr 4 do projektu uchwały budżetowej. Powyższa kwota dotacji celowych przewidziana jest na dofinansowanie działalności komisji poborowej.
  • dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu określono wstępnie na kwotę 7.849.000 zł. Powyższa kwota dotacji celowych przewidziana jest na dofinansowanie następujących zadań:
   • działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych sprawujących opiekę nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej (domy dziecka, świetlice środowiskowe) - 1.947.000 zł,
   • działalność ponadgminnych domów pomocy społecznej - 5.902.000 zł,

  Prognozowane na 2004 rok w poszczególnych działach dochody przedstawiają się następująco:


  Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

  Zaplanowane dochody w kwocie 180.000 zł pochodzą wyłącznie z dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na finansowanie prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa.

  Dział 600 - Transport i łączność

  Źródłem dochodów w tym dziale są różne dochody oraz wpływy z usług (dowóz pracowników do pracy i z pracy) w kwocie 17.050 zł, realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg.

  Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

  Planowane na 2003 rok dochody w kwocie 2.228.326 zł pochodzą z następujących tytułów :
  1. dochodów własnych powiatu - 2.115.326 zł które planuje się uzyskać z :
   • opłat za wynajem i dzierżawę lokali użytkowych oraz odpłatności z tytułu usług komunalnych na rzecz najemców (w tym m.in. dostawy energii elektrycznej, cieplnej, dostaw wody, wywozu nieczystości itp.) - 574.970 zł,
   • wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 20.700 zł,
   • wpływów z usług - 19.656 zł,
   • wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - 1.500.000 zł.
  2. dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań administracji rządowej z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - 113.000 zł.

  Dział 710 - Działalność usługowa

  Źródłem dochodów w tym dziale w wysokości 235.000 zł są wyłącznie dotacje celowe z budżetu państwa, na realizację niżej wyszczególnionych zadań administracji rządowej z zakresu:
  • bieżącego utrzymania i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 102.000 zł. Ustalona na ten cel kwota dotacji nie pokrywa wszystkich związanych z tym kosztów, stąd znaczna część z nich finansowana będzie z drugiego źródła jakim jest Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym;
  • opracowań geodezyjnych i kartograficznych - 42.000 zł,
  • bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 91.000 zł.

  Dział 750 - Administracja publiczna

  Źródłem zaplanowanych dochodów w wysokości 2.229.995 zł, są:
  • dochody własne powiatu w kwocie 2.028.995 zł, które planuje się uzyskać z tytułu:
   • opłaty komunikacyjnej (za dowody i tablice rejestracyjne , prawa jazdy oraz inne druki) - 1.686.300 zł,
   • opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości 300.000 zł,
   • różnych opłat (karty wędkarskie) - 3.500 zł,
   • dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa - 23.695 zł,
   • wpływów z usług - 500 zł,
   • różnych dochodów (za dzienniki budowy, specyfikacje, prowizje, ubezpieczenia, tablice informacyjne, wynagrodzenie płatnika itp.) - 15.000 zł,
  • dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań administracji rządowej m.in. z zakresu nadzoru administracyjno - architektonicznego, geodezji i gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa- 175.000 zł, a także związanych z obsługą i działalnością komisji poborowej - 26.000 zł ( w tym 2.000 zł dotacja na zad. powierzone).

  Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  Planowane na 2004 rok dochody w wysokości 2.137.000 zł, pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa . Dotacje przeznaczone są na realizację zadań administracji rządowej związanej z ochroną przeciwpożarową, w tym: 1) bieżącą działalność Państwowej Straży Pożarnej - 2.117.000 zł, 2) działalność związaną z obroną cywilną - 20.000 zł.

  Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

  Dochodem w tym dziale są wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (będącym dochodem budżetu państwa) ustalone przez Ministra Finansów w wstępnej kwocie 3.805.769 zł, oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wstępnej kwocie 105.493 zł.

  Dział 758 - Różne rozliczenia

  Na planowane dochody w wysokości 21.157.541 zł w tej pozycji wyróżnia się:
  • dochody własne powiatu z tytułu zakładanych wpływów z odsetek bankowych od czasowo wolnych środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych (bieżący i pomocniczy PFOŚiGW oraz PFGZGiK) - 250.000 zł
  • wspomniane wcześniej subwencje - 20.907.541 zł.

  Dział 801 - Oświata i wychowanie

  Zaplanowane dochody w wysokości 2.550 zł pochodzą głównie z odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek.

  Dział 851 - Ochrona zdrowia

  Prognozowane dochody w wysokości 1.761.000 zł są dotacją celową z budżetu państwa przeznaczoną na realizację zadań administracji rządowej związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego za osoby zarejestrowane jako bezrobotni w Powiatowym Urzędzie Pracy - 1.703.000 zł oraz 58.000 zł za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i domach pomocy społecznej.

  Dział 852 - Pomoc społeczna

  Zaplanowane dochody wynoszą 9.612.787 zł. Na wielkość tą składają się:
  1. dochody własne powiatu w łącznej kwocie 1.742.787 zł, z tego:
   • odpłatność rodziców i inne dochody w domach dziecka - 8.350 zł,
   • odpłatność pensjonariuszy domów pomocy społecznej - 1.734.287 zł,
   • wpływy z pozostałych dochodów - 150 zł ,
  2. dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej kwocie 7.849.000 zł na dofinansowanie następujących zadań własnych powiatu:
   • bieżącą działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (domy dziecka, świetlice środowiskowe) - 1.947.000 zł,
   • działalność ponadgminnych domów pomocy społecznej - 5.902.000 zł,
  3. dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań administracji rządowej z zakresu opieki społecznej w łącznej kwocie 21.000 zł, z tego na:
   • wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych - 21.000 zł dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

  Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  Zaplanowane dochody wynoszą 85.000 zł. Na wielkość tą składają się:
  • dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań administracji rządowej z zakresu opieki społecznej na obsługę Powiatowego Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności - 69.000 zł,
  • dochody własne związane z odpłatnością za obsługę środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 16.000 zł,

  Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

  Plan dochodów w kwocie 37.750 zł ujmuje dochody własne z tytułu świadczonych usług przez jednostki.


 3. Objaśnienia do wydatków budżetowych

  Poziom wydatków i ich struktura w budżecie powiatu na 2004 r. determinowane są z jednej strony wielkością prognozowanych dochodów, z drugiej zaś faktycznym stanem organizacyjnym powiatowych jednostek budżetowych realizujących zadania ustawowe .

  Wydatki budżetowe na 2004 rok skalkulowane zostały w łącznej wysokości 44.937.323 zł (załącznik nr 6).

  Wydatki obejmują:
  1. wynagrodzenia pracownicze oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy na łączną kwotę 26.934.300 zł, tj. 59,94% planowanych wydatków,
  2. dotacje podmiotowe i przedmiotowe, w tym głównie na dofinansowanie pozasamorządowych niepublicznych szkół i placówek opiekuńczych, utrzymanie ulic powiatowych w granicach miast, porozumienia z gminami - 1.310.008, tj. 2,92% ogólnej kwoty wydatków,
  3. wydatki na obsługę długu publicznego na łączną kwotę 1.889.840 zł, tj. 4,21% ogółu planowanych wydatków,
  4. pozostałe wydatki bieżące przewidziane na utrzymanie bazy materialnej powiatowych jednostek organizacyjnych oraz na ich działalność bieżącą, także realizację określonych zadań budżetowych - 13.827.682 zł, tj. 30,77% ogólnej kwoty założonych wydatków bieżących,
  5. wydatki majątkowe, przewidziane na inwestycje związane z drogami oraz komputeryzację na łączną kwotę 975.493 zł, tj. 2,17% wydatków.


  Na finansowanie zadań własnych powiatu projekt budżetu ujmuje kwotę 40.220.323 zł (załącznik nr 9), a na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wielkość 4.715.000 zł (załącznik nr 7), natomiast na zadania powierzone z zakresu administracji rządowej 2.000 zł (załącznik nr 8).

  Szczegółowe dane dotyczące planowanych na 2004 rok wydatków w układzie działowym w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej i wyodrębnione grupy przedstawiają załączniki Nr 6-10 do uchwały budżetowej.

  W zestawieniach tych wyspecyfikowano w układzie dział i rozdział wydatki na wynagrodzenia i pochodne (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy), dotacje z budżetu powiatu, wydatki na obsługę długu, wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji oraz przewidziane do realizacji określone zadania inwestycyjne.

  W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zaplanowane wydatki budżetowe przedstawiają się następująco:

  Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

  Planowane ogółem wydatki w kwocie - 180.000 zł, przeznacza się na finansowanie prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa realizowane przez Starostwo.

  Dział 020 - Leśnictwo

  Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 3.000 zł na realizację umów zawartych z Nadleśnictwami na sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

  Dział 600 - Transport i łączność

  Zaplanowane wydatki w kwocie 3.399.993 zł przeznaczone są na bieżące utrzymanie, naprawy i remonty cząstkowe dróg powiatowych oraz utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie. Projektowane w/w kwocie wydatki obejmują:
  1. wynagrodzenia pracownicze i pochodne od wynagrodzeń - 805.200 tj. 23,68%,
  2. dotacje na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania ulic powiatowych w granicach miast - 311.500 tj. 9,16%,
  3. pozostałe wydatki bieżące przewidziane na bieżące utrzymanie i naprawę dróg powiatowych oraz bazy materialnej Zarządu Dróg - 1.383.300 zł. tj.40,69%,
  4. wydatki majątkowe przewidziane na remonty dróg - 899.993 tj. 26,47%


  Budżet Powiatowego Zarządu Dróg przedstawiono w układzie budżetu zadaniowego z podziałem na zadania własne realizowane przez PZD i zadania własne zlecane przez PZD.

  Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

  Ogółem wydatki zaplanowana w wysokości 413.000 zł z tego:
  1. w zakresie zadań własnych na pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości stanowiących mienie powiatu wyceniono na kwotę 250.000 zł, a dotyczą nieruchomości w Gryfinie przy ul. Niepodległości 39, Bol. Chrobrego 52, części Szczecińskiej 21, Sprzymierzonych 9 oraz w Chojnie budynek po byłym internacie p. LO. Na sporządzenie dokumentacji technicznej i formalno-prawnej (dokumentacja geodezyjna, wycena nieruchomości, umowy notarialne) dotyczącej gospodarowania nieruchomościami Powiatu przewidziano kwotę 50.000 zł.
  2. w zakresie zadań administracji rządowej na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w planie finansowym na 2004 r. przyjęto w wysokości 113.000 zł.

  Dział 710 - Działalność usługowa

  Planowane wydatki w wysokości 250.000 zł, przeznaczone są na realizację następujących zadań:
  1. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:
   • 102.000 zł (rozdział 71013) na utrzymanie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego, obsługę zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej oraz opracowanie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków w programie "Ewmapa",
   • 42.000 zł (rozdział 71014) na prowadzenie technicznej ewidencji założenia operatu ewidencji gruntów i budynków oraz sporządzenie projektu operatu założenia ewidencji gruntów,
   • 91.000 zł (rozdział 71015) - na utrzymanie i bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym wynagrodzenia i pochodne
   Wydatki zaplanowane są nadal niewystarczające w stosunku do faktycznie zgłaszanych w tym zakresie potrzeb. Potrzeby te wynikają m.in. z konieczności zatrudnienia dodatkowego pracownika z uprawnieniami budowlanymi do prowadzenia na terenie Powiatu działań kontrolno - inspekcyjnych. Jednakże z uwagi na fakt, iż realizowane w powyższym zakresie zadania należą do właściwości administracji rządowej, to wzrost wydatków na ten cel jest całkowicie uzależniony od ewentualnego zwiększenia przez Wojewodę Zachodniopomorskiego wstępnej kwoty dotacji celowej przewidzianej na finansowanie przedmiotowego zadania.
  2. w związku z realizacją zadań własnych:
   • 15.000 zł ( rozdział 71095) - na organizowanie przewozu zwłok z miejsc publicznych za wskazaniem właściwych organów

  Dział 750 - Administracja publiczna

  Wydatki w tym dziale zostały skalkulowane w wysokości 5.745.636 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą - 5.670.136 zł, natomiast wydatki inwestycyjne 75.500 zł.

  Zaplanowane w w/w kwocie wydatki przewidziane są na:
  1. realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe (rozdział 75011) - 175.000 zł, tj. w wysokości ustalonej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w wstępnej kwocie dotacji celowej. Środki te przeznaczone są na pokrycie administracyjnych kosztów związanych z geodezją, gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, sprawowaniem nadzoru administracyjno - architektonicznego, a także innych zadań cząstkowych zleconych ustawami.
  2. działalność i obsługę Rady Powiatu - 288.600 zł (rozdział 75019). W kwocie tej skalkulowano wydatki na wypłatę diet dla radnych, delegacje radnych oraz pokrycie kosztów związanych z organizacją sesji i komisji Rady, a także innych kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady.
  3. funkcjonowanie administracji i realizację zadań nałożonych przez Starostwo Powiatowe (rozdział 75020) zaplanowano w kwocie 5.121.036 zł, w tym:
   • wydatki bieżące - 5.045.536 zł,
   • wydatki majątkowe - 75.500 zł.
   Planowane wydatki bieżące obejmują:
   • wynagrodzenia osobowe pracowników Starostwa wraz z pochodnymi w kwocie 3.566.492 zł.
   • dotacje w wysokości 60.000 zł, przeznaczone są na kontynuację porozumień z gminami Powiatu Gryfińskiego w zakresie zadań powierzonych - art. 118 umowy o ubezpieczeniu społecznym rolników w zakresie przyznawania nieodpłatnie własności działki osobie, której przysługuje prawo użytkowania tej działki, gruntu z tytułu przekazanego gospodarstwa rolnego Państwu, orzekania o nadanie gospodarstwa, składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej itp.,
   • wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem administracji, (zarówno bezpośrednie jak i pośrednie) zaplanowano na poziomie 1.419.044 zł.
   W zakresie wydatków inwestycyjnych (75.500 zł) planuje się dokupienie zestawów komputerowych, opłacenie licencji programu prawnego.
  4. Obsługę komisji poborowej (rozdział 75045) - zadania zlecone i powierzone pokrywane dotacją celową w kwocie 26.000 zł.
  5. Pozostała działalność (rozdział 75095) - zostały skalkulowane wydatki w łącznej kwocie 135.000 zł.. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki na działalność Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej, organizację spotkania noworocznego, publikacje, artykuły w prasie krajowej, stronę w internacie i inne formy promocji powiatu.

  Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

  W tej pozycji wydatki zostały ustalone w wysokości 2.137.000 zł. Wydatki przewidziane są na realizację ustawowo zleconych zadań ochrony przeciwpożarowej wykonywanych przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej. Źródłem sfinansowania w powyższej kwocie wydatków są dotacje celowe ustalone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. W ramach zaplanowanej w tym dziale kwoty wydatków przeznaczono na działalność:
  1. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - 2.117.000 zł, w tym wydatki osobowe i pochodne stanowią - 71,20%,
  2. związaną z obroną cywilną - 20.000 zł.

  Dział 757 - Obsługa długu publicznego

  Zaplanowane wydatki w kwocie 389.840 zł przewidziane zostały na obsługę (prowizję, odsetki) kredytów zaciągniętych na remont internatu w Chojnie , wykup części budynku PKO BP i remont budynku przy ul. Sprzymierzonych 4 w Gryfinie oraz kredytu na restrukturyzację SPZZOZ.

  Dział 758 - Różne rozliczenia

  Założono rezerwę ogólną w wysokości 220.000 zł na wydatki konieczne do poniesienia a nie przewidziane w budżecie, a także na zwiększenie wydatków w przypadku gdy ich kwoty okażą się niewystarczające w stosunku do faktycznych potrzeb.

  Dział 801 - Oświata i wychowanie

  Plan wydatków wynosi 12.311.171 zł, z tego:
  • wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 9.946.958 zł (80,80%)
  • dotacje - 604.932 zł (4,91%)
  • pozostałe wydatki rzeczowe - 1.759.281 zł (14,29%)


  W roku 2004 jak i w latach poprzednich finansowanie zadań oświatowych realizowane będzie w całości z części oświatowej subwencji ogólnej oraz z dochodów wypracowanych przez jednostki oświatowe . Wydatki na realizację zadań oświatowych skalkulowane zostały o liczbę uczniów według sporządzonych przez jednostki oświatowe sprawozdań GUS na dzień 31 września 2003r. i standard podziału subwencji zgodnie z wagami. Biorąc pod uwagę fakt, że wagi przeliczeniowe podawane są w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w I kwartale następnego roku budżetowego ,przyjęto do rozliczeń wagi roku 2003.

  W 2003 roku wysokość części oświatowej subwencji ogólnej wynosiła 15.395.076 zł natomiast zaplanowana na rok 2004 część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 15.925.594 zł, przy czym subwencja ta obejmuje dotychczas przekazywane osobno w formie dotacji środki na:
  • zakładowy fundusz świadczeń socjalny dla nauczycieli będących emerytami i rencistami,
  • stypendia i pomoc materialną dla młodzieży wiejskiej,
  • dodatki i premie dla opiekunów praktyk zawodowych.
  Kalkulując wydatki na utrzymanie prowadzonych przez Powiat szkół publicznych: szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych uzasadnionym było odniesienie się do liczby uczniów , ponieważ konstrukcja części oświatowej subwencji ogólnej opata jest za nadrzędnej zasadzie "pieniądz idzie za uczniem" . W roku szkolnym 2003/2004 ogółem we wszystkich jednostkach oświatowych publicznych i niepublicznych jest 4.239 uczniów, natomiast w roku szkolnym 2002/2003 było 4.228 uczniów. Wzrost liczby uczniów w obecnym roku szkolnym szczególnie w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat świadczy o szerokiej ofercie oświatowej, która w ostatnich latach dzięki wysiłkowi władz powiatu poprzedniej kadencji i dyrekcji szkół uległa rozszerzeniu, dostosowując się do potrzeb rynku pracy. Liczba uczniów w poszczególnych placówkach oświatowych kształtuje się następująco:
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie w roku szkolnym 2002/2003 było 548 uczniów, w roku szkolnym 2003/2004 jest 594 uczniów,
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w roku szkolnym 2002/2003 było 578 uczniów, w roku szkolnym 2003/2004 jest 564 uczniów,
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w roku szkolnym 2002/2003 było 878 uczniów, w roku szkolnym 2003/2004 jest 930 uczniów,
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie w roku szkolnym 2002/2003 było 673 uczniów, w roku szkolnym 2003/2004 jest 649 uczniów,
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach w roku szkolnym 2002/2003 było 432 uczniów, w roku szkolnym 2003/2004 jest 407 uczniów.


  W ostatnich latach daje się zauważać stopniowe zmniejszenie liczby uczniów w szkołach specjalnych i tak :
  • Zespól Szkól Specjalnych w Nowym Czarnowie w roku szkolnym 2002/2003 było 75 uczniów, w roku szkolnym 2003/2004 jest 74 uczniów,
  • Zespól Szkól Specjalnych w Gryfinie w roku szkolnym 2002/2003 było 83 uczniów, w roku szkolnym 2003/2004 jest 78 uczniów,
  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie w roku szkolnym 2002/2003 było 92 uczniów, w roku szkolnym 2003/2004 jest 70 uczniów.


  Koszt kształcenia faktyczny uczni w szkołach specjalnych jest dużo wyższy niż przewiduje to standard subwencji na jednego ucznia i tak: w Zespole Szkól Specjalnych w Nowym Czarnowie standard przewiduje koszt kształcenia ucznia 14.116 zł rocznie, koszt rzeczywisty wynosi 15.067zł, w Zespole Szkół Specjalnych w Gryfinie standard wyliczono na ucznia 5.857zł rocznie, koszt rzeczywisty wynosi 10.717zł rocznie, w Specjalnym Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie standard subwencji na jednego ucznia wynosi 18.388 zł rocznie natomiast rzeczywisty koszt utrzymania ucznia wynosi 27.242zł rocznie. W związku z tym w projekcie budżetu zaproponowano zwiększenie wydatków w Zespole Szkól Specjalnych w Gryfinie o 200.000 zł i w Specjalnym Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie o 300.000 zł. Zwiększenie wydatków w tych jednostkach jest złagodzeniem tylko problemu niedoszacowania szkolnictwa specjalnego, stąd koniecznym jest poszukiwanie rozwiązań w 2004 roku aby wypracować docelowy model funkcjonowania tego typu szkół w powiecie.

  Standard subwencji oświatowej w części szkół ponadgimnazjalnych nie odbiega w sposób istotny od kosztów rzeczywistych kształcenia uczniów ponieważ placówki te uzyskują dochody własne co pozwala na ich dofinansowanie i tak:
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie standard wynosi 2.770 zł rocznie na 1 ucznia, koszt rzeczywisty 3.085 zł,
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie standard wynosi 2.719 zł rocznie na 1 ucznia, koszt rzeczywisty 2.960 zł
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie standard wynosi 3.415 zł rocznie na 1 ucznia, koszt rzeczywisty 3.530 zł
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie standard wynosi 3.470 zł, rocznie na 1 ucznia, koszt rzeczywisty 4.278 zł
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach standard wynosi 3.867 zł rocznie na 1 ucznia, koszt rzeczywisty 4.648 zł


  Najbardziej niedoszacowane są budżety Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie i w Mieszkowicach, niewątpliwy wpływ na budżet ma mniejsza ilość uczniów w roku szkolnym 2003/2004, stąd niezbędnym jest szukanie wspólnie z dyrektorami szkół rozwiązań mających na celu wypracowanie oszczędności w wydatkach bieżących.

  Planowane w tym dziale wydatki bieżące zostały zaprojektowane w następujący sposób:
  • Szkoły podstawowe specjalne (rozdział 80102) - w tym rozdziale sklasyfikowane są trzy szkoły podstawowe wchodzące w skład: Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chojnie.

   Plan wydatków wynosi 874.020 zł, z tego przeznaczono na utrzymanie:
   • Podstawowej Szkoły Specjalnej w Gryfinie - plan 385.664 zł, z tego na:
    • wynagrodzenia i pochodne od nich - 284.764 zł
    • pozostałe wydatki rzeczowe - 100.900 zł
   • Podstawowej Szkoły Specjalnej w Nowym Czarnowie - plan 296.430zł, z tego na:
    • wynagrodzenia i pochodne od nich - 285.243 zł
    • pozostałe wydatki rzeczowe - 11.187 zł
   • Podstawowej Szkoły Specjalnej przy SOSW w Chojnie - plan 191.926 zł, z tego:
    • wynagrodzenia i pochodne od nich - 172.226 zł
    • pozostałe wydatki rzeczowe - 19.700 zł


   W ramach w/w środków w tym rozdziale przypada ogółem na:
   • wynagrodzenia i pochodne od nich - 742.233 zł (84,92%)
   • pozostałe wydatki rzeczowe - 131.787 zł (15,08%).


  • Gimnazja specjalne (rozdział 80111) - w rozdziale sklasyfikowano gimnazja z wyżej wymienionych Zespołów Szkół Specjalnych, Plan wydatków na rok 2004 wynosi 690.593 zł, w tym przeznaczono na utrzymanie:
   • Publicznego Gimnazjum Specjalnego w Gryfinie - plan 245.184 zł, z tego na:
    • wynagrodzenia i pochodne od nich - 245.184 zł
   • Gimnazjum Specjalnego w Nowym Czarnowie - plan 234.107zł, z tego na:
    • wynagrodzenia i pochodne od nich - 219.410 zł
    • pozostałe wydatki rzeczowe - 14.697 zł
   • Gimnazjum Specjalnego przy SOSW w Chojnie - plan 211.302 zł, z tego na:
    • wynagrodzenia i pochodne od nich - 192.302 zł
    • pozostałe wydatki rzeczowe - 19.000 zł


   W ramach w/w środków w tym rozdziale przypadło ogółem na:
   • wynagrodzenia i pochodne od nich - 656.896 zł (95,12%)
   • pozostałe wydatki rzeczowe - 33.697 zł (4,88%).


  • Licea ogólnokształcące (rozdział 80120) - sklasyfikowane są cztery szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach.

   Plan wydatków na 2004 r. wynosi 3.927.064 zł, z czego przypada na utrzymanie:
   • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie - plan 1.220.975 zł, z tego na:
    • wynagrodzenia i pochodne od nich - 1.097.975 zł
    • pozostałe wydatki rzeczowe - 123.000 zł
   • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie - plan 1.343.829 zł, z tego na:
    • wynagrodzenia i pochodne od nich - 1.264.391 zł
    • pozostałe wydatki rzeczowe - 79.438 zł
   • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie - plan 256.100 zł, z tego na:
    • wynagrodzenia i pochodne od nich - 243.500 zł
    • pozostałe wydatki rzeczowe - 12.600 zł
   • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach - plan 179.417 zł, z tego na:
    • wynagrodzenia i pochodne od nich - 170.433 zł
    • pozostałe wydatki rzeczowe - 8.984 zł
   • dofinansowanie działalności szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (dotacje dla trzech liceów) - plan 452.400 zł.
   • dofinansowanie awansu zawodowego nauczycieli - plan 474.343 zł


   Wielkość dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych została określona na okres 12 miesięcy na podstawie ilości uczniów przeliczonych według algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (dla uczniów szkól niepublicznych dla dorosłych - 0,350 ucznia placówki publiczne), przy czym koszt bieżącego utrzymania jednego ucznia w liceach niepublicznych stanowi 50% kosztów utrzymania jednego ucznia w liceach dla dorosłych prowadzonych przez Powiat Gryfiński .

   W ramach w/w środków w tym rozdziale przypadło ogółem na:
   • wynagrodzenia i pochodne od nich - 2.776.299 zł (70,70%)
   • pozostałe wydatki rzeczowe - 698.365 zł (17,78%)
   • dotacje - 452.400 (11,52%)


  • Licea profilowane (rozdział 80123) sklasyfikowanych jest pięć Zespołów Szkół: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach. Plan wydatków wynosi 1.094.508 zł, z czego przypada na utrzymanie:
   • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie - plan 382.365 zł, z tego na:
    • wynagrodzenia i pochodne od nich - 341.865 zł
    • pozostałe wydatki rzeczowe - 40.500 zł
   • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie - plan 97.813 zł, z tego na:
    • wynagrodzenia i pochodne od nich - 88.032 zł
    • pozostałe wydatki rzeczowe - 9.781 zł
   • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie - plan 276.494 zł, z tego na:
    • wynagrodzenia i pochodne od nich - 262.804 zł
    • pozostałe wydatki rzeczowe - 13.690 zł
   • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie - plan 177.000 zł, z tego na:
    • wynagrodzenia i pochodne od nich - 165.476zł
    • pozostałe wydatki rzeczowe - 11.524 zł
   • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach - plan 160.836 zł, z tego na:
    • wynagrodzenia i pochodne od nich - 152.800 zł
    • pozostałe wydatki rzeczowe - 8.036 zł


   W ramach w/w środków w tym rozdziale przypadło ogółem na:
   • wynagrodzenia i pochodne od nich - 1.010.977 zł (92,37%)
   • pozostałe wydatki rzeczowe - 83.531 zł (7,63%)


  • Szkoły zawodowe (rozdział 80130)sklasyfikowane są trzy Zespoły Szkół: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach. Ogółem uczy się w nich 1682 uczniów. Plan wydatków na 2003 r. wynosi 4.878.168 zł, z czego przypada na utrzymanie:
   • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie - plan 1.995.605 zł, z tego na:
    • wynagrodzenia i pochodne od nich - 1.701.196 zł
    • pozostałe wydatki rzeczowe - 294.409 zł
   • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie - plan 1.696.319 zł, z tego na:
    • wynagrodzenia i pochodne od nich - 1.546.218 zł
    • pozostałe wydatki rzeczowe - 150.101 zł
   • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach - plan 1.027.091 zł, z tego na:
    • wynagrodzenia i pochodne od nich - 849.911 zł
    • pozostałe wydatki rzeczowe - 177.180 zł
   • dofinansowanie praktyk uczniowskich - plan 6.621 zł.
   • dofinansowanie działalności szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (dotacje dla trzech szkół ) - 152.532 zł


   W niepublicznych szkołach zawodowych przyjęto zasady dofinansowania analogicznie jak w przypadku liceów - 50% kosztów utrzymania jednego ucznia.

  • Komisje egzaminacyjne (rozdział 80145) - plan 3.000 zł. Środki przeznaczone są na przeprowadzenie przez Komisje Egzaminacyjne rozmów kwalifikacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

  • Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) - plan 50.000 zł. Środki przeznaczone są dofinansowanie kształcenia nauczycieli.

  • Pozostała działalność (rozdział 80195) - plan 793.818 zł. W ramach środków w tym rozdziale zaplanowano środki na:
   • odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów, wymianę szkolną z zagranicą oraz na realizację wniosków ze szkół Powiatu Gryfińskiego o dofinansowanie projektów, nagrody Starosty Gryfińskiego dla nauczycieli za "szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej" - plan 130.590 zł
   • podwyżki wynagrodzeń nauczycieli placówek oświatowych - 663.228 zł

  Dział 851 - Ochrona zdrowia

  Założono wydatki w wysokości 3.301.000 zł. Wydatki zaplanowane w tym przewidziane zostały na:
  • opłacenie składek zdrowotnych i świadczeń za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 1.761.000 zł, dla:
   • PUP - 1.703.000 zł
   • DD - 41.244 zł
   • SOSW - 859 zł
   • DPS - 15.897 zł
   Wielkość zaplanowanych na ten cel wydatków jest wysoce nie wystarczająca dla prawidłowej realizacji przedmiotowego zadania zwłaszcza w Powiatowym Urzędzie Pracy.
  • spłatę długu zaciągniętego na restrukturyzację SPZZOZ - 1.500.000 zł oraz na dotację dla SPZZOZ na bieżącą działalność - 40.000 zł.

  Dział 852 - Pomoc społeczna

  Wydatki w tym dziale zostały skalkulowane w łącznej wysokości 11.653.662 zł. W ramach tego działu są realizowane zarówno zadania należące do właściwości Powiatu (zadania własne),jak też zadania z zakresu administracji rządowej.

  Na zadania własne wydatki zostały zaplanowane w kwocie 11.632.662 zł, co stanowi 99,82% prognozowanych w tym dziale wydatków.

  Zaplanowane w/w kwocie wydatki są przeznaczone na:
  1. utrzymanie i działalność domów dziecka, usamodzielnienia wychowanków oraz dofinansowanie działalności funkcjonujących na terenie Powiatu Świetlic Środowiskowych, które są prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Głównym źródłem sfinansowania wydatków związanych z realizacją przedmiotowego zadania są dotychczas środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1.947.000 zł oraz niewielkich dochodów własnych 12.020 zł (rozdział 85201). W ramach zaplanowanej kwoty wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 57,61%, dotacje na dofinansowanie działalności świetlic środowiskowych 3,47%, dotacja dla Rodzinnego Domu Dziecka AGATOS w Gardnie 7,62% ,
  2. utrzymanie i działalność czterech domów pomocy społecznej (rozdział 85202) - 7.641.375 zł. W ramach zaplanowanych kwot wydatków bieżących wynagrodzenia i pochodne stanowią 75,26 %, pozostałe wydatki bieżące 24,74% ,
  3. na wypłacenie świadczeń dla rodzin zastępczych (rozdział 85204) na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w tych rodzinach oraz innych związanych z tym świadczeń - 1.662.667 zł,
  4. na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozdział 85218) zaplanowano wydatki w kwocie 364.600 zł. W kwocie tej wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 79,79%,
  5. na działalność specjalistycznej jednostki poradnictwa i interwencji kryzysowej (rozdział 85220) zaplanowano wydatki w kwocie 5.000 zł.


  Natomiast zaplanowane na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej wydatki w kwocie 21.000 zł, stanowiącej 0,18% całości prognozowanych w tym dziale wydatków i są one przeznaczone na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych dla funkcjonariuszy Straży Pożarnej.

  Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

  Wydatki w tym dziale zostały skalkulowane w łącznej wysokości 949.000 zł stanowią 2,02% ogólnych prognozowanych wydatków. W ramach tego działu są realizowane zarówno zadania należące do właściwości Powiatu (zadania własne),jak też zadania z zakresu administracji rządowej.

  1. Na zadania własne wydatki zostały zaplanowane w kwocie 880.000 zł, co stanowi 92,73% prognozowanych w tym dziale wydatków i są przeznaczone na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, w którym wynagrodzenia i pochodne od nich stanowią 86,53% wydatków.
  2. Na zadania na realizację zadań ustawowo zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 69.000 zł są przeznaczone na zadania Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, gdzie wynagrodzenia i pochodne stanowią 34,97% wydatków.


  Budżet opieki społecznej w roku 2004 podlega największym transformacjom w sposobie finansowania, stąd niezbędnym było przygotowanie budżetu zadaniowego.

  Budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawia się następująco:
  1. W roku budżetowym 2004 zabezpieczenie funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dział 852, rozdział 85218 jest zadaniem własnym powiatu. Wysokość budżetu planuje się na poziomie wykonania roku 2003, tj. na kwotę 364.600zł.Liczba mieszkańców powiatu gryfińskiego wynosi 84.500 .Średni koszt funkcjonowania PCPR na jednego mieszkańca powiatu będzie więc wynosił 4,31 zł.
  2. Zabezpieczenie funkcjonowania pracy Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dział 853, rozdział 85321 jest zadaniem zleconym realizowanym przez powiat. Dotacja Wojewody przyznana na to zadanie na 2004 rok wynosi 69.000 zł. Planuje się wykonanie 1500 orzeczeń. Średni koszt jednego orzeczenia wynosi 80 zł. Z dotacji Wojewody pokryje się więc 46 zł., pozostałą kwotę 36 zł. podobnie jak w roku 2003 pokryje PCPR.
  3. Na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze dział 852, rozdział 85201 z dotacji Wojewody na 2004 rok przeznaczono kwotę 150.000 zł .Koszt kontynuowania nauki przez jednego wychowanka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w rozdziale 85201 obecnie wynosi 486,30 zł. Koszt usamodzielnienia jednego wychowanka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w tym rozdziale wynosi:
   • usamodzielnienie w formie rzeczowej 4.863 zł
   • usamodzielnienie w formie pieniężnej 6.484 zł.
  4. Zabezpieczenie funkcjonowania rodzin zastępczych w 2004 roku dział 852, rozdział 85304 jest zadaniem własnym powiatu i od 2004 roku finansowanym ze środków własnych powiatu. Wykonanie budżetu 2004 roku planuje się na poziomie wykonania roku 2003, tj. na kwotę 1.662.667 zł. W kwocie tej nie jest zawarta pomoc rzeczowa na kwotę 99.000 zł., ponieważ w 2003r. z braku środków nie była wypłacana. Obecnie w 109 rodzinach zastępczych przebywa 136 dzieci. Na podstawie posiadanych informacji szacuje się, że liczby te w przyszłym roku mogą wzrosnąć odpowiednio do 115 i 145.Średni koszt dofinansowania jednego dziecka w rodzinie zastępczej wynosi ok. 700 zł. Koszt usamodzielnienia (pomocy pieniężnej) dla jednego dziecka z rodziny zastępczej reguluje ustawa o pomocy społecznej i rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej, obecnie kształtuje się on na poziomie 4.8563 zł. Podobnie jak w roku 2003 planuje się przedłużenie umowy z rodziną pełniącą funkcję pogotowia opiekuńczego.


  Z powodu braku środków ( wyciąg z protokołu Nr 44/II/2003 posiedzenia Zarządu Powiatu Gryfińskiego z dnia 21 października 2003 r.) postanowiono zawiesić wykonanie w roku budżetowym 2004 następujących zadań:
  • zabezpieczenie funkcjonowania ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - kwota 60.000 zł.
  • poradnictwo specjalistyczne, w tym rodzinne dla rodzin naturalnych i zastępczych, a także terapii rodzin - kwota 60.000 zł
  • prowadzenie ośrodka adopcyjno-opiekuńczego - kwota 26.400 zł.
  • doradztwo metodyczne dla ośrodków pomocy społecznej i pracowników socjalnych - kwota12.000 zł.
  • realizacja powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych - kwota 100.000 zł.


  W realizacji zadania pn. " Zabezpieczenie funkcjonowania ośrodka interwencji kryzysowej ", Zarząd postanowił zmniejszyć przyznaną na ten cel kwotę ze 100.000 zł. do 5.000 zł.

  Budżety Domów Pomocy Społecznej, poprzez które następuje zapewnienie, organizowanie i prowadzenie usług o określonym standardzie w domach pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym - Obecnie zapewnienie, organizowanie i prowadzenie usług o określonym standardzie w domach pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym jest zadaniem własnym powiatu, docelowo zadanie będzie realizowała gmina. W okresie przejściowym tj. w latach 2004-2006 to zadanie powiatu będzie finansowane z dwóch źródeł- dochodów własnych i dotacji celowej z budżetu państwa. Wydatki na realizację zadania zapewnienia i prowadzenia usług w domach pomocy społecznej zostały skalkulowane w oparciu o liczbę pensjonariuszy, w odniesieniu do standardu, na który składają się: potrzeby bytowe, usługi opiekuńcze, usługi wspomagające. W okresie przejściowym tj. w roku 2004 zadanie jest finansowane z dwóch źródeł - dochodów własnych (odpłatności pensjonariuszy) i dotacji celowej budżetu państwa. Planowana dotacja celowa na rok 2004 została zmniejszona o 62zł na jednego pensjonariusza miesięcznie, (747zł rocznie).

  Przedstawiona poniżej Tabela obrazuje sposób finansowania poszczególnych Domów Pomocy Społecznej. Najbardziej niedoszacowany jest budżet DPS w Nowym Czarnowie, faktyczny koszt utrzymania pensjonariusza wynosi 2.500 zł miesięcznie natomiast dochody własne i dotacja wynoszą 1.453,70 zł miesięcznie co powoduje że brak jest ok. 1.000.000 zł rocznie na utrzymanie tej placówki. Zarząd Powiatu widzi pilną potrzebę rozpoczęcia prac wspólnie z PCPR i dyrektorem jednostki nad wypracowaniem rozwiązań, które pozwolą kontynuować działalność placówki w 2004 roku. Budżet 2004 Budżet 2004 Budżet 2004 Budżet 2004 Nazwa Standardu DPS w Dębcach DPS w Moryniu DPS w Nowym Czarnowie DPS w Trzcińsku 1 3 4 7 10 dział 852, rozdział 85202 1 356 228,00 2 169 376,00 2 337 542,00 1 778 229,00 *potrzeby bytowe 696 231,00 863 342,00 723 498,00 982 372,00 *usługi opiekuńcze 609 940,00 1 192 638,00 1 487 814,00 749 555,00 *usługi wspomagające 50 057,00 113 396,00 126 230,00 46 302,00 liczba pensjonariuszy 72 120 134 94 przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 pensjonar. 1 569,71 1 506,00 1 453,70 1 576,44 dział 851, rozdział 85156 1 356 228,00 1 744,00 14 391,00 *składki zdrowotne 1 744,00 14 391,00 Razem 1 356 228,00 2 171 120,00 2 351 933,00 1 778 229,00 Dochody 353 290,00 492 245,00 425 000,00 468 840,00 Wpływy z usług i pozostałe 353 290,00 492 245,00 425 000,00 468 840,00 dochody liczba pensjonariuszy 72 120 134 94 przeciętny miesięczny koszt utrzymania 1 pensjonar. 1160,81 1 164,67 1189,39 1160,8 (dotacja Wojewody)

  Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

  Plan wydatków wynosi 3.972.021 zł. Środki przeznaczono na finansowanie dwóch poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówki wychowania pozaszkolnego, internatów oraz specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego. W ramach środków w tym dziale przypada na:
  • wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich - 3.064.274 zł (77,15%),
  • pozostałe wydatki rzeczowe - 847.747 zł (21,34%),
  • dotacja - 60.000 zł (1,51%).


  • Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze (rozdział 85403) - planowane wydatki 1.264.369 zł, z tego na utrzymanie:
   • Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie - plan 1.087.834 zł, z tego na:
    • wynagrodzenia i pochodne od nich - 840.934 zł
    • pozostałe wydatki rzeczowe - 246.900 zł


  • grupa wychowawcza w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie - plan 176.535 zł, z tego przypada na:
   • wynagrodzenia i pochodne od nich - 95.705 zł
   • pozostałe wydatki rzeczowe - 80.830 zł


   W ramach ww. środków w tym rozdziale przypadło ogółem na:
   • wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich - 936.639 zł (74,08%)
   • pozostałe wydatki rzeczowe - 327.730 zł (25,92%)


  • Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne (rozdział 85406) plan wydatków wynosi 1.057.000 zł. Rozdział ten obejmuje środki na funkcjonowanie dwóch poradni psychologiczno-pedagogicznych, z tego:
   • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Gryfinie - plan 597.000 zł, z tego zaplanowano na:
    • wynagrodzenia i pochodne od nich - 537.300 zł
    • pozostałe wydatki rzeczowe - 59.700 zł
   • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chojnie - plan 460.000 zł, z tego na:
    • wynagrodzenia i pochodne od nich - 411.754 zł
    • pozostałe wydatki rzeczowe - 48.246 zł


   W ramach ww. środków w tym rozdziale przypadło ogółem na:
   • wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich - 949.054 zł (89,79%)
   • pozostałe wydatki rzeczowe - 107.946 zł (10,21%)


  • Placówki wychowania pozaszkolnego (rozdział 85407) - zaplanowano wydatki na kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Gryfinie (dotacja na realizację zawartego porozumienia w sprawie powierzenia Międzyszkolnemu Ośrodkowi Sportowemu wykonania zadań o charakterze ponadgmninnym w zakresie kultury fizycznej).

  • Internaty i bursy szkolne (rozdział 85410) zaplanowane wydatki wynoszą 920.106 zł, z czego na utrzymanie internatów działających przy:
   • Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie - plan 433.686 zł, z tego na:
    • wynagrodzenia i pochodne od nich - 301.503 zł
    • pozostałe wydatki rzeczowe - 132.183 zł
   • Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie - plan 324.166 zł, z tego na:
    • wynagrodzenia i pochodne od nich - 316.272 zł
    • pozostałe wydatki rzeczowe - 7.894 zł
   • Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach - plan 162.254 zł, z tego na:
    • wynagrodzenia i pochodne od nich - 131.100 zł
    • pozostałe wydatki bieżące - 31.154 zł


   W ramach ww. środków w tym rozdziale przypadło ogółem na:
   • wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich - 748.875 zł (81,39%)
   • pozostałe wydatki rzeczowe - 171.231 zł (18,61%)


  • Pomoc materialna dla uczniów (rozdział 85415) - plan wydatków 177.200 zł. Środki zostały zaplanowane na stypendia dla młodzieży za wyniki w nauce oraz nagrody Starosty Gryfińskiego dla młodzieży za szczególne osiągnięcia.

  • Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze (rozdział 85419), funkcjonujący przy Zespole Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie. Plan wydatków wynosi 464.384, w tym:
   • wynagrodzenia i pochodne od nich - 429.706 zł,
   • pozostałe wydatki bieżące - 34.678 zł.


  • Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 85446) - plan 15.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kształcenia nauczycieli.

  • Pozostała działalność (rozdział 85495) - plan wydatków 13.962 zł z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

   Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

   Zaplanowane wydatki wynoszą 10.000 zł, i przeznaczone są na dofinansowanie działalności dwóch bibliotek w Gryfinie (5.000) i Chojnie (5.000) - na realizację zawartych porozumień.

   Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

   W dziale zaplanowane wydatki wynoszą 2.000 zł z przeznaczeniem na ewentualne zadania, które wystąpią w czasie roku.

   Na rok 2004 przychód budżetu powiatu stanowić będzie kredyt bankowy w kwocie 2.642.062 zł na wydatki , które nie znalazły pokrycia w planowanych dochodach. Natomiast w rozchodach ujęto spłatę kredytu w wysokości 1.300.000 zł (załącznik nr 11 ).

   Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego - Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gryfinie przedstawiono w załączniku nr 13. Zakład budżetowy - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gryfinie wykonuje zadania wynikające z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne. Plan finansowy tego zakładu ujmuje wpływy z wykonanych usług geodezyjno-kartograficznych oraz koszty związane z prowadzeniem państwowego i powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W planie na rok 2004 nie przewiduje się wpłat do budżetu z tytułu wyniku finansowego.

   Prognozowane przychody i wydatki środków specjalnych ujmuje również załącznik nr 13.

   Natomiast przychody i wydatki Powiatowych Funduszy Celowych - Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (załącznik nr 15) oraz Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (załącznik nr 14).

   • Przedstawiony plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003r. został sporządzony zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo Ochrony Środowiska. Uwzględniono w nim realizację zadań własnych Powiatu (zakończenie modernizacji kotłowni, montaż kolektorów słonecznych, wymianę okien w jednostkach powiatowych), realizację dotacji dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz nie zaliczonych do sektora finansów publicznych.
   • Pozyskiwanie środków na Powiatowy Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym pochodzą głównie z opłat za udostępnienie zgromadzonego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i przeznaczone są na utrzymanie tego zasobu.


   Załącznikiem do niniejszych objaśnień są materiały poglądowe w ujęciu tabelarycznym dotyczące poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu.

   Zestawienia prognozowanych dochodów i wydatków budżetowych na rok 2003 wraz z projektem uchwały budżetowej stanowią integralną część projektu budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2003.

   Załączniki do uchwały:

   data opublikowania: 2004-01-07 11:33:32
   data ostatniej aktualizacji: 2004-01-07 11:33:32

   Strona odwiedzona 12453 razy
   Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Katarzyna Stalinger
   Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.